Folke Schmidt, Foto Ateljé Uggla

Folke F Schmidt

Född:1909-08-10 – Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län
Död:1980-08-22 – Johannes församling, Stockholms län

Jurist


Band 31 (2000-2002), sida 582.

Meriter

Schmidt, Folke Fredrik, f 10 aug 1909 i Linköping, Domk, d 22 aug 1980 i Sthlm, Joh. Föräldrar: lektorn FD Knut Fredrik S o Gerda Amalia Paulina Pehrsson. Studentex vid H a l i Uppsala 21 maj 27, inskr vid UU 1 sept 27, JK 15 dec 31, JL 30 maj 38, disp 17 sept 38, doc i civilrätt 14 okt–3 nov 38, JD 31 maj 39, allt vid UU, biträde vid Uppsala läns norra domsaga periodvis 32–35, notarie hos riksdagens andra lagutsk 24 mars-27 juni 36, ensamutredare ang ägareförbehåll o avbetalmköp april 37–mars 38, doc i civilrätt vid LU 4 nov 38, tf prof i civilrätt 1 jan–31 dec 39, i civilrätt med internat privaträtt 1 jan 40, ord 17 nov (tilltr 1 dec) 44, ordf i Juridiska fören 41–45, allt vid LU, led av utredn ang dispositionen över aktiebolagens vinstmedel okt–dec 47, rektor för Sydsv socialinst 47–48, huvudlär i socialrätt där 47–49, v ordf i styr där 47–50, led av utredn ang ny lagstiftn om avbetaln:köp febr 47–okt 50, av stadsfullm i Lund 47–50, erhöll K M:ts stadfästelse av utnämn till prof i civilrätt vid StH 8 dec 50 (tilltr 1 jan 51), prof i civilrätt, särsk arbetsrätt där 1 juli 66–1 juli 76, ensamutredare ang vidgat tillträde till högre studier juni 50–sept 52, ordf i utredn ang pensionsstiftelsernas civilrättsliga ställn sept 59–sept 66, i International society for labour law and social security 66–74. – LHVL 47.

G 1) 17 april 1933 i Sthlm, Matt, m bibliotekarien FK Barbro Wilhelmina Lagerholm, f 17 dec 1907 i Grangärde, Kopp, d 29 juni 1951 i Sollentuna, Sth, dtr till förste marinläkaren ML Julius L o Lydia Maria Ericson; 2) 14 maj 1952 i Älmeboda, Kron, m sjuksköterskan Inga Maria Johansson, f 19 dec 1919 där, dtr till hemmansägaren Frans August J o Nina Maria Claeson.

Biografi

Folke S:s fädernesläkt skall ha haft rötter i Thuringen. Hans farfar August S, som var född i Sthlm, var en handlingskraftig, självständig och framsynt bruksförvaltare vid familjen Kempes anläggningar i Mo och Domsjö. Fadern var lektor i moderna språk. Modern hade konstnärliga anlag, vilka ärvdes av S som blev en hängiven amatörmålare.

Att S föddes mitt under 1909 års storstrejk har sagts kunna ses som ett förebud till det intensiva intresse han kom att ägna arbetslivets relationer liksom andra sociala förhållanden. Såväl hans arbetsrättsliga som hans övriga mångförgrenade rättsvetenskapliga verksamhet präglades av strävan efter förankring i sociala realiteter.

Tidigt uppmärksammades S:s osedvanliga kapacitet som jurist. Han påbörjade högre studier vid sidan av tingstjänstgöringen och fick redan som doktorand förtroendet att som statlig ensamutredare förbereda reformerad lagstiftning om ägarförbehåll och avbetalningsköp. Detta rättsområde var ämnet för hans doktorsavhandling Om ägareförbehåll och avbetalningsköp, som han försvarade i sept 1938. Avhandlingen visade ett starkt intresse för de sociala förhållanden som rättsreglerna hänförde sig till. Ett annat framträdande drag som skulle återkomma i hans fortsat- ta författarskap var inriktningen mot rätts-jämförande forskning. Avhandlingen gav honom docentur i Uppsala, mot professor Vilhelm Lundstedts (bd 24) votum. Redan samma höst sökte och fick S docentur vid LU, där han uppehöll olika professurer i civilrätt innan han i dec 1944 blev innehavare av ordinarie professur i civilrätt med internationell privaträtt.

Den vitalitet och mångsidighet som S uppvisade under sina tolv år i Lund måste betecknas som förbluffande. De första åren speciminerade han för ordinarie professur genom en rad arbeten rörande vitt skilda delar av civilrätten. En första insats inom försäkringsrätten gjorde han med en uppsats Om försäkring av tredje mans intresse (SvJT 1940). I boken Faran och försäkringsfallet (1943) demonstrerade han nya grepp genom att rättsområdet analyserades med utgångspunkt mera i standardavtalen än i lagstiftningen. Inom transporträtten publicerade han 1944 Föreläsningar i sjörätt som var den första sv framställningen av sjörätten i dess helhet. Kraven på meritering i sidoämnet internationell privaträtt som hörde till den professur han erhöll fyllde han genom uppsatsen Asylrätt för flyktingars förmögenhet (SvJT 1944). En central fråga i sv internationell privaträtt belyste han senare i en uppsats om nationalitets- och domicilprincipen (1950).

Ett pionjärarbete inom rättssociologin utförde S tillsammans med Leif Gräntze och Axel Roos med en fältundersökning inom lantbruket vars resultat redovisades i boken Arbetstid och semester för jordbrukets utearbetare (1946). Genom enkäter och intervjuer med lantarbetare och lantbrukare utreddes i vad mån lantarbetstidslagen och semesterlagen var kända och efterlevdes inom näringen.

