bild
Arkiv

Orkesta kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/1548
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/WiGBF8g404Mic2TevjPEf3
Omfång
3,5 Hyllmeter 
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)
Arkivbildare/upphov
Orkesta församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Ordning & strukturFörteckning: SSA 1548Förteckning

över

Orkesta församlings kyrkoarkiv
ArkivhistorikORKESTA KYRKOARKIV

Organisation:
Orkesta församling bildade under medeltiden eget pastorat men kom att ingå i Markim-Orkesta pastorat. År 1866 drogs komministertjänsten in i Orkesta. Församlingen tillhörde ärkestiftet fram till år 1952 då den övergick till Stockholms stift. Den ingick total ekonomisk kyrklig samfällighet med Vallentuna, Markim och Frösunda församlingar 1967. Detta innebär att uppgifter om Orkesta församling står att finnas i såväl Markims som Vallentunas kyrkoarkiv.

Vallentuna pastorat leddes av ett pastoratskyrkoråd som ansvarade för den kyrkokommunala förvaltningen. Orkesta församling hade även ett kyrkofullmäktige och ett församlingskyrkoråd som hanterade vissa frågor angående församlingsverksamheten.

Historik:
Orkesta församling ligger i de gamla Seminghundra härad. Kyrkan uppfördes under 1100-talets senare del i en trakt som sedan länge varit bebyggd. Trakten är mycket rik på runstenar och bär spår av äldre tiders odlingslandskap. Första gången kyrkan nämns i urkunder är år 1303 då den visiterades av ärkebiskop Nils Alleson. Inom Orkesta socken ligger Lindholmens gård som under senmedeltiden var i Vasaättens ägo. Godsets innehaver har ofta bidragit till kyrkans utsmyckning.
Kyrkan byggdes till under senmedeltiden och har därefter bibehållit sin form. Under 1752-1753 togs ett rundfönster upp i absiden och väggarna vitkalkades. Vid en renovering 1910 knackades de medeltida målningarna emellertid fram igen. Målningarna är av en äldre typ än Albertus Pictors och bekostades av änkefrun på Lindholmen på 1460-talet.
Kyrkogården omges av en gråstensmur som tidigare hade tre stigluckor. Två av dem sattes igen under 1800-talet och endast den södra finns kvar. 1842 planterades lönnar på kyrkogården vilka fortfarande står kvar. På södra delen av kyrkogården står klockstapeln som är brädklädd och tjärad.

Beskrivning av arkivet:
I arkivet finns bl.a. följande viktiga handlingar:
Församlingsliggare t.o.m. 1991-06-30
Husförhörslängder 1737-1895
Födelse- och dopböcker 1719 - 1991-06-30
Dopböcker 1991-07-01 - 1999
Lysnings- och vigselböcker 1719 - 1991-06-30
Vigselböcker 1991-07-01 - 1999
Död- och begravningsböcker 1719 - 1991-06-30
Begravningsböcker 1991-07-01 - 1999
Räkenskaper för kyrkan 1787-1999
Inventarie- och arkivförteckningar 1787-1999
Kyrkorådets protokoll 1863-1966

Sökingång till arkivet är arkivförteckningen. Diarium saknas.

I arkivet saknas verifikationer till bokföringen. Dessa har enigt notis i arkivets inventeringsinstrument överlämnats 1962 till pastor Vängby i Vallentuna. Avsikten var att denna skulle gå igenom papperna för vidare förvaring på Frösunda pastorsexpedition.

Verifikationer, lönespecifikationer och övriga handlingar där gallringsfristen inte har gått ut är kvar i församlingen. Inga gallringsbara handlingar har levererats med undantag för H-serien, bilagorna till ministerialböckerna. Denna serie är endast inventerad och kommer att ordnas och slutförtecknas senare.

Folk- och kyrkobokföringshandlingar omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 22:1-2. Vilket innebär att handlingar som är yngre än 70 år inte lämnas ut utan sekretessbedömning. I de fall övriga serier omfattas av sekretess anges detta i anmärkningskolumnen för serien eller den volym det gäller.

1999-12-31 skildes Svenska kyrkan från Staten och detta innebar att hela arkivet måste avslutas och nybildas fr.o.m. 2000-01-01.

Arkivet levererades till Stockholms stadsarkiv 2008

Arkivbeskrivningen omarbetad och kompletterad av arkivarie
Antoinette Ekberg, Stockholms stadsarkiv 2021-05-31

Ämnesord

Ämnesord, ort
Orkesta församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2021-05-31 15:03:36