Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
247 träffar, sida:  1 2 3 4 5 
Adlersteen, Jöran, Landshövding, Generalkrigskommissarie (1640omkr – 1713)

Adlersteen, Jöran (före adlandet Piehlman), f. omkr. 1640 i Stockholm, d 10 mars 1713. Son till en handlande i Stockholm vid namn Piehlman. Generalbokhållare i kammarkollegium 1666; myntbokhållare i banken 1668–69; kamrerare vid generalguvernementet i Skåne 4 dec. 1679; adlad 17 aug. 1681 (introducerad 1682); medlem av reduktionskommissionen i Skåne 16...

Adolf Fredrik, Kung, Generalissimus (1710 – 1771)

Adolf Fredrik (Adolph Friedrich), f. 14 maj (n. st.) 1710, d 12 febr. 1771. Föräldrar: furstbiskopen av Lybeck Kristian August, yngre broder till hertig Fredrik IV av Holstein-Gottorp och administratör av hertigdömena under brorsonen hertig Karl Fredriks minderårighet, d 1726, och hans maka Albertine Friedrike av Baden-Durlach, dottersons dotter av konung Karl IX, d...

Adolf Johan, Pfalzgreve, Riksmarsk, Riksmarskalk, Generalissimus (1629 – 1689)

Adolf Johan, pfalzgreve vid Rhen, (titulär) hertig i Bayern, till Julich, Kleve och Rerg, f. 11 okt. 1629 på Stegeborg, d där 14 okt. 1689. Föräldrar: Johan Kasimir af Pfalz-Zweibrücken och Karl IX:s dotter Katarina. Åtnjöt en vårdad uppfostran, fullbordad genom resor till Paris 1646 med M. G. De la Gardies franska ambassad ...

Akrell, Carl Fredrik, General, Topograf, Ingenjörsofficer (1779 – 1868)

2. Carl Fredrik Akrell, den föregåendes son, f. 13 jan. 1779 i Stockholm, d. 11 sept. 1868 därstädes. Åtnjöt enskild undervisning i hemmet, i sekreteraren. Grundelstjernas hem på Olhamra samt därpå ånyo i hemmet; studerade därjämte matematik för premiäringenjören Jonas Öfverbom; avlade lantmäte...

Almquist, Gustaf Fridolf, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Jurist, Generaldirektör (1814 – 1886)

4. Gustaf Fridolf Almquist, den föregåendes halvbror, f. 31 okt. 1814 å Antuna gård, d 12 okt. 1886 å Hanstaviks gård i Södertälje landsförsamling. Föräldrar: krigskommissarien Karl Gustav Almquist och Agnes Katarina Alten. Student i Uppsala 8 okt. 1830; avlade hovrätts- och kameralexamen 9 juni 1833. Auskultant i Svea...

Almquist, Viktor E, Generaldirektör (1860 – 1951)

8. Viktor Emanuel Almquist, son till A. 4, f. 21 sept. 1860 i Stockholm. Avlade mogenhetsexamen vid Beskowska skolan 24 maj 1878; student i Uppsala ht. s. å.; jur. utr. kand. 25 okt. 1884. E. o. notarie i Svea hovrätt 31 okt. 1884; e. o. tjänsteman i fångvårdsstyrelsen 31 juli 1885; tjänstgjorde som lantdomare; v. häradshövding 31 maj 1887;...

Anckarsvärd, Michaël (Cosswa), Landshövding, Lantmarskalk, General, Skärgårdsofficer (1742 – 1838)

1. Michaël (Cosswa) Anckarsvärd, f. 9 mars 1742 på Högfors bruk i Karbennings socken, d 23 mars 1838 å Karlslund. Föräldrar: brukspatronen Johan Pettersson Cosswa och Katarina Lind. Student i Uppsala 25 maj 1752; volontär vid fortifikationen i Stockholm 13 mars 1759; underkonduktör 18 apr. s. å.; sergeant vid artilleriet i Pommern 26 juni ...

