Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Lycksele tingslags häradsrätts arkiv


LYCKSELE TINGSLAGS HÄRADSRÄTT (1729-1970)

Ett tingslag var benämningen på ett område, vanligtvis en socken, vars invånare hade ett gemensamt ting. I Norrland fanns fr.o.m. cirka 1670 en häradsrätt, som domstol i första instans, i varje tingslag. Under 1800-talet började små tingslags häradsrätter läggas samman till domsagor, som så småningom blev det normala distriktet för underdomstol på landsbygden. I 1942 års rättegångsbalk (1942:740) stadgas att domsaga utgör ett tingslag och att en domsaga endast i undantagsfall kan bestå av två eller flera tingslag.

Domsagorna utgjorde före 1971 vanligtvis endast domkretsindelningen på landet. Rådhusrätternas domkretsar var de städer där de låg, och de städer som lydde under rådhusrätt stod således utanför domsagoindelningen. Domsagorna utgjorde även valkretsar vid val av ledamöter till riksdagens andra kammare. I varje domsaga fanns ett kansli som var öppet för allmänheten. Domsaga är fortfarande namnet på distriktet för tingsrätterna, som infördes fr.o.m. 1971.

Tingslagen i södra och västra delen av Västerbottens län tillhörde före 1821 Västerbottens lappmarkers domsaga (cirka 1680-1720), södra lappmarkens domsaga (1720-1742) och Västerbottens södra kontrakts domsaga (1742-1820). Arvidsjaurs, Arjeplogs, Lycksele och Åsele lappmarkers tingslag tillhörde åren 1821-1831 i judiciellt avseende den s.k. lappmarksjurisdiktionen.

Västerbotten västra domsaga bildades 1884 och omfattade då Lycksele och Åsele tingslag som fr.o.m. 1832 hade tillhört Västerbottens södra domsaga. 1922 bröts socknarna Dorotea och Vilhelmina ut ur Åsele tingslag och bildade Vilhelmina tingslag. Vilhelmina och Åsele tingslag skulle sedemera bilda ett gemensamt tingslag fr.o.m. 1948. Lycksele tingslag omfattade åren 1729-1970 socknarna Lycksele, Sorsele, Stensele, Tärna och Örträsk. Fr.o.m. 1962 tillkom församlingarna Björksele och Gargnäs.


Källor:
Svensk författningssamling, SFS 1942:740, 1947:679
J. E. Almqvist, Lagsagor och domsagor i Sverige med särskild hänsyn till den judiciella indelningen, Stockholm 1954
Nordisk familjebok

 Serier (91 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
ADOMBÖCKER OCH PROTOKOLL 
A IDomböcker före 1948 
A I aDomböcker vid ordinarie tingAktdomböcker förda åren 1945-1947 återfinns i serie A I c. Dom- och beslutsböcker fr.o.m. 1948 återfinns i serierna A V, A VI, A VII och A VIII.

Volymerna 1-42 är mikrofilmade och finns tillgängliga via mikrofiche.
Volymerna 1-2 och 6-13 är skannade och finns tillgängliga i elektronisk form.

VT = vårting
ST = sommarting
HT = höstting
 
A I bDomböcker och protokoll vid urtima ting och extra sammanträdenVolymerna 1 och 3-4 är mikrofilmade och finns tillgängliga via mikrofiche.
 
A I cAktdomböckerDomprotokollen återfinns i serie A I a. 
A I dMemorialdomböcker 
A IISmåprotokoll 
A II aSmåprotokoll, gemensam serieSerien omfattar serier av uppbuds-, lagfarts-, intecknings-, äktenskapsförords-, förmyndarskaps- och bouppteckningsprotokoll, protokoll över morgongåvobrev samt avhandlingsprotokoll. I serien ingår även bouppteckningar fr.o.m. 1885.

Före 1885 hölls vanligen endast vinterting. Åren 1885-1915 hölls vinterting (mars-juni) och höstting (september-december) och åren 1916-1927 vinterting (januari-mars), sommarting (maj-juni) och vinterting (oktober-december).

Volymerna 1 och 3-47 är mikrofilmade och finns tillgängliga på mikrofichekort.
Volymerna 4-47 är skannade och finns tillgängliga i elektronisk form.
 
A II bLagfartsprotokollLagfartsprotokoll fr.o.m. 1933 återfinns i Inskrivningsdomarens i Västerbottens västra domsaga arkiv, serie A I a.

Volymerna 1-7 är mikrofilmade och finns tillgängliga via mikrofiche.
 
A II cInteckningsprotokollInteckningsprotokoll fr.o.m. 1933 återfinns i Inskrivningsdomarens i Västerbottens västra domsaga arkiv, serie A II a.

