Stig A Sjödin

Född:1917-10-07 – Högbo kommun, Gävleborgs län
Död:1993-04-24 – Sofia församling (AB-län), Stockholms län

Författare, Poet


Band 32 (2003-2006), sida 341.

Meriter

Sjödin, Stig Abraham, f 7 okt 1917 i Högbo, Gävl, d 24 april 1993 i Sthlm, Sofia. Föräldrar: poleraren Joel Abraham S o Anna Elisabet Andersson. Valsverksarbetare vid Sandvikens jernverks ab, elev vid Brunnsviks folkhögsk 39–41, vid folkhögsk i Sigtuna 42–43, verkstadsarb o postanställd i Sthlm 43–45, frilansmedarb i dags- o fackförbundspress från 45. Förf.

G 8 dec 1950 i Sthlm, Enskede, m Majt Elisabet Stamgård, f 4 jan 1928 i Stjärnsund, Kopp, dtr till köpmannen Karl Hugo Johansson o författarinnan Anna Elisabet (Anna-Lisa) Forssberger.

Biografi

Sitt känsloläge som ung arbetare har Stig S själv karaktäriserat med orden "åtskilligt med räddhåga, något bildningsraseri och hekatomber med idealitet". Kamratkritiken på järnbruket mot hans engagemang i SSU och ABF kunde formuleras med ord som "du är ju en sån där jävla Snoilsky" (med tonvikt på i:et, repliken återgiven efter S:s muntliga berättelse).

S är starkast i den poetiska lakonismen. Läsaren kan läsa eller bläddra sig igenom hela produktionen av 13 originalsamlingar på Bonniers förlag utan att finna mer än några tiotal dikter som överskrider en sida eller möjligen en och en halv. Debutboken Blindgångare (1945) är härvidlag ett undantag. Den är ett gesällprov i Karl Vennbergs efterföljd. Genom detta symbolladdade dikthäfte och dess fortsättning Sommarpredikan (1947), med Birger Sjöberg (s 307) och Gunnar Björling som främsta läromästare, tog sig S in i litteraturen. Dessa två samlingar gav tidstypiska bidrag till modernismens erövring av den poetiska hegemonin i Sverige. Det mest självständiga inslaget under denna fas av S:s författarskap var hans beundransvärda arbete med rytmen.

Redan S:s andra bok Sommarpredikan hade en avdelning med rubriken Sotfragment, vittnande om att han börjat komma in på sitt stora ämne. Den tredje diktsamlingen, också kallad Sotfragment (1949), blev ett lyriskt bokslut över hans tio år på järnverket i Sandviken och innebar en epokgörande insats i nordisk arbetarskild-ring, en parallell till Folke Fridells samtida arbetarprosa. S hade länge kämpat med stoffet innan han, inspirerad av Carl Sandburg och Elmer Diktonius och i viss mån Edgar Lee Masters, fann den poetiska form som kunde gestalta inte bara sociala realiteter utan även känsloreaktioner. Hans språk var nu tuktat i en strängare skola än i de två första samlingarna och en påfallande enkelhet utmärker ordvalet. Som ofta hos S saknar dikterna rubriker och den vägledning som läsaren kan behöva får sökas i hans avslutande förstaradsregister.

Första hälften av samlingen ger interiörer från järnverket, åtskilliga i 'jag"- eller "vi"-form. I hans kanske mest citerade dikt som börjar "Motsträvigt och med hjärtat fyllt av trots" erkänner jaget vad som utgjorde den allra svåraste förnedringen: "den osynliga nåden / att få slita ut sig, / den stora favören att få välja / där val ej fanns". I andra hälften av samlingen med rubriken Porträtt ifrån bruket mejslar S ut sina gestalter: Nattvakten, Lagbasen, Strejkbrytaren, Agitatorn, Kolskjutaren, Bandvalsaren och andra bruksarbetare. Han visar vilken fysisk och psykisk utsatthet de lever i. Att ett porträtt kunde vara en sammansmältning av flera olika personer har S framhållit i sitt sakrika förord till FIB:s lyrikklubbs utgåva (1954), där han likaså tillstod att porträtten egentligen "borde ha sällskap av några lyckade, även i mental mening, välskapade kamrater".

