Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Söderhamns kyrkoarkiv


Söderhamns församling utbröts 1620 ur Söderala församling i samband med att Söderhamns stad anlades.

Den 1 maj 1917 utbröts Sandarne församling. Sandarne hade tidigare utgjort ett kapellag inom Söderhamns församling som bildades 1868. Sandarne har egna husförhörslängder från och med 1866.

Söderhamns församling ingick i gemensamt pastorat med Söderala församling (moderförsamling) 1620-1635. Söderhamn blev därefter eget pastorat till 1917 när församlingen blev moderförsamling i gemensamt pastorat med Sandarne församling.

Gemensamma handlingar för Söderhamn och Sandarne pastorat ingår i Söderhamns kyrkoarkiv. De två församlingarna utgjorde också en kyrklig samfällighet. När den bildades har vid enklare undersökning inte kunnat fastställas. Även samfällighetens handlingar ingår i Söderhamns kyrkoarkiv.

Inom Söderhamns stads område fanns flera mindre ägostycken, s.k. urfjällar, tillhöriga hemman av Sunds och Östansjö byar i Söderala socken. I anledning av detta förhållande fastställdes församlings- och kommungräns mellan Söderhamn och Söderala enligt kungligt beslut 1934.

Inom staden fanns även en del urfjällar som räknades till Norrala socken, medan spridda ägor tillhöriga staden var belägna inom Haga bysområde i Norrala. Dessa förhållanden reglerades genom kungligt beslut 1934, då gräns fastställdes mellan socknen och staden.

Enligt kungligt beslut har stadsägorna 858-861 från och med 1943 överförts från Söderhamn till Norrala socken.

Enligt kungligt beslut 1945 tillhör Prästbolöt Norrala socken och inte Söderhamns stad.

Viss gränsändring ägde rum den 1 januari 1982 mellan Söderhamns församling och Norrala församling. Vissa områden överfördes mellan de två församlingarna. Av använd källa framgår inte vilka fastigheter som berördes.

Den 1 januari 1992 överfördes ett område med 1251 personer från Söderala församling till Sandarne församling. Av använd källa framgår inte vilka fastigheter som berördes.

 Serier (89 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden
 
A II bRegister till församlingsböckerVolym 1-6 inbunden. Volym 7-20 i kortregisterlådor.

I tidigare arkivförteckning fanns en volym innehållande register för kvinnor, märkt "ej fullständigt". De registerkorten har sorterats ihop med övriga registerkort för kvinnor vid ordnings- och förteckningsarbete 2015.
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter fastighet och namn
 
A IV bObefintligregisterPersonakter ordnade efter personnummer 
A IV cEmigrantregisterSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter personnummer
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter dödsår och personnummer
 
A IV eAvställda ledkortSerien i arkivkartong 
A VFörsamlingsregisterVolym 1-6 kortregisterlådor. Volym 7 arkivbox.

Aktuellt församlingsregister 1991-06-30 ordnat efter personnummer.
 
A VI aAvgångsregisterSerien i kortregisterlådor.

Avställda personavier ordnade efter namn.
 
A VI bAvgångslängderSerien inbunden 
A XRegister över kyrkotillhöriga 
BIn- och utflyttningslängderSerien inbunden
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden
 
C IIFödelse- och dopböcker, LasarettetSerien inbunden
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01Serien inbunden. 
D IKonfirmationsböckerSerien inbunden
 
D IIKommunionlängderSerien inbunden
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok fr o m 1991-07-01 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden
 
F IIDöd- och begravningsböcker, LasarettetSerien inbunden
 
F XBegravningsbok fr o m 1991 - 07 - 01Serien inbunden. 
G IBefolkningsstatistiska tabellerSerien i arkivkartong.
 
G IIDiarium i kyrkobokföringsärendenSerien i arkivkartong. 
G IIIÖvriga längder 
G XVerksamhetsregister 
H IBilagor till husförhörslängdernaSerien kapslad.
 
H I aBilagor till husförhörslängden och
församlingsboken, kungörelsebok för äktenskapsbetyg
 
H I bBilagor till husförhörslängden och församlingsboken 
H IIBilagor till flyttningslängdenSerien i arkivkartong
 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H III aBilagor till födelse- och dopbokenSerien i arkivkartong 
H III uBilagor till födelse- och dopbok (utgallringsbara)Serien i arkivkartong 
H IVBilagor till konfirmationsboken 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokenSerien kapslad.
 
H V aBilagor till lysnings- och vigselboken, kungörelseböcker 
H V bBilagor till lysnings- och vigselboken samt äktenskapsboken 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
H VI aBilagor till död- och begravningsboken, tacksägelseböcker 
H VI bBilagor till död- och begravningsboken 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01Serien i arkivkartong. 
J ISkrivelser och resolutioner m.m.Serien i arkivkartong. 
J IIDiarieförda handlingarSerien i arkivkartong. 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar
 
K II aKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades protokoll Serien inbunden. 
K II bKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades handlingarSerien i arkivkartong. 
K III aKyrkorådets protokollSerien inbunden. 
K III bKyrkorådets handlingarSerien i arkivkartong. 
K III cArbetsutskottets protokollSerien inbunden. 
K III dArbetsutskottets handlingarSerien i arkivkartong. 
K III eDiarium för kyrkorådsärendenSerien i arkivkartong. 
K IV aSkolrådsprotokollSerien inbunden. 
K IV bFörteckning över skolpliktiga barnSerien inbunden. 
K IV cSkolrådshandlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingarSerien i arkivkartong. 
L I aRäkenskaper för kyrkan, huvudräkenskaperSerien inbunden.
 
L I bRäkenskaper för kyrkan, specialräkenskaperSerien inbunden om inte annat anges. 
L I cRäkenskaper för kyrkan, verifikationerSerien i arkivkartong. 
L I eKontoutdrag och girobeskedSerien i arkivkartong. 
L II aRäkenskaper för skolanSerien inbunden. 
L II bVerifikationer till skolräkenskaperna 
L II cRäkenskaper för skolan 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdSerien inbunden. 
L IV aKollektböckerBand i arkivkartong. 
L IV bKollektverifikationerSerien i arkivkartong. 
L V aRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamålSerien inbunden. 
L V bPastoratskassornas verifikationer 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämma 
MHandlingar angående prästvalSerien inbunden om inte annat anges. 
N IVisitationsprotokoll 
N IIÄmbetsberättelseSerien i arkivkartong. 
N IIIInventarieförteckningarSerien inbunden om inte annat anges. 
O I aHandlingar angående kyrkanSerien i arkivkartong. 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenSerien i arkivkartong. 
O I cGravböcker 
O I dRegister över gravar 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmånerSerien i arkivkartong. 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet
och kyrkobetjäningen
 
O VDonationshandlingar 
O VI aKartor och ritningar, kyrkorI kart- och ritningsarkiv 
O VI bKartor och ritningar, kyrkogårdarI kart- och ritningsarkiv 
O VI cKartor och ritningar, kyrkliga fastigheter och kyrklig jordI kart- och ritningsarkiv 
O VI dKartor och ritningar, kvarteret VargenI kart- och ritningsarkiv 
P IÖvriga handlingarSerien i arkivkartong, om inte annat anges. 
P IIPålysningsböckerSerien inbunden.