Tillbaka

Henric Falkman

Start

Henric Falkman

Borgmästare

1. Henric (I) Falkman, f. 30 jan. 1701 i Malmö (Petri), d. 24 (ej 26) maj 1767 i Malmö (Caroli). Föräldrar: tull- och stadskontrollören Jacob Falkman och Sophia Glöerfelt. Student vid Lunds univ. 29 mars 1715; kanslist i guvernementskansliet i Malmö och hos generalauditören Melchior Friedenreich; stadsnotarie i Malmö 2 juni 1722; förvaltade under två år auditörsbeställningen vid Adlerfeltska reg. där; stadssekreterare i Malmö 25 aug. 1731; aktuarie vid rådstugan 1734; vice preses i kämnärsrätten i Malmö 25 aug. 1735–10 sept. 1753; riksdagsman i borgarståndet 1740–41; kapten vid borgerskapets i Malmö infanteri 14 maj 1744, major där 8 juli 1754; justitieborgmästare i Malmö 14 sept. 1761 (installerad 7 okt.).

G. 26 juli 1728 i Malmö (Caroli) m. Maria Elisabeth (Maja-Lisa) Stein, f. 8 juni 1705 där (Petri), d. 6 jan. 1770 där (Caroli), dotter av handlanden i Malmö Ernst Heinrich Stein och Karna Pedersdotter (Tinckel).

Med den förste Henric F., uppkallad efter sin morfar vinhandlaren Henric Glöerfelt i Malmö, börjar den långa raden av vid Malmö stadsstyrelse fästa, i dess kommersiella och kommunala liv verksamma män av namnet Falkman. Efter universitetsutbildning i Lund inträdde F. i tjänst i hemstadens kansli, blev stadsnotarie och var även regementsauditör. Efter Wilhelm Flensburg blev F. stadssekreterare 1731 och stod på förslag 1734 till justitieborgmästare efter Jöns Stobæus. Denne drev även ett »estoff- och strumpväveri», med fabrikation av ylletyger, strumpor, tröjor, mössor, m. m., samt hade också ett glanslärfts- och drällmakeri och ett oljeslageri. Emellertid måste vid hans död 1734 boet gå i konkurs. Bland dem, som sökte rädda den påbörjade rörelsen, var även Henric F. Han och andra intressenter inropade fabriksgården på auktion (Kjellberg). Den 9 jan. 1736 erhöllo intressenterna i det nya bolaget privilegium att driva de olika manufakturer, som Stobaæus igångsatt. Trots en vådeld hösten s. å. kom det nya verket snart i gång, men ledare av företaget blev ej F. utan Mathias Morsing och Josias Hegardt. Henric F. fick emellertid uppdrag att representera staden i riksdagen, då han 7 okt. 1740 valdes till medlem av borgarståndet. Den 11 dec. s. å. utsågs han till en av de sex deputerade, som skulle ha inseende över borgarståndets kansli och arkiv (Kleberg). F:s meriter i Malmö ökades genom hans tjänst som vice preses i kämnärsrätten, och vid valet 29 april 1761 till justitieborgmästare erhöll F. enhällig kallelse, fick sin fullmakt i september och installerades följande månad (jfr skildring i Inrikes tidningar, nr 88, 19 okt. 1761) av landshövdingen, som lyckönskade staden att ha fått »en så värdig man och den där så länge och väl tjänt». Hans gifte 1728 med en dotter till handlanden E. H. Stein (son av en köpman i Lübeck) och dennes maka av präst- och köpmansdynastien Tinckel fäste ännu starkare F. vid stadens patricierskikt. Han blev sålunda härigenom svåger med handlanden Frans Suell d. ä., som efter makarna Steins död (1709, resp. 1711) räddat huset Steins då hotade affärsställning och därpå äktat Anna Catharina Stein.

Rörande F. personligen vet man föga. När Adolf Fredrik som nyvald kronprins besökte Malmö juli 1744, ställde Knutsgillet i staden till fest, och den 16 juli kl. 9 f. m. uppmarscherade på Stortorget borgerskapets infanteri under sin chef stadssekreteraren F:s kommando och uppställdes mitt emot residenset. Salut av 168 skott lossades kring Malmöhus, då kronprinsens vagn for, företrädd av borgerskapets kavalleri, som eskorterade ända till Lund (Kruse, s. 63 f.; Knutsgillets prot.). Kungaparet Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika gästade Malmö 1754 och mottogos då i Knutsgillet 26 augusti; drottningen blev knutssyster. Tydligen har Henric F. åter varit i elden, både som knutsbroder och borgarofficer. När efter kungaparets avresa den 27 borgerskapets kavalleri gjort bal den 1 sept., tyckte infanteristerna de kunde vara lika goda och höllo nu sin bal i F: s eget hus. Gästerna, »någre stånds-personer, magistraten och borgerskapet med deras fruentimber», infunno sig kl. 4 e. m. och dansade i två rum »långt ut på natten» (Kruse, s. 69 f.). Henric F: s hus, inköpt 1741, låg på södra sidan av Västergatan (Isberg, s. 68 f.), i kvarteret Liljan. Borgmästaren H. F. hade stort anseende. Bland hans barn voro, utom kyrkoherden Jacob F. (se ovan s. 262) och rådmannen, titulärborgmästaren Henric (II) F. (se F. 2), dottern Anna Catharina F., gift Schartau (jfr släktart. ovan s. 262). Makarna F. begrovos i S:t Petri kyrka, i H. F:s »fäders grav» vid stora gången, nästan mitt för predikstolen.

Bengt Hildebrand.


Svenskt biografiskt lexikon