I den märkliga hembygdsboken Slaggsten och syren, en bok om Sandviken (1985) med bilder ur Stig Skogsbergs kulturhistoriska samlingar, samarbetade S med barndomsvännen Gösta Sandin. Den utgör tack vare S:s personliga textbidrag bästa tänkbara kommentar till Sotfragment. Här demonstreras hur S:s bildvärld, hans liknelser och metaforer, alltid växer fram ur den konkreta iakttagelsen. Att lära sig att verkligen uppleva järnverksmiljön, att kunna se men även höra och lukta den, är inte det lättaste. Att överföra det upplevda till en övertygande språklig kod är ännu svårare - det framkommer vid jämförelser med S:s talrika bidrag i tidningspressen längs vägen fram mot fulländningen i den färdiga samlingen. Sotfragment har utgivits i en hel rad upplagor och emellanåt varit föremål för småändringar av S samt även några kompletteringar. En av tecknaren Björn Jonson illustrerad utgåva för FIB:s lyrikklubb trycktes 1954 i inte mindre än 10 000 ex. De viktigaste tilläggen finns i Prisma-upplagan (1965) där de manliga porträtten från bruket kompletterats med sex pregnanta versberättelser om kvinnor i brukssamhället.

S:s diktsamlingar har i regel kroppsarbetet som ett av sina huvudmotiv. Med envis trohet fortsatte han linjen från Sotfragment. I sina följande böcker lyckades han också variera och stundom rentav fördjupa arbetsbilderna. Givetvis påverkades han genom de studier av arbetsskador som han under en lång följd av år kommenterade i tidskriften Arbetsmiljö.

För att upptäcka S:s verkliga betydelse som samtidigt arbetarförfattare och modernist – en ovanlig kombination – måste hans författarskap ses som en helhet. Sotfragment blev omedelbart en stor framgång och denna samling tycks för åtskilliga kritiker och kanske flertalet läsare ha blockerat vägen till hans övriga diktning.

Efter Sotfragment kom Nattliga besök (1950) och Molnskugga (1955) som hade en mer inåtvänd prägel. Där möter inte bara sociala iakttagelser utan även kvinnoporträtt, naturskildringar från vitt skilda trakter och frisk kärlekslyrik mellan lust och smärta, ibland mot en mörk fond av trollformler och folkliga ramsor. I Asparnas tält (1959), som är en krisbok, fördjupas bikten av S:s inre vånda och nöd och närmar sig rena självföraktet. En etsande skärpa utmärker självuppgörelserna, men där finns också några utbrytningar ur pessimismen i form av lyckliga kärleksdikter.

Fortsättningsvis publicerade S visserligen åtskilliga dikter i periodisk press och tillfällestryck, men nästa diktsamling kom att låta vänta på sig i elva år. Med Har ni flaggproblem (1970) inleddes en ny produktiv fas i hans lyriska skapande genom ytterligare tre väl genomarbetade samlingar i tät följd: Klarspråk (1971), Livets starka smak (1974) och Förklaringstapet (1977). I Klarspråk möter, som redan titeln antyder, programdikter för ett enkelt och rakt poetiskt språk. "På en hård stol av trä blir dikten till" heter det uppfordrande. En rad naturdikter och kärlekspoem är poetiskt starka, men också sociala situationer med arbetare som individer och klassvarelser gestaltas med stor uppfinningsrikedom och kraftfull språkbehandling. Näverbrev (1988) är ännu en språkligt vital och sinnlig samling med en rad lyckliga naturskildringar.

S:s sista verk, den åttiosidiga Läkebok, nedresa (1993), utkom bara några veckor före hans död. Läkebok var tänkt som en summering, där de viktigaste motivkretsarna i hans poesi – arbetet, kärleken och naturen – alla tilldelas framskjutna positioner.

Ett återvändande till de tidiga erfarenheterna av arbetet i järnverket – och därmed till boken Sotfragment – sker en sista gång i Läkebok, nedresa, som är en känslostark samling med avskedsdikter. De första bladen i boken består helt enkelt av illustrationer, fotokopior ur sjukjournalen och operationsberättelsen av 8 maj 1992 från thoraxkirurgen på Karolinska sjukhuset. Där fastslår läkarna att S:s lungcancer är inoperabel. Därmed är villkoren för hans sista levnadsdagar angivna på ett alldeles osentimentalt sätt.

I sin mycket korta avslutande kommentar till samlingen Läkebok, nedresa skriver S: "De månader som följde efter operationen var minst sagt påfrestande. Depressionerna kom allt tätare och från alla håll samtidigt. Jag höll helt enkelt på att bli tokig." Andra veckan i november lyckades han dock sätta sig vid skrivbordet och "börja organisera ett motstånd mot den sjukdom som höll på att förgöra" honom "både fysiskt och mentalt." Kraft hämtade han, som han själv påpekar i sitt efterord, bland annat ur Sven Delblancs bok Slutord som han hade läst innan han visste vad som skulle drabba honom själv. Han bestämde sig för att försöka skriva sitt eget "slutord" som samtidigt skulle vara en personlig "läkebok" under "nedresan".

