Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Arkiv

Länsstyrelsen i Kalmar län. Landskontorets arkiv


 Serier (150 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
EE VI aTaxeringslängder 1918-1932Serien inbunden om inte annat anges.

För tiden före 1918, se serie E IV.
 
APROTOKOLL OCH KONCEPT 
A IProtokoll och brevkonceptSerien inbunden. 
A IIUtslags- och resolutionskonceptSerien inbunden om inte annat anges. 
A IIIKoncept till arbetsredogörelserSerien i kartonger. 
A IVFöredragningslistor 
BDIARIER 
B IBrevdiariumSerien inbunden om inte annat anges. 
B IIMåldiarium (Ansöknings- och taxeringsdiarium)Serien inbunden. 
B IIIHandräckningsdiariumSerien inbunden om inte annat anges. 
B IVUppbördsdiariumSerien inbunden. 
B VDomändiariumSerien inbunden. 
B VIFångforslingsdiariumSerien inbunden. 
B VII"Fri rättegångsdiarium"Serien inbunden. 
B VIIIVärnplikts- och värnpliktsbötesdiarierSerien inbunden. 
B IXRegister över avgångna brevSerien i kartonger. 
B XRäkningsdiariumSerien inbunden.

1951-1952 se Kameralsektionens arkiv, F II:1.
 
B XIMantalsskrivningsdiariumSerien inbunden. För tiden före 1934, se serie B II. 
B XIIDiarium över ansökningar om familjeunderstödSerien inbunden.

För tiden före 1940, se serie B I.
 
B XIIIOmsättningsskattediarium 
B XIVFolkbokföringsdiariumSerien inbunden. 
B XVDiarium över ärenden angående utmarksdelningen på Öland 
CLIGGARE OCH REGISTER 
C ILiggare rörande utarrenderade och försålda kronoegendomar m.m.Serien inbunden. 
C IISkogsmedelsliggareSerien inbunden om inte annat anges. 
C III aPensionsliggareSerien i kartonger om inte annat anges. 
C III bLöneliggareOBS! Serien ej levererad till landsarkivet. 
C III cLönekortSerien inbunden om inte annat anges. 
C III dSkattekortSerien i kartonger. 
C III eLiggare över införselmedel 
C III faLöneliggare för polismän på landetSerien inbunden. 
C III fbHandlingar till löneliggaren för polismän på landetSerien i kartonger. 
C IVFörteckningar över arkivvolymer, akter och handlingar 
C VPostböckerOBS! Serien ej levererad till landsarkivet. 
C VILiggare över värdehandlingarSerien inbunden. 
C VIIUppbördsliggareSerien inbunden. 
C VIIILiggare över inkomna restlängder å kommunalutskylder m.m. 
C IXLiggare över byggnadsbidrag 
C XLiggare över depositionerSerien i kartonger. 
C XILiggare över utlånade penningarSerien i kartonger. 
C XIIFörteckningar över tillsyningsmän vid brännvins- och maltdryckstillverkningenSerien inbunden. 
C XIIILiggare över stiftelserSerien i pärmar. 
C XIVFörteckningar över erkända skatteförmedlingskassor 
C XVMinnesböcker 
C XVILiggare över förbrutet godsSerien i kartonger. 
C XVIIArkivförteckningar 
DINKOMNA HANDLINGAR 
D IInkomna skrivelser från Kungl Maj:t och centrala myndigheterSerien inbunden. 
D VPrövningsnämndshandlingarSerien i kartonger. 
ERÄKENSKAPER (äldre serier t.o.m. år 1917) 
E I aLandsböckerSerien inbunden om inte annat anges. 
E I bVerifikationer till landsbokenSerien inbunden. 
E IIFögderiers och städers specialräkningarSerien inbunden.

För tiden före 1885, se serie E I a.
 
E III aAvkortningsböckerSerien inbunden. 
E III bVerifikationsböckerSerien inbunden. 
E III cMantalslängderSerien inbunden.

För ytterligare information om mantalslängderna i landskontorets arkiv och upplysningar angående övriga i landsarkivet förvarade mantalslängder för Kalmar län, se landsarkivets sockenregister över mantalslängder.
 
