bild
Arkiv

Alva kyrkoarkiv


Alva kyrkoarkiv

Alva har varit moderförsamling i Alva och Hemse församlingars pastorat så långt tillbaka i tiden källorna lämnar upplysning därom och fram till 1933-04-30. År 1922 beslutade kungl. maj:t att Alva och Hemse pastorat skulle sammanslås med Rone och Eke församlingars pastorat, när endera kyrkoherdetjänsten blev ledig. År 1933-05-01 sammanfördes de bägge pastoraten till ett pastorat kallat Rone, Eke, Alva och Hemse församlingars pastorat, där Rone var moderförsamling och de andra församlingarna, inklusive Alva blev annexförsamlingar. Vid 1962 års omorganisation av pastoratsindelningen fördes Eke församling till Havdhem, Näs, Grötlingbo, Eke, Hablingbo och Silte församlingars pastorat. Alva pastorat bestod från och med 1962 således av Alva, Rone och Hemse församlingar, där Alva församling åter blev moderförsamling.

Den äldsta volymen i Alva kyrkoarkiv, vilken innehållet ministeriallängder, räkenskaper och visitationshandlingar, är upplagd år 1684, d v s före 1686 års kyrkolag, vilken innehöll de första föreskrifterna i Sverige om folkbokföring. Detta förhållande torde förklaras av biskop Haquin Spegels intensiva visitationsverksamhet på Gotland i början på 1680-talet.

För åren 1827-1839 saknas födelse-, vigsel- och dödlängder. Troligtvis har anteckningar skett på lösa lappar, vilka ej har renskrivits och sedan förkommit.


Förteckning

Som grund för denna förteckning ligger den förteckning som upprättades 1949 av David Gadd. Den har sedan omarbetats och kompletterats 1973 av amanuens Tommy Sundberg. Förteckningen kompletterades 2001-2002 av Marianne Holm, Anders Bergkvist och Klas Säve-Söderbergh samt färdigställdes år 2016 av Kjell Swebilius.

 Serier (67 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar 
A IHusförhörslängderSerien avslutad. Fortsätter i form av församlingsböcker bunden serie, A II a.
Serien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker, bunden serieSerien avslutad. Fortsätter i form av församlingsböcker på lösblad, serie A II ba.
Serien inbunden.
 
A II baFörsamlingsböcker på lösblad, aktuella bladFörsamlingsboksblad sorterade efter fastighet och därunder i personnummerordning efter huvudmans efternamn. Avställda blad förs i serie A II bb. Serien avslutad 1991-06-30.
Serien i arkivbox.
 
A II bbFörsamlingsböcker på lösblad, avställda bladAvställda församlingsboksblad sorterade efter fastighet. Serien avslutad 1991-06-30.
Serien i arkivbox.
 
A II cFastighetsförteckning
(Personförteckning)
Förteckningar t o m år 1989 har gallrats med stöd av RA-MS 1997:65.
Serien i arkivbox.
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien som består av personakter över församlingens invånare 1991-06-30 är sorterad efter efternamn. Ogifta sammanboende är sorterade på mannens efternamn.
Serien i arkivbox.
 
A IV bObefintlighetsregisterSerien avslutad 1991-06-30. 
A IV cEmigrantregisterSerien avslutad 1991-06-30. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien som består av personakter över avlidna och dödförklarade är sorterad efter dödsår och därunder i personnummerordning. Serien avslutad 1991-06-30.S
Serien i arkivbox.
 
A VFörsamlingsregisterÄldre register (1948-1967) bestående av avtryckskort har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254.
Serien avslutad 1991-06-30.
Serien i arkivbox.
 
A VI aAvgångsregisterÄldre register (1948-1967) bestående av avtryckskort har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. 
A VI bAvgångslängderEj påträffade vid inventering 2001-04-02. 
BFlyttningslängderSerien avslutad 1991-06-30.
Serien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböcker1827-1839 saknas. Huruvida några dop- och födelseanteckningar i renskrift förts under denna tid är okänt.

Serien avslutad 1991-06-30.
Serien inbunden om inget annat anges.
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01Serien omfattar perioden 1991-07-01--1999-12-31.
Serien inbunden.
 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien avslutad 1991-06-30.
Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Bortsett från anteckningarna i husförhörsböckerna har inga kommunionsanteckningar påträffats efter 1849.
Serien inbunden.
 
D XKonfirmationsbok fr o m1991-07-01.Serien omfattar perioden 1991-07-01--1999-12-31. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien avslutad 1969-06-30. Fortsätter i form av äktenskapsböcker, serie E II.
1825-1839 saknas. Se anm. under serie C I.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien avslutad 1991-06-30. 
E XVigselbok fr o m 1991-07-01Serien omfattar perioden 1991-07-01--1999-12-31. 
F IDöd- och begravningsböcker1826-1839 saknas. Se anm. under serie C I.
Serien avslutad 1991-06-30.
Serien inbunden.
 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01Serien omfattar perioden 1991-07-01--1999-12-31. 
G IAndra längderSerien avslutad 1991-06-30.
Serien inbunden om inget annat anges.
 