Redan på trettondagen 1993 hade S med anmärkningsvärd snabbhet avslutat den sista av de dikter som ingår i Läkebok, nedresa. Att få se sitt manuskript som färdig bok var hans främsta önskan och den hjälpte honom att uthärda de sista levnadsmånaderna. Tre veckor före hans bortgång låg boken ute i handeln. Mottagandet blev överväldigande positivt.

När den svåra nedresan pågår associerar S inte sällan i sitt bildspråk till ungdomsårens erfarenheter från valsverket. Sammanvävningen av dessa tidiga minnen med "pillernätter" på sjukhuset börjar redan på bokens allra första textsida: "Det står Demontage på dörren". I den centrala dikten, Om natten när jag ligger utvalsad, som är bokens trettionionde text, har S sammanfört valsverkets och sjukhusets vedervärdigheter. I ett järnverk smids många olika ämnen, de flesta dugliga men några mindre lyckade. S ser där en likhet med sin egen förbrukade kropp som nu är "utvalsad" och kommer att hamna på Varpet, skrotkyrkogården på verket, där odugliga produkter placeras. På diktens slutrader blåser verkets fabriksvissla sitt tapto över S:s liv.

Märkligt nog var det i avskedssamlingen som S mer övertygande än i någon annan av diktböckerna förmådde sammanföra sina tre huvudmotiv: arbetet, kärleken och naturen. Närheten till döden frigjorde här en sista gång S:s poetiska kreativitet. Författarskapets hela bredd och styrka återstår för läsarna att erövra och denna poetiska rikedom torde komma att tillförsäkra S en stark ställning i vår litteratur.

Författare

Lars FurulandSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från S i KB (till Stig E Carlson).