I Lund inledde S också sin forskning på det område där han skulle göra sina mest betydande rättsvetenskapliga insatser, arbetsrätten. Till att börja med bearbetade han den kollektiva arbetsrätten med dess regler om organisationer, kollektivavtal och stridsåtgärder. Efter att ha givit ut en första framställning i kompendieform 1946, publicerade han 1950 boken Kollektiv arbetsrätt som genast fick ställning av standardverk, uppskattat av både praktiker och teoretiker.

Till förnyelse av juristutbildningen vid LU bidrog S genom att verka för att undervisningen mera än tidigare skulle vara probleminriktad och utgå från konkreta fall. Uppslag till nya undervisningsmetoder fick han under en vistelse i USA strax efter andra världskriget, 1946. En särskilt betydelsefull insats inom utbildningspolitiken gjorde han som drivande kraft vid tillkomsten av Sydsv socialinstitutet som 1964 ombildades till Socialhögskolan i Lund. Vid socialinstitutet uppehöll han också rektoratet under det första verksamhetsåret 1947–48.

Under doktorandstudier i Tyskland på 1930-talet hade S gjort iakttagelser som kommit honom att starkt ta avstånd från nazismen. När efter kriget anti-tyska stämningar var utbredda visade han sin självständighet genom att tidigt medverka till att förbindelser knöts med tyska universitetsjurister i syfte att sprida kännedom om de demokratiska dragen i den sv rättsstaten. Vid sidan av forskning och utbildning var S under tiden i Lund också kommunalpolitiskt verksam som företrädare för socialdemokraterna. Han var 1941–46 ordförande i lönenämnden, där han bl a tog initiativ till den utveckling som ledde till att det lokala förhandlingsarbetet inskränktes till förmån för en centraliserad kommunal förhandlingsorganisation. Också inom politiken visade han stor självständighet, något som inte alltid lär ha uppskattats av hans politiska meningsfränder.

Tiden som professor i civilrätt vid StH från 1951 böljade illa. S råkade ut för en allvarlig bilolycka, vid vilken hans ena ben blev mycket svårt skadat, och i juni s å avled hans hustru hastigt. S tillfrisknade dock oväntat snabbt efter olyckan. I sept s å föreläste han vid professorsinstallationen, och snart därefter kunde han lägga av sin käpp.

Det har förmodats att en orsak till S:s flyttning till Sthlm kunde ha varit hans förhoppning om att få spela en mer framträdande roll i politiken eller inom lagstiftningen. Beträffande det politiska fältet kom det dock inte till annat än att hans namn vid några tillfällen förekom vid spekulationer om olika utnämningar. Däremot fick han utföra viktigt arbete inom lagstiftningsområdet. Redan under tiden i Lund hade S varit ledamot av statliga utredningar, och nya uppdrag följde. För utbildningsområdet blev av särskild betydelse den insats han kom att göra som ensamutredare av frågan om vidgat tillträde till högre studier, något som ledde till att universitetens portar öppnades för bl a många folkskollärare. Som sakkunnig medverkade S i det slutliga arbetet på 1958 års reform av den juridiska utbildningen som innebar bl a införandet av ett examensarbete som skulle göra de studerande grundligt förtrogna med juridisk metod. Vidare var han ordförande i den offentliga utredning som förberedde lagstiftning 1967 om tryggande av pensionsutfästelser.

Liksom under tiden i Lund visade S i den nya tjänsten en osedvanlig bredd i sitt författarskap. Vid sidan av publiceringen av arbetsrättsliga verk gav han en rad bi- drag till den allmänna avtalsrätten och den allmänna rättsläran, präglade av överblick och nytänkande. Särskilt är att nämna den inflytelserika uppsatsen Domaren som lagtolkare (1955). Hans bok Äktenskapsrätt användes som lärobok i den juridiska utbildningen.

Flyttningen till Sthlm medförde att S kunde upprätta ett kontaktnät med företrädare för arbetsmarknadens centralorganisationer till rikt gagn för hans verksamhet inom arbetsrätten. På hans initiativ bildades 1954 Arbetsrättsliga föreningen som blev en mötesplats för rättsområdets teoretiker och praktiker, jurister och andra. I samverkan med en organisationsjurist, sedermera justitieministern Lennart Geijer, publicerade S 1958 boken Arbetsgivare och fackföreningsledare i domarsäte, som byggde på en omfattande domstolssociologisk undersökning av hur rättsbildningen skedde i Arbetsdomstolens praxis. Till stor praktisk nytta kom hans bok Tjänsteavtalet (1959) som skildrade reglerna för det individuella förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och som sålunda utgjorde en motsvarighet till skildringen i Kollektiv arbetsrätt av de kollektiva relationerna. S gav själv ut båda dessa böcker i en rad reviderade upplagor, de senaste under titlarna Facklig arbetsrätt och Löntagarrätt. Om böckernas centrala ställning vittnar att de under decennierna efter S:s död har utgivits i bearbetade upplagor av medlemmar i den krets rättsvetenskapsmän som hade samlats kring hans lärostol.