Anderson, Frans Albert, Riksdagsledamot, Generaldirektör (1831 – 1923)

Anderson, Frans Albert, f. 16 nov. 1831 å egendomen Silvik i Askeryds socken. Föräldrar: organisten Per Daniel Anderson och Mariana Åkerström. Åtnjöt skolundervisning i Eksjö och Jönköping; student i Uppsala 17 okt. 1851; avlade kameralexamen 10 dec. 1855. Biträde å Kinda och Ydre härads skrivarkontor jan. 1856; e. o. lands...

Arbin, von, Axel Magnus, General, Fortifikationsofficer (1717 – 1791)
1. Axel Magnus von Arbin, f. 30 mars 1717 i Stock-holm, d 27 dec. 1791 på Kista i Spånga socken. Föräldrar: fortifikationskamreraren Nils Eriksson Arbin och. dennes andra hustru, Anna Brita Blomhjelm. Efter slutade skolstudier e. o. kanslist under fortifikationssekreterarens inseende 1732; volontär vid fortifikationen 19 febr. 1733; undergick examen i fortifikationsvetenskaperna 1737; konduktö...
Arentsen, von (Arentschildt), Daniel, Kavalleriofficer, General (– 1670)

Arentsen, senare Arentschildt, Daniel von, d 11 febr. 1670 i Stockholm. Fader: stallmästaren hos ärkebiskopen av Bremen Georg Arentsen. Inträdde i svensk krigstjänst 1629 och omtalas 1645 som överste för ett värvat svenskt kavalleriregemente; erhöll »i anseende till god och långlig krigstjänst» 26 apr. 1648 ett årligt under...

Armfeldt, Carl G, Kavalleriofficer, General (1666 – 1736)

1. Carl Gustaf Armfeldt, f. 9 nov. 1666, d 24 okt. 1736. Föräldrar: överstelöjtnanten Gustav Armfelt och Elisabet Brakel. Korpral vid Nylands kavalleri 1683; gick i fransk krigstjänst 1685, där han kvarstod i ungefär tolv år och befordrades till kapten; antogs av generalmajor Abraham Cronhjort till generaladjutant av kavalleriet vid armén i Ing...

Armfelt, Fromholt, Artilleriofficer, General (1721 – 1797)

2. Fromholt Armfelt, den föregåendes son, f. våren 1721 i Gävle, d 11 juni 1797 i Stralsund. Lärfyrverkare 6 dec. 1735; lärkonstapel 6 apr. 1736, furir 20 maj 1738, sergeant 20 maj 1740, underlöjtnant 4 dec. 1741 genom general en chef Lewenhaupts fullmakt, allt vid artilleriets finska bataljon; deltog i kriget mot Ryssland sistnämnda och f&...

Ascheberg, von, Rutger, Fältmarskalk, Kavalleriofficer, General, Generalguvernör (1621 – 1693)

1. Rutger von Ascheberg, f. 2 juni 1621 i Kurland, d 17 apr. 1693. Föräldrar: Vilhelm von Ascheberg och Margareta von der Osten, genannt Säcken. Page hos överste Brink 5 juni 1634, sedan hos överste Reinhold von Rosen, vilka båda förde regementen i hertig Bernhards av Weimar armé; deltog i denna armés operationer tillsammans med den svenska a...

Aschenberg, Christian Ludvig, Kavalleriofficer, General (1662 – 1722)

2. Christian Ludvig Aschenberg, den föregåendes son, f. 4 juni 1662, d 2 febr. 1722. Volontär vid Sparres infanteriregemente i Holland 24 dec. 1680; fänrik 28 nov. 1681; erhöll avsked 29 dec. 1682; löjtnant vid livgardet; kapten därstädes 13 jan. 1687; deltog under kurfurstens av Bajern befäl i de allierades fälttåg vid Rhen ...