Tryckta arbeten

Dikter i tonsättn o arr för bl kör av Robert Robertsson, i partitur: Sångens frihet, dikt- o sångsvit, [Sthlm] 1991, (16) s, o Från samma ögonhöjd, dikt- o sångsvit, [Sthlm] 1993, (31) s. Tryckta arbeten: Irrande hämnd / Vit man [Dikter] (Svenska skriftställare förbundets jubileumsskrift 1944, Sthlm 1944, 4:o, s 29). - Blindgångare. Dikter. Sthlm 1945. 70 s. - Det händer varje dag och jag blir aldrig glad (Ars litteraturserie, 1. Unga novellister, [red A Häggqvist,] saml 1, Sthlm 1945, s 28-37). -Sommarpredikan. Dikter. Sthlm 1947. 62 s. - Frän Nordsjön till Kap. En rapsodi om sjömanslivets helg och socken sådant det avtecknar sig i ny svensk dikt. Sammanställd. Utg av Sverges socialdemokratiska ungdomsförb. Sthlm 1949. 15 s. (Tills med Stig Carlson.) - Sotfragment. Dikter. Sthlm 1949. 57 s. [2 varianter.] [Ny, ngt utökad utg] 1954. 77 s. (FIB:s lyrikklubbs bibliotek nr 3.) [Nya utg:] 1965.101 s. (FIBs lyrikklubb.) [Gbg] (tr i Norge) 1996. 92 s. ([Omsl:] Moderna klassiker, 1.) - Trivseldebatten går vidare 344 [replik på recension] ... Ett starrögt svar till Alf Ahlberg (Industria, årg 45, 1949, Sthlm, 4:o, nr 12, s 11 f, 14). - Nattliga besök. Dikter. Sthlm 1950. 71 s. -[Dikter] (40-talslyrik, Ny uppl utg av B Holmqvist, Sthlm 1951, s 132-137). - Visor vid årsmötesmiddagen den 6 juni 1952. [Omsl: R. RJUoo å. (7) s. -Kolskjutaren [dikt med kommentar] (Diktaren o dikten, 27 poeter kommenterar egna dikter, red av K Treffenberg, Sthlm 1952, s 84-86). - [Dikter] (De bästa dikterna av tolv moderna svenska författare, red I Öhman, Sthlm 1952, s 145-153; [2.]-3. uppl 1952, 1953). - Flaskpost om plättklippning (Folklig kultur, utg av Samverkande bildningsförbunden, årg 18, 1953, Sthlm, s 158-162). - Molnskugga. Dikter. Sthlm 1955.93 s. - Sandviksidyll utan maskinslavar (FIB:s lyrikklubbs bibliotek nr 19 / ... Årsbok 1956. Besök i barndomen, red Å Lindström, Sthlm 1955-56, s 55-64; från Expressen 1954: 28/5). - Tack för maskinsång - och annat (Diktonius, en bok på 60-årsdagen ... Red av Stig Carlson, J Donner, A Lundkvist, Sthlm (även deluppl Hfors) 1956, s 107-109). - Dikter 1945-1950. Sthlm 1957. 147 s. (Den nya lyriken [omsl].) - Till en diktare [dikt] (Brunnsvikarnes årsbok, 1958, [Falun, tr] Sthlm, s 11 f). - Asparnas tält. Dikter. Sthlm 1959. 76 s. -1 dalom (FIB:s lyrikklubbs bibi 59 [= 57] / ... Årsbok 1959 [= 1960]. Poeter på resa, ett urval av B Norman, Sthlm 1959, s 64 f). - Att rädda svensk natur! (Bygd och natur, årg 40, 1959, Sthlm, s 125-129). - Att invänta sitt tålamod. Radioinlägg om författarens ställning i samtiden (S Arnér m fl, Författare tar ståndpunkt inl: A Lundkvist, Sthlm 1960, s 49-57). - Fyra dikter (Brunnsvikarnas årsskrift, 1960, Falun, s 42 f). - Sandviken 100 år - en bilderbok av C Björk under medv av A Rudén o H Lindblad med text av S Sjödin ... Gävle [1962]. 4:o. (144) s. [Bildtexter samt: Lönnar, vedbodar, klappbryggor (från barfotaåren) s (42-44).] — Sånger i stål. Kantat skriven till Sandvikens jernverks 100-årsjubile-um 1962 för recitation, barytonsolo, bl kör o orkester. Musik: H Eklund. [Omsl.] Gävle 1962. (8) s. [Omtr se nedan 1994.] - [Introduktion] (Öland, fem färgträsnitt av S Ljungberg, [texthäfte till konstmapp,] Sthlm 1963, stor fol, s [3] f). - Syneförrättning i folkhemmet. Sthlm 1964. 182 s, (44) s pl. (Tills med B Norman.) [Ny uppl] 1967 [utökad med "Speciellt förord till andra uppl av Rune Johansson", (4) s]. - Bo bortom tullen. Teckningar o layout: O Rydberg. Sthlm 1966. 39 s. [Utg av Svenska riksbyggen.] - Dikter [16 st] (Författarcentrum, presentadon,] Sthlm 1969 [folder], (8) s). - Har ni flaggproblem? Dikter. Sthlm 1970. 86 s. - Prologer. Sthlm 1970. 