VÅRD- OCH OMSORGSHISTORISK DATABAS

Serierubrik: Protokoll

Dokumentets namn: Protokoll 19060122

Filnamn: A9060122

Datum: 1906-01-22

Beståndsnamn: Medicinalstyrelsen

Signum: A1A

Justerat av: Klas Linroth

Arkivnummer: Ra/420177.04

Volym: 40

Justerat: 1906-01-24

Närvarande: Herr Generaldirektören K. Linroth, Herr Medicinalrådet R. A. Wawrinsky, Herr Öfverfältläkaren G. Dunér, Herr Medicinalrådet G. Kjerrulf, Herr Medicinalrådet H. Petersson samt Herr t.f. Medicinalrådet R. Stenbeck.

§

Diar. N:o

Handl.Datum

Från

Rubrik

Referent

Behandling

Exped. N:o

Anm.

1

     

Upplästes för justering protokollet för Kongl. Styrelsens sammanträde den 19 januari 1906 jemte skrifvelser i registraturet med justeringspåskrift af innevarande dag.

Lth

Protokoll och skrifvelser godkändes.

   

2

     

Räkningar:

       

110 RD

30/12

Stockholms Elektriska Belysningsaktiebolag

å 303 kr. 25 öre, för strömförbrukning i K. Styr. okt-dec. 1905.

 

Godkändes till betalning.

   

?

12/1

Göteborgs Litograf. aktiebolag

å 12 kr., för "1 000 st. Reversalblanketter".

 

19/1

Styr:s Kassör E. Almstedt

å 345 kr. 9 öre för lemnade förskott.

3

     

Meddelade Herr t.f. Medicinalrådet Stenbeck, att han genomgått till K. Styr. inkomna ansökningar om beredande af vård å någon statens sinnessjukanstalt, upptagna i årets hospitalsdiarium under N:is 33-38, 46, 53, 61, 62, 67, 68, 71-74, 79-82 och 91-103,

Sk

samt att han med stöd af § 32 i Styr:s instruktion angående dessa ansökningar fattat beslut, hvilka i den för dylika ärenden sedvanliga ordningen expedieras till vederbör. hospitals- eller asyldirektioner.

   

4

209

18/1

K. Maj:t (ED).

Nåd. remiss i ärende rörande begärdt tillstånd till utvidgning af Lidingö församlings kyrkogård.

Wy

Remitterades genom KB. i Stockholms län till 1:e prov.läkaren i samma län, för utredning.

   

5

207

15/12

K. CivilDep:tet

Ang. K. Maj:ts beslut om tillämpning af, bl.a., hälsovårdsstadgans bestämmelser rörande stad å visst ytterligare område vid Arlöfs järnvägsstation.

Wy

Ad not.; till Kungl. brefsaml.

   

6

208

22/12

K. CivilDep:tet

Ang. K. Maj:ts beslut om tillämpning af, bl.a., hälsovårdsstadgans bestämmelser rörande stad å visst område vid fiskläget Veijern.

Wy

Ad not.; till Kungl. brefsaml.

   

7

210

16/1

K. Generaltullstyrelsen.

Begäran att i och för tullbehandling af ett till Brita Berlin i Luleå inkommet paket, som befunnits omsluta en flaska med påskrift, utvisande att innehållet afsåges för invärtes bruk, erhålla Styrelsens utlåtande huruvida flaskans innehåll vore att betrakta såsom apoteksvara.

Wy

Beslöts utlåtande enl. reg. till K. Generaltullstyrelsen.

   

8

191

17/1

Ombudsmannen

Tjänstememorial med bifogad uppgift å timade förändringar under år 1905 med Civilstatens pensions inrättnings delägare inom K. Med.Styr. och medicinalstaten.

D:r

Skulle med skrifvelse enl. reg. öfverlemnas till Direktionen för nämnda inrättning.

   

9

217

15/12

K. CivilDep:tet

Ang. nåd. bifall till Styr:s i und. skrifv. af 29/11 05 gjorda framställning om rätt att, mot arfvode af 600 efter år räknadt, för år 1906 anställa en extra vaktmästare med daglig tjänstgöringsskyldighet.

D:r

Ad not. Kamreraren å Räk.Kont:et ägde taga del af denna ämbetsskrifvelses innehåll.

 

Kamr. å Räk.Kon:t.