Balthasar, von, Jakob Heinrich, Teolog, Generalsuperintendent (1690 – 1763)

1. Jakob Heinrich von Balthasar, f. 19 okt. 1690 i Greifswald, d 2 jan. 1763 därstädes. Föräldrar: dv. professorn vid Greifswalds universitet, sedermera mecklenburgska regeringsrådet och vicedirektorn vid justitiekansliet i Rostock Jakob Balthasar och Anna Katarina Gerdes. Student i Greifswald; fil. magister 1710; besökte 1713 åtskilliga tyska universitet...

Banér, Gustaf Adam (Johansson), Kavalleriofficer, Generalguvernör, Riksstallmästare (1631 – 1681)

13. Gustaf Adam Banér (Johansson), son till B. 10 i hans första gifte, f. 1624, d 1681. Greve på grund av faderns förtjänster 26 mars 1651, med Sordavala till grevskap; dessutom friherre till Gamla Karleby (20 nov. s. å.), herre till Målhammar, Kungs-Norrby, Strömserum, Mörby och Werder. — Överkammarherre hos [a:11773:dro...

Banér, Gustaf (Persson), Landshövding, Riksråd, Fältmarskalk, Generalguvernör (1618 – 1689)

12. Gustaf Banér (Persson), son till B. 8, f. 24 aug. 1618, d 21 jan. 1689. B. upphöjdes 20 nov. 1651 (jämte syskon och kusiner) i friherrligt stånd, med Gamla Karleby som friherreskap; han nämnes dessutom herre till Ekenäs, Tuna, Mosstena, Årby, Farsta, Salis och Werpel. — Överste för Östgöta regemente till häst...

Banér, Johan, Riksråd, Fältmarskalk, Generalguvernör (1596 – 1641)

10. Johan Banér till Målhammar, Norrby och Werder, broder till de tre föregående [B. 7, B. 8, B.9], f. 23 juni 1596 på Djursholm, d. 10 maj 1641 i Halberstadt. Volontär under brodern Svante Banér vid Pskovs belägring 1615; kammarjunkare 1617; tjänstgjorde tillika som kornett vid livfanan; kaptenlö...

Banér, Johan, General (1659 – 1736)

14. Johan Banér, f. 14 sept. 1659, d 15 dec. 1736 på Lidboholm. Föräldrar: riksjägmästaren Klas Persson Banér och Ebba Sparre. Fänrik vid garnisonsregementet i Riga 1676; deltog som kapten i Henrik Horns expedition till Preussen 1678; reste 1684–85 i Frankrike och England; deltog i österrikisk tjänst i kriget mot turkarna 1687; maj...

Banier, Johan Gabriel, General (1662 – 1706)

16. Johan Gabriel Banier, f. 16 dec. 1662, d 19 dec. 1706 i Gottorp. Föräldrar: riksrådet Svante Banér och Margareta Sparre. Fänrik vid hertigens av Birkenfeld elsassiska regemente 1682; erhöll avsked ur fransk tjänst 1685; chef för livkompaniet vid generalfältmarskalklöjtnanten Steinaus regemente i Ungern 1686; erhöll avsked ur ö...

Baudissin (Bauditz), von, Wolf Heinrich, General (1597 – 1646)

Baudissin (Bauditz), Wolf Heinrich von, f. 1597 på slottet Luppa i nedre Lausitz, d 24 juni 1646 i Elbing. Föräldrar: Christoph von Baudissin och Anna von Deupold. Tillhörde en gammal adelsätt i Schlesien och Lausitz, som i äldre tid skrev sig Budiss, Budissin, Baudiss. Sändes som ung till kejserliga hovet i Wien, inträdde därefter i kejserlig kr...

