VÅRD- OCH OMSORGSHISTORISK DATABAS

Serierubrik: Protokoll

Dokumentets namn: Protokoll 19100126

Filnamn: A9100126

Datum: 1910-01-26

Beståndsnamn: Medicinalstyrelsen

Signum: A1A

Volym: 48

Arkivnummer: Ra/420177.04

Närvarande: Herr Medicinalrådet H. Petersson, såsom ordförande, Herr Medicinalrådet G. Kjerrulf, Herr t.f. Medicinalrådet R. Stenbeck, Herr t.f. Medicinalrådet E. Sederholm och Herr t.f. Medicinalrådet F. Bissmark.
Justerat: den 28 januari 1910.
Justerat av: Klas Linroth.

§

Diar. N:o

Handl. Datum

Från

Rubrik

Referent

Behandling

Exped. N:o

Anm.

1

     

Upplästes för justering protokollet för Kungl. Styrelsens sammanträde den 24 januari 1910 jämte skrifvelser i registraturet med justeringspåskrift af innevarande dag.

Lth

Protokoll och skrifvelser godkändes med undantag för § 38 i prot.

   

2

73 V

22/1

Veterinärinstitutets bakterolog. afd.

Anmälan om konstateradt fall af jufvertuberkulos.

Kf

Jämlikt § 31 p. 1 i K. Styr:s instruktion hade under gårdagen aflåtits telegrafiskt förordnande, enl. bil A., hvilket skulle till prot. antecknas.

 

Bil A.

3

72 V

21/1

KB. i Norrbottens län

Anmälan att KB. antagit vet. B. E. K. Veilerz att f.o.m. den 17 d:s vara och t.o.m. 1914 års utgång vara distriktsveterinär i Kalix distr, omfattande Nederkalix och Öfverkalix socknar.

Kf

Skulle öfverlemnas till ombudsmannen

 

omb.m.

4

169 H

22/10

K. Dir. för Växjö hospital.

Hemställan, dels om hyresbidrag samt bränsle- och servisersättning åt sjukskötaren Axel Johannesson, som ämnade ingå äktenskap, dels om tillagnings- och servisersättning åt ytterligare en nattvakt för nytillkomna 6:e afdelningen å kriminalafdelningen.

Sk

Beslöts skrifv. till K. Direktionen ang. bifall, se reg.

   

5

5314A
/09

17/12

Rådstufvurätten i Göteborg.

Af rannsakningshandlingar åtföljd begäran om K. Styr:s utlåtande ang. sinnesbeskaffenheten hos häktade, för misshandel tilltalade inkasseraren Karl Otto Franzén.

Sk

Beslöts att Franzén skulle för observation och undersökning intagas å Vänersborgs hospital; skrifv. till Hosp. Dir., Rådstufvurätten samt KB. i Göteborgs och Bohus län

   

6

4438A
/09

7/10

Domhafvanden i Nora domsaga.

Af = = = för olofliga tillgrepp m.m. tilltalade drängen Oskar Bernhard Jakobsson från Sibbofors. Sedan från A. Enwall, öfverläkare vid Kristinehamns hospital -där jämlikt K. Styr:s beslut af 13/10 1909 Jakobsson blifvit för observation och undersökning intagen - inkommit ett ang. denne afgifvet yttrande af den 22/12 1909,

Sk

beslöts, efter häraf tagen del, att till Domhafvanden afgifva utlåtande enl. reg., hvarjämte ang. Jakobssons utskrifning skrifvelser skulle aflåtas till Hosp Dir. i Kristinehamn samt till KB. i Örebro län

   

7

179 H

3/1

Läk. vid Katrinelunds vårdanstalt Th. Pétren

Med handlingar ang. fröken Agnes Sofia Emelia Peterssons fr. Landskrona intagning den 21 d:s

Sk

Handlingarna utan anmärkning, åter till läkaren.

   

8

173 H

19/1

K. Dir. för Piteå hosp. och asyl.

Hemställan att få till år 1910 öfverflytta dels resterande 500 kr. af 1/12 09 beviljat anslag å 700 kr. till reperationer å anstaltens kaj, dels 3 844 kr. 30 öre, som den 1/11 1909 af K. Styr. beviljats för anläggning af vatten- och afloppsledning till boställshusen och den föreslagna tvättstugan.

Sk

Bifölls; skrifv. enl. reg. till Hosp. Dir.

   

9

       

Sm

På föredragning af Herr t.f. Med.rådet Sederholm beslöts annons enl. reg. af privilegiet å apot. i Arboga.

   

10

403 A

21/1

Hjo byggnadsaktiebolag.

Begäran om förordnande för professorn med. dokt. J. V. Hultkrantz att under innev. år vara intendent och läkare vid Hjo badanstalt.

Sm

Bifölls på så sätt, att för D:r Hultkrantz skulle utfärdas förordnande att under tre månader af innevarande års sommar såsom läkare förestå anstalten, se reg.

   

11

402 A

24/1

Apot. J A Borgström

Ang. antagen elev J H. W. Jonsson

Sm

Godkändes, skrifvelse till Borgström, se bil

 

utgår!
bil.

11

162 A

22/1

Eprl. W. Lilliedahl.

Anhållan att inte komma till i åtanke till den af honom sökta e. provinsialläkarbefattningen i S. Unnaryds distr.

Pn

Remitterades till Läkardistriktsstyrelsen i sagda distrikt,dit denna Lilliedahls och öfvriga ansökningar till tjänsten förut för yttrande remitterats.