Ett sista skede av S:s yrkesliv inleddes 1966 då han övergick till en nyinrättad riksprofessur i civilrätt, särskilt arbetsrätt, administrativt knuten till StU och innefattande undervisning och handledning också i Lund och Uppsala. Tjänstens inriktning i förening med en snabb rättsutveckling inom dess kärnområde under det närmaste decenniet medförde att han i fortsättningen kom att ägna sina krafter främst åt arbetslivets juridik, på både nationellt och internationellt plan. Sedan länge var S den ledande arbetsrättsforskaren i Norden då han 1966 valdes till president i International society for labour law and social security och därmed gavs ett er- kännande av det internationella vetenskapssamhället. Han ledde verksamheten inom denna världsomspännande organisation i åtta år.

1966 inledde S vidare ett omfattande och banbrytande komparativt forskningsprojekt i samverkan med fem arbetsrättsprofessorer från andra länder, Frankrike, Italien, Storbritannien, Tyskland och USA. Denna grupp, The comparative labour law group, analyserade och skildrade i jämförande perspektiv regler om bl a tvistelösning, stridsåtgärder och diskriminering. Resultaten av gruppens verksamhet, som pågick under tolv år, redovisades i fyra volymer, av vilka S som redaktör svarade för den om diskriminering.

S:s intresse för sociala frågor ledde till en synnerligen omfattande publicistisk verksamhet också utanför rättsvetenskapen, alltifrån åren som ung jurist i Uppsala till tiden som emeritus i Sthlm. Många av hans inlägg i pressdebatten hade socialt reformsyfte. Som debattör var S självständig och orädd, någon gång impulsiv. Inte sällan väckte han irritation hos dem han kritiserade, det kunde vara en part på arbetsmarknaden, en domstol eller annan makthavare. S ansågs länge ha sympatier närmast för socialdemokratin och arbetstagarsidan, men mot slutet av sin bana kom han genom självständigheten i sina bedömningar att få en ställning över politiska och partsmässiga motsättningar.

Särskilt märklig var den gärning som S utförde genom att för internationell publik presentera svensk och nordisk rätt. Sina egna böcker om den sv kollektiva arbetsrätten lät han publicera på engelska och tyska, även i nya upplagor efter 1970-talets lagreformer. Också sina uppsatser inom allmän rättslära lät S samla och ge ut i engelsk och tysk språkdräkt.

Sin verkligt stora insats för nordisk rätt på den internationella scenen gjorde S genom sitt oegennyttiga arbete med årsboken Scandinavian studies in law. Han tog initiativet till projektet och var redaktör för tjugofyra årgångar, från 1957 fram till sin död. I årsboken publicerades sådana uppsatser av nordiska jurister som bedömdes vara av särskilt intresse för en internationell publik. Uppsatserna gav information om aktuella rättsliga problem och exemplifierade även den rätts vetenskapliga metod som tillämpas i Norden. Omvittnat är att årsboken fyllde en betydelsefull funktion genom att sprida kännedom om de nordiska rättssystemen, särskilt inom den engelskspråkiga juristvärlden. Det har sagts att vad S uträttat för den nordiska rättsvetenskapens anseende genom utgivningen av Scandinavian studies in law förtjänar att ihågkommas och uppskattas lika mycket som de vetenskapliga arbeten som han publicerade i eget namn.

Författare

Tore SigemanSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

S:s efterlämnade papper (57 vol: ms, ämnesordna-de handhar, korrespondens) i Jurid instit:ens arkiv, StU. - Brev från S i LUB (bl a till S Petrén).

