Tillbaka

Harald W Lettström

Start

Harald W Lettström

Advokat, Donator, Överintendent

Lettström, Harald Wilhelm, f 27 maj 1877 i Sthlm, Nik, d 3 aug 1967 där, Osc. Föräldrar: bankdir Alexis Gustaf Theodor L o Julia Maria Mathilda Laven. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm 24 maj 95, inskr vid UU ht 95, jur fil kand där 31 jan 96, jur kand där 29 maj 00, advokat i Sthlm 03—17, sekr i Sthlms skiljenämnd för handel, industri o sjöfart 04—19, förman i styr för Sthlms folkbibi 05—16, led av överstyr för Folkbildntförb 05—40, sekr i Sveriges skiljenämnd för spannmåls- o foderämneshandel 05—52, led av styr för ab Sv handelsbanken 13-—22 o 42—47, jourhavande dir där från 15, medlem av direktionen 19 o chef för sthlmsavd där 33—41, led av styr för K Dramatiska teatern 14—47, ordf där 38—47, led o sekr i Drottningens centralkomm (Drottningens hjälpkomm) 14—58, led av styr för Barnavårdsbyrån 15—30, av Fredrika Bremer-förb:s stipendieförvaltn 15—31, av styr för Nordiska kompaniet 15— 48, för Ackumulatorfabriks ab Tudor (ab Tudor från 46) 15—47, ekon rådgivare vid NM 15—50, led av styr för Amitié Franco-Suédoise 17—30, för Konsertfören 17—47, för Stiftelsen Isaak Hirschs minne 18—53, för Fören för fransk konst 18—40, för Fören Norden 19—27, för Sv sällsk för med forskn 19—43, för Sv filmindustri 20—24, för Sv-franska handelskammaren 20—25, sekr i stiftelsen Kronprinsessan Margaretas minnesfond 20—52, led av styr för Horndals jernverks ab 21—23, ordf i styr för De blindas bokfond 21—46, styr:led o sekr i stiftelsen Drottning Victorias vilohem, Öland, 24 —51, led o sekr i bestyr för utställn av sv konst i Paris 29, för Konstindustriutställn i Sthlm 30, led av styr för stiftelsen Höstsol 30—51, ordf där 40—51, styrded o sekr i Kronprinsessan Louises hjälpkomm 31—40, styrded o skattmästare i Nationalfören mot tuberkulos 33—54, led av styr för K teatern 38—45, överintendent vid Konungens hov från 38.

G 14 mars 04 i Karlstad m Elin Gerda Svanström, f 7 mars 83 i Frykerud, Värml, d 19 maj 72 i Täby, Sth, dtr till major Artur Ivan Ragnar S o Anna Ingeborg Kraft.

I sitt yrkesarbete som advokat med civilrättsliga mål som specialitet ägnade sig Harald L särskilt åt tolkningen av 1905 års lag om köp o byte av lös egendom samt om till-lämpningen av skiljemannaförfarandet. Han var i många år sekr i Sthlms skiljenämnd för handel, industri o sjöfart. L gjorde sig tidigt känd som skicklig affärsjurist o valdes 13 in i Sthlms handelsbanks (från 19 Sv handelsbanken) styr. Han blev 15 direktör i banken o var 33—41 chef för sthlmsavdelningen. Sin advokatpraktik avvecklade han redan 17.

L var redan under studietiden socialt intresserad, o i Uppsala upprättade han läsestugor för arbetare. Till hans tidiga styrelseuppdrag hörde också förmanskapet i styrelsen för Sthlms folkbibliotek o det 35-åriga ledamotskapet i överstyrelsen för Folkbildningsförbundet. Efter hand kom L att åta sig ett mycket stort antal styrelse- o kommittéuppdrag för sociala o kulturella ändamål. Han vinnlade sig alltid om att stärka den ekonomiska grundvalen i berörda sammanslutningar.

Till L:s första större sociala engagemang hörde sekreterarskapet i Drottningens centralkommitté som tillkom 14 på drottning Victorias initiativ. Han intresserade sig särskilt för detta uppdrag, som han behöll ända till 58. Kommittén organiserade hjälpverksamhet till enskilda under första världskriget. Man sökte råda bot på klädnadsbristen för militärer, varvid ett stort antal kvinnor sysselsattes vid verkstäder, som skulle ge uppslaget till Arméns centrala beklädnadsverkstad. Vid krigsslutet gavs hjälp även till hemvändande ryska o tyska krigsfångar. Verksamheten fortsattes efter kriget med hjälp till fattiga mödrar i Norrland o i form av utdelning av ett första kontantbelopp till nödlidande främst i Sthlm.

Bland L:s rika kulturella intressen kan nämnas sv-franska konstförbindelser, musik, film o främst teater. Som mångårig ledamot av Dramatens styrelse (därav ordförande i tio år) var han ett personligt stöd för många skådespelare. För deras speciella "pensionärsstiftelse" Höstsol intresserade han sig varmt o var länge dess ordförande. — På sin 60-årsdag donerade L holmen Sverige till sv staten. Holmen är belägen vid norra inloppet till Skurusundet nära Skurubron o är nu fridlyst o ställd under VA:s tillsyn o vård.

Genom sina många uppdrag gjorde L sammantaget en mycket stor allmännyttig insats. Han hade med sitt vänliga sätt o sin mänskliga förståelse en märklig förmåga att kunna förhandla o komma till tals med människor av alla slag.

Erik Wikland


Svenskt biografiskt lexikon