Bennet, Wilhelm, Kavalleriofficer, General (1677 – 1740)
1. Wilhelm Bennet, f. enligt egen uppgift 1677 i Åbo län, d 18 nov. 1740 i Malmö. Föräldrar: majoren James Bennet och Kristina Kinnemond. Volontär vid garnisonsregementet i Riga 1693 och befordrades där till furir, förare och sergeant; kornett vid G. E. Albedyls dragonregemente 1700 (K. konfirmation 15 mars 1701); löjtnant 23 nov. 1701; regementskvartermästare 15 aug. 1703; kapten 16 maj 1704;...
Bennich, N Axel G:son, Riksdagsledamot, Landshövding, Generaltulldirektör (1817 – 1904)

Bennich, Nils Axel Gustafsson, f. 31 okt. 1817 på Opphem i Tjärstads församling, d. 23 jan. 1904 i Stockholm. Föräldrar: majoren Gustav Bennich och Gustava Henrietta Sabelfelt. Elev via Linköpings skola 1828; student i Uppsala 13 okt. 1835; avlade examen till rättegångsverken 31 maj 1838., Auskultant vid Stockholms rådhus- och kämnärs...

Berg, Richard V T, Kavalleriofficer, General (1843 – 1924)

Richard Vilhelm Timoleon Berg, f. 2 aug. 1843 i Skallsjö. Föräldrar: kaptenen och godsägaren Johan Teodor Berg och Anne-Charlotte Melin. Åtnjöt undervisning vid realgymnasiet i Göteborg; avlade studentexamen i Uppsala 15 sept. 1859. inträdde i krigstjänst 4 apr. 1860 såsom fanjunkare vid livregementets husarkår; underlöjtnant d&a...

Bergenholtz, Fredrik E, Landshövding, Kansliråd, Generalkrigskommissarie (1858 – 1930)

Bergenholtz, Fredrik Engelbert, f. 8 okt. 1858 i Högsby socken. Föräldrar: hemmansägaren Nils Petter Danielsson och Anna Greta Jonsdotter. Inskrevs vid h. allmänna läroverket i Kalmar ht. 1871; avlade mogenhetsexamen därstädes 29 maj 1878; student i Lund 16 sept. 1879; avlade jur. fil. prel. examen 14 dec. 1882 och examen för inträde i rikets...

Berndes, Fabian, Kavalleriofficer, General (1610 – 1678)

4. Fabian Berndes, son till B. 2 i häns andra gifte, f. 16 sept. 1610 på Strömsberg i Borgå socken, d 3 maj 1678. Ryttmästare; generaladjutant av kavalleriet 1644; överste för ett värvat dragonregemente 8 dec. 1645; friherre 18 febr. 1654; överste för Åbo och Björneborgs kavalleriregemente juni 1656; generalmajor av kavalleriet 8 jan. 1657; entledigad...

Bielke, Carl Gustaf, Diplomat, Landshövding, General, Ämbetsman (1683 – 1754)

26. Carl Gustaf Bielke, den föregåendes son, f. 12 juli 1683 i Stockholm, d 11 febr. 1754 därstädes. Student vid universiteten i Angers 1698, Oxford 1701 och Leiden 13 aug. 1702; volontär i holsteinsk tjänst 1703; kapten vid hertig Karl Fredriks livregemente i Holstein 1705; erhöll på egen begäran avsked härifrån 18/29 aug. ...

Bielke, Nils, Diplomat, Fältmarskalk, General, Kungligt råd, Guvernör, Hovman (1644 – 1716)

25. Nils Bielke, sonson till B. 21 och brorson till de båda föregående, f. 7 febr. 1644 i Stockholm, d 26 nov. 1716 på Salsta. Föräldrar: riksrådet Ture Bielke och Kristina Anna Banér. Född friherre, fick B. friherreskapet Korpo i Finland redan som barn (30 aug. 1649); ägde f. ö. Salsta, Kråkerum, Gäd...

Bielke, Thure Gabriel, Diplomat, Riksråd, Kavalleriofficer, General (1684 – 1763)

27. Thure Gabriel Bielke, den föregåendes broder, f. 22 nov. 1684 i Stockholm, d 11 maj 1763 därstädes. Studerade vid universiteten i Angers, Oxford och Leiden; volontär vid livregementet till häst 1704; korpral därstädes 12 nov. s. å.; sekundkornett därstädes 27 juli 1705; löjtnant därstädes 30 juni 1706; ryttmästare därstädes 12 apr. 1711; generalad...

