bild
Arkiv

Domkapitlets i Linköping t.o.m. 1989-06-30 arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/VALA/00506
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/wP3vyavqQWZTuu1eMvyUeB
Omfång
298,7 Hyllmeter  (-)
1 Ritningar 
Datering
14201989(Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionRiksarkivet i Vadstena (depå: Slottet)
Arkivbildare/upphov
Domkapitlet i Linköping
Alternativa namn: Linköpings domkapitel
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Inledning (äldre form)Domkapitlets i Linköping t.o.m. 1989-06-30 arkiv

Den senare delen av arkivet har ordnats och förtecknats. Den gamla förteckningen över beståndet i landsarkivet har reviderats och de båda förteckningsdelarna har samordnats.

Beträffande revideringen av den gamla arkivförteckningen kan bl.a. följande framhållas. Den hade år 1934 översänts till landsarkivet samtidigt som det äldre beståndet överlämnades till arkivet. Förteckningen torde ha varit äldre än så - vid utskriften hade fortfarande "gammalstavning" tillämpats. Förteckningen uppvisade en rad brister. Bl.a. kunde volymer inom en och samma serie ha samma volymnummer och inom vissa serier hade man upp till tio gånger börjat om med numreringen. En närmare undersökning, t ex av den stora aktserien E III a, gav vid handen att man i denna inlagt handlingar av ensartat slag, som borde återfinnas i andra serier, vilka därför till synes uppvisade stora luckor. Stundom hade man gått så långt, att tidigare årsvis sammanhållna räkenskapshandlingar spritts ut efter datum bland akterna. Man kunde i aktserien påträffa hela volymer med t ex tro- och huldhetseder. Även visitationsprotokollen var i stor utsträckning inlagda i aktserien.

Domkapitlets arkiv har flitigt används och används fortfarande ofta av forskarna, varför det har synts viktigt att så långt möjligt bibehålla äldre signeringar. Detta gäller särskilt den ovan nämnda aktserien, som uppgår till nära 900 volymer. I de fall volymer i serien upplösts, har detta noterats i anmärkningskolumnen, men numreringen har lämnats orubbad. Om någon volym har måst delas, har de båda nya volymerna getts a- och b- beteckningar.

Till de seriegrupper som särskilt omarbetats hör grupperna D och F-J. För att underlätta återfinnandet av volymer, vars signa ändrats, har en särskild översikt - den upptar dock endast sådana volymer som annars kanske skulle vara svåra att återfinna - med en jämförelse mellan gamla och nya signa utarbetats.

Det bör avslutningsvis påpekas, att revideringen av den gamla förteckningen ej blivit total. Sålunda har den stora kronologiska aktserien genomgåtts systematiskt endast till 1780 och serien E IV, handlingar ordnade efter församlingar, har inte alls genomgåtts. Detta är en följd av landsarkivets obetydliga resurser för kvalificerade ordningsuppgifter.

Vadstena i landsarkivet den 27 maj 1986

Linköpings stift omnämns som biskopssäte i den s.k. Florenslistan från ca 1120. Linköpings stift kom att omfatta Östergötland och stora delar av Småland samt Gotland. Biskopen och de präster som knöts till domkyrkan, bildade ett domkapitel som hade överinseende över den kyrkliga verksamheten i stiftet. I domkapitlet fanns en domprost, som var biskopens närmaste man, ärkedjäknen, dekanen, kantorn, skolmästaren, sysslomannen och sakristanen.

Efter 1500-talets indelningsförändringar, kom Linköpings stift från 1627 att omfatta nuvarande område. Kvarsebo, som 1621 överfördes till Strängnäs stift, återfördes 1952 till Linköpings stift.

Organisation

Domkapitlet kallades även konsistorium, biskopen var preses (ordförande) och domprosten vice preses, och även gymnasielektorerna ingick. Domkapitlets huvudsakliga uppgifter var ärenden rörande kyrklig förvaltning, t.ex. kyrkobyggande, behörighetsförklaringar, tjänstefördelning och kyrklig indelning; domsärenden t.ex. ämbetsbrott eller skilsmässoärenden; undervisningsärenden samt ärenden som rörde den kyrkliga egendomen. Den sistnämnda uppgiften lyftes bort då Stiftsnämnden i Linköpings stift bildades 1932 för att förvalta kyrklig egendom.

Under 1900-talet har domkapitlets ansvar för skolväsendet minskat för att slutligen upphöra 1/7 1958, då eforusämbetet avskaffades, och tyngdpunkten har legat på en arbetsgivarfunktion för prästerna och att handlägga frågor om det kyrkliga ämbetet som präst och rätten att utöva detta, samt indelningsärenden.