Volymerna 1-7 är mikrofilmade och finns tillgängliga via mikrofiche.
 
A II dÖvriga småprotokollSerien omfattar serier av boupptecknings-, tomträtts-, äktenskapsförords-, förmynderskaps- och godmansskapsprotokoll. I serien ingår även bouppteckningar.

Bouppteckningsregister återfinns i serie C II b. Även uppgifter om dödsfall i serie F III kan användas som bouppteckningsregister.
 
A IIIProtokoll vid extra förrättningarSerien avser syneprotokoll, värderingsprotokoll samt jordrannsaknings- och skattläggningsprotokoll. 
A IVFörvaltningsprotokoll m.fl. protokoll inför domhavanden 
A IV aProtokoll i förvaltningsärendenI serien ingår även till protokollen tillhörande handlingar. 
A IV bProtokoll i avhandlingsärendenI serien ingår även till protokollen tillhörande handlingar. 
A VDomar och beslut i tvistemålFöre 1948, se serierna A I a och A I b. 
A VIDomar och beslut i brottmålFöre 1948, se serierna A I a och A I b. 
A VIIBeslut i ärendenFöre 1948, se serierna A I a och A I b. 
A VIIIUtslag i lagsökningsmål 
A IXSlutliga beslut i tvistemål, brottmål och ärenden 
BKONCEPT 
B IRättsstatistik 
B IIArbetsredogörelser 
CLIGGARE OCH REGISTER FÖR TILLÄMPNINGEN AV VISSA BALKAR OCH LAGAR 
C IBo- och hemskillnadsrotlarSerien avser liggare och register för tillämpningen av giftermålsbalken 
C IILiggare och register för tillämpningen av ärvdabalken och föräldrabalken 
C II aFörmynderskapsböcker med registerInbundna förmynderskapsböcker med personregister fördes t.o.m. 1952 då de delvis eller helt ersattes av förmynderskapsböcker som fördes enligt lösbladssystem. I förmynderskapsboken infördes uppgifter om av domstol meddelade beslut i frågor rörande förmynderskap eller godmanskap (SFS 1924:442, 1952:303).

Fr.o.m. 1953, se serie D V.
 
C II bBouppteckningsregisterSerien omfattar alfabetiska register till bouppteckningar i serie A II d. 
C III aLagfartsböckerLagfartsböcker började föras den 1 januari 1876 med stöd av kungörelsen (1875:70) om lagfarts- och inteckningsböcker. Lagfartsböckerna ersattes fr.o.m. den 1 januari 1933 av fastighetsböcker med stöd av lagen (1932:169) om uppläggande av nya fastighetsböcker för landet.

Register till lagfartsböckerna återfinns i vol. C III c:1.

Volymerna 1 och 3-9 är skannade och finns tillgängliga i elektronisk form.
 
C III bInteckningsböckerInteckningsböcker började föras den 1 januari 1876 med stöd av kungörelsen (1875:70) om lagfarts- och inteckningsböcker. Inteckningsböckerna ersattes fr.o.m. den 1 januari 1933 av fastighetsböcker med stöd av lagen (1932:169) om uppläggande av nya fastighetsböcker för landet.

Register till inteckningsböckerna återfinns i vol. C III b:1 och i vol. C III c:1
 
C III cRegister till lagfarts- och inteckningsböcker 
C IVLiggare och register för tillämpningen av byggningabalkenLiggare och register för tillämpningen av byggningabalken, såsom förteckningar över ekonomiska besiktningar och syner, har inte förekommit. 
C VLiggare och register för tillämpningen av handelsbalken och konkurslagen 
C V aKonkurs- och ackordsdagböcker m.m. 
C V bFörteckningar över ärenden om utmätningsed 
C V cFörteckningar över lösöreköpProtokoll över avhandlingar om lösöreköp återfinns åren 1948-1970 i serie A II d. 
C VILiggare och register för tillämpningen av brottsbalken 
C VIILiggare och register för tillämpningen av rättegångsbalken av år 1734 
C VII aSaköreslängderSerien avser listor över personer som ålagts att betala böter. 
C VII bDiarier över rättegångsärenden 
C VII cStämningslistor och förteckningar över uppskjutna mål 
DLIGGARE OCH REGISTER FÖR TILLÄMPNINGEN AV RÄTTEGÅNGSBALKEN AV ÅR 1942 M.M. 
D IMålförteckningar 
D I aMålförteckningar över tvistemål 
D I bMålförteckningar över brottmål 
D I cFörteckningar över ärenden 
D IIDagboksblad 
D II aDagböcker över tvistemål 
D II bDagböcker över brottmål 
D II cDagböcker över ärenden 
D IIIDagböcker över mål om lagsökning 
D IVDagböcker över mål om betalningsföreläggande 
D VDagböcker och förteckningar över förmynderskapsärendenInbundna förmynderskapsböcker med personregister fördes t.o.m. 1952 (se serie C II a) då de ersattes av förmynderskapsböcker som fördes enligt lösbladssystem. I förmynderskapsboken infördes uppgifter om av domstol meddelade beslut i frågor rörande förmynderskap eller godmanskap (SFS 1924:442, 1952:303). 
EINKOMNA SKRIVELSER 
E IHovrättens domar och beslut 
E IIKungliga Maj:ts beslut 
FHANDLINGAR TILL DOMBÖCKER OCH PROTOKOLL M.M. 
F I aInneliggande handlingar, allmän serieSerien avser inneliggande handlingar till domböcker och småprotokoll samt handlingar angående rannsakningar och tremansting. 
F I bInneliggande handlingar till protokoll vid urtima ting 
F I cInneliggande handlingar till bouppteckningar 
F I dInneliggande handlingar till ansökningar om renmärken 
F IIBouppteckningar och arvskiftenRegister till bouppteckningar omfattande tiden 1769-1910 återfinns i digital form i Riksarkivets söktjänst SVAR, Digitala forskarsalen.