Bildt, Knut Gillis, Riksdagsledamot, Kavalleriofficer, General (1854 – 1927)

3. Knut Gillis Bildt, den föregåendes broder, f. 13 juli 1854 i Stockholm. Åtnjöt enskild undervisning; genomgick klasserna 6:I och 6:II vid Stockholms gymnasium; elev vid krigsskolan å Karlberg 1869; avlade officersexamen 16 sept. 1871; underlöjtnant, utan lön i livregementets dragoner 23 sept. s. å.; elev vid ridskolan å Strö...

Björlin, J Gustaf, Författare, Militärhistoriker, General (1845 – 1922)

Björlin, Johan Gustaf, f. 14 okt. 1845 i Åmål, d 13 juni 1922 i Stockholm. Föräldrar: järnkramhandlan-den Anders Petter Björlin och Hilda Johanna Lidström. Kadett å Karlberg 20 jan. 1862; avlade officersexamen 8 sept. 1865; underlöjtnant vid Västgöta-Dals regemente 19 sept. s. å.; genomgick krigshögskolan å Marie...

Björnstjerna, Magnus F F, Diplomat, Arméofficer, General (1779 – 1847)

2. Magnus Fredrik Ferdinand Björnstjerna, f. 10 okt. 1779 i Dresden, d 6 okt. 1847 i Stockholm. Föräldrar: envoyén Magnus Olof Björnstjerna och baronessan Vilhelmina von Hagen. Fänrik vid livregementsbrigadens värvade infanteri (sedermera finska gardesregementet, slutligen andra livgardet) 28 okt. 1793; stabsfänrik 29 juli 1795; adjutant 30 maj 1796;...

Björnstjerna, Oscar Magnus F, Diplomat, Riksdagsledamot, General, Utrikesminister, Hovman (1819 – 1905)

5. Oscar Magnus Fredrik Björnstjerna, den föregåendes broder, f. 6 mars 1819 i Stockholm, d 2 sept. 1905 därstädes. Student i Uppsala 14 juni 1836. Passerade graderna vid livgardet till häst 12 juli 1836—5 mars 1837; fanjunkare vid livregementets dragonkår 27 juni 1836; avlade officersexamen 19 dec. 1837; underlöjtnant vid nämnda...

Boëtius, Nicolas, General (– 1632)

Boëtius eller Boët, Nicolas, d 24 aug. 1632 vid Alte Veste utanför Niirnberg. Befann sig i Gustav II Adolfs svit vid intåget i Elbing 22 okt. 1628; utnämnd till Gustav Horns sergeant-major-général i Lifland 6 nov. s. å. men framkom på grund av sjöhinder aldrig till denna krigsskådeplats; erhöll i uppdrag att anställa värvningar i Hinterpommern samt övertaga kommandot i Stolp och Rügenwalde h...

Bousquet, Jean Louis, Arméofficer, General (1664 – 1747)

Bousquet, Jean Louis, f. 16 aug. 1664 i S:t Hippolyte i Frankrike, d 24 febr. 1747 i Kalmar. Lämnade på grund av sin reformerta trosbekännelse sitt fädernesland 1691 och gick i engelsk krigstjänst samt tjänstgjorde i Nederländerna på de allierades sida under det. spanska tronföljdskrigets första år; erhöll kaptens fullmakt vid överstelöjtnantens kompani av schweizerbataljonen 28 aug. 1706 me...

Brahe, Magnus, Kavalleriofficer, General, Riksmarskalk (1790 – 1844)

14. Magnus Brahe, den föregåendes son, f. 2 sept. 1790 på Rydboholm, d 16 sept. 1844 i Stockholm. Student i Uppsala 11 okt. 1805. Kornett vid livregementsbrigadens husarkår 14 apr. 1809; reste som ambassadkavaljer till Frankrike s. å.; kabinettskammarherre 6 aug. s. å.; kornett vid livgardet till häst 20 febr. 1810; löjtnant därst&a...