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Faderskapet och de utomäktenskapliga barnen (Populär tidskrift för sexuell upplysning och hälsolära, 1935, Sthlm, s 229-240). - Arbete och arbetarklass. Sthlm 1936. 67 s. (Studentföreningen Verdandis småskrifter, n:r 380.) - Synpunkter och fakta: Den nya skuldebrevslagens betydelse för kredithandelns finansiering (Kooperatören, årg 23, 1936, Sthlm, 4:o, s 220-223; anon). - Om ägareförbehåll och avbetalningsköp. Akad avh ... Upps (tr Hfors) 1938. 262 s. - Riktlinjer för en lagstiftning om ägareförbehåll och avbetalningsköp på offendigt uppdrag utarb. Sthlm 1938. 64 s. (SOU 1938: 11,Justitiedep.) -Sjörätt. Efter föreläsningar ... h. t. 1939. [Okänd.] 2. genoms uppl Lund 1941 [duplic; tr titelbl: 1943]. 112 s. [Nya utg:] Föreläsningar i sjörätt. Lund 1944. (8), 174 s. Sjörätt. U o 1954 [duplic], 66 bl. [Endast kap 1 nyskrivet.] —Åke Malmström: Successionsrättsliga studier... 1938... [recension] (Tidskrift utg av Juridiska föreningen i Finland, årg 75, 1939, Hfors, s 558 f). -Tvångsingrepp i fred och i kris, en granskning av rekvisitions- och förfogandelagstiftningen (Samhällsvetenskapliga problem, sex föreläsn utg av Statsvetenskapliga intresseföreningen i Lund, Lund 1941, s 90-118). - Om riskfältets begränsning. Några anteckningar till 10 och 50 §§ försäkringsavtalslagen (Nordisk försäkringstidskrift, årg 21, 1941, Sthlm, s 335-356). - Faran och försäkringsfallet. En försäkringsrättslig studie. Lund 1943. 261 s. (Skrifter utg av Juridiska fakulteten i Lund 4.) - Om fareökning och fare-ökningsklausuler, särskilt vid olycksfallsförsäkring. Föredr ... d 26 nov 1943 (Gjallarhornet, nordisk försäkrings-tidning, årg 53,1943, Gbg, fol, s 458 f)- - Om kollektivavtal för stats- och kommunaltjänstemän (Förvaltningsrättslig tidskrift, årg 8, 1945, Sthlm, s 121-135). - Från franska revolutionens rättighetsförklaring till Beveridgeplanen. Idéer o synpunkter i sociallagstiftningen (Statsvetenskaplig tidskrift, årg 48, 1945, Lund, s 101-113). - Svensk handelssjöfart genom tiderna (Transbladet, kvartalstidskr utg av rederiaktiebolaget Transatlantic, årg 8 [omsl], 1945, Gbg, 4:o, nr 1, s 4-7). - The law of asylum with respect to the propertyof refugees (The American journal ofin- ternational law, vol 39,1945, [Washington, D. C.,] 4:o, s 244-256). - Föreläsningar i arbetsrätt 1. Kollektiv arbetsrätt. Lund 1946 [duplic]. 120 s. [Ny utg:] Kollektivarbetsrätt. Sthlm 1950. 246 s. 2. uppl 1951. 3. uppl, under medv i vissa delar av A Adlercreutz, 1958. 289 s. 4. uppl 1962. 299 s. 5. uppl 1966. 2.-3. tr 1967, 1969. [Senare utg se nedan: Arbetsrätt 1, 1972.] Overs: Das kollektive Arbeitsrecht Schwedens. Stuttgart 1968. VIII, 240 s. (Arbeits- und sozialrechtliche Studien... H 10.) -Arbetstid och semester förjordbrukets utearbetare. En rättssociologisk studie. Lund 1946. 105 s. (Tills med L Gräntze o A Roos; Skrifter utg avjurid fakulteten i Lund 7.) Härur: Legal working hours in Swedish agriculture. A summary of a freld study (The-oria, a Swedish journal of philosophy and psychology, vol 12, 1946, Lund, s 181-196). - Arbetsrätt (Norstedts juridiska handbok, Sthlm 1946, s 473-518; 2.-3. uppl 1946, 1947, 4., omarb uppl, ombesörjd av B Lassen, 1953, s 488-538; 5. d:o 1956, s 492-543; 6. d:o 1959, s 499-549; 7. d:o 1962, s 501-553; 8. d:o, ombesörjd av B Lembe, 1966, s 510-565, i samarb med R Rajmic; 9. d:o 1969, s 191-228; 10. d:o 1975, s 205-239). - Betänkande med förslag om utdelningsstopp och spärrkontoavsättning för aktiebolagen ... Sthlm 1947. 82 s. [Föret; tills med I Lindell (ordf) mfl.] (SOU, 1947: 84, Finansdep.) - Industriell demokrati i dagens Sverige (Svenska kulturförbundets kvartalsskrift, årg 2, 1947, Chicago, n:o 1, s 4 f). - Från Sydsvenska socialinstitutet (Meddelande från föreningen DSI [Diplomerade från Socialinstitutet], nr 16, [rubr,] Sthlm 1947, s 3 f). - Samhällsvetenskaplig ar-betsforskning i Amerika (Statsvetenskaplig tidskr, 50, 1947, s 386-398). - Enforcement of collective bargain-ing agreements in Swedish law (The University of Chicago Law review, vol. 14, 1947, Chicago, s 184— 199; tills med H Heineman; även sep, Sthlm 1947, 16 s). - Le droit international privé en Suéde de 1939 å 1947 (Revue critiqtte de droit international privé, T 37, 1948, Paris, s 425-440). - Studenten som yrkesman och medborgare (Lundagård, årg 29, 1948, Lund, 4:o, s 217 f). - Fallet Uranus. Ett svenskt försäk-ringsrättsligt avgörande (Nordiske domme i sjofarts-anliggender, årg 49,1948, Oslo 1949, s 17-22). - [Om utomäktenskapliga barns rättsliga ställning (diskussionsinlägg)] (Forhandlingerne på det attende nordiske Juristmode i Kobenhavn den 26.