79 s. (Tills med B Norman; FIBs lyrikklubbs bibi 147 / Lyrikklubbens årsbok 1971.) - Prolog ... tillägnad Svenska pappersindustriarbetareförbundet vid Jubileumskongressen den 6-12 september 1970. [Sthlm] 1970 [folder]. (8) s. - Prolog. Invigningen av Folkets hus i Södertälje den 4 september 1970. Sthlm 1970. 4:o. (4) s. [Dikt.] - Mensch im Stahlwerk. Gedichte. Munchen 1970. 96 s. 2. Aufl 1982. 93 s. [Ur flera saml.] - Låt oss slippa orden [dikter inför valet] (Valbroschyr, utg av Kulturarbetarnas socialdemokratiska förening, Sthlm 1970, s 6 f; enl uppg). - Klarspråk. Dikter. Sthlm 1971. 81 s. [Ny tr] så. - Fyra konkreta betänkanden i arbetsmiljöfrågan. [Sthlm, tr] Målilla u å [folder]. (6) s. -Brunnsvik, under mitt skinn [dikt] (STFÅ 1972, Sthlm, s 186-192; omtr i Brunnsvikarnas årsskrift 1972/73, Sthlm 1973, s 6-11, o 1992/93, [tr 1993,] s 40,43 f). - Ur Rapport från verkstadsgolvet [dikt] (Du vars hjärta är hos vänstern, Sthlm 1973, s 91 f). — Livets starka smak. Dikter. Sthlm 1974. 91 s. - Fyra värmländska tangeringar [dikter] (Värmland förr och nu, årg 73, 1975, [Karlstad, tr] Ystad, s 79-81). - Junivykort från Sverige 1976 ("Man kan inte äga en katt...", Sthlm 1976, s 9-11). - Förklaringstapet. Dikter. Sthlm 1977. 105 s. - Ett tänkbart brev till Bellman [på vers] (Författarnas litteraturhistoria, bok 1 [omsl], Sthlm 1977, s 169-171; [ny uppl:] De sv förf, 1, 1984). -Två nutidspoeter. Texthäfte till PPLP109. [Omsl.] [Solna, tr] Sthlm 1977. 36 s. (Tills med B Norman.) [Till grammofonskiva, 30 cm.] - Rumpan har gått. Flottning i Lilla Luleälv 1957 och 1974. Bild Sdg T Karlsson, text SS. Helsingborg 1977. 4:o. (122) s. (Aktuell fotolitteratur [10].) -Krucifixidenshusperdursia och opprepsgarn (I egen sak. En antologi sammanställd av R M Lindgren, Bjästa 1978, tv-8:o, s 29-31). -Hjärtats heta smedja. Urval o förord av S Lindner. Sthlm 1979. 116 s. - Arbete och människovärde. Dikter om arbetelivets villkor. Urval, sammanställn o layout: R Nordin ... [Sthlm] 1981. 79 s. [Ny utg] Sthlm 1986. - Kolarorden. Tillägnad Kolarorden av dess ordenspoet. Sthlm 1983 [folder]. (8) s. [Dikter, även sign Abrik, Abricus, Abriques.] - Slaggsten och syren. En bok om Sandviken. Sthlm 1985. 4:o. 216 s, (8) pl-bl. (Tills med G Sandin o S Skogsberg; av S: s 29-45, 58-73, 83 f, 99,102, 120-131, 150 f, 180-182.) - L El-worth, Teckningar ur SIA och Metallarbetaren med kommentarer av S S ... Surahammar 1986. Tv-4:o. 68 s. [Delvis på vers.] - Stjernsundssvit 1956 [dikt] (Dalarnas museums serie av småskrifter, 49. Stjernsund, det gamla polhemsbruket i Dalarna i bild o text, Stjernsund 1987, tv-8:o, s 48). - Näverbrev. Dikter. Sthlm 1988. 95 s. - Dikter i Folkets hus ... Urval ur tidn Folkets hus o sammanställn av E Södersten i sam-arb med S S. Sthlm 1988. 51 s. - Stiernsund, tur och retur (A Forssberger, Färdväg ... Berättelser åren 1934-1987.1 urval o med inl av Lars Åke Augustsson o med bidr av I Ivre o S S, Örebro 1988, s 7 f). - Livets starka smak. U o o å. (8) s. [Början av 1990-talet; text till framförande av dikter tonsatta för kör av Robert Robertsson.] - Sångens frihet. U o o å. (8) s. -Från samma ögonhöjd. U o o å. (8) s. - Läkebok, nedresa. Dikter. [Sthlm, tr] Uddevalla 1993. 85 s. - Gråspettens öga ... om arbete, liv o miljö. Teckningar av Stig Claesson "Sias". Texturval Mary Andersson. Sthlm 1993. 96 s. - Sjödin, Stig (Författaren själv. B Heurling, red. Ett biografiskt lexikon av o om 1189 samtida sv förf, [Höganäs, tr] Lund 1993, 4:o, s 305). - Sånger i stål [dikt] (Människas glädje; dikt o musik om arbete, rättfärdighet o människovärde, Sthlm [1994], [texthäfte till inspeln på CD, Proprius PRCD 9106], s 16-20). - Hjalmar Branting in memoriam [dikt] (ibid, s 21-23).