VÅRD- OCH OMSORGSHISTORISK DATABAS

Serierubrik: Protokoll

Dokumentets namn:Protokoll 18970721

Filnamn: A8970721

Datum:1897-07-21

Beståndsnamn: Medicinalstyrelsen

Signum: A1A

Volym:23

Arkivnummer: Ra/420177.04

Närvarande: Ordföranden Herr Generaldirektören m.m. Almén, Herr Medicinalrådet m.m. Pontin, Herr Medicinalrådet m.m. Wawrinsky, Herr Öfverfältläkaren m.m. Dunér, Adjungerade ledamoten Amanuensen Doktor E Sederholm. vid handläggningen af veterinärärenden Professoren Svensson.

Justeradt:den 23 Juli 1897

Justerat av: Aug. Almén //annat Fritz Th//

ยง

Diar. N:o

Handl. Datum

Från

Rubrik

Referent

Behandling

Exped. N:o

Anm.

1

     

Upplästes för justering kongl. Styrelsens protokoll för den 19 dennes äfvensom skrifvelsen i reg. med justeringspåskrift af innevarande dag.

Ordf

Protokoll och skrifvelser godkändes.

   

2

3691

11/7

Läkarebestyrelsen i Elfdalens distr.

om förordnande för Medicine kandidaten Martin Jansson att såsom extra läkare bestrida sjukvården i distriktet från och med den 3 till och med den 23 augusti under extra provinsialläkaren A Gullström beviljad tjenstledighet.

P-n

Bifölls, förordnande för M Jansson, skrifvelse till KB i kopparbergs län.

3101
3102

omb.

3

3852

17/7

Landsh.Emb. i Kronobergs län.

med en skrifvelse från provinsialläkaren AL Nordström i anl. af Med.Styrelsens skrifvelses den 7 innevarande i anl. af ett åtagande af Nordström att bestrida fängelseläkaretjenst.

P-n

ad acta. ej åtgärd.

   

4

3853

17/7

extra provinsialläkaren Gustaf Essén

om tjenstledighet från sin befattning såsom extra provinsialläkare i Unnaryds distrikt 15 aug-20 sept. samt om förordnande för Medicine Kand Riber Blume enligt åtagande, tillstyrkt af 1:e prov.läk. M. Malmberg.

P-n

ansökningen kunde icke dess nuvarande form ej bifallas, utan skulle handlingarne återgå med skrifvelse enl. reg. till extra prov.läk. Essén direkt

3100

 

5

3824

17/7

Einar Fredrik Himmelstrand

ansökan att på grund af betyg öfver vid Gymnastiska Centralinstitutet aflagd examen blifva legitimerad som sjukgymnast.

P-n

Behörighetsbevis utfärdas.

3107

omb.

6

3819

17/7

KB i Jönköpings län.

anmälan att förste provinsialläkaren R. Gyllencreutz beviljats tjenstledighet 2-15 nästl. Augusti med medicine licentiaten A Bergholtz som vikarie i Hvetlanda distr.

P-n

till ombudsman

 

omb.

7

3820

17/7

d:o

att KB:de beviljat biträdande provinsialläkaren i Jönköpings distrikt E Hellberg tjenstledighet i fjorton dagar från och med den 17 dennes och till vikarie förordnat Med. licentiaten Oscar Ohlin.

P-n

till ombudsman

 

omb

8

3863

20/7

tf. prov.läk. i Arvika distr. CO Lundin

anhållan att bekomma 250 Kronor i förskott å arfvode. ss. tfprovinsialläkare.

P-n

kunde ej bifallas, derom sökanden underrättas genom referenten.

   

9

3860

20/7

Magistraten i Arboga

om förordnande för Medicine Licentiaten Ivar Bagge att under förste stadsläkaren A Vettergren beviljad tjenstledighet 1-20 nästl. Augusti bestrida förste Stadsläkarebefattningen i Arboga.

P-n

Bifölls, förordnande för Lic Bagge, skrifvelse till Magistraten i Arboga.

3103
3104

 

10

3865

19/7

KB i Kopparbergs län.

med hemställan efter anhållan af kommunlnämnden i Stora Tuna distrikt att Med. Lic. Y Runell måtte erhålla förordnande i Stora Tuna distrikt under extra prov.läkaren M. Ulander beviljad förlängd tjenstledighet 22-29 innev. Juli.

