bild
Arkiv

Vallentuna kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/1582
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/yrNwtlBUBw91rSZM33HhN7
Omfång
35,25 Hyllmeter 
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)
Arkivbildare/upphov
Vallentuna församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr: SSA/13125

Förteckning 1582

Förteckning

över

Vallentuna församlings kyrkoarkiv
ArkivhistorikVALLENTUNA KYRKOARKIV

Organisation:
Vallentuna församling har från bildandet hört till ärkestiftet ända fram till 1942 då Stockholms stift bildades. Församlingen är en del av Roslags kontrakt.

Kyrkofullmäktige har varit församlingens högsta beslutande organ och fastställt budget, skattesatser samt godkänt boksluten. Kyrkorådet har varit församlingens styrelse och har haft det löpande ansvaret för förvaltning och verkställande av beslut. I organisationen har också funnits olika utskott som haft en förberedande roll av ärenden till kyrkorådet. Vid större ombyggnader har byggnadskommittéer bildats som arbetat på uppdrag av kyrkorådet. Utöver den kyrkliga verksamheten har församlingen haft barn- och ungdomsverksamhet, ett flertal körer, och även frivilliga församlingsorgan knutna till sig.

En total ekonomisk kyrklig samfällighet bildades 1967 eller 1971 av Vallentuna, Frösunda, Markim och Orkesta församlingar. Samfällighetens kyrkoråd utsåg Kyrkogårds- och fastighetsnämnden (KgF) och Personalnämnden (PN). Samfällighetens olika protokoll ingår i Vallentuna församlings kyrkoarkiv.

Historik:
Vallentuna församlings historia går tillbaks till 1100-talet. Den första kyrkan byggdes troligtvis i slutet av århundradet och församlingens äldsta handskrift, det sk. Vallentunakalendariet, förvaras på Statens Historiska Museer, är daterat till 1198. Kyrkan var den största i Vallentuna hundare och hade stora jordinnehav både inom och utom socknen.
Under 1200-talet byggdes sakristia till och under 1400-talet förlängdes koret och vapenhus byggdes till. Efter reformationen fick kyrkan bänkkvarter och en predikstol. Under 1600-talet tillkom ett gravkor på korets sydsida uppfört av släkten Klingspor på sätesgården Bällsta.

Efter en brand år 1956 ombyggdes kyrkan och fick sin nuvarande form då bl.a. koret förlängdes och tvärskeppet kom till.

Vid en större restaurering ledd av arkitekten Evert Milles år 1937 förändrades exteriören då tornet och tvärarmarnas gavelpartier från 1856 togs bort. Det Klingsporska gravkorets huv byggdes upp efter 1600-talsritningar som förebild.

Kyrkoherdebostaden är belägen nordväst om kyrkan. Den är uppförd 1797. Troligen står den på samma plats som den tidigare prästgården vilket tillsammans med klockargården förstördes av en brand 1796. Klockargården återuppfördes först 1864 som kombinerat skolhus och organist/folkskolelärarbostad.
Andra viktiga byggnader runt kyrkan är den sk. Stefansgården vilket uppfördes 1898 som kommunalhus och barnmorskebostad.
Mathiasgården färdigställdes 1985 som församlingshus inrymmande pastorsexpedition, tjänsterum samt lokaler för olika verksamheter.

Beskrivning av arkivet (viktiga handlingar , sökingångar, sekretess):
I kyrkoarkivet finns bl.a. följande viktiga handlingar:
Församlingsliggare t.o.m. 1991-06-30
Dopböcker fr.o.m. 1640
Konfirmationsböcker fr.o.m. 1895
Lysnings- och vigselböcker fr.o.m. 1640
Död- och begravningsböcker fr.o.m. 1640
Kyrkorådets protokoll fr.o.m. 1636
Gravböcker fr.o.m. 1912
Handlingar angående skolväsendet
Inventarieförteckningar för kyrkan och prästgården fr.o.m. 1556
Kartor och ritningar

Viktiga dataregister inom verksamheten:
Kyrkotillhörighetsregister, innehåller namn, personnummer, adress, civilstånd samt uppgifter om dop och konfirmation.
Ministerialböcker, förteckning över utförda dop-, konfirmations-, vigsel- och begravningstjänster.

Sökingången till arkivet är arkivförteckningen. Mellan åren 1983-1999 är ärenden till kyrkofullmäktige, kyrkoråd och dess utskott sammanförda kronologiskt och registerförda likt ett diarium.
Handlingar gällande skolväsendet är uppdelade mellan kommunarkivet och församlingens arkiv. I samband med inlämning till Stockholms stadsarkiv överfördes dagböcker m.m. för Berga skola till kommunarkivet.

Verifikationer, lönespecifikationer och övriga handlingar där gallringsfristen inte har gått ut är kvar i församlingen. Inga gallringsbara handlingar har levererats med undantag för H-serien, bilagorna till ministerialböckerna. Denna serie är endast inventerad och kommer att ordnas och slutförtecknas senare.

Folk- och kyrkobokföringshandlingar omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 22:1-2. Vilket innebär att handlingar som är yngre än 70 år inte lämnas ut utan sekretessbedömning. I de fall övriga serier omfattas av sekretess anges detta i anmärkningskolumnen för serien eller den volym det gäller.
1999-12-31 skildes Svenska kyrkan från Staten och detta innebar att hela arkivet måste avslutas och nybildas fr.o.m. 2000-01-01.
Arkivet levererades till Stockholms stadsarkiv 2007

Arkivbeskrivningen omarbetad och kompletterad av arkivarie
Antoinette Ekberg, Stockholms stadsarkiv 2021-06-04

Ämnesord

Ämnesord, ort
Vallentuna församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2021-11-15 10:19:43