10

5413

3/11

K. Maj:t (SD)

Nåd. remiss i ärende rörande en af marinöfverläkaren gjord framställning om förtydligande af § 6 i den för honom gällande nåd. instruktionen af 28 november 1902, i syfte att marinöfverläkaren måtte i hvarje vederbörande fall varda kallad till deltagande i Med.Styr. öfverläggningar betr. ärenden, som röra hälso- och sjukvården vid K. Flottan el. kustartilleriet eller personal som är anställd el. söker anställning ss läkare där.

D:r

Beslöts och justerades und. utlåtande enl. reg. till Konungen.

   

11

?

19/1

V. Martens, Ahreusberg, Holsten, Manhagener Allée 26.

Förfrågan ang. marinläkaren Fredrik Almroths nuvarande adress.

D:r

Skulle, för den åtgärd hvartill skrifvelsen kunde föranleda, öfversändas till Herr Marinöfverläkaren.

   

12

28

31/12

Reg:ts läk. vid Lifreg. husarer G. Ekelund

Förslag till tid – 29 april-2 juni – för hans till innev. år uppskjutna andra omgången af studieresa till Berlin, och

D:r

Skulle med skrifv. enl. reg. öfversändas till Herr Stadsrådet och Chefen för K. Landtförsvarsdepartementet.

   
 

?

8/1

Chefen för II arméfördelningen.

Remiss å en till Konungen ställd skrifvelse af 30/12 05 från bat.läk. vid K. Jönköpings reg:te Carl Gustaf Rundquist, innehållande plan för hans till innev. år uppskjutna studieresa med understöd af resestipendium för 1905 af anslaget till resestipendier för militärläkare.

       

13

225

20/1

KB. i Norrbottens län.

Förslag till civilläkare och suppleant för denne, ss biträde åt Norrbottens inskrifvningsområdes revision 17/3.06.

D:r

Med bifall härtill beslöts förordnanden enl. reg. för t.f. 1:e prov.läkaren i länet E. Börjesson och bitr. prov.läk. P. Brännström samt skrifv. därom till KB.

   

14

266

20/1

Chefen för Landtf.Dep.

Anmodan att inkomma med förslag till ledamöter i nämnd för andre läkarbesiktning å en officersvolontar vid K. Upplands reg:te samt till dag för nämndens sammanträde i Stockholm.

D:r

Beslöts skrifvelse till Herr Stadsrådet och Chefen för K. Landtförsvarsdepartementet med förslag i begärda hänseenden.

   

15

222

12/1

Hjo badanstalt

Begäran om förordn. för E. o. professorn med. doktorn J. Vilh. Hultkrantz att för åren 1906-1907 vara intendent och öfverläkare vid anstalten.

D:r

Med anledning häraf skulle för D:r Hultkrantz utfärdas förordnande att under tre månader af hvartdera året 1906 och 1907 ss. läkare förestå anstalten, se vidare reg.

   

16

198

 

Ombudsmannen

Tjänstememorial öfver bilagda ansökningar till 1:e prov.läk.tjänsten i Västmanlands län m.m.

Pn

Lades på cirkulation

   

17

211

17/1

Med. lic. Carl Nathanael Holmdahl

Begäran att blifva förklarad för legit. läkare på grund af bilagda handlingar, hvaribland intyg öfver af honom den 16 januari 1906 vid Lunds universitet aflagd medicine-licentiatexamen.

Pn

Efter granskning af de insända handlingarna förklarades sökanden för legitimerad läkare, därom erforderliga anteckningar skulle göras af, sekr. å lic. betyg och ock af ombudsmannen i läkarmatrikeln.

 

Sekr.
Omb.m.

18

     

Sedan anmäldt blifvit, att Conrad Axel Törngren, hvilken den 20 dennes vid Karolinska med. kir. Institutet aflagt godkänd med. lic. examen, i Styr. inställt sig för vinnande af läkarlegitimation,

Pn

så fick nu, efter det hans medhafda betyg granskats och befunnits i behörig ordning, bemälde licentiat inför Styr. företräda och blef af Herr Gen.Direktören å Styr:s vägnar förklarad för legitimerad läkare; därom erforderliga anteckningar skulle göras af, sekr. å lic. betyg och ock af ombudsmannen i läkarmatrikeln. Afträdde.

 

Sekr.
Omb.m.

19

216

18/1

K Maj:t (CD)

Nåd. remiss i ärende ang. begärdt statsbidrag för åren 1907-1911 till fortsatt aflönande af en extra prov.läkare i Rättviks och Boda socknars distrikt.

Pn

Skulle för utredning remitteras till KB. i Kopparbergs län, med skrifv. enl. reg.