E IVTaxeringslängder t.o.m. 1917Serien inbunden om inte annat anges. Taxeringslängderna från tiden före 1869 ingår i huvudsak i serierna E III a och E III b. 
E V aExtrakt till summariska räkningarSerien i kartonger. 
E V bSummariska räkningar över kronouppbördenSerien i kartonger. 
E V cSummariska räkningar över riksgäldskontorets medelSerien i kartonger. 
E VIBalansrelationerna 
E VII aAnteckningsböcker över ränteriuppbördenSerien i kartonger om inte annat anges. 
E VII bAnordningsböckerSerien inbunden. 
E VII cJournaler över inkomsterSerien inbunden. 
E VII dInkomstböckerSerien inbunden. 
E VII eJournaler över utgifterSerien inbunden. 
E VII fUtgiftsböckerSerien inbunden. 
E VIII aStater och handlingar (lands-, slotts- och jägeri- m.fl. stater)Serien i kartonger. 
E VIII bExtrakt till statförslagSerien i kartonger. 
E VIII cGeneralförslag över räntorna till staten samt "calculationer"Serien i kartonger. 
E VIII dRäkningar över lantränteriuppbördenSerien i kartonger. 
E VIII eKonceptstaterSerien i kartonger om inte annat anges. 
E VIII fSpecialstaterSerien inbunden om inte annat anges.

För tiden före 1885, se serie E I a för respektive år. För tiden efter 1907, se serie D I.
 
E IXJaktkasseräkningarSerien inbunden. 
EERÄKENSKAPER (upprättade fr.o.m. 1918 enligt kungörelserna den 31 december 1917 och den 13 november 1931) 
EE IHuvudböcker med bilagorSerien inbunden.

För tiden före 1918, se serie E I a.
 
EE II aInkomstjournalerSerien inbunden.

För tiden före 1918, se serie E VII c.
 
EE II bInkomstböckerSerien inbunden.

För tiden före 1918, se serie E VII d.
 
EE II cKassaböckerSerien inbunden. 
EE III aUtgiftsjournalerSerien inbunden.

För tiden före 1918, se serie E VII e.
 
EE III bUtgiftsböckerSerien inbunden.

För tiden före 1918, se serie E VII f.
 
EE III cLiggare över expeditionsmedelSerien inbunden. 
EE III dLiggare över deponerade exekutions- m.fl. medelSerien inbunden. 
EE III eFörskottsliggareSerien inbunden. 
EE III fLiggare över fri rättegång 
EE III gLiggare över krigsfamiljebidragSerien inbunden. 
EE III hLiggare över utbetalningar på grund av lokala värderingsnämndens beslut 
EE IVDebiterings- och uppbördsredogörelserSerien inbunden. 
EE V aBötesredogörelserSerien inbunden. 
EE V bRedogörelser för särskilda förmåner och rättigheter samt diverse avräkningar och sammandragSerien inbunden.

I serien ingår förutom handlingar rörande redogörelser för särskilda förmåner och rättigheter, avräkningar med vissa tillverkare samt sammandrag över indelningsersättningarna och även rustning och rotering.
 
EE VI bOmsättningsskattelängderSerien inbunden. 
EE VI cSkogsvårdsavgifts- och skogsaccislängderSerien inbunden om inte annat anges. 
EE VI dFörmögenhetslängderSerien inbunden.

För tiden före 1939, se serie G IV a.
 
EE VI eBeredningsnämndslängderSerien inbunden. 
EE VI fJordregisterutdragSerien i kartonger. 
EE VI gbAllmänt taxeringsunderlagSerien i kartonger. 
EE VIIDebiteringslängder å krigskonjunkturskatt och arrendemedelSerien inbunden om inte annat anges. 
EE VIII aAutomobilskattelängderSerien i kartonger. 
EE VIII bRestlängd å automobilskattSerien i kartonger om inte annat anges. 
EE IXSaköreslängderSerien inbunden. 
EE X aRestlängder 1918-1938Serien inbunden. 
EE X baRestlängder, huvudserie 1939-1952Serien inbunden om inte annat anges. 
EE X bbRestlängder över värnskattSerien inbunden. 
EE X bcRestlängder över omsättningsskatt 
EE X bdRestlängder över krigskonjunkturskatt 
EE X beBalanslängderSerien i kartonger. 
EE XX aUppbördsböcker 1933-1946Serien inbunden. Volymnumreringen börjar på 154.

