Tillbaka

Torsten B Bohlin

Start

Torsten B Bohlin

Teolog

Bohlin, Torsten Bernhard, f. 2 dec. 1889 i Uppsala. Föräldrar: kontraktsprosten Isak Bernhard Bohlin och Hilda Charlotta Kolmodin. Avlade studentexamen vid Uppsala h. allmänna läroverk 5 juni 1908; student i Uppsala 17 sept. s. å.; inskrevs i Gästrike-Hälsinge nation 22 sept. s. å.; teol. fil. kand. 27 maj 1909; teol. kand. 13 sept. 1912; avlade praktisk teol. examen 14 dec. s. å.; fiUkand. 30 maj 1913; teol. lic. 15 sept. 1917; disp. för vinnande av kompetens till teol. docentur 23 maj 1918; teol. doktor 31 maj 1921. Docent i teologisk etik 10 juni 1918; förklarades i dec. 1920 av Granskningsnämnden enhälligt kompetent till professuren i systematisk teologi vid universitetet i Köpenhamn; enhälligt uppförd å tredje förslagsrummet till professuren i dogmatik och moralteologi vid Uppsala universitet 9 dec. 1922 och å andra förslagsrummet till professor i systematisk teologi vid Lunds universitet 26 apr. 1924.

Gift 2 dec. 1923 med Anna Matilda Sahlin, f. 1 nov. 1901, dotter till lektorn Enar Vilhelm Sahlin.

B. har framträtt såsom en synnerligen produktiv och mångsidig teologisk författare. Under den jämförelsevis korta tid, han såsom sådan varit verksam, har han utgivit ett stort antal arbeten av såväl vetenskaplig som mera populär beskaffenhet. Ett särdeles starkt framträdande drag i denna produktion är hans intresse för att hos representativa personligheter studera det religiösa sökandet i dess brottning med vetandets problem och kulturens allmänna tendenser. B. började sitt författarskap med en rad Kierkegaards-studier, bland vilka särskilt märkas hans instruktiva framställning av »Sören Kierkegaards etiska åskådning» (B:s docentavhandling, 1918) samt »Sören Kierkegaard och nutida religiöst tänkande» (1919) — den i det senare arbetet företagna jämförelsen med senare religiösa tankeströmningar ger god belysning av Kierkegaards egenart. Till denna kategori av B:s författarskap höra ock ett par volymer om Blaise Pascal (1920, 1921) samt eh studie över Henri-Frédéric Amiel (1921). En omfattande undersökning av direkt principiellt etisk karaktär har B. framlagt i »Das grundproblem der ethik — über ethik und glauben» (1923). I sammanhang med en ingående kritisk granskning av de olika huvudtyperna inom det senare etiska tänkandet vill B, här uppvisa, att etiken med en inre nödvändighet måste bygga på religiös, resp. kristen grundval, om den över huvud skall kunna vara en »normativ» etik. Arbetets betydelse torde icke minst ligga däri, att det ger ett värdefullt bidrag till kännedomen om kristna inflytanden inom den senare filosofiska etiken. B. har ock varit livligt verksam i det populärvetenskapliga arbetets tjänst, både såsom föredragshållare och författare. Sedan maj 1916 har han varit en av redaktörerna för tidskriften Vår Lösen, som under alla dessa år innehållit talrika bidrag av B:s hand. Ett större antal populära uppsatser och föredrag har B. sammanfört i en volym med den för hans författarskap över huvud karakteristiska titeln: »Nutidsmänniskan inför kristendomen» (1922).

G. Aulén.


Svenskt biografiskt lexikon