-28. August 1948, Khvn 1949, s 158-161).-Om en mänsklig varelses förvandling till jurist. Utbildningen debatterad av fullmäktige (Meddelanden från Sveriges juristförbund, årg 8, 1949, Sthlm, 4:o, s 74-79, 80). - Syndika-listmålen inför Arbetsdomstolen (Statsvetenskaplig tidskr, 52, 1949, s 346-349). - Rättsligjämställdhet för utomäktenskapliga barn (Statistiska meddelanden, Ser. F. Sociala meddelanden, bd 59, 1949, Sthlm, s 7-13). - Principer i engelsk och svensk socialförsäkring (ibid, 60, 1950, s 331-343). - Förslag till ändrad lagstiftning om avbetalningsköp. Sthlm 1950. 89 s. [Föret; tills med Rudolf Eklund.] (SOU 1950: 42, Justitiedep.) - Nationalitetsprincipen och domicil-principen i svensk internationell privaträtt (Festskrift tillägnad Hans excellens ... Birger Ekeberg Sthlm 1950, s 453-468; övers i The international law quar- terly, vol 4, 1951, London, s 39-52: Nationality and domicile in Swedish private international law). - Die Selbstverwaltung auf dem Gebiete des Arbeitsmarktes (Einfiihrung in das schwedische Rechtsleben, Vorles-ungen ... im Fruhjahr 1949, Lund 1950, s 75-90; även Hamburg s å). — Eltern und Kinder nach schwedi-schem Recht (ibid, s 132-145; d:o). - Föräldrabalken. Efter föreläsningar. Sdilm 1951. 4:o [duplic]. 31 bl. (Stockholms högskolas juridiska förenings kompendier.) - Rättsfallssamling i arbetsrätt. Sammanställd. 1— 2. Sthlm 1951. 4:o [duplic; tr titelbl]. (Ibid.) V, 109 bl; bl 110-285. [Nya uppl:] 2: 1954. 1-2: 1956. II, 116 bl; IV bl, bl 117-344. [Ny utg] 1959. III, 226 bl. 2. uppl: 1-2.1962. [Tromsk] III, 119 s; s 120-277. 3. uppl ombesörjd av R Rajmic. 1965. 131, 161 bl. (Kompendier utg avjurid fören vid Stockholms univ.) 4. d:o 1968. 208 s. [Även tr titelbl.] 5. uppl 1972. 8:o. 191 s. 6. uppl 1974 (tr 1975). 171 s. 7. uppl 1976. 195 s. [Föret undert tills med T Sigeman o A Victorin.] 8. uppl 1978. 209 s. - Vidgat tillträde till högre studier. Utredning. Sthlm 1952. 236 s. (SOU 1952: 29, Ecklesiastikdep.) -Arbetsgivarens skadeståndsansvar vid olycksfall i arbete (Försäkringsjuridiska föreningens publikation 10. Skadeståndsrättsliga spörsmål, Sthlm 1953, s 189-232). - Allgemeine humanitäre Grundlagen des Ar-beitsrechts. Referat (Internationaler Juristen-Kongress Westberlin 1952, Gesamtbericht, Referate, Pro tokolle, Berlin [1953], 4:o, s 115-117). - Staten och dess tjänstemän [diskussionsinlägg vid nord juristmötet i Oslo 1954] (Juristnytt, årg 13, 1954, Sthlm, s 369-372). - Rättsfallssamling i familjerätt. Sammanställd. 1-2. Sthlm 1954. 4:o [duplic]. (Stockholms högskolas jurid förenings kompendier.) IV, 152 bl; IV bl, bl 153-327. [Ny utg] 1959. IV, 173 bl; IV bl, bl 174-359. [Tr omsl.] 2. uppl: ... revid avj. Sundberg. 1963. IV, 203 bl; IV bl, s 204-389. 3. oförändr uppl 1967. Oförändr omtr 1968. [Utg i annan teknik] 1969. V, 149 s; IV s, s 151-280. 4. uppl 1974. VI, 279 s. [Föret.] 5. uppl 1977. V, 284 s. - Arbetet. Ett avsnitt ur en framställning om tjänsteavtal. [Sthlm 1955.] 4:o [duplic]. 92 bl. [Ny utg] 1958. (Ibid.) - Domaren som lagtolkare (Festskrift tillägnad professor ... Nils Her-litz Sthlm 1955, s 263-298; övers i Zur Methode der Rechtsfindung nedan 1976, s 9-54: Richter und Rechtsanwendung). -1. Lagstiftning om fraktdokument: 1-2,4-7,12-13 (F Schmidt [m fl, red avFS], Huvudlinjer i svensk frakträtt, Sthlm 1955, s 9-15, 21-37 o 48-60; 2. omarb uppl 1962, s 11-17, 21-35 o 43-51 [revid av K Grönfors]; 2. tr 1965). - II. Transporten: A. Godstransport till sjöss / F. Genomgående och sammansatta transporter (ibid, s 61-89 o 115-121; 2. omarb uppl 1962, s 56-82 o 103-111 ; 2. tr 1965). — III. Konnossement och andra dokumentspörsmål: G. Några dokumentspörsmål utanför sjörätten (ibid, s 190-197; 2. omarb uppl 1962, s 172-177 ; 2. tr 1965). - Retsdannelsen på arbejdsmarke-det: Arbetsgivare och fackföreningsledare i domarsäte. Ett förhandsreferat från en undersökning om rättsbildningen på arbetsmarknaden (Möderne viden-skab: Orientering og debat, 4. Nordisk sommeruni-versitet 1954, Virkelighed og beskrivelse, Khvn 1955, s 203-209; jfr nedan 1958; övers [med italiensk, fr, eng o sp resumé] i Rivista di diritto internazionale e com-parato del lavoro, vol 2 [omsl], Bologna 1955-57, s 330-345 [1955]: Arbeitgeber und Gewerkschaftsfunk-tionäre als Richter). - Axel Adlercreutz - Der Kollek-dwertrag ... 1954 ... [rec] (Rivista 2, 1955-57, s 187-190). - [Plenarmote. Behandling av emnet: Rettsforholdet mellom staten og dens tjenestemenn (diskussionsinlägg)] (Forhandlinger på det tyvende nordiske juristmöte i Oslo den 23-25. august 1954, Oslo 1956, s 26-30). - Lönesättning för offentliga tjänstemän (SACO tidningen, årg. 3, 1956, Sthlm, 4:o, s 8-11). - Genitori e figli del diritto svedese (Jus, rivista di scienze giuridiche, N S, anno 7, 1956, Milano, s 379-385). - Promemoria angående omläggning av den juridiska och samhällsvetenskapliga utbildningen ... avgiven d 8 febr 1957. [Sthlm 1957.] 