P-n

Bifölls, förordnande för Runell, skrifvelse till KB i Kopparbergs län.

3105
3106

 

11

     

Anmälde Herr Medicinalrådet Wawrinsky att han jemte Herr Öfverfältläkaren verkstält inventering af de i räkenskapskontoret förvarade värdehandlingar och dervid uttagit följande såsom numera obehöfliga eller värdelösa, neml.
1. uppbördsborgen för Kamreraren TH Cronlund af den 2 Juli 1888 å 2 250 Kr.
2. borgen 30 Maj 1877 för CH Hallström ang. kontrakt om uppförande vid Lund af 4 hospitalsbyggnader.
3. d:o 17 Dec 1874 d:o d:o
4. d:o 2 nov. 1875 d:o boställshus vid Hernösands hospital.
5. d:o 21 Dec. 1876 för firman Wiman och Komp. ang. leverans af kakelugnar till Lunds hospital
6. d:o 19 Maj 1877 för J Ahlström för förskotten
7. d:o 21 Nov 1877 Kockums mek. verkstad ang. värmeledning i Lund
8 d:o 8 febr. 1878 Rörstrands aktiebolag kakelugnar till d:o
9. d:o 21 Mars 1878 CH Hallström om plank vid Hernösand
10. d:o 28 febr 1878 Wiman och Komp. kakelugnar d:o
11 d:o d:o d:o d:o i Upsala
12 d:o d:o d:o d:o i Lund 13 d:o. 17 Juli 1878 W. Wiklund vattenledning vid Hernösands hospital 14. borgen för Wiman och Komp. 9 Juni 1879 för kolugnar. till hospitalet i Lund.

W.

Skulle till Kamr. Cronlund återställas alldenstund Kamreraren hos Styrelsen numera sedan kassör vore tillsatt icke hade någon uppbörd.
skulle i arkivet förvaras t.v.

   

12

3822

12/7

Chef för 4 armé.fördelningen

K. med fördelningsläkaren NA Edlings inventerings förslag å instrumental och medicinal attiraljer samt öfrige för sjukvården afsedda artiklar vid Vaxholms artillerikår samt vid Södermanlands regte i Marma.

D-r

öfversändes till K Arméförvaltningens sjukvårdsbyrå

3111

 

13

3846

19/7

KLandtförsvars.Dept.

not. att Kongl Majt till bataljons läkare i fältläkarekårens reserv utnämnd fd. fältläkarestipendiaten af 1:a Kl. Med. Lic. JKA Langenheim

D-r

ad not. till ombudsman

 

omb.

14

3869

19/7

d:o

att Kongl Majt till chef för K. Landtförsvarsdept. kommandoexpedition 20-27 dennes beordrat Majoren AUG A. Pantzerhielm.

D-r

d:o

   

15

581Hd

19/7

Hospitals Direkt. i Stockholm

med dit inkomna ansökningshandlingar om hosp vård 1. fr. Helsovårdsnämnd i Stockholm för ogifta Emma Andersson Skogman 2:o garfveri arbet. M. Mattsson i Öregrund och d:o för hans hustru Maria Margareta Mattsson född Jönsdotter.
3. Helsov.N. i Stockholm om d:o för hushållerskan Hilda Maria Svensson från Lidingön.
4 d:o stickerskan ogifta Gustafva Mattsdotter från Katrina församling.
5:o d:o skräddaren Karl Gustaf Ronge från Storkyrkoförs
6:o d:o tjenarinnan Anna Augusta Karlsson fr. Hedvig Eleonora

S-m

Skogman expektant å Upsala hosp. skrifvelse till Direkt. derst. och Helsovårdsnämnden i Stockholm.
hustru Mattsson exp. i Upsala skrifv. till Direkt. derst. och Magistraten i Öregrund, bl änkan till Hosp.Direkt. i Stockholm Svensson expektant i Stockholms hospital skrifvelse till Direkt Dep och KB i Stockholms län.
Mattsdotter d:o i samma skrifvelser till Stockholm och Helsovårdsnämnden
Ronge d:o d:o
Karlsson d:o d:o

3123
3124
3123
3122
3125
3126
3125

 

16

577

19/7

Ing H Theorell

med uppgift å materialier till värmeledning uti Kristinehamns hospital.

