VÅRD- OCH OMSORGSHISTORISK DATABAS

Serierubrik: Årsberättelser från länslasarett m.m. 1878-1914

Filnamn: E89214EP

År: 1892

Ort: Göteborg

Författare: Olof Immanuel Carlander

Dokumentets namn: Kurhus Göteborg 1892

Arkivnummer: Ra/420177.04

Beståndsnamn: Medicinalstyrelsen

Signum:E5E

Rapport: 13(73)

Diarienummer: 1771/1893

Ankomstdatum: 1893-04-08

Volym: 15

1892 års berättelse öfver Sjukvården vid Göteborgs stads kurhus.

1:o Byggnaderna äro oförändrade. Som i förra årsberättelsen omnämndes, skulle det nya sjukhuset, Holtermanska redan i Mars 1893 vara färdigt att taga i besittning, men, iföljd af försenad afprofning af sjukhusets värme-apparat, låter sig detta ej göra förr än den 1sta nästkommande juli. Sjukhuset har, äfven under det nu gångna året varit belagdt med större antal patienter, än som egentligen varit lämpligt. I det allmännas intresse måste således med stor glädje den dag hälsas, då det gamla Kurhset kommer att öfvergifvas och sedan uppgå i det nya Holtermanska Sjukhuset, ordnadt efter tidens fordringar.

2:o Utrymmet är, som ofvan nämnts, oförändradt.

3:o Mathållning och utspisning oförändrade.

4:o Förråden äro väl underhållna och i enlighet med den antagna normalstaten.

5:o, 6:o Ordningsstadgarne liksom vilkoren för intagning oförändrade.

7:o, 8:o; 9:o Angående inkomster, utgifter, underhållsdagar m.m. hänvisas till närlagda sammandrag.
Under året har intet dödsfall inträffat.
Som vanligt har under året till behandling inkommit ett stort antal fall af syphilis, såväl af recent som af recidiverande form. Dessa fall skilja sig ej i någon väsentlig grad från förut meddelade, hvarför jag underlåter att relatera några särskilda, enär de ej erbjuda något vidare intresse.
Af rheum. gonorrh. hafva flera fall förekommit, deribland likväl endast tvänne af svår beskaffenhet. Den ene patienten vårdades 4 mån. den andre 3. Hänvisande till den i föregående årsberättelse närmare omnämnde af Schuster Archiv f. Derm. (3 H 1889) föreslagna behandlingsmetoden (mercurial behandling) anhåller jag endast få nämna, att jag äfven i dessa tvänne svåra fall, sedan all annan bruklig behandling visat sig utan nytta, ansett mig pligtig försöka densamma. Resultatet har i båda fallen visat sig synnerligen godt.
Beträffande den nya af Dr. Welander i Archiv f. Derm. (1891) föreslagna bubonbehandlingen, hvarom jag äfven lemnade ett meddelande i föregående årsberättelse har den blifvit använd i alla derför lämpliga fall, ofta med utmärkt resultat, hvarföre det synes som om metoden är väl värd att fortfarande försökas.
Till sist anhåller jag få nämna, att jag i följd af en ögoninfection, som jag ådrog mig under tjenstutöfning å sjukhuset (under en operation på en med acut gonorre behäftad manlig patient, dervid var stänkte mig i ansigtet och ögat) varit förhindrad att under 6 månaders tid förrätta min sjukhustjenst.