   

12

387 A

21/1

Utn. läk. vid länslasarettet i Alingsås I. Segelberg.

Anmälan att han, efter utgången af med innev. januari af innehafvande vakansförordnande vid Finspongs lasarett, vore af sin tjänst vid Alingsås lasarett hindrad mottaga förlängdt vakansförordnande.

Bk

I anl. häraf och sedan åtagande inkommit från med. lic. R. Torell beslöts förordnande för denne att f.o.m. den 1 febr. 1910 och tills vidare under vakansen bestrida lasarettsläkartjänsten i Finspong; exp. till Las.Direktionen därstädes.

   

13

5468A
/09

22/1

Läkardistr.styrelsen i Julita e. provl.distr.

Infordradt förord rörande ansökningarna till e. prov.l.tjänsten i distriktet.

Bk

Lades på cirk.

   

14

401 A

24/1

Magistr. i Västerås.

Begäran om förordn för 2:dre stadsl. Med. lic. Carl Idar under förste stadsläkaren K. G. Tingvall - hvilken af Magistraten blifvit den 31/12 1909 beviljad sökt afsked, att räknas f.o.m. 1/3 1910 - beviljad tjänstledighet under nästk februari månad.

Bk

Bifölls; förordn. enl. reg. för Idar (jämte egen tjänst) samt exp. till Magistraten och 1:e prov.läkaren i länet.

   

15

392 A

20/1

K. Maj:t

Nåd. rem. i mål rör. inrättandet af ett e. prov.läkardistrikt för Långaryds mfl. socknar i Jönköpings län.

Bk

Remitterades, för utredning, till KB. i Jönköpings län.

   

16

     

Meddelade Herr t.f. Med.rådet Sederholm, att han med stöd af § 32 p. 2 i K. Styr:s instruktion såsom farmacie kandidater

Sm

godkänt Johanna Dagmar Mercedes Backlund, Betty Mathilda Gad, Karl Werner Wahlquist, Johan Alfred Fryklund, Emil Birger Laurentius Schöldström, Johnny Maria Westerlund, Helga Lovisa Fredberg, Einar Hyllengren, Elin Hirschfeldt, Gösta Erik Wilhelm Jahnsson, Gustaf Edvin Hjelmér och Magne Henrik August Henriksson, hvilka vid Farmaceutiska institutet härstädes aflagt godkänd farmacie-kandidat-examen, Backlund den 21 d:s, Gad, Wahlquist, Fryklund, Schöldström och Westerlund och Fredberg den 24 d:s samt de öfriga den 25 d:s.

   

17

     

Sedan till K. Styr. inkommit ytterligare ansökningar om antagande till elev vid den 1 april 1910 begynnande kurser vid barnmorskeundervisningsanstalterna, näml. vid den i Stockholm från

Bk

beslöts att dessa ansökningar skulle för yttrande remitteras till resp. barnmorskeöfverlärarne, i Stockholm. Prof. C. M. Sondén och i Göteborg Prof. K. A. Walter.

   

416A

23/12

 

Jenny Larsson i Hejde (ans. inkommen i rätt tid till KB

364A

17/1

Elin D. Strömberg, Uppsala (ans. inkommen för sent till KB)

374A

17/1

Hilda Wallin, Tallåsen (ans. inkommen för sent till KB)
samt till anstalten i Göteborg från

415A

30/12

Ester A. Gustafsson, Visby (ans. inkommen i rätt tid till KB)

410A

21/1

Agnes K. Melinder, Kristianstad (direkt hit, för sent),

18

191H

25/1

Byggmäst. G. S. Hallström, Uppsala.

Begäran, attesterad af K. Styr:s arkitekt T. Stenberg, om utfående af 5 000 kr för enl. kontrakt af 2/5 1906 utförda byggnadsarbeten för Säters hospital.

Bk

Bifölls; femtusen kronor skulle till Hallström utanordnas af ansl. till sagda hospital.

 

Hosp:s Kamr.

19

5303A
/09

22/1

KB. i Kopparbergs län.

Skrifv. i anl. af genom KB. den 18/12 1909 till K. Styr. insända handlingar rör. af prov.läkaren J. A. Ekelund förrättade rättsmed. obduktioner å liken efter f. korpralen D. Dunder i Heden och dennes hustru.

Bk

Beslöts till KB ss svar meddela, att handlingarna ifråga jämte 2 inkomna rättskemistprotokoll i ärendet m.m. blifvit den 21 d:s direkt öfversända till obduktionsförrättaren

   
           

In fidem Gustaf Tägtström

 

vänd!

20

     

På framställning af K. Styr:s hospitalskamrerare

Sk

beslöts skrifv. till K. Statskontoret med begäran om det enl. i K. Brefvet till Statskontoret den 31/12 1909 omnämnda anslaget å 3 750 kronor för år 1909 till Södermanlands läns anstalt för obildbara sinnesslöa å egendomen Löt i Strängnäs landsförsamling; och beslöts tillika att, sedan detta belopp kommit K. Styr. tillhanda, låta utanordna detsamma till vederbörande.

H. 105.

 
           

In fidem
Gustaf Tägtström

   

Bil A.
Just. d. 25/1 09
H. Pn.
Distriktsveterinär Håkansson
Engelholm
Ni förordnas låta vederbörligen nedslakta och värdera Konsul P. Olsson´s, Rögle tegelbruksaktiebolag, Välinge. jufvertuberkulösa kokreatur.
Medicinalstyrelsen.
Exp. 25/1 1910 kl. 2:40 em/ER