Arkivet

Arkivet är avslutat 1989-06-30 i samband med förändringen i stiftsorganisationen. En direkt fortsättning följer i Linköpings domkapitels arkiv fr.o.m. 1989-07-01. Ärenden som inte hunnit avslutas före brytningen, stängdes, och ett nytt ärende påbörjas i det nya arkivet.

I domkapitlets arkiv finns många handlingar som rör kyrko-, lokal-, social- och undervisningshistoria. Protokollsserien som börjar 1600 innehåller mål och ärenden angående prästers ämbetsbrott, religionsfrågor, äktenskapsförhållanden, skolväsen, tjänstetillsättningar och ekonomiska frågor. Handlingarna från biskoparnas och prostarnas visitationer i församlingarna ger en mycket god inblick i det religiösa livet i bygderna genom tiderna. Där finns också uppgifter om allmänna sociala och ekonomiska förhållanden, skolväsendet och fattigvården.Serier av brev och akter kompletterar protokollen.

En diarieplan har införts och använts från 1963 och ersatt de akter av handlingar och ärenden som behandlades på domkapitlets sammanträden. Dossiéer har samlats kring ärenden i en stor mängd per år. Dessa korresponderar mot diariet.

Domkapitlet och Stiftsnämnden har använt det statliga räkenskapssystemet System S för ekonomiadministration från 1976. Räkenskaperna bevaras på Riksarkivet som mikrokort.

Från 1979 används det staliga löneuträkningssystemet SLÖR. Även Stiftsnämnden i Linköping utom Skogsförvaltningen, använder detta system. På grund av otillräckliga personakter, är slutliga lönelistor bevarade.
Uttag av anställningsuppgifter ur SLÖR gjordes för alla anställda eller som avlönades av domkapitlet, 1989-06-30. Tjänstematrikelkort för anställda och präster som har avslutat sin tjänst senast 1989-06-30, samt för alla kyrkomusiker finns i arkivet. Matrikelkort för stiftets präster och för domkapitlets anställda vars anställningar fortsatte 1989-07-01, är överförda till Domkapitlets i Linköping 1989-1999 arkiv respektive till Linköpings stiftssamfällighets arkiv.

Trycksaker som domkapitlet utgivit:
Linköpings Domkapitels Cirkulär (Linköpings Consistorii Circulaire)
Linköpings domkapitels embets-bref / Ämbetsbrev (från 1801-)
Herdabrev
Prästemötes handlingar, Prestemötes handlingar i Linköping, Linköpings prästemötes handlingar, Handlingar rörande prestmötet i Linköping, Handlingar från prästmötet i Linköping (18?-)
Matriklar
Herdaminnen

Gallringsregler

Förordning (SFS 1953:16) om utgallring av handlingar hos vissa statsmyndigheter, ersatt av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6)
Eckelsiastikdepartementets cirkulär den 25 april 1947 angående gallring i domkapitlens och stiftsnämndernas arkiv.

Riksarkivets föreskrifter rörande domkapitlens arkivvård fr.o.m. 1963 där bl.a ingår
Riksarkivets gallringsbeslut nr 36 den 15 december 1962.

Riksarkivens gallringsbeslut nr 633 den 3 juli 1978. Domkapitlen.

Riksarkivens gallringsbeslut 1985:96 den 5 november 1985. Domkapitlen.
Riksarkivets föreskrifter. Serie A. Gallringsbeslut 1989:35 den 28 juli 1989. Domkapitel.


Riksarkivets föreskrifter om återlämnande eller gallring av vissa ansökningshandlingar (RA-FS 1991:11) (ersätter Riksarkivets gallringsbeslut nr 283)

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om bevarande respektive gallring av handlingar tillkomna genom lokal löne- och personaladministrativ verksamhet hos statliga myndigheter (RA-FS 1996:4)

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av räkenskapshandlingar tillkomna hos statliga myndigheter (RA-FS 1998:1)

Riksarkivets gallringsbeslut nr 785 den 25 september 1981. Till system S anslutna myndigheter som till arkivmyndighet har riksarkivet, landsarkiven, Stockholms stadsarkiv eller stadsarkivet i Malmö. Ersätts av Riksarkivets gallringsbeslut 1985:91 den 18 oktober 1985. Till System S anslutna myndigheter.

Riksarkivets föreskrifter. Serie A. Gallringsbeslut 1986:43 den 24 oktober 1986. Myndigheter anslutna till SLÖR (Statligt löneuträkningssystem).


Den gamla förteckningen av år 1980 har reviderats och kompletterats i samband med att det yngre beståndet ordnades och förtecknades.

Linköping på stiftskansliet i dec 2001.

Ämnesord

Ämnesord, sak
Domkapitel (Svenska ämnesord)

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Skapad1995-07-06 00:00:00
Senast ändrad2023-08-23 14:09:16