Volymerna 1-11 är mikrofilmade och finns tillgängliga på mikrofichekort.
Volymerna 1-11 är skannade och finns tillgängliga i elektronisk form.
 
F IIIUppgifter om dödsfallSerien utgörs av inkomna och underrättelser om inträffade dödsfall (personavier) ordnade årsvis i bokstavsordning efter den avlidnes namn. På underrättelserna har tingsrätten påfört upggift om bouppteckningsnummer ur bouppteckningsprotokollet (serie A II d).

Uppgifter om dödsfall kan även användas som register till bouppteckningar i serie A II d.
 
F IVKonkursakterSerien fortsätter fr.o.m. 1948 (konkursakt 158) i serie G VII. 
F VFörmyndarräkningar och uppgifter rörande förmyndares och gode mäns förvaltning 
F VIAvskrivna konkursansökningar 
F VIIHandlingar rörande villkorligt dömda 
GAKTER 
G IAkter i tvistemål 
G I aAkter i tvistemål som ska bevaras 
G I bSkrymmande aktbilagor i tvistemålAkter i tvistemål återfinns i serie G I a. 
G I cUtgallringsbara akter i tvistemålUtgallringsbara akter i tvistemål kunde gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr. 75 (den 9 november 1963). Gallring kunde verkställas sedan 10 år förflutit från det rätten skilt sig från målet. 
G IIAkter i brottmål 
G II aAkter i brottmål som ska bevarasSerien fortsätter fr.o.m. akt B 339/1963 i serie G II d.

Akter i brottmål angående villkorligt dömda återfinns i serie G II c. Bilagor till akter i brottmål återfinns i serierna G II b, H I och J I.
 
G II bSkrymmande aktbilagor i brottmålSerien omfattar huvudsakligen aktbilagor i ekonomiska brottmål, såsom bokföringsbrott.

Akter i brottmål återfinns i serierna G II a och G II d.
 
G II cAkter i brottmål angående villkorligt dömda 
G II dÖvriga akter i brottmålSerien avser dels akter i brottmål som ska bevaras och dels utgallringsbara akter i brottmål. Utgallringsbara akter är gallrade t.o.m. år 1959. Eftersom bevarandehandlingarna och de utgallringsbara handlingarna inte har separerats har samtliga akter i denna serie bevarats. Akter i brottmål som ska bevaras återfinns t.o.m. 1963 i serie G II a.

Utgallringsbara akter i brottmål kunde gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr. 75 (den 9 november 1963). Gallring kunde verkställas sedan 20 år förflutit från det rätten skilt sig från målet.
 
G IIIAkter i ärenden 
G III aAkter i ärenden, huvudserie 
G III bBilagor till ärenden 
G IVAkter i lagsökningsmål 
G VAkter i mål om betalningsföreläggande 
G VIAkter i förmynderskapsmål 
G VIIAkter i konkursärendenFöre 1948, se serie F IV. 
HKARTOR OCH RITNINGAR 
H IInneliggande kartor och ritningar till mål och ärendenSerien i kart- och ritningsarkiv. 
JFÖREMÅL INKOMNA I MÅL ELLER ÄRENDE 
J IFöremål inkomna i brottmålSerien i föremålsarkiv. 
J IIFöremål inkomna i tvistemålSerien i föremålsarkiv. 
KRÄKENSKAPER 
K IRäkenskaper för Lycksele härad