bild
Arkiv

Markims kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/1537
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/tFCd0VjwQ4UUH31mRWDYl0
Omfång
5,8 Hyllmeter 
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)
Arkivbildare/upphov
Markims församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr: SSA/13080

Förteckning: 1537

Förteckning

över

Markims församlings kyrkoarkiv
ArkivhistorikMARKIMS KYRKOARKIV

Organisation:
Markim församling bildade under medeltiden eget pastorat men kom senare att fungera som huvudförsamling i Markim-Orkesta pastorat. Församlingen tillhörde ärkestiftet fram till år 1952 då den övergick till Stockholms stift. Den ingick i total ekonomisk kyrklig samfällighet med Vallentuna, Frösunda och Orkesta församlingar 1967. Detta innebär att uppgifter om Markim församling står att finna även i Vallentunas kyrkoarkiv.

Vallentuna pastorat leddes av ett pastoratskyrkoråd som ansvarade för den kyrkokommunala förvaltningen. Markim församling hade även ett kyrkofullmäktige och ett församlingskyrkoråd som hanterade vissa frågor angående församlingsverksamheten.

Historik:
Markim församling ligger i de gamla Seminghundra härad. Kyrkan uppfördes på en kulle i närheten av en källa. Källan, som troligen var en hednisk offerkälla, helgades senare till helgonet St. Lars. Sannolikt var även kyrkan helgad åt St. Lars. Trakten är mycket rik på runstenar och bär spår av äldre tiders odlingslandskap. Första gången kyrkan nämns i urkunder är år 1287 i ett testamente. Inom Markim socken ligger Lundby gård. Godsets innehavare har ofta bidragit till kyrkans utsmyckning.
Kyrkan är i sina huvudsakliga delar från romansk tid och bör ha uppförts omkring år 1200.
Under mitten av 1400-talet fick långhusets tak tegelvalv. Kyrkan utökades också med vapenhus och sakristia. I vapenhuset finns medeltida kalkmålningar bevarade. Under 1700- och 1800-talen öppnades fönster upp i väggarna. Spåntaket ersattes 1887 med plåt. Kyrkans interiör renoverades 1950.
Kyrkogården omges av en gråstensmur som tidigare hade ett spånat och tjärat sadeltak samt två stigluckor. Dessa revs 1875. På södra delen av kyrkogården står klockstapeln från 1727 som är brädklädd och tjärad.

Beskrivning av arkivet:
I arkivet finns bl.a. följande viktiga handlingar:
Församlingsliggare t.o.m. 1991-06-30
Husförhörslängder 1737-1895
Födelse- och dopböcker 1719 - 1991-06-30
Dopböcker 1991-07-01 - 1999
Lysnings- och vigselböcker 1719 - 1991-06-30
Vigselböcker 1991-07-01 - 1999
Död- och begravningsböcker 1719 - 1991-06-30
Begravningsböcker 1991-07-01 - 1999
Räkenskaper för kyrkan 1787-1999
Inventarie- och arkivförteckningar 1787-1999
Kyrkorådets protokoll 1863-1966

Sökingång till arkivet är arkivförteckningen.

Verifikationer, lönespecifikationer och övriga handlingar där gallringsfristen inte har gått ut är kvar i församlingen. Inga gallringsbara handlingar har levererats med undantag för H-serien, bilagorna till ministerialböckerna. Denna serie är endast inventerad och kommer att ordnas och slutförtecknas senare.


Folk- och kyrkobokföringshandlingar omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 22:1-2. Vilket innebär att handlingar som är yngre än 70 år inte lämnas ut utan sekretessbedömning. I de fall övriga serier omfattas av sekretess anges detta i anmärkningskolumnen för serien eller den volym det gäller.

1999-12-31 skildes Svenska kyrkan från Staten och detta innebar att hela arkivet måste avslutas och nybildas fr.o.m. 2000-01-01.
Arkivet levererades till Stockholms stadsarkiv 2008

Arkivbeskrivningen omarbetad och kompletterad av
arkivarie Antoinette Ekberg, Stockholms stadsarkiv 2021-05-31

Ämnesord

Ämnesord, ort
Markims församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2021-05-31 14:40:16