bild
Arkiv

Salems kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/1556
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/8GYsAnlthac78BSTJj9Sv1
Omfång
40,4 Hyllmeter 
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)
Arkivbildare/upphov
Salems församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Ordning & strukturFörteckning

över

Salems församlings kyrkoarkiv
ArkivhistorikSALEMS KYROARKIV

Arbetsuppgifter och organisation:
Salems församling är en lokal myndighet inom Näs kontrakt i Strängnäs stift. Myndigheten har fr.o.m. den 1 juli 1991 hand om kyrkobokföringen. Före dess hade pastoratsämbetet (en del av myndigheten) ansvaret för folkbokföringen inom församlingen. Församlingen utgör ensam ett pastorat. Församlingen leds av Kyrkorådet som ansvara för den kyrkokommunala förvaltningen.

Inom myndigheten handläggs/har handlagts frågor rörande:
Folkbokföring (fram till 1 juli 1991)
Kyrkobokföring 1991-07-01 – 1999-12-31 därefter övergick ansvaret till Skattemyndigheten
Kyrkorådets verksamhet
Den kyrkokommunala ekonomin
Begravningsväsendet
Inventarieförteckningar
Ritningar och andra handlingar gällande församlingens olika byggnader och kyrkogårdar
Olika ämbetshandlingar (t.ex. visitations- och inspektionsprotokoll)

I det äldre arkivbeståndet finns dessutom bl.a. handlingar rörande församlingens fattigvård, folkskoleväsendet, upplästa kungörelser och statistiska tabeller.

Salems församling bildades troligen före 1100-talet, då det på samma plats som församlingens nuvarande kyrka uppfördes en träkyrka.
Församlingen är ett eget pastorat sedan 1939 och ingick tidigare i Botkyrka pastorat.

Organisation:
Beslutanderätten utövas av Kyrkorådet. Kyrkofullmäktige tillsätter nämnder som behövs för verksamheten. I denna församling finns en nämnd, benämnd kyrkogårds- och fastighetsnämnden. Närmast under Kyrkofullmäktige lyder pastor och Kyrkorådet. Pastor är chef för pastorsexpeditionen, arkivansvarig och ansvarig för kyrkobokföringsregister. Pastor är självskriven ledamot av Kyrkorådet. Kyrkorådet är församlingens styrelse och svarar för den kyrkokommunala verksamheten.

Kyrkorådet är ansvarig för medlemsregister och verksamhetsregister förda med hjälp av ADB.

Viktiga ADB-register:
Förteckning över personregister i Salems församling
Registerbenämning:
Kyrkobokföringsregister
Ministerialböcker (dopbok, vigselbok, begravningsbok, konfirmationsbok)
Anställningsregister
Diarium
Verksamhetsregister

Registrens ändamål:
Kyrkobokföringsregister används för registrering av kyrkotillhöriga i församlingen och för aktualisering av uppgifter i ministerialböckerna. Möjlighet finns att ta fram statistik, men utan att enskild persons identitet kan avslöjas (2 kap 3§ DIFS 1991:2).

Ministerialböcker används för att anteckna uppgifter om dop, konfirmation, vigsel samt begravning som har skett i svenska kyrkan eller annan kristen ordning samt för aktualisering, komplettering och kontroll av uppgifter om dop och konfirmation i det centrala referensregistret.
Ministerialböcker kan användas för att ta fram statistik, men utan att enskild persons identitet kan avslöjas (3 kap 3§ DIFS 1991:2).

Anställningsregister ingår i löneprogrammet. Används för att underlätta löneadministrationen samt kontakter med fast anställd personal och vikarier inom pastoratet.

Diarium, i diarieregistret antecknas ärenden avseende beslut i kyrkobokföringsfrågor samt ärenden som behandlas i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och kyrkogårds- och fastighetsnämnd.
Övrig utgående och ingående korrespondens av vikt antecknas i ärende- och datumordning i registret.
Registret är officiellt och tillgängligt för allmänheten.

I verksamhetsregistret finns uppgifter om namn, adress och telefonnummer, i vissa fall födelsedata på personer verksamma i församlingens olika grupper.

Andra viktiga handlingar inom verksamheten:
Ministerialböcker på papper (dop-, vigsel-, begravnings- och konfirmationsböcker) med tillhörande ej gallringsbara, handlingar.
Församlingsregister, manuellt förda
Gravböcker
Protokoll (kyrkofullmäktige, kyrkoråd och nämnder)
Ritningar och kartor

Sökingångar:
Arkiv förteckningen
Beskrivning över ADB-register (SekrL 15 kap 11§ )

Gallring:
Gallring har skett enligt Riksarkivets direktiv. Verifikationer, lönespecifikationer och övriga handlingar där gallringsfristen inte har gått ut är kvar i församlingen. Inga gallringsbara handlingar har levererats med undantag för H-serien, bilagorna till ministerialböckerna. Denna serie är endast inventerad och kommer att ordnas och slutförtecknas senare.

Viktiga serier som bevaras är bl.a. ministerialböcker, konfirmationsböcker protokoll diarier, diarieförda handlingar, vissa räkenskaper, inventarieförteckningar och gravböcker.

Sekretess:
Folk- och kyrkobokföringshandlingar omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 22:1-2. Vilket innebär att handlingar som är yngre än 70 år inte lämnas ut utan sekretessbedömning. I de fall övriga serier omfattas av sekretess anges detta i anmärkningskolumnen för serien eller den volym det gäller.

1999-12-31 skildes Svenska kyrkan från Staten och detta innebar att hela arkivet måste avslutas och nybildas fr.o.m. 2000-01-01.

Omarbetad och kompletterad av arkivarie Antoinette Ekberg,
Stockholms stadsarkiv 2021-05-25

Ämnesord

Ämnesord, ort
Salems församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2021-05-25 09:52:10