-[Dikter i urval] (Gästrike-Hälsinge litteratur. Sammanställd o presenterad av Bernt-Olov Andersson, [Hedemora, tr] Smedjebacken 1996, s 154-157). - Utesläppt och innestängd. Sandviken 1997. 39 s. [3 självbiogr art, företal A Forssberger.] (Stig Sjödin Sällskapet, Årsskrift nr 1.) - Det rör sig. Ett axplock av ... historier under sign Abrik i tidn SIA. Urval E Goland. Sandviken 1998. 46 s. (Ibid, 2.) - [Dikter i urval] (En bok för alla; Arbetets ansikten, arbetardikt... antologi av L Furuland, [Sthlm, tr] Vi-borg, Danmark, 1998, s 130 f)- - Ur tillsvidarelådan. Dikter. Sandviken 1999. 45 s. (Sdg Sjödin Sällsk, Årsskr 3.) - Bruksliv [dikter i urval] (En bok för alla; Bergslagens ansikten ... antologi av L Furuland, [Sthlm, tr] Avesta 2001, s 154-159). - Fem noveller (Stig Sjödin Sällsk, Årsskr 7. Bruksnoveller, Sandviken 2003, s 15-56). - Dikter i Dagens dikt, ny saml, Sthlm 1957, 2. uppl 1958, senare utg: 1966, 2. tr 1969, 1981, 2.-3. tr 1981 o 1982,1987,1999. - Noveller, dikter o a bidr i bl a: Novellen, 1945: 7, Gbg, 40-tal, 1945: 5, 1946: 3, 8, Sthlm, BLM, 1946, 1950, 1952, 1954-55, 1957, Sthlm, 4:o, FIB, 1947: 13, 1948: 28/29 o 50/51, 1958: 36,45, 50,1959: 6,16,1960: 33, 51,1961: 33, 38, 1972: 1, 1977: 16, 1978: 22, FIB Kulturfront 1988: 1, d:o, Skogsindustriarbetaren / SIA, 1947-90 (bl a c:a 1000 krönikor m fl bidr till 1972, senare 1973: 21, 1974: 11, 1979: 24/25, 1980: 24/25, 1981: 24-26, 1983: 22, 1985: 8, 24-26, 1987: 25/26, 1988: 9, 1989: 8, 25/26, 1990: 25/26, d:o, Frihet, organ för Sverges socialdemokratiska ungdomsförbund, 1947: 9, 22, 1948: 5, 6, 13, 22/23, 25/26, 1949: 12, 1950: 17, 25/26,1951: 8/9,1952: 4, Eskilstuna, fol, Lantarbetaren, 1948: 39/40, 1956: 16, 1958: 1, d:o, Svensk typograftidning, 1948: 39/40, 43/44, 51/52, Sthlm, 4:o, Poesi, tidskr ... utg av Lyriksamfundet, 1948: 2/3, 1949: 3, 1950: 2, Sthlm, Vi, 1948: 17, 44, 1949: 12, 1952: 31, 1953: 16, 1955: 31/32, 50/51, 1956: 19, 48, 1957: 1, 15,18, 1958: 19, 27/28, 42, 50,1959:1, 7, 12, 29/30, 36, 42, 51/52, 1960: 28/29, 53, 1961: 9, 34, 1962: 17, 40, 44, 1963: 13, 18, 1964: 7, 10, 1965: 18, 50/51, 1966: 18, 1969: 48, 1970: 9, 1971: 18, 29/30, 1974: 17, 50/51, Sthlm, fol, AvB, 1949, Sthlm, Utsikt, 1949: 10, Sthlm, Kommunalarbetaren, 1950-85 (krönikor m m, minst 600 bidr), Sthlm, fol, Hörde ni, 1952,1954, Sthlm, Perspektiv, tidskr för kulturdebatt, 1952-53, 1955, 1958, Sthlm, 4:o, Röster i radio-TV, 1954: 31,1956: 3,1959:17,1961: 34, 1962: 23, d:o, Lyrikvännen, 1954: 2, 1955: 1, 5, 1956: 2, 1957: 1, 2, 4, 1958: 5,1959:2, 3,4,1962: 2,1964:1,1965:4,5,1967: 4, 1969: 5/6, 1971: 2, 1973: 6, 1994: 1/2 (extrablad), Sthlm, Fönstret, ABF:s tidn, 1955: 9,1960: 1, 1972: 6, 1981: 13, Sthlm, 4:o, Metallarbetaren, 1956: 2, 9, 19, 1957: 44,1958: 5, 22, 37, 50,1959: 3, 8, 27/28, 49, 50, 1960: 9, 50, 1961: 1/2, 11, 20/21, 31/32, 33/34, 50, 1962: 3, 17/18, 50, 1963: 20/21, 50, 1964: 24/25, 1966: 9, 1970: 37,1971: 49, 1973: 35,1977: 36, Sthlm, fol, Beklädnadsfolket, 1957:1,1958: 6,1959:11,1960: 2, 1961: 16, 1962: 16, 1963: 16, 1965: 16, 1967: 14, 1971: 6, Sthlm, 4:o, Arbetaren, 1958: 5, 1960: 13, 17, Sthlm, fol, Zenit, organ för Syndikalistiska ungdomsfart), 1959: 2, Sthlm, Fackföreningsrörelsen, organ för LO i Sverige, 1959: 6, 1967: 8, 1971: Kongressextra, 1972: 25, [forts:] LO-tidningen, 1983: 46, Sthlm, 4:o, TCO-tidningen, 1960: 6, 1962: 5, Sthlm, fol, Byggnadsarbetaren, 1962: 12, 1963: 10, 11, 12, 1966: 15, 1969: 7, 1975: 4, 1987: 3, 1993: 9, Sthlm, 4:o, Statsanställd, 1962: 20, 1975: 44, d:o, Stadsbyggnad, 1962, d:o, Scen och salong, 1964: 12, 1965: 12, 1966: 12, 1967: 