   

20

5613

1/12

1:e prov.läk. i Älfsborgs län N. Englund.

Skrifvelse med begäran att blanketter – enligt af honom afgifvet förslag, som bilagts – för meddelande af uppgifter om dödsfall i lungsot måtte ställas till hans förfogande, att till prästerskapet inom Älfsborgs län utdelas.

Pn

Skulle med skrifv. enl. reg. öfverlemnas till Kommittén för utredning ang. lämpliga åtgärder mot tuberkulosen.

   

21

220

18/1

KB. i Uppsala län

Begäran, på förekommen anledning, att erhålla (afskrift af) ett utaf 1:e prov.läk. A. von Stapelmohr afgifvet, till KB. den 6 maj 1905 inkommet utlåtande ("rättsläkarutlåtande") rör. orsaken till hemmansägaren Johan Vilhelm Permans död.

Pn

Beslöts skrifv. till KB. med öfversändande af det begärda utlåtandet.

   

22

60

4/1

Ombudsmannen

Tjänstememorial öfver 2 bifogade ansökningar till lediga extra prov.läkartjänsten i Stensele distrikt, inkomna från Extra prov.läk. i Tärna distrikt M. K. J. Redelin och med. lic. K. G. Lindgren, af hvilka den sistnämnde sedermera i en till Styr. ingifven skrift af den 5 d:s anhållit få återtaga sin ansökning.
Sedan läkardistriktsstyr. i distriktet uti infordradt, den 16 d:s afgifvet yttrande förordat den återstående sökanden Redelin,

Pn

fann K. Styr. skäligt att för denne utfärda förordnande att, jämlikt K. Bref den 15 april 1904, för tiden t.o.m. 1909 vara e. prov.läkare i distriktet, hvarom skulle aflåtas skrifvelse till KB. i Västerbottens län.

   

23

3612
05

   

Herr Med.Rådet Petersson föredrog
dels 1:e prov.läkaren i Stockholms län D:r A. Berlins till K. Styr. inkomna berättelse om hans inspektionsresor i länet under år 1905, (förra afdelningen) i hvad samma berättelse innehåller uppgifter om för Blidö och Ljusterö kommuner anställda skolade sjuksköterskor och deras verksamhet, särskildt beträffande till deras förfogande ställda läkemedelsförråd,
dels en från kommunalnämndens i Ljusterö ordförande C. O. Andersson inkommen skrifvelse af den 12 nov. 1905 rörande det af denna kommuns sjuksköterska handhafda läkemedelsförrådet, m.m.,
samt meddelade slutligen, att 1:e prov.läkaren Berlin, enl. till Referenten afsändt bref af den 18 d:s, uti skrifvelse till ortens provinsialläkare uppmanat denne tillse, att uti ifrågavarande läkemedelsförråd icke finge, jämlikt gällande läkarinstruktion § 29 mom 1., ingå medel, hvilka i farmakopén vore försedda med gifttecken;

Pn

Och fann K. Styr., vid sistnämnda förhållande, skäligt lägga de ifrågavarande handlingarna ad acta.

   

24

212

16/1

Magistraten i Piteå

Meddelande att, i anl. af t.f. stadsläkaren A. Sidenmarks anhållan om entledigande f.o.m. den 15 d:s, Magistraten förordnat las.läkaren O. Forssell att under högst 14 dagar uppehålla stadsläkartjänsten, till hvilken lediga tjänst val förrättats men ej vunnit laga kraft, i det att besvärstiden skulle räknas från den 8 d:s.

Pn

Med anl. häraf fann K. Styr., som utfärdat Sidenmarks förordnande, skäligt entlediga denne därifrån, hvarom skrifv. enl. registr. skulle till Magistraten aflåtas.

 

Omb.m.

25

61 VD

 

Distr.vet. G. Flensburg, Höganäs.

Med handlingar ang. ett af honom för jufvertuberkulos nedslaktadt kokreatur, tillhörigt landtbrukaren Arvid Jönsson i Tunneberga N:o 1 i Jonstorps socken.

Kf

Efter granskning häraf tillerkändes djurägaren en ersättning af 140 kr., att erhållas genom KB. i Malmöhus län.

   

26

98 VD

15/1

KB. i Jönköpings län

Meddelande, jämlikt K. Kung. 17/6 1904, att 396 kronor utanordnats till länsveter. A. Wahlberg ss ersättning för under vakanstid 7/7-13/10 1905 bestridd länsveterinärtjänst.