Brahe, Nils, Arméofficer, General (1604 – 1632)

9. Nils Brahe d. ä., broder till B. 7 och 8, f. 14 okt. 1604 på Rydboholm, d 21 nov. 1632 i Naumburg i Tyskland. Greve till Visingsborg, friherre till Rydboholm och Lindholmen, herre till Sesswegen. K. page 31 aug. 1620; student vid universitetet i Leyden 11 dec. 1623—1624. Kammarjunkare 1625; fänrik vid von Thurns kompani av hovregementet före ...

Brahe, Per, Lantmarskalk, Kavalleriofficer, Hovrättspresident, Generalguvernör, Riksdrots (1602 – 1680)

7. Per Brahe d. y, son till B. 5, f. 18 febr. 1602 på Rydboholm, d 12 sept. 1680 på Bogesund. Greve till Visingsborg, friherre till Kajana (18 sept. 1650), herre till Rydboholm, Lindholmen och Bogesund i Uppland, Lyckas, Östanå, Västanå och Brahehus i Småland, Dimbo och Kavlas i Västergötland, Brahelinna i Finland m. m. Reste åren 1618—...

Brandskiöld, Måns Arvidsson, General, Slottshauptman (– senast 1673)

Brandskiöld, Måns Arvidsson, f. på 1600-talets första årtionde, d före juli 1673. Fader: Arvid Månsson. Lantrevisor (= revisionslantmätare) i Ingermanland 1639 och tillika i Kexholms län 1642; adlad 8 febr. 1649; gick i krigstjänst 1655; ryttmästare vid krigsutbrottet mot Ryssland 1656; generalkvartermästare 1657; tjänstgjo...

Breitholtz, Edvard Julius, Artilleriofficer, General (1830 – 1912)

Edvard Julius Breitholtz, f. 22 juli 1830 i Stockholm, d. 23 maj 1912 därstädes. Föräldrar: överstelöjtnanten Klas Josef Breitholtz och Emilia Hästesko-Fortuna. Kadett vid Karlberg 16 apr. 1847; avlade officersexamen därstädes 28 maj 1851; underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 12 juni s. å; avlade examen vid högre artiller...

Bråkenhielm, Gustaf Anton, Arméofficer, General (1837 – 1922)

2. Gustaf Anton Bråkenhielm, den föregåendes brorson, f. 7 juni 1837 på Lillö kungsgård, Norra Åsums socken, d. 13 febr. 1922 i Hälsingborg. Föräldrar: lagmannen Johan Nyman Bråkenhielm och Johanna Katarina Fastberg. Elev vid krigsakademien å Karlberg 20 jan. 1851; avlade officersexamen 1 dec. 1855; underlöjtna...

Brändström, P H Edvard, Diplomat, General, Stabsofficer (1850 – 1921)

3. Per Henrik Edvard Brändström, den föregåendes son, f. 15 aug. 1850 i Stockholm, d. 9 nov. 1921 därstädes. Kadett vid K. krigsskolan å Karlberg 16 mars 1869; avlade officersexamen därstädes 15 dec. 1871; underlöjtnant utan lön vid Närkes regemente 21 dec. s. å.; passerade graderna vid andra livgardet jan.— ...

Brändström, Pehr, Ämbetsman, Generaldirektör (1803 – 1874)

2. Pehr Brändström, den föregåendes sonson, f. 21 mars 1803 i Göteborg, d. 4 juni 1874 i Stockholm. Föräldrar: grosshandlaren i Göteborg Karl Erik Brändström och Johanna Vilhelmina Bratt. Elev i Gävle elementarskola 1815; student i Uppsala 12 okt. 1819; avlade kansliexamen 10 juni 1822 och hovrättsexamen 2 dec. s. å...