12, 1970: 9, d:o, Norrländsk tidskrift, 1966: 4, Sundsvall, 4:o, Status, [utg:] Riksförbundet för hjärt-o lungsjuka, 1967: 10, Sthlm, fol, Socialförsäkring, 1972: 6, Sthlm, Tiden, 1972:1, d:o, Arbetsmiljö, 1972: 8 - 1993: 6 (ständig medv, oftast under rubr Miljöre-flex, c:a 275 st), Sthlm, 4:o, Byggforum, 1973: 1, Gbg, 4:o, Folkets hus, 1969: 5 - 1986: 10 (minst 10 bidr), Sthlm, 4:o, Socialistiskt forum, 1975: 1, Sthlm, Ny i Sverige, 1977: 5, d:o, Morgonbris, 1978: 4, Sthlm, fol, Kafé Linnea, till stöd o bevarande av lokal o folkl kultur, 1978:1, Café 1983:2, Sandviken, Studiekamraten, 1980: 4, Lund, 4:o; vidare bl a: Skaraborgaren, Falköping, 1953: 9/1, Aftontidningen 1953: 10/3, 27/4, 5/5, 9/7, 4 o 11/8, 3, 24 o 26/10, 5 o 21/11, 14/12,1954: 27/4,15/5, 5 o 16/6, 22 o 24/9, 8, 11 o 21/10, 10, 16, 22 o 26/11, 9, 15 o 22/12, 1955: 1 o 19/2,9/4, 2, 30 o 31/ 5, 22/6, 3/7, 23/8, 6 o 23/9, 6 o 18/10, 7 o 29/11, 19/12, 1956: 3, 9 o 30/1, 19 o 27/2, 9/4, 24 o 27/8, 3/11, 28/12, Arbetarbladet, Gävle, 1953: 4/7, 23/12, 1954: 23/12, 1957: 21/6, 1962: 30/1, 1968: 1/4, 1973: 29/9, 1986: 1/2, 1992: 4/7, Ny tid, Gbg, 1953: 5/7, 1954: 7/3, 24/10, 1956: 13/4, 2/9, 1957: 24/3, S-T, 1953: 6/12, 1955: 3/7, 1957: 13/7, 1959: 20/1, 13/2, 22/3, 25/5, 27/6, 28/7, 16 o 20/9, 5, 9 o 21/10, 2, 7 o 11/11, 10, 21 o 29/12, 1960: 3 o 4/2, 1, 5 o 16/4, 13/5, 18/6, 9/7, 13/8, 4 o 29/9,10 o 14/10, 26 o 28/11,1961: 10/1, 2 o 20/2, 27 o 29/6, 1962: 23/1, 22/3, 4/11, 1963: 30/9, DN 1954: 21/2, 1955: 29/5, 1956: 22/6, 1957: 21/6, 1959: 19/6, 1969: 13/3, 1986: 9/8, Expressen, 1954: 28/5, 1957: 27/7, Smålands folkblad, Jönköping, 1954: 2/6, 24/7, 3/8, 1956: 9/2, 1957: 6/9, Aurora, Ystad, 1954: 11/6, 1957: 9/8, Arbetet, Malmö, 1954: 1/8, 1957: 20/1, 3 o 10/3, 3/5, 16/6, 29/9, 6/10,16/11,15 o 24/12,1958:8 o 22/1,20/2,13/11, 11, 14, 19 o 24/12, 1959: 11 o 21/7, 7 o 22/8, 5 o 20/9, 11/10, 1960: 10 o 16/7, 18/9, 16/10, 11 o 12/11, 1961: 2/4, 9 o 19/7, 1963: 13/4, 1965: 13/5, 13/11, 24/12, 1968: 24/12, 1971: 9/2, 28/11, 1975: 10/2, 31/7, 1976: 25/6, 1977: 9/4, 1979: 31/8, 1980: 1, 22/6, 20/7, 1982: 10/4, 16/9, 1983: 30/4, 1984: 21/4, 1986: 15/3, 3 o 24/7, 23/8, Gotlands folkblad, Visby, 1954: 5/1, 1956: 2/6, Östgöten, Linköping, 1954: 9/10, Västgötademokraten, Borås, 1954: 31/10, Dala-Demokraten, Falun, 1954: 4/12, Länstidningen, Östersund, 1954: 4/12, 1957: 25/11, Örebrokuriren, 1954: 4/12, 1955: 1/6, SvD, 1954: 18/12, 1956: 8/1, 1976: 24/7, Norrländska Socialdemokraten, Boden, 1955:1/3, 1962: 15/6, Värmlands Folkblad, Karlstad, 1957:16/2, Aftonbladet, 1958: 4, 12, 20 o 25/2,1971: 14/8, 1973: 8/4, 8, 17, 24 o 31/5, 30/8, 25/10, 8/11, 1974: 10, 17 o 24/1, 14/2, 14 o 21/3, 31/10, 7 o 21/11, 5/12, 1975: 23 o 30/1, 6 o 13/2, 3 o 17/4, 22/5, 6/11, 4/12, 1976: 22/1, 5/2, 11 o 25/3, 1, 22 o 29/4, 27/5,10 o 24/6, 24/7, 19 o 26/8, 2, 9, 16, 23 o 30/9, 7,14 o 28/10,11/11,16/12,1977: 6,13 o 27/1, 3/2,10,17 o 24/3, 7 o 14/4,19/5, 29/12,1978:26/1, 27/4, 11/5, 5/10, 1979: 1/2, 15/3, 18 o 25/10, 8/11, 1980: 10/1, 22/5, 19/9 (oftast kolumn, onsdagar), Sundsvalls tidning, 1959: 20/12, Gefle Dagblad, 1959: julbilaga, 1975: 24/12, 1978: 5/1, 1980: 20/6, 1981: 30/4, 1983: 30/4, 1984: 2/1, 1985: 26/1, Arbetartidningen, Gbg, 1961: 2/2, Ny Dag, 1961: 2/2, Dagbladet Nya samhället, Sundsvall, 1961: 29/4, Östergötlands Folkblad, Norrköping, 1962: 28/7, Folket, Eskilstuna, 1965: 9/3, Kvällsposten, Malmö, 1970: 9, 12, 19, 26 o 30/7, 1971: 1/2; enkäter i bl a: Utsikt, 1948: 2, 1949: 10, Vi, 1949: 37, Poesi, 1950: 4, Perspektiv, 1954, RiR 1956: 3, Svensk bokhandel, 1970, Sthlm, 4:o, Metallarbetaren, 1971: 51, intervjuer bl a: FIB, 1983: 3, o Borås Tidning, 1987: 23/8.