S-m

skulle sedan det lokationerats med det hos kamreraren förvarade originalet förses med samma påskrift och tillställa Ludvigsbergs verkstad direktör Lamm efter det en afskrift för Hofint. Kumliens räkning tagits.

   

17

578Hd

19/7

Hospit.Direkt. i Wexiö

om hospitalsvård för hemmansegaren Carl Göran Andersson från Hjelmseryd

S-m

CG Andersson expektant å Wexiö, skrifvelser till Direktionen derstädes och KB i Jönköpings län.

3118
3121

 

l8

579Hd

19/7

d:o d:o

om d:o för drängen Oskar Emrik Andersson i Lenstad af Thorslundasocken.

S-m

OE Andersson expektant i Wexiö skrifvelser till Direkt och KB i Kalmar län.

3117
3120

 

19

580

19/7

d:o i Upsala

om d:o 1:a Klass handelsresanden L. Schnürer i Karlstad ansökan inngifven af handlanden M Schnürer i Söderhamn.

S-m

L. Schnürer expectant 1:a klass å Stockholms hospital, skrifvelser Direktionen och Magistraten i Söderhamn, skrifvelse till Hosp Direkt. i Upsala. 3115

3116
3119

 

20

576Hd

17/7

Läkaren vid Solna sjukhem

med handlingar ang byggmästaren L.M Elfling som den 15 dennes intagits å Solnasjukhem

S-m

Granskades utan anmärkning, handl:ne åter till Läkaren vid Solna sjukhem.

3113

 

21

2681

20/6

Lasarettsläkare O Michaelsson.

besvär öfver lasarettsdirektionens i Westervik afgifna förslag till återbesättande af lediga läkaretjensten vid lasarettet i Westervik, dervid i första förslagsrummet uppförts tf lasarettsläk. C. Lange f.n. boende i Upsala, adress Boströmska hemmen. öfver hvilka besvär medsökanden Med.Lic. W. Hansons förklaring den 30 sistl. Juni infordrats.

S-m

handlingarne sändes bemälde Lange efter förklaring skyndsamt g. KB i Upsala län.

3108
3109

 

22

3864

15/7

Apot. E. Ahlberg

om befrielse från innehafvande förordnande skötseln af apoteket Gripen i Sundsvall från den 25 denna månad till den 31 Augusti samt om förordnande för Exam. apot. JH Thurdin

W-y

förordnande för ex. apot. Thurdin.

3110

omb

23

3847

15/7

KB i Westerbottens län.

med infordrade yttranden den 15 sistl. Maj rörande väckt frågan om förändring af medikamentsförrådet i Byske till själfständigt apotek.

W-y

Skrifvelse till Styrelsen för Apotekarekårens lifränte och Pensionskassa huruvida afgift till kassan ifrågasättes ifall förrådet förändras till apotek.

3112

 

24
//?//

1458

6/7

K Svenska och Norska Generalkonsulatet i Rio Janeiro

ang. gula feberns bacill

W-y

skulle cirkulera

   

30

582Hd

19/7

HospitalsDirekt. i Wexiö

Anmälan att biträdande läkaren P. Gustafson åtnjutes semester under augusti månad med Med.Lic. Aug. Wingstrand till vikarie.

S-m

ad not till ombudsman

 

omb

31

583Hd

19/7

d:o d:o

d:o att sysslomannen A Johansson erhållit tjenstledighet åtta dagar från och med innev. dag.

S-m

ad not.

   

32

584Hd

15/7

d:o i Piteå

d:o att öfverläkaren åtnjuter semester sex veckor från och med den 28 dennes.

S-m

ad not.

   
       

Diverse räkningar

     

33

1654

 

Post och Inr. tidningar

184,35 annonser

Godkändes till betalning.

   
 

1654

 

Post och Inr. tidningar

21,88 d:o

     

F Svanström

72,21 skrifmaterialier

 

1734

 

S Björk

43,88 fotogen.

       

Medikolegala räkningar.

     
 

1418

 

Bitr. prov.l. Hellberg

39,80 för obuduktion å FTG Carlson

Godkändes till betalning, ersättning skulle infordras.

3232-
3270

 
 

1418

 

Bitr. prov.l. Hellberg

33,40 för skjuts ers. till denna förrättning.

