bild
Arkiv

Bunge kyrkoarkiv


Bunge kyrkoarkiv

Alltsedan reformationen och fram till 1962 års reglering av pastoratsindelningen utgjorde Bunge annexförsamling i Rute pastorat. Nämnda år tillfördes pastoratet Fårö församling och Bunge blev moderförsamling i det nya utökade pastoratet.

Liksom moderförsamlingens Rute arkiv förstördes Bunge kyrkoarkiv helt vid eldsvådan i Rute prästgård år 1871.
Angående denna arkivförlust, se inledningen till Rute kyrkoarkiv.

Första leveransen från Bunge kyrkoarkiv till dåvarande arkivdepån skedde 1933, sedan har leveranser ägt rum 1948, 1953, 1970, 1971, 1972, 1976, 2003 och 2012.

En historik över prästerskapet i Gotlands socknar finns i O W Lemke, Visby stifts herdaminne (1868) med Supplementblad (1892).


Förteckning

Som grund för förteckningen ligger bl a en förteckning över den del av arkivet som förvarades i Landsarkivet, upprättad 1976 av Tommy Sundberg och Gunhild Hult. Förteckningen kompletterades i september 2000 av arkivarierna Marianne Holm och Thomas Larsson samt i augusti 2003 av arkivhandläggare Klas Säve-Söderbergh. Förteckningen färdigställdes år 2012 av Kjell Swebilius.

 Serier (51 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderI början på varje volym ett nyupprättat gårds- och yrkesregister.
Serien avslutad. Fortsätter i form av Församlingsböcker, serie A II a.
Serien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker, bunden serieSerien inbunden.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
A II cFastighetsförteckning
(Personförteckning)
Förteckningar t o m år 1989 har gallrats med stöd av RA-MS 1997:65. 
A IIIBöcker över obefintligaSerien avslutad 1991-06-30.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien, som består av personakter över församlingens invånare 1991-06-30, omfattar tiden 1947--1991-06-30 och är lagda alfabetiskt efter fastighet.
Serien i arkivbox.
 
A IV bObefintlighetsregisterSerien avslutad 1991-06-30. 
A IV cEmigrantregisterSerien avslutad 1991-06-30. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeAkterna är sorterade efter dödsår och därunder i personnummerordning.
Serien avslutad 1991-06-30.
Serien i arkivbox.
 
A VFörsamlingsregisterÄldre register (1948-1967), bestående av avtryckskort har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. Personavier t o m 1981 har gallrats 1982. Serien avslutad 1991-06-30.
Serien i arkivbox.
 
A VI aAvgångsregisterÄldre register (1948-1967) bestående av avtryckskort har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. Serien avslutad 1991-06-30.
Serien i arkivbox.
 
A VI bAvgångslängderHar ej förts. 
BFlyttningslängderSerien inbunden. Serien avslutad 1991-06-30.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.
Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.
Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS.
Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
Serien inbunden.
 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien avslutad 1991-06-30.
Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien avslutad.
Serien inbunden.
 
D XKonfirmationsbok fr o m 1991-07-01 
E ILysnings- och vigselböckerSerien avslutad 1969-06-30. Fortsätter i form av äktenskapsböcker, serie E II.
Serien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien avslutad 1991-06-30. 
E XVigselbok fr o m 1991-07-01 
F IDöd- och begravningsböckerSerien avslutad 1991-06-30.
Serien inbunden.
 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01 
G IAndra längder 
G VIIDiarium för kyrkobokföringsärendenSerien i arkivbox. 
H IBilagor till husförslängderna och församlingsböckernaSerien i arkivbox. 
H IIBilagor till flyttningslängdernaFörteckning över flyttningsavier 1916-1924 utgallrad. Flyttningsbetyg 1901-1947 utgallrade 1988-07-14.
Serien i arkivbox.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckernaSerien i arkivbox. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängdernaSerien i arkivbox. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckernaSerien i arkivbox.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckernaSerien i arkivbox. 
JSkrivelser, resolutioner, utslag och memorialSerien i arkivbox.
 
K ISockenstämmans protokollSerien i arkivbox.
 
K IIKyrkostämmans protokollSerien inbunden. 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingarSerien inbunden om inget annat anges. 
K IV aSkolrådets protokollSkolväsendet övertogs år 1938 av den borgerliga kommunen.
1932-1937 se Bunge skolstyrelses arkiv, som förvaras av Regionarkivet Gotland.
Serien inbunden.
 
K IV bSkolrådets handlingarSkolväsendet övertogs år 1938 av den borgerliga kommunen.
Serien i arkivbox om inget annat anges.
 
K IV cFörteckningar över skolpliktiga barn
Skolväsendet övertogs år 1938 av den borgerliga kommunen.
1899-1913 se Bunge folkskolas arkiv, som förvaras av Regionarkivet Gotland. Tidigare signum Bunge kyrkoarkiv K IV:3.
Volym 1 och 2 överfördes från Regionarkivet Gotland i februari 1993.
Serien inbunden.
 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar
 
L I aRäkenskaper för kyrkan, huvudräkenskaperSerien avslutad 1991-12-31. Från 1992-01-01 se Bunge pastorats arkiv, serie G IV a.
Serien inbunden.
 
L I bRäkenskaper för kyrkan, specialräkenskaperSerien avslutad 1991-12-31. Från 1992-01-01 se Bunge pastorats arkiv, serie G IV b.
Serien inbunden.
 
L I cRäkenskaper för kyrkan, verifikationer1985-1987 saknas.
Årgångarna 1959-1983 och 1988-1991 är plockgallrade. Utfört år 2003 med stöd av RA-MS 1988:19. Pensionsgrundande verifikationer, verifikationer gällande ombyggnader eller reparationer av kyrka, fastigheter eller inventarier samt verifikationer av särskilt forskningsintresse har bevarats.
Serien avslutad 1991-12-31. Från 1992-01-01 se Bunge pastorats arkiv, serie G V.
Serien i arkivbox.
 
L IIRäkenskaper för skolanHuvudräkenskaper 1931-1937, kassakladd 1935-1937 samt kassabok 1937, se Bunge skolstyrelses arkiv, som förvaras av Regionarkivet Gotland.
Serien inbunden om inget annat anges.
 
L IIIRäkenskaper för fattigvård
 
L IVRäkenskaper för kollekt1985-1992 saknas.
Serien i arkivbox.
 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamålSerien i arkivbox.
 
L VIRäkenskaper i sammandragSerien i arkivbox.
 
MHandlingar angående prästval 
NVisitationsprotokoll, ämbetsberättelser, inventarie-
och arkivförteckningar
Serien i arkivbox om inget annat anges. 
OHandlingar rörande kyrka och kyrkogårdSerien i arkivbox om inget annat anges. 
PÖvriga handlingarSerien i arkivbox. 
RKartor och ritningar