Kf

Föranledde ej någon Styr:s åtgärd, vid det förhållande att, enl. af Ref. nu lemnad upplysning, beloppet sedan blifvit KB. ersatt.

   

27

195

17/1

Domhafvanden i Östra härad.

Af rannsakningshandlingar och fängelseläkaren G. Rundqvists yttrande åtföljd begäran om Styr:s utlåtande ang. sinnesbeskaffenheten hos häktade och för brott mot 19 kap. 11§ strafflagen tilltalade kolaren Anders Elof Franzén från Nybygget i Myresjö socken.
Sedan fängelseläkaren Rundqvist, hvilken i sitt yttrande förklarat Franzén vara i saknad af förståndets fulla bruk, i skrifvelse till Ref. af den 21 d:s anhållit om detta uttrycks korrigering till "saknad af förståndets bruk",

Sk

beslöts nu att till Domhafvanden afgifva utlåtande enl. reg.

   

28

24 HD

29/12

K. Direktionen för Vadstena hospital och asyl.

Skrifvelse med öfverlemnande och, under vissa villkor, förordande af en till K. Styr. ställd ansökan af Kontraktsprosten R. Fjetterströms om. tillåtelse för Vadstena och S:t Pers församlingar att tillsvidare få under den kallare årstiden för sina allmänna högmessogudstjänster använda asylkyrkan vid Vadstena hospital och asyl.

Sk

Bifölls på villkor, som framgå af utgående skrifvelsen enligt reg. till Hosp.Direktionen i Vadstena.

   

29

     

På föredragning af Herr t.f. Med.rådet Stenbeck beslöt

(Sk)

K. Styr. att i skrifvelser enl. reg. till Öfverläkarne vid Vadstena hospital och asyl samt vid Lunds hospital och asyl aflåta skrifvelser med anmodan att till öfverläkaren vid Växjö hospital sända, hvardera, 25 journaler ang. å resp. förstnämnda anstalter vårdade snygga, pålitliga och arbetande manliga patienter, i och för urval däraf för vård sedermera å Korsbergakolonien till Växjö hospital; och skulle i anl. häraf skrifvelse enl. reg. aflåtas jämväl till Öfverläkaren vid sistnämnda anstalt.

   

30

     

Räkning:

       

2060 HD

1/12

E. prl. Joh. Ajander

å 13 kr. 60 öre, för, på Styr:s uppdrag, den 30/11 1905 verkställd afsyning af vissa utförda byggnadsarbeten vid anstalten Vilhemshöjd.

 

Godkändes till betalning utaf anslaget till obildbara sinnesslöa.

 

Hosp.Kamr.

31

     

Värdeförsändelser:

       

268

15/1

KB. i Älfsborgs län

å 146 kr. 62 öre, ers. för obduktion (h:u E. Justing)

Lth

146 kr. 62 öfverlemnades till Räkenskapskontoret.

 

Räk.Kont.

267

17/1

KB. i Norrbottens län

å 406,25, tjänstgöringspengar i Vittangi distrikt sept-nov. 1905.

 

406 kr. 25 öre öfverlemnades till Räkenskapskontoret.

32

46

3/1

KB. i Södermanlands län.

Skrifvelse med tillhörande bilaga rörande en af Flens fattigvårdsstyrelse omhändertagen och å Flens epidemisjukhus införskaffad kvinna, som förmodades vara en från spetälskesjukhuset i Järfsö den 27 juli 1905 afviken patient Johanna Olsson fr. Kalmar.
Sedan vederb. Referent från läkaren vid nämnda sjukhus, prov.läk. P. Andréhn infordrat och med skrifvelse från denne af den 18 innev. januari bekommit upplysningar i ärendet,

Wy

beslöts att aflåta skrifvelse enl. reg. till KB.

   

33

     

Till protokollet skulle antecknas, att med stöd af § 32

 

p. 1. i den för K. Styr. gällande instruktionen, såsom farmacie kandidater godkänts Elias Ragnar Fries, Anna Natalia Holst, Ruth Karin Magdalena Gottberg, Karl Sixten Ekelund, Egron Henrik Viktor Hanson, Yngve Bengt Samuel Funcke, Helge Georg Botvid Camitz, Johan Sigfrid Natanael Erikson, ;Lars Ludvig Hallberg och Paul Gunnar Sakarias Ekström, hvilka vid Farmaceutiska Institutet aflagt godkänd farmacie kandidat examen, Fries, Ekelund, Funcke, Camitz, Erikson och Ekström den 19 d:s och de öfriga den 20 d:s.

   
 

In fidem
Gustaf Tägtström