Utgivit: Stig Carlson, Sista dikter. Sthlm 1971. 123 s. (Tills med B Holmqvist.) - Dens, Dikter 1945-1971.1 urval av S S o med inl av P Bergman. Sthlm 1971. 107 s. (FIB:s lyrikklubbs bibliotek 155 / Årsbok 1972.)

Översatt: K Uppdal, Dansen genom skuggornas rike, Sthlm 1956, 282 s (tills med M Sjödin, FIB:s världsbibliotek, Norska serien); K Lindemann, En hederlig man [novell] (Kommunalarbetaren, 1960, nr 10, s 14 f); i FIB bl arb avj Borgen o A Omre.

Källor och litteratur

Källor o litt: E-B Ståhl, De industriella motiven i S S:s diktsaml Sotfragment, opubl uppsats, Litteraturve-tensk instit, UU, vt 1972.

B-O Andersson, S S (dens, Gästrike-Hälsinge litt, 1996); dens, Slaggsten o syren: S S o Bergslagens arbetardiktn idag (Bergslagen som litterär miljö: fem föreläsn:ar, 2000); P G Evander, Det heta skriket från stål mot stål: kring bildspråket i S S:s Sotfragment (Gefle dagbl 24 dec 1962); S Fallberg, Medan tystnaden vidgas: S S 1945–1959 (dens, 25 porträtt: litterära tolkn:ar, 1978); A Forssberger, Han är utesläppt o innestängd (Utesläppt o innestängd, S S sällsk, 1, 1997); L Furuland, art:ar om S som arbetarskildrare o bergslagsmodernist (Gefle dagbl 16 o 17 jan 1999); dens, S S – poeten från rörvalsverket (Samvetstapeter: tre sidor av S S:s förf:skap, S S sällsk, 4, 2000); dens, "Om natten då jag ligger utvalsad": ur S S:s Läkebok, nedresa (Poetiska världar: 33 studier tillägn Bengt Landgren, ed H Möller, 2002); S Hackzell, Lyftpojkens skrik: en studie i S S:s poesi (2001); T Hedlund, Kärleken, döden o den språkliga energin: en studie i S S:s poesi (Mörkret regnar stjärnor, S S sällsk, 6, 2002); I Ivre, Minnen av ett 40-tal (Hjärtats grovarbete: nio minnesbilder avS S, S S sällsk, 5, 2001); B E Johnson, "Mina landskap med samvetstapeter": om naturens roll i S S:s lyrik (Samvetstapeter . . ., 2000); E H Linder, S S (dens, Fem decennier av nittonhundratalet, Ny ill sv litt:hist, 5:2,1966); A Trosell, Svarta lungor o vita fingrar: om S S:s arbetsmiljöskildr:ar o mina egna (Mörkret regnar . . ., 2002).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Stig A Sjödin, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5985, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lars Furuland), hämtad 2020-06-07.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5985
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Stig A Sjödin, urn:sbl:5985, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lars Furuland), hämtad 2020-06-07.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se