 

1418

 

A Johansson

3,00 för likets uppgräfvande

 

1542

 

2:e Statsl. Aspelin

10,00 undersökning af RT Thelins sinnesbeskaffenhet

 

1540

 

2:e Statsl. Aspelin

5,00 besigtning af BL. Wettergren

 

1541

 

2:e Stats.l. Aspelin

5,00 besigtning af polis konstapeln K R Karlsson

 

1543

 

2:e Stats.l. Aspelin

20,00 för obduktion af KA Fahlberg

 

1544

 

Prov.läk. Wåhlén

47,60 för obduktion af Johan J. Berntsson

 

1547

 

Prov.läk. Håkansson

22,50 för obduktion af jämte biträde W Andersson Rolander

 

1548

 

tf Prov.läk. Suber

44,55 omf. till 50,55 för obduktion af Anna Anderssons barn

 

1549

 

bitr. Sundelius

36,40 för obduktion af en okänd mansperson

 

1549

 

C Carlsson mfl.

7,00 för biträds vid d:o

 

1550

 

ex. prov. Florén

37,20 för obd. ett hittadt dödt foster

 

1550

 

Karl V. Bonde

3,00 för handdukar m.m.

 

1550

 

J Schölin

2,00 för handräckning

 

1552

 

ex. provl. Lindblom

57,68 för obduktion å J.W. Andersson

     

M. O. Rud mfl

5,00 för biträde vid d:o

 

1553

 

Provl. v.Stapelmohr

84,40 för obd. å P. Lundgren i Forsne

 

1553

 

G Ersson mfl.

5,00 för biträde

 

1628

 

GD Wilkens

5,00 för besigtning å JP Wallengren

 

1629

 

GD Wilkens

5,00 för besigtning å hustru OE Christoffersson

 

1630

 

GD Wilkens

5,00 för besigtning å hustru EK Backlund

 

1631

 

GD Wilkens

5,00 för besigtning å JE Östlund

 

1632

 

GD Wilkens

5,00 för besigtning å flickan I.E. Andersson

 

1633

 

Statsl. Hackzell

20,00 för obduktion Karl Martin Dahl

     

JA Nording

Tre för biträde

 

1634

 

Bitr. provl. Dovertie

32,84 obduktion å Olof Engman

     

J Jacobsson

6,75 för handtlangning d:o

     

J Olofsson

3,50 omf. till 1,50 för biträde

     

J Forssgren

3,50 för biträde

Godkändes till betalning, ersättning infordras

   
 

1635

 

Provläk Nyström

20,00 för obduktion å nyfödt barn

     

N Fällman

5,00 likets transport m.m.

 

1636

 

Provläk. Norberg

44,40 för obduktion för ett okändt lik

     

P A Wahlström

28,00 omförd till 16,50 för forsling m.m. af liket.

 

1637

 

bitr provl. Carlsson

47,12 för obduktion å AT Hedberg

     

CG Granlund mfl.

2,50 för biträde

     

K Sahlin

2,50 för biträde

 

1640

 

Provl. Björck

50,00 för obduktion å JA Calsson

 

1641

 

Bitr. prov Ekberg

37,55 för obduktion å Bengta Svensdotter

     

S. Larsson

3,00 för likets upptagning m.m.

 

1642

 

Provl. Bokelund

46,65 för obduktion å åbon Per Svensson

     

Kronolänsm. Stallbygden

10,10 omf till 5,60 för närvaro vid d:o

   

Nils Olsson

2,50 för biträde

     

Per Mårtensson

2,50 för biträde

     

P Lundin

1,50 för biträde

     

Nils Månsson

1,50 för biträde

 

1739

 

GD Wilkens

5,00 för besigtning af ogifta JWC Andersson

 

1740

 

GD Wilkens

5,00 för besigtning af AG Sjöberg

 

1741

 

tf provl. Ahlgren

43,60 för obduktion å CA Svensson

     

JG Andersson

3,00 för likets uppgräfning

     

W Westerberg

3,00 för likets uppgräfning

     

GE Jansson

3,00 för likets uppgräfning

     

AS Karlsson

3,00 för likets uppgräfning

 

1742

 

bitr provl. Wingård

45,58 för obduktion och biträden vid obd. af Ah Kristiansdotter

 