4:o [duplic]. 111 bl. - The collective agreement in Swedish law ... Report to the ... congress of labour law. 1957. U o [1957]. 4:o [duplic]. 23 bl. [Omtr:] The collective agreement in Swedish law, its content, legal effects, applicatton, and execution (Congrés internadonal de droit du travail... Report to the second international congress of labour law Geneva 1957, Geneve 1961, 8:o, s 252-269). - Kring tjänsteavtalets rättskällor (Minnesskrift utg av Juridiska fakulteten i Stockholm vid dess femtioårsjubileum 1957, Sthlm 1957, s 203-234). - Facklig demokrati för offentliga tjänstemän (B Bolin m fl, Får vi strejka?, [utg:] Statstjänarekartellen - Sv kommunalarbetareförb [omsl; omtr av artiklar i Statsanställd o Kommunalarbetaren,] Sthlm 1957, s 17-21; ur Statsanställd 1956). - Construction of stämtes (Scandinavian studies in law, vol 1,1957, Sthlm, s 157-198; även med omsl: Acta Universitatis Stock-holmiensis, Studia juridica Stockholmiensia 3; omtr i Six essays nedan 1973, s 5-48). - Legal devices to promote marriage stability (Revista del insdtuto de derecho comparado, 1957, Barcelona, s 657-673). -Studiematerial i familjerätt. Kompendium sammanställt ... på grundval av manuskript av K Benckert, J Hellner, H Nial, F Schmidt m. fl. Sthlm 1958. 4:o [duplic]. 85 bl. (Stockholms högskolas jurid förenings kompendier.) - Inledning till tjänsteavtalet. Sthlm 1958. 4:o [duplic]. 66 bl. (D:o.) - The contract ofemployment... [Rubr.] Bruxelles [1958], 4:o [duplic]. 22 bl. (IP congrés international de droit social ... 8 - 15juin 1958 Section 1. Les rapports individuels du travail, Rapport... Suéde.) [Omtr:] Rapport national presenté. Suéde. The contract ofemployment in Swedish law (Actes du deuxiéme congrés international de droit social, Bruxelles 1958, T 1-2, Bruxelles [1961], 8:o,s 141-152).-Avd I. Problemställning. Allmänna iakttagelser (L Geijer o F S, Arbetsgivare och fackföreningsledare i domarsäte, en studie i rättsbildningen på arbetsmarknaden, Lund 1958, s 7-28). -Avd III. Synpunkter och slutsatser (ibid, s 335-382; tills med L Geijer, vilken ensam förf s 362-376). -Rättsfallssamling i familjerätt. Sthlm 1959. 4:o [duplic, tr omsl]. IV, 173 bl; IV bl, bl 174-359. (Stockholms högskolas jurid förenings kompendier.) 2. uppl... Re-vid av J Sundberg. D 1-2. 1963. IV, 203 bl; IV bl, bl 204-389. [3. uppl] 1969. [Även titelbl tr.] V, 149 s, IV s, s 150-280. [4. uppl:] Revid avj Sundberg o A Brick- man 1974. 279 s. 5. uppl 1977. V, 284 s. [Omarb av Å Saldeen.] - Tjänsteavtalet. Sthlm 1959. 420 s. (Institutet för rättsvetenskaplig forskning 21 [omsl].) Nyskriven uppl 1968. 229 s. 2. tr 1970. [Nya utg se nedan: Arbetsrätt 2, 1973.] - Quellenprobleme des schwedi-schen Arbeitsvertragsrechts. Ein Beitrag zur Lehre von der richterlichen Rechtsfindung (Zeitschrift fur ausländisches und internationales Privatrecht, Jahrg 24,1959, Berlin & Tübingen, s 401-436). - Rätten till arbetstagares uppfinningar (Industriell teknik / Industritidningen Norden, uppl AB med Svensk tidskr för industriellt rättsskydd, årg 87, 1959, Sthlm, 4:o, s 745 f, 749, 790; jfr följande). - Frukterna av arbetet. Anförande (Rätten ull arbetstagares uppfinningar 1959, utg av Svenska uppfinnarefören, [Sthlm.tr] Köping 1960, s 10-19, diskussionsinlägg s 31 f, 33 f, 37-39). - Forskningsuppgifter i svensk arbetsrätt (Arbetsrättsliga föreningens skrifter, 1. Föredrag 1954-1960, rättsfallsnotiser, Norrköping 1960, s 7-18). -Model, intention, fault, three canons for interpretation of contracts (Scandinavian studies in law, 4,1960, Sthlm, s 179-207; även med omsl: ... Studia juridica Stockholmiensia 11; från SvJT 1959: Typfall, partsavsikt och partsculpa; omtr i Six essays ... 1973, s 49-79; övers i Zur Methode ... 1976, s 55-85: Regelfall, Par-teiwille und Verschulden). - Pensionsstiftelser. 1-2. Sthlm 1961,1965. [Föret; ordf.] (SOU 1961:14 o 1965: 41, Justitiedep.) 1. Civilrättsliga och skatterättsliga lagförslag. 184 s. 2. Lagförslag om tryggande av privata pensioner m. m. 302 s. - Cuatro caracteristicas de las relaciones de trabajo en Suecia (Gaceta del trabajo, ano 1961, Buenos Aires, vol. 2, s 574-588). - Äktenskapsrätt. [Sthlm 1962.] 4:o [duplic]. 9, 7,51, 4,4, 21, 28, 2 bl. [Ny utg:] Sthlm 1963. 219 s. (Institutet för rättsvetensk forskn 37.) 2. oförändr uppl 1964. 3. uppl 1967. 234 s. 4. uppl 1970. 239 s. 2. tr 1972. 