Göteborg i Februrari 1893
Olof Immanuel Carlander

Sammandrag af Inkomster och Utgifter vid Göteborgs Kurhus år 1892.
1892   Inkomster   1892 Utgifter.  
  Kassabehållning från 1891   3 045,64 Aflöning till tjenstemän och betjening 4 599,96  
Febr. 3 Sjukvårdsafgift för år 1891 6 000,00   Utspisning till betjeningen 1 391,96  
April 30 Dito för år 1889, 1890 och 1891 1 181,40   Pensioner 187,46  
Aug. 30 Dito för år 1890 och 1891 103,35   Fastighetens underhåll 497,36  
Dec. 31 Dito för år 1890 och 1891 41,70 7 326,45 Utspisning till patienterna 6 396,76  
  Anslag af stadskassan   13 650,00 Medikament 1 126,36  
  Ränta för 1892 å medel, insatte å upp- och afskrifningsräkning   88,28 Ved, ljus, kol, cokes och olja 1 392,01  
  Afgifter af patienter, som begagnat enskildt rum, enligt afräkningsbok   95,50 Beklädnad och sängservis 703,85  
  Belopp, som vid granskning af Apoteket Kronans räkning af den 30 Juni 1891 i Kongl. Medicinalstyrelsen funnits misstaxeradt och af apoteket återburits 4,00   Inventarier 683,52  
  Belopp, som vid dylik granskning af Apoteket Valens räkning af den 30 Juni 1892 funnits misstaxeradt och återburits 1,93 5,93 Tvätt 410,25  
  Summa Konor   24 211,80 Hyresafgift 2 150,00  
Göteborgs Kurhus den 31 December 1892. Afgift för förbrukad vattenmängd 386,44  
Rudolf Öberg Förbrukningsartiklar för sjukvården 323,57  
Syssloman vid Göteborgs Kurhus. Diverse 737,52 20 987,02
  Behållning till år 1893   3 224,78
Summa Kronor   24 211,80

Rapport öfver de med venerisk sjukdom behäftade sjuke, hvilka blifvit vårdade på Göteborgs Kurhus år 1892 Lefnadsålder. Antal.
under 15 år 15-40 öfver 40
m. q. m. q. m. q.  
Qvarliggande från förledet år     11 10 2   23
Intagne under året: för ej vener. sjukdom 3 3 10 38   1 55
För dröppel och dess komplikationer     111 29 7   147
För chancre och dess komplikationer samt konstitutionell syfilis              
3 8 94 96 13 8 222
Summa 6 11 226 173 22 9 447
Af de under året intagne voro:  
Med venerisk sjukdom behäftade för första gången 180
Med venerisk sjukdom behäftade efter ånyo ådragen smitta 91
Med recidiver af venerisk sjukdom behäftade 98
Summa 369
Bland recidiverna förekom konstitutionell syfilis:*)  
efter behandling med qvicksilfver 50
efter behandling med jod  
efter behandling med qvicksilfver och jod 8
efter behandling utan qvicksilfver eller jod 9
Summa 67
Bland de med konstitutionell syfilis*) smittade hafva varit behäftade:  
1. Med ärftlig syfilis:  
Späda barn ( under ett år ) 3
Äldre barn 2
3. Med förvärfvad syfilis:  
A) Ådragen genom samlag 115
B) Bibringad genom digifning:  
Från barn till ammor  
Från ammor till dibarn  
C) Bibringad på andra vägar 5
Summa 125
Utskrifne under året: efter behandl. för ej vener. sjukdom 56
Såsom botade från dröppel och dess komplikationer 149
Såsom botade från chancre och dess komplikationer samt konstitutionell syfilis 212
Obotade  
Döde  
Qvarliggande till nästa år 30
Summa 447
För konstitutionell syfilis**) behandlade utskrefvos under året:  
Såsom botade efter behandling med qvicksilfver 114
Såsom botade efter behandling med jod 1
Såsom botade efter behandling med qvicksilfver och jod 10
Såsom botade efter behandling utan qvicksilfver eller jod  
Summa 125
Underhållstagarne hafva uppgått till för ej vener. Sjuke 728
deraf för botade från dröppel och dess komplikationer 3 428
deraf för botade från chancre och dess komplikationer samt konstitutionell syfilis 5 999
deraf för obotade  
deraf för under året döde  
deraf för vid årets slut qvarliggande 589
Summa 10 744
*) Afser endast de under året intagne sjuke och sådana sjukdomsfall, som förete symptomer af allmän infektion.
**) Hit hänföras endast sådana sjukdomsfall, som förete symptomer af allmän infektion.
Sjukdoms- symptomer hos de under året intagne: Antal.
A) Symptomer af dröppel och dess komplikationer:  
Dröppel ( Urethritis, Vulvitis, Vagnitis, etc.) 135
Testikel-inflammation ( Epididymitis ) 39
Inflammation af lymfkärl och körtlar ( Lymphangitis, Bubo ) 1
Purulent ögoninflammation ( Ophtalmoblenorrhoea purulenta )  
Dröppel-rheumatism ( Arthritis blenorrhagica ) 7
Vårtformiga utväxter ( Papillomata ) 5
Cystitis 8
B) Symptomer af chancre och dess komplikationer:  
Chancre, mjuk 51
Chancre, hård 10
Bubo:  
Enkel ( Adenitis simplex vel sympathica; strumosa ) 5
Virulent, absorptionsbubo ( Adenitis virilulenta vel bubo absorptionis ) 3
Indolent eller indurerad ( Adenopathia syphilitica )  
C) Symptomer af konstitutionell syfilis:  
Hudutslag ( Syphilides ) :  
Fläckigt ( Roseola ) 25
Papulöst ( Lichen lenticularis et miliaris ) 6
Kondylomatöst ( Papulae mucosae vel humidae genital., ani, angul. oris, digitor. pedum, umbilici, meatus audit. externi, etc.) 55
Blåsigt ( Rupia, Pemhigus )  
Pustulöst ( Impetigo, Acne, Ecthyma superficiale vel profundum )  
Fjälligt ( Psoriasis, Lepra ) 2
Tuberkulöst:  
a) egentliga hudtuberkler ( Tubercula cutanea ) 1
b) subcutana hudtuberkler ( Tubercula subcutanea )  
Sår i mun, svalg, näshålorna och luftstrupen:  
a) ytliga eller upphöjda ( Erythema, Papulae mucosae ) (Angina spec.) 33
b) djupa eller perforerande ( Ulcera vel ulcera tuberculosa ) 8
Sår vid nagelrötterna ( Paronychia syphilitica)  
Syfilitisk ögoninflammation ( Iritis, Choroiditis, Retinitis syphilitica ) 2
Syfilitisk testikelsvulst ( Sarcocele syphiliticum )  
Benknölar och benvärk ( Periostitis, Osteitis ) (Ulcera anticrur.) 11
Benröta (Caries et necrocis syphilitica) 1
Lidanden i ledgångarne 2
Lidanden i nerfsystemet  
Lidanden i öfrige organer 3
Anmärkningar och vetenskapliga iakttagelser:
Dessutom hafva bland icke veneriska sjukdomar förekommit
Bartholonitis 7  
Balanitis 4
Influenza 2
Bronchitis 2
Paraphimosis 1
Nephritis 1
Peritonitis 1
Scabies 2