G VIIDiarium för kyrkobokföringsärendenSerien i arkivbox. 
G XAndra längder efter 1991-07-01 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckernaSerien i arkivbox.
 
H IIBilagor till flyttningslängderna1900-1954 utgallrade (H II:4-7) .
Serien i arkivbox.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckernaSerien i arkivbox. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionslängdernaSerien i arkivbox. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckernaSerien i arkivbox om inget annat anges.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckernaH-bilagorna ej noggrant genomgångna och förteckningen är här bristfällig.
Serien i arkivbox.
 
JSkrivelser, resolutioner, utslag och memorialFör perioden maj 1933 - dec 1961, se Rone kyrkoarkiv.
Handlingarna rör hela pastoratet.
Serien i arkivbox.
 
K ISockenstämmans protokoll
 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingarSerien inbunden om inget annat anges.
 
K III aKyrkorådets protokoll och handlingar, församlingenSerien inbunden om inget annat anges.
 
K III bKyrkorådets protokoll och handlingar, pastoratetPastoratskyrkorådets protokoll före 1961 sökes i Rone kyrkoarkiv.
Serien i arkivbox om inget annat anges.
 
K IVSkolrådets protokoll och handlingarFr o m 1950 lyder skolväsendet under den borgerliga kommunen.
Serien inbunden om inget annat anges.
 
L I aRäkenskaper för kyrkan, huvudräkenskaperSerien avslutad 1991-12-31. Från 1992-01-01 se serie L V a.
Serien inbunden om inget annat anges.
 
L I bRäkenskaper för kyrkan, special- och kladdräkenskaperSerien avslutad 1991-12-31. Från och med 1992-01-01, se serie L V b.
Serien inbunden om inget annat anges.
 
L I cRäkenskaper för kyrkan, verifikationerVerifikationer före 1942 är utgallrade jämlikt SFS 1964:89.
Serien avslutad 1991-12-31. Från och med 1992-01-01, se serie L V c.
Serien i arkivbox.
 
L I dRäkenskaper för kyrkan, beräkningsunderlagSerien i arkivbox. 
L IIRäkenskaper för skolanVerifikationer före 1948 är utgallrade jämlikt SFS 1964:89.
Serien inbunden om inget annat anges.
 
L IIIRäkenskaper för fattigvård
 
L IVRäkenskaper för kollektSerien i arkivbox.
 
L V aRäkenskaper för pastoratet, huvudräkenskaperFör 1934-1962, se Rone kyrkoarkiv.

Fr.o.m. 1992 benämndes pastoratet Alva kyrkliga samfällighet.
Serien i arkivbox om inget annat anges.
 
L V bRäkenskaper för pastoratet, specialräkenskaperFöre 1963, se Rone kyrkoarkiv.
Serien inbunden.
 
L V cRäkenskaper för pastoratet, verifikationerVerifikationer före 1947 är utgallrade jämlikt SFS 1964:89.
Serien i arkivbox.
 
L V dRäkenskaper för pastoratet, beräkningsunderlagSerien i arkivbox. 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämman
 
MHandlingar rörande prästvalSerien i arkivbox. 
NVisitationsprotokoll, ämbetsberättelser, inventarie- och arkivförteckningarSerien i arkivbox om inget annat anges.
 
O IHandlingar rörande kyrka och kyrkogårdSerien i arkivbox. 
O IIHandlingar rörande kyrkliga fastigheter och kyrklig jordUndantaget prästgårdsbyggnaden, bör handlingar rörande perioden 1933-05-01 till 1961-12-31 sökas i Rone kyrkoarkiv.
Serien i arkivbox.
 
O IIIHandlingar rörande prästerskapets löneförmånerHandlingar rörande perioden 1933-05-01 till 1961-12-31 sökes i Rone kyrkoarkiv.
Serien i arkivbox.
 
O IVHandlingar rörande kyrkobetjäningenSerien i arkivbox. 
O VDonationshandlingar 
P IÖvriga handingarSerien i arkivbox. 
P IIPålysningsböckerSerien i arkivbox. 
P IIIHandlingar rörande den kyrkliga ungdomsföreningenSerien i arkivbox. 
R IRitningar rörande kyrkan och dess inventarier 
R IIKartor och ritningar rörande kyrkogården 
R IIIRitningar rörande prästgården 
R IVKartor rörande löneboställena 
R VRitningar rörande skolbyggnader