2. tr med ett tillägg 1972. 241 s. 5. uppl 1974. 208 s. 2. tr 1976. Omtr med supplement av Å Saldeen 1980. 208, 31 s. 4.-7. tr 1980, 1982, 1984, 1985. - The law of la-bour relations in Sweden. Sthlm, Gbg, Upps 1962. 343 s. Även: Cambridge, Mass, 1962. Härur 3 sep arb: Introduction to the law of labour relations in Sweden. History and system. Sthlm 1963. 31 s. (The Swedish institute for cultural relations with foreign countries, [Offset prints,] E. 68.) [Ny tr] 1965. Organization andjurisdiction of the labour court in Sweden. Sthlm 1963. 17 s. (Ibid.E. 69.) [Nytr] 1967. (Sweden today, E. 69.) Negotiation and mediation in Sweden. Sthlm 1963.19 s. (Ibid, E. 70.) - Terms of employment regu-lated by legislation in Continental Europe-(III) (Bri-dsh institute of international and comparative law: International and comparative law quarterly, Supplementär)' publication no. 5. Labour law in Europé with special reference to the Common märket. A report of a conference held on June 7 and 8, 1962, London 1962, s 32-35). - Redundancy and dismissal in Eu-rope-(l) (ibid, s 52-57). - Rätten till anställningen (Fackföreningsrörelsen, årg 42,1962, Sthlm, 4:o, [1,] s 344-348). - Collective negotiations between the state and its officials. A comparative essay (Revue internationale des sciences administratives / International review of administrative sciences, vol. 28, 1962, Bruxelles, 4:o, s 296-305). - Private insurance and social insurance in the Nordic countries (Atli del primo congresso internazionale di diritto delle assicurazioni Roma, 4-7 aprile 1962, Milano 1963, s 605-622). - Replik ... om de vilda strejkerna (Arbetsgivaren, årg 11, 1963, Sthlm, fol, nr 13, s 3). - The "leniency" of the Scandinavian divorce laws (Scandinavian studies in law, 7, 1963, s 109-121; även med omsl:... Studiajuri-dica Stockholmiensia, 18). - Legal training (The intel-lectual face of Sweden, [utg: Ergo international,] Upps 1964, 4:o, s 96). - Läkarnas ekorrhjul (Idun • Veckojournalen, 1964, Sthlm, 4:o, nr 17, s 17). -Tysk abstrakt metod: refiektioner kring systematiken i Biir-gerliches Gesetzbuch (Teori och praxis, studier i sv civilrätt, [skrifter tillägnade Hjalmar Karlgren,] Sthlm 1964, s 279-304; övers i: Scandinavian studies in law, 9,1965, s 133-158: The German abstract approach to law, comments on the system of the B G, även med omsl: ... Studia juridica Stockholmiensia 23, o omtr i Six essays ... 1973, s 81-108; Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1967, Milano, s 562-585: Il me-todo astratto nelfesperienza giuridica tedesca, com-menti al sistema del B G; Zur Methode ... 1976, s 86-112: Das Abstraktionsprinzip im deutschen Recht. Uberlegungen zum System des Biirgerlichen Gesetz-buchs). - [Afbestillingsret i kontraktsforhold (diskussionsinlägg)] (Forhandlingerne på det treogtyvende nordiske juristmode i Kobenhavn den 22.-24. augusl 1963, Khvn 1964, s 95-97). - Legal vallies in modern Sweden. Slhlm 1965. 86 s. (Tills med S Strömholm.) -The ratio decidendi, a comparative study of a Frcnch, a German and an American Supreme court decision. Sthlm, Gbg, Upps 1965. 37 s. (Acta Instituti Upsalien-sis iurisprudentiae comparativae, ed Å Malmström, 6; omtr i Six essays 1973, s 149-186; övers i Zur Methode ... 1976, s 158-194: Die Ratio decidendi. Ein vergleich dreier höchstrichterlicher Entscheidungen ...) - Professor emeritus Karl Benckert * 15. 4. 1883, f 10. 5. 1964. Minnesord (Stockholms universitets och högskolors minnes- och installationsskrift 1965, Sthlm 1965, [omsl,] s 9 f). - Ein Vergleich zwischen der deutschen und der schwedischen Geselzgebung uber Kollektiwerträge (Festschrift fur Hans Carl Nip-perdey Bd 2, Munchen und Berlin 1965, s 609-623). - Slutbetänkandet från pensionsstiftelseutredningen (Affärsekonomi, årg 38, 1965, Sthlm, 4:o, s 839-842, 861). - Pensionsstiflelseförslaget utlöste många undrande frågor. Svaren från utredningsordföranden in extenso (ibid, s 1015 f, 1020, 1022, 1024). — The international contract law in the context of some of its sources (The American journal of comparative law, vol 14, Ann Arbor 1965-66, s 1-37; omtr i Six essays 1973, s 109-147; övers i: Tidsskrift for rettsvi-tenskap 1966, s 417-465: Den internationella avtalslagen och dess förlagor; Zur Methode ... 1976, 113-157: Das internationale Vertragsgesetz im Kontext seiner Vorlagen). - Adjustment under peace obligation. An aspect of Swedish indttstrial law. [Rubr.] U o 1966. 4:o [duplic]. 