Sammandrag af kostnaden för sjukvården vid Göteborgs Kurhus år 1892.
Underhållsdagarnes antal st. 10 744
Antal sjuke för hela år 1892 st. 447
Medeltal sjuke för hvarje dag st. 29,3
Medeltal underhållsdagar för hvarje sjuk st. 24,1
Kostnad för läkemedel För hela året Kr. 1 126,360
Medeltal för hvarje sjuk Kr. 2,510
Medeltal för hvarje underhållsdag Kr. 0,105
Medeltal för hvarje dag Kr. 3,080
Kostnad för utspisning För hela året Kr. 6 396,760
Medeltal för hvarje sjuk Kr. 14,350
Medeltal för hvarje underhållsdag Kr. 0,595
Medeltal för hvarje dag Kr. 17,480
Hela underhållskostnaden. För hela året Kr. 20 987,020
Medeltal för hvaje sjuk Kr. 46,500
Medeltal för hvarje underhållsdag kr. 1,950
Medeltal för hvarje dag Kr. 57,340

Å Göteborgs kurhus under år 1892 vårdade patienter Mankön Qvinkön Summa
Qvarliggande fr. 1891: 14 9 23
Inskrifne under 1892: 242 182 424
Summa vårdade 1892:      
Utskrifne under 1892: 234 183 417
Qvarliggande till 1893: 22 8 30
Summa: 256 191 447
Antal sjukdagar: 6 444 4 300 10 744
Medeltal per dag: 17,6 77,7 29,3