VÅRD- OCH OMSORGSHISTORISK DATABAS

Serierubrik: Protokoll

Dokumentets namn: Protokoll 18820203

Filnamn: A8820203

Datum: 1882-02-03

Beståndsnamn: Medicinalstyrelsen

Signum: A1A

Justerat av: N. J. Bn

Arkivnummer: Ra/420177.04

Volym: 5

Justerat: 18820206

Närvarande: Ordföranden Herr General Direktören m.m. Berlin Herr Medicinalrådet m.m. Hallin Herr ÖfverFältläkaren m.m. Edholm Herr Medicinalrådet m.m. Björnström Herr Medicinalrådet m.m. Pontin

[exp. Bels (Eg annot Th E-n)]

ยง

Diar. N:o

Handl. Datum

Från

Rubrik

Referent

Behandling

Exped. N:o

Anm.

       

1:o Pleni Ärenden

       

1

     

Justering af Kongl. Styrelsens protokoll den 1 dennes samt skrifvelser i Registraturet, försedda med justeringspåskrift af denna dag.

Ordf

Protokoll och skrifvelser godkändes

   

2

521

1/2

K. Landtförsv:s Departementet.

Generalorder ang. in- och utryckningsdagarne för innev. års förberedande korpsralsskola samt rekryt- och remontmöte vid K. Jemtlands hästjägarecorps.

Edholm

Skulle bland årets samling af Kongl. Bref förvaras.

   

3

520

 

Do

Embetsskrifvelse med anmälan att Kongl Majt den 1 dennes beviljat regementsläkaren vid K. Skånska Dragonregementet C. G. Runstedt sex månaders tjensteledighet, räknad från den 20 sistl. Januari

Do

Do

   

4

548

31/1

Do

Generalorder med tillåtelse för Styrelsen att af de i Styrelsens förvar befintliga besigtningslådor till vederbörande läkare utlemna behöfligt antal sådana utöfver det genom generalorder den 9 sistl. December, N:o 1061, bestämda antal.

Do

På grund häraf beslöts att till K.B:de i Westernorrlands län, som derom framställt begäran, med skrifvelse afsända en besigtningslåda, hvarom Ombudsmannen förständigades. (Se reg.)

286 1/2

 

5

5259

28/1

Ombudsmannen.

Memorial ang. anmärkningar, som förekommit vid årsvisitationen den 20 sistl. December å apoteket i Årjeng, som innehafves af Apotekaren Andreas Jansson

B-m.

Kongl. Styrelsen beslöt genom K.B:de i Werm.län tilldela bemälde Jonsson en alvarlig föreställning och varning. Skrifvelse till Jonsson enl. reg

283
284

 

6

432

28/1

Ombudsmannen

Memorial med ansökningar till lediga prov. läkaretjensten i Undersåkers distrikt från Stadsläkaren C. F. A. Hollström, Prov. läkarna O. Paulsson och A. B. Milenius, Lasarettsläk. P. G. R. Hogner samt t.f. Prov. läk. V. J. Nyberg; samtlige sökandena kompetenta.

Pontin

Efter pröfning af ansökningshandlingarne beslöt Styrelsen uppföra på det und. förslaget: i första rummet : Stadsläkaren Hollström; i andra rummet: Prov. läk. Paulsson; och i tredje rummet: Lasarettsläk. Hogner. Förordet tilldelade Styrelsen Stadsläkaren. Hallström. Und. skrifvelse skrifvelse härom till Kongl. Majt enl. reg.

278

 

7

76

16/1

Kongl. Majt

Nåd. Bref ang. besvär i mål rörande anförda klagomål emot Provinsialläkaren M. Landgren öfver försumlighet i tjensteutöfning.

Pontin

På grund af berörda Kongl. Bref beslöts skrifvelse till K.B:de i Westmanlands län se reg.

282

 
       

2:o Öfrige Ärenden.

       

8

524

1/2

K.B:de i Göteborgs och Bohus län

Med framställning om förordnande för Med. kand. Ludvig Curman att under nu uppkomna ledighet förestå distriktsläkarebefattningen i Lysekils distrikt

Pontin

Beslöts förordnande för kand. Curman enl. reg; Skrifvelse härom till K.B:de i Göteborgs och Bohus län enl. reg.

280
281

Lösen

9

32/HD

2/2

Hosps. Direkt. i Wexiö.

Ang. hosps. vård för sinnessjuke drängen Anders Johan Jonasson från Berga församling.

Hallin

Beslöts skrifvelser härom till K.B:de i Jönköpings län och HospitalsDirektionen i Wexiö.

285
286

 

10

31/HD

24/1

K. ÖfverIntendents Embetet.

I fråga om tiden när afdelningarne N:is 1 och 2 af nya hospitalsbyggnaden i Upsala kunna blifva färdiga att upplåtas för sjukvård åt inträdessökande sjuke.

Do

Föranledde ej till någon åtgärd.

   

11

497

4/2

Ombudsmannen.

Memorial rör. Förste Batj:s läk. C. F. Ericsons besvär öfver K. Styrelsens förslag till återbesättande af regt:s läk. tjensten vid Lifregtets GrenadierCorps.

Edholm

Dessa handlingar skulle cirkulera

   
 

189

28/1

K.B:de i Wester Norrlands län

Med en infordrad förklaring af distriktsläk. P. Kempe.

Do

 

5147
5203

   

Handl. ang. tjensteårsberäkning för en distriktsveterinär med station i Trelleborg m.m.

Do

 

552

2/2

K. just. kanslers Emb:t

Utslag i mål mot Apotekaren Ljungberg i Sjöbo.