Buchwaldt, von, Christian Albrecht, Arméofficer, General (1666 – 1706)

Christian Albrecht von Buchwaldt, f. 16 jan. 1666, d. 11 juni 1706 i Stettin. Föräldrar: generallöjtnanten av kavalleriet och guvernören i Wismar Fredrik von Buchwaldt och Benedikta von der Wisch. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 14 apr. 1687; löjtnant därstädes s. å.; kapten vid Nils Bielkes svenska regemente i Holland 26 sept. 1688; deltog i pfalziska kriget 1689 —97; återkom ...

Buddenbrock, von, Henrik Magnus, Arméofficer, General (1685 – 1743)

Buddenbrock, Henrik Magnus von, f. 22 juli 1685 i Lifland, avrättad 16 juli 1743 i Stockholm. Föräldrar: översten Henrik Gotthard von Buddenbrock och Charlotta Cronman. Kom i svensk krigstjänst i Kurland 1702; tjänstgjorde i holländsk tjänst i Bfabant; kapten vid Smålands tremännings infanteriregemente 1706; gjorde tjänst i A. L. Lewenhaupts armé i Kurland till 1708, därefter vid svenska huv...

Buhre, K Bertil, Läkare, Generaldirektör (1863 – 1930)

Buhre, Karl Bertil, f. 4 mars 1863 i Stockholm. Föräldrar: fabrikören Johan Gustav Buhre och Augusta Meurling. Elev vid Beskowska skolan ht. 1869; avlade mogenhetsexamen därstädes 20 maj 1881; student vid Uppsala universitet ht. s. å.; med. fil. kand. därstädes 30 jan. 1883; inskriven vid Karolinska institutet 19 febr. 1883; med. kand. 27 nov. 1886; g...

Burenskiöld, Jacob, Kavalleriofficer, General, Generalguvernör (1655 – 1738)
Jacob Burenskiöld, friherre till Fyllingarum, herre till Navesta i Mogata socken, och Idingstad, f. 25 dec. 1655 i Stockholm, d. 12 mars 1738 på Fyllingarum i Ringarums församling. Föräldrar: juris professorn, slutligen stadspresidenten Nils Bureus, adlad Burensköld, och Eva Ulfvenklou. Student i Uppsala 14 apr. 1671. Volontär vid bergsregementet 1675; fänrik 15 juli s. å.; löjtnant mars 1676; ...
Burmeister, Christoffer, Landshövding, Kavalleriofficer, General (– 1671)

Christoffer Burmeister, f. antagligen, omkr. 1600 i Estland eller på Ösel, d. efter 21 nov. 1671. Son till Antoni Burmeister. Gick i svensk krigstjänst 1613; ryttmästare vid kurländska kavalleriregementet; major vid överste Gustav Gustavssons (Vasaborg) lifländska kavalleriregemente febr. 1636; överstelöjtnant före mars 1641; överstelöjtnant vid Nylands och Tavastehus läns kavallerirege...

Bülow, von, Barthold Hartwig, Arméofficer, General, Guvernör (1611 – 1667)

2. Barthold Hartwig von Bülow, f. 4 apr. 1611 Tyskland, d. 19 okt. 1667 i Wolgast, Pommern. Föräldrar: domdekanen i Ratzeburg friherre Detleff von Bülow och Margareta von Schack. Företog som ung page en längre utrikes resa. Gick i krigstjänst under hertig Bernhard av Weimar; kapten; fången i slaget vid Nördlingen 1634; gick efter frigivandet först i dansk och därefter i svensk krigstjän...

Bäck, Abraham, General, Fortifikationsofficer (1742 – 1822)

Bäck, Abraham, f. 16 juli 1742 i Karlskrona, d. 7 apr. 1822 därstädes. Föräldrar: assessorn Adam Johan Bäck och Helena Maria Ulf. Erhöll undervisning i hemmet; genomgick kadettskolan i Karlskrona; underkonduktör vid fortifikationen i Stockholm 21 dec. 1760; avlade fortifikationsofficersexamen 1761; höll offentliga föreläsningar i ma...

247 träffar, sida:  1 2 3 4 5 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se