1743

 

bitr provl. Wingård

47,59 för obduktion och biträde vid obd.?af E Hansson

 

1744

 

Provl. Sundberg

64,48 för obduktion af Emma Chr. Carlsson

 

1745

 

bitr Provl. Petrén

40,90 för obduktion af Bengta Nilsson

 

1745

 

N Andersson

2,50 för obduktion och biträde vid d:o

 

1746

 

e Provl. Ekvall

41,30 för obduktion af Emma Fransson

 

1747

 

Stadsl. Fornmark

20,00 för obduktion af Ida Anderssons späda barn

     

PH Gren

2,50 för biträde vid d:o

 

1748

 

e Provl Skarin

20,00 för obduktion å Sara Kr. Malms barn

 

1748

 

J Folkjern mfl.

7,50 för handtlangning

 

1749

 

e. provl. Petersson

32,84 för obduktion å Olof Albin Rapp

Godkändes till betalning, ersättning skulle infordras utom för de under Dn:ris 1551 och 1544 antecknade räkningar.

   
     

AE Jansson

5,00 för biträde vid d:o.

 

1750

 

e provl. Liedholm

23,00 omförd till 20,00 för obduktion af ett nyfödt foster

     

JA Rosén

4,00 för rengöring och biträde

     

CG Ståhlgren

4,50 för biträde

 

1551

 

Provl. Paulsson

55,88 för obduktion å ett obekant lik

     

apot Svanlund

5,00 för kärl till förvaring af likdelar

     

CO Carlsson

5,00 för handtlangning

 

1544

 

Provl. Kolm

38,84 för obd. å A Johansson fr Sjötorp

 

1544

 

J Pettersson

6,02 biträde d:o

       

Läkares reseräkningar

     
 

1652

 

Prov. Svensson

42,34 för resa till Sandviks socken

Godkändes till betalning.

   
 

1513

 

Prov. Paulson

48,12 för resa till Kristianopel

 

1514

 

Prov. Kjelleström

33,04 för resa till Norra Möckleby socken

 

1515

 

Prov. Björck

22,40 för resa till N:2 Grytås i Morup socken

 

1516

 

Prov. Boman

22,24 för resa till Kärda socken

 

1517

 

Prov. Roth

21,20 för resa till Bjersjölagård

 

1518

 

Prov. Pallin

19,36 för resa till Broby socken

 

1519

 

Prov. O. Selling

22,24 för resa till Hvalstads socken

 

1520

 

E. Prov. Behrman

26,80 omf. till 25,96 för esa till Öja socken

 

1521

 

E. Prov. Åman

21,20 för resa till Anundsjö socken

 

1522

 

Prov. Möller

78,00 för resa till Hafverö socken

 

1454RD

 

Prov. Björkman

31,20 för resa till Romfartuna socken

 

1523

 

Prov. Lannerstierna

22,80 för resa till Huddinge socken

 

1524

 

Prov. Håkansson

22,20 för resa till Häradshammars socken

 

1525

 

Prov. Frölich

15,04 för resa till Hajerus socken

 

1526

 

Prov. Frölich

46,64 för resa till Sitila socken

 

1527

 

Prov. Nordström

21,97 för resa till Tafvelsås socken

 

1528

 

Prov. Brattström

47,24 för resa till Åsheda socken

 

1529

 

Prov. Bjurbäck

36,56 för resa till Edsleskogs socken

 

1530

 

Prov. Bjurbäck

23,60 för resa till Ärtemarks socken

 

1567

 

Prov. Landgren

30,90 för resa till Rya socken

 

1568

 

Prov. Björck

24,60 för resa till Ullared och Svartrå s:nar

 

1569

 

Prov. Kolm

17,48 för resa till Elgarås s:nar

 

1570

 

Prov. Lindholm

46,24 för resa till Malma s:nar

 

1571

 

Prov. O. Selling

17,20 för resa till Slöta s:nar

 

1572

 

Prov. Drake

23,60 för resa till Wassunda s:nar

 

1573

 

Prov. Thollander

30,00 för resa till Oppeby s:nar

 

1574

 

Prov. Hedberg

21,52 för resa till Redslareds s:nar

 

1575

 

E. Prov. Hagelin

21,20 för resa till Tambergs s:nar

 

1576

 

Prov. Nordström

38,15 för resa till Östra Thorsås s:nar

 

1577

 

Prov. Frölich

39,44 för resa till Sitila s:nar

 

1578

 

Prov. Frölich

15,04 för resa till Hajerus s:nar

 

1579

 

t.f. Prov. v. Wachenfeldt

20,05 för resa till Lidhults s:nar

 

1653

 

1:e Prov. Sörensson

203,32 för resa inom Gotlands län för sanitära inspektioner.