B-m

 

273

26/1

Apot. Soc:s Direktionen

Ansökningar till apoteksinrättningen i Sotholm.

B-m.

12

     

Räkningar.

     
       

a) Medikaments Räkningar:

     
 

122

31/1

Apot. Tillander

å 94 kr. 46 öre för med. till Stadssundhets polisen med anm. å 69 öre.

Skulle med granskningsbetyg förses

   
 

123

31/1

Apot. Jansson

å 125 kr. 70 öre för med. till sjukhuset i Silbodal

 

124

31/1

Apot. Tesch

å 234 kr. 49 öre för med. till Malmö hospital med anm. å 1 kr. 30 öre.

 

125

31/1

Apot. Sandsjoe

å 265 kr. 65 öre för med. till Wadstena do

 

126

31/1

Apot. Mantelin

å 57 kr. 28 öre och 102 kr. 29 öre för med. till Flyinge stuteri

 

130

31/1

Apot. Wingård

å 47 kr. 34 öre för med. till Östhammars lasarett

 

131

31/1

Apot. Rydholm

å 51 kr. 89 öre för med. till Stockholms cellfängelse

 

132

31/1

Apot. Vedberg

å 316 kr. 56 öre för med. till lasarettet i Engelholm

 

133

31/1

Apot. Rydberg

å 342 kr. 49 öre för med. till Lasarettet i Wexiö

 

134

31/12

Apot. Bergh

å 26 kr. 21 öre och 73 kr. 3 öre för med. till Vendes Artilleri med anm. å sista räk. miss tax. 18 öre

Skulle förses med granskningsbevis.

   
 

135

 

Apot. Svanlund

å 512 kr. 17 öre, med anm. å 53 öre, för med. till K. Flottan

 

135

 

Apot. Borgström

å 355 kr. 14 öre för med. till Carlskrona sjukvårds distrikter

 

136

 

Apot. Bergh

å 102 kr. för med. till fängelset i Landskrona.

 

137

 

Apot. Martinsson

å 70 kr. 15 öre för med. till fängelset i Malmö

 

137

 

Apot. Martinsson

å 30 kr. 82 öre för med. till bevakningspersonalen vid fängelset i Malmö

 

138

 

Apot. Holmberg

å 67 kr. 5 öre för med. till fängelset i Norrköping

 

139

 

Apot. Svanlund

å 145 kr. 34 öre för med. till Tjurkö

       

b) Läkares Reseräkningar.

     
 

324

17/1

Provläk Rehnberg

å 35 kr. 16 öre för tjensteresa till Ytterby socken.

Godkändes till betalning

   
 

324

18/1

Provläk Rehnberg

å 22 kr. 92 öre för tjensteresa till Ramelanda socken.

 

324

19/1

Provläk Rehnberg

å 17 kr. 60 öre för tjensteresa till Norums socken

 

325

15/1

Provläk Olsson

å 21 kr. 40 öre för tjensteresa till Långelanda socken.

 

326

15/1

Provläk Olsson

å 25 kr. 58 öre för tjensteresa till Långelanda socken.

 

327

10/1

Provläk Bjurbäck

å 43 kr. 14 öre för tjensteresa till Mo socken.

 

328

11/1

Provläk Lindvall

å 32 kr. 72 öre för tjensteresa till Krokstad socken.

 

329

20/1

Provläk Stenström

å 16 kr. för tjensteresa till Målilla socken.

 

330

20/1

Provläk Stenström

å 25 kr. 24 öre för tjensteresa till Wirserums socken.

 

331

18/1

Provläk Bergenholtz

å 64 kr. 20 öre för tjensteresa till Wännäs socken.

 

332

24/1

Provläk Ljungberg

å 25 kr. 44 öre för tjensteresa till Hägerstads socken.

 

333

23/1

Provläk Löfving

å 20 kr. 50 öre för tjensteresa till Tjellmo.

 

334

14/1

Provläk Boman

å 56 kr. 12 öre för tjensteresa till Wemdalens socken.

 

335

21/1

Provläk Charlés

å 29 kr. för tjensteresa till Fenneslunda socken.

       

c) Räkningar å apoteksvisitationer:

     
 

341

2/1

Prov. läk. Svartengren

å 70 kr. 40 öre för visitation å apoteket i Luleå.

Godkändes till betalning

   
       

d) Medikolegala Räkningar:

     
 

336

13/1

Prov. läk. Malmgren

å 32 kr. 92 öre för obdukt. å Carolina Persdotter Beckins fr. Fineshyttan.

Godkändes till betalning. Ersättning skulle infordras utom för Prov. läk. Eckerboms räkning.

 

303

 

336

13/1

Apot. Drake

å 5 kr. " för glasburk till likdelarnes förvaring

303

 

35

4/1

Rättskemisten

å 20 kr. för undersökning å do efter do

303

 

151

30/7

Provläk Eckerbom

å 52 kr. 66 öre för besigtning å Joh. Alfr. Johansson fr. Undenås.

304

 

337

23/1

Provläk Nordström

å 60 kr. 28 öre för besigtning å Joel Karlsson fr. Oscars sn

301

 

338

25/1

Provläk Neyber

å 23 kr. 16 öre för obdukt. å Petter Carlsson fr. Ronneby

300

 

340

24/1

Provläk Charlés

å 48 kr. 24 öre för obdukt å Anna Joh. Andersdotter fr. Bogryd

302

       

f) Diverse Räkningar.

     
   

31/12

G. C. Nilsson

å 41 kr. 95 öre för glasmästar-arbeten.

Godkändes till betalning.

   
         

In fidem

   
         

A. B. Strömbeck