Taxeringslängder före 1933 se serie EE VI a.
 
FRÄNTERIETS RÄKENSKAPER 
F IMånadskalkulationer och kassajournalerSerien i kartonger. 
F IIHuvudräkningSerien inbunden. 
F IIISpecial över statsmedlenSerien inbunden. 
F IVFörskottsböckerSerien inbunden om inte annat anges. 
F VKassainventarier och balansextraktSerien inbunden om inte annat anges. 
F VISpecialräkningarSerien inbunden om inte annat anges. 
F VIIFörslag över brännvinstillverknings-, riksgäldskontors-, diverse verks och deponerade medelSerien i kartonger. 
F VIIILantränteriets expeditionsmedelSerien inbunden. 
F XKalmar läns landskontors räkning över lantränteriuppbörden 
F XIFörteckningar över förskott från lantränteriet i KalmarSerien inbunden. 
GHANDLINGAR OCH RÄKENSKAPER ORDNADE EFTER ÄMNE 
G I aaGeneralmönsterrullor över båtsmänSerien i kartonger.
 
G I abÖvriga handlingar rörande båtsmanshålletSerien i kartonger.
 
G I baMilitära rullor, rekryteringshandlingar m m: Kalmar regementeSerien i kartonger.
 
G I bbMilitära rullor, rekryteringshandlingar m m: Smålands kavalleriregemente med efterträdareSerien i kartonger. 
G I bcMilitära rullor, rekryteringshandlingar m m: Regementen förlagda i garnison i Kalmar.Serien i kartonger. 
G I bdMilitära rullor, rekryteringshandlingar m m: Övriga regementenSerien i kartonger. 
G I beMilitära rullor, rekryteringshandlingar m m: Allmän serieSerien i kartonger. 
G I cHandlingar rörande durchmarscher och inkvarteringarSerien i kartonger. 
G III aJordeböcker
 
G III bRusttjänstlängder och rusttjänstjordeböckerSerien i kartonger.
 
G III cHandlingar angående skattläggningSerien i kartonger om inte annat anges. 
G III dHandlingar angående jordrannsakningarSerien i kartonger om inte annat anges.
 
G III eHandlingar angående tiondeSerien i kartonger om inte annat anges. 
G III fHandlingar angående markegångssättningSerien i kartonger. 
G III gHandlingar angående uträkning av grundskatten och prästernas utlagorSerien inbunden. 
G III hJordeboksförändringsextrakt och sammandrag över jordebokssummanSerien inbunden om inte annat anges. 
G III iFörteckningar över avsöndrade lägenheterSerien inbunden. 
G III jUträkningar av räntorSerien i kartonger. 
G IV aPrövningsnämndens protokoll och handlingarSerien inbunden. 
G IV bUppbördsböcker t.o.m. 1877Serien i kartonger om inte annat anges.
 
G IV cBevillningssammandragSerien i kartonger. 
G V aHuvudböcker (landsböcker) och summariska räkningar över under Riksgäldskontorets disposition stående medelSerien inbunden om inte annat anges. 
G V bHandlingar (räkenskaper m m) rörande krigsmanshusmedelSerien i kartonger. 
G V cRäkenskaper med Kungl Överintendentsämbetet (fr.o.m. 1918 Kungl Byggnadsstyrelsen)Serien i kartonger. 
G VI aHandlingar angående balanskommissioner och kammarrevisionen m.fl. observationerSerien i kartonger. 
G VI bHandlingar rörande balanserSerien i kartonger. 
G VII aHandlingar rörande kungsladugårdar, syner avseende militära boställen m.m.Serien i kartonger om inte annat anges. 
G VII bHandlingar rörande skatteköpSerien i kartonger.
 
G VII cHandlingar rörande reduktionenSerien i kartonger.
 
G VIIIRedogörelser för fångvårdsmedlenSerien i kartonger om inte annat anges. 
G XHandlingar rörande förvaltningen av kyrkors, hospitals och andra institutioners tillhörigheter och inkomsterSerien i kartonger.