 

1658

 

Prov. Bokelund

16,40 för resa till Ignaberga socken

1659

 

Prov. Bokelund

25,60 för resa till Näflinge socken

 

1660

 

E. Prov. H. Tham

14,95 för resa till Säby socken

 

1661

 

Bitr. Prov. Carlson

22,40 för resa till Gustafs socken

 

1662

 

Prov. O. Selling

32,96 för resa till Högstena socken

 

1663

 

Prov. Törnmarck

46,54 för resa till Mölltorps socken

 

1664

 

Bitr Prov. Dintler

30,40 för resa till Gryta socken

 

1665

 

Prov. Lindh

15,04 för resa till Åsele socken

 

1666

 

Prov. Nyström

79,32 för resa till Lycksele socken

 

1667

 

Prov. Haeggström

50,24 för resa till Bygdeå socken

 

1668

 

t.f. Prov. Melin

7,88 för resa till Nordmalings socken

 

1669

 

t.f. Prov. Suber

16,80 för resa till Flistads socken

 

1670

 

t.f. Prov. Suber

21,60 för resa till Viby socken

 

1671

 

Prov. Thollander

28,40 för resa till Oppeby socken

 

1672

 

Prov. Friman

20,00 omf. till 20,60 för resa till Wassända Naglums

 

1673

 

Prov. Nordström

38,07 för resa till Öhrs socken

 

1674

 

Prov. Nordström

16,44 för resa till Tafvelsås socken

 

1675

 

Prov. Theorin

48,08 för resa till Hirneryds socken

     

Veterinärers reseräkningar

     
 

1683

 

t.f. Länsvet. Håkanson

20,70 för resa till Gribbylund i Täby socken

Godkändes till betalning.

   
 

1682

 

t.f. Länsvet. Håkanson

14,70 för resa till Gribbylund i Täby socken

 

1465

 

t.f. Länsvet. Arenander

28,20 omf. till 21,60 för resa till Bergviken vid Luleå stad

 

1656

 

Distr.vet. Nilsson

10,55 omf. till 9,30 för resa till Spannarp i Spannarps s:n

skrifvelse till KB i Hallands län med ett telegramqvitto åter

3194

exp.till Räkensk. K d. 31/7.

 

1657

 

Distr.vet. Nilsson

15,80 för resa till Spannarp i Spannarps s:n

 
 

1676

 

Distr.vet. Wilner

40,08 för resa till Nyby by i Källa s:n

Godkändes till betalning

   
 

1677

 

Läns.vet. Bergvall

58,80 för resa till Hammarglo i Mönsterås s:n

 

1678

 

Läns.vet. Bergvall

49,00 omf. till 48,84 för resa till Lindhyttan m.fl. ställen i Bäckebo s:n

 

1679

 

Läns.vet. Bergvall

53,48 omf. till 53,18 för resa till Lindhyttan m.fl. ställen i Bäckebo s:n

 

1680

 

Läns.vet. Tullberg

26,00 för resa till Kambol i Hohus s:n

 

1681

 

t.f. Läns.vet. Håkanson

14,70 för resa till Gribbylund i Täby s:n

 

1684

 

Distr.vet. Wettervik

477,60 för resor i Stockholms län för försöksympn. mot Rödsjuka

 

1755

 

Läns.vet. Nyman

42,54 för resa till Ryfors i Göterydt socken

       

Återgående räkning

     
 

1465

 

tf länsvet Arenander

78,35 omf. till 56,75 för resa från Stockholm till Luleå

S-n

räkningen återsändes till KB. i Norrbottens län enär dylik ers. skall jemlikt Nåd. cirkulär 31 Aug. 1877 betalas af vederb. KB:de och ersättas fr. KStatskontoret.

3127

d:o

           

In fidem
HW Hedenstierna