13 bl. [Till The Donovan Commission.] -Domaren forskar efter avlalsinnehållet, en kommentar till ett rättsfall (Festskrift till Håkan NialSthlm 1966, s 480-492). - Schwedisches Ehescheidungs- recht (Zeitschrift fur das gesamte Familienrecht, Jahrg 13, 1966, Bielefeld, 4:o, s 1-3). - Bör de nordiska avtalslagarna revideras? Overläggningsämne vid ... juristmötet. Sthlm 1966. 38 s. ([Förhandlingarna vid det tjugofjärde nordiska juristmötet i Stockholm 31 aug- 2 sept 1966, Sthlm 1967,] Bilaga 7.) - Eftermäle till lärarkonflikten (Förvaltningsrättslig tidskrift, 30, 1967, s 1-26). - Rapport general (II B) présenté. Public officials as a separate category of employees / Con-clusions (Actes du sixiéme congrés international de droit du travail et de la sécurité sociale Stockholm 1966,T2,Sthlm 1968,s47-71,106 f). - Politiska strejker och fackliga sympatiåtgärder. Sthlm 1969. 79 s. -Den svenska AP-fonden, en analys av normen för avgiftsuttaget (Nordisk gjenklang, Festskrift til Carl Jacob Arnholm Oslo 1969, s 267-289; tills med AVic-torin). - Conciliation, adjudication, and administration, three methods of decision-making in labor dis-putes (X Blanc-Jouvan [m fl], Dispute settlement pro-cedures in five Western European countries, [omsl: B Aaron, ed,] Los Angeles 1969, s 45-64; omtr i Six essays 1973, s 187-208; övers: i Zur Methode ... 1976, s 195-215: Vermittlung, Prozess und Verwalmngs-massnahme. Drei Methoden der Entscheidungstätig-keit in Arbeitsstreitigkeiten). - Den politiska strejken -en replik (Fackföreningsrörelsen, 1969, [2,] s 168). -Reports of committees: Royal commission on trade unions and employers' associations (The modern law review, 1969, London, s 65-67). - Zåkladné zåsady ko-lekttvneho pracovného prava vo Svédsku (Pravny ob-zor, 1969, Bratislava, s 859-865). -Jherings Tradition im schwedischen Sachenrecht (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philolog-isch-historische FJasse, Folge 3, Nr. 75. Jherings Erbe. Göttinger Symposion zur 150. Wiederkehr des Ge-burtstags von Rudolph von Jhering Göttingen 1970, s 206-210). - Derwilde Streik im schwedischen Recht (Recht der Arbeit, Jahrg 23, 1970, Munchen, 4:o, s 345-351). - The settlement of employment grie-vances in Sweden (X Blanc-Jouvan [mfl], Labor courts and grievance settlement in Western Europé. Ed by B Aaron, Berkeley, Los Angeles & London 1971, s 159-246). - The prospective law of marriage (Scandinavian studies in law, 15, 1971, s 193-218; även med omsl: ... Studia juridica Stockholmiensia 38). - Arbetsrätt 1-2. Sthlm 1972-73. 284, 232 s. (Institutet för rättsvetensk forskn 64 o 70.) 1: 2. tr[!] 1973. 235 s. [S 226-272 överförda till 2.] 2. uppl 1975. 260 s. 2: 2. uppl 1974. 270 s. [Senare utg se nedan: Facklig arbetsrätt, 1976, resp Löntagarrätt, 1978.] -Bundna och öppna argument i rättsvetenskapen (Festskrift till Per Olof Ekelöf, Sthlm 1972, s 569-585; övers i Zur Methode ... 1976, s 216-233: Gebundene und offene Argumente in der Rechtswissenschaft). -The right lo strike in a national context (En horn-mage å Paul Horion, Liége 1972, s 227-241). - Indust-rial action: the role of trade unions and employers' association (B Aaron [mfl], Industrial conflict, a cotnparative legal survey, London 1972, s 1-68). -Förlikningsmannen och den vilda strejken (Fackföreningsrörelsen, 1972, 4:o, nr 1/2, s 10 f). - Ships flying flags of convenience (Arkiv for sjorelt, bd 12, Oslo 1972-75, s 77-96 [1972]). - Industriföretaget. Sthlm 1973. 4:o. Faktahäfte 40 s, Studiehäfte 14 s, [Facit] (3) s, Grundkursprov, u å, 2 s, Lärarhandledning 7 s, 3 pl. - Six essays in jurisprudence. [Omsl.] Sthlm 1973. 208 s. [Reproduktion av 6 art 1957-69; se ovan.] -Supplement till tjänsteavtalet. Sthlm 1973 [duplic], 23 s. - Arbetsfreden som problem för lagstiftaren (Förhandlingarna vid det tjugosjätte nordiska juristmötet i Helsingfors den 24-26 augusti 1972, [Hfors] 1973, s 115-157, 189-192). Övers härur; Law and in-dttstrial peace. The Scandinavian approach (Scandinavian studies in law, 17, 1973, s 255-274; även med omsl:... Stttdiajuridica Stockholmiensia 46). — Report on labor dispute setdement procedures in Sweden for the year 1971 (National academy of arbitrators. Proceedings of the twenty-fifth annual meeting: Labor ar-bitration at the quarter-century mark Washington, D. C, 1973, s 349-352). - Das Arbeitskampfrechl in ei-ner modemen Gesellschaft (Gesellschaft - Kirche -Wirtschaft, hrsg von der Internationalen Stiftung Hu-manum, Bd. 6. Arbeitskonflikte und Arbeitskampf. Auswirkungen und Berechtigungen von Arbeitskon-flikten, Köln 1973, s 43-61). - Kahn-Freund, Otto, Labour and the law ... 1972 [rec] (Recht der Arbeit, 26, 1973, s 187 f). - Allmänna och privata pensioner. Mål o medel. Sthlm 1974. XVIII, 221 s. (Institutet för rätts-vetensk forskn 73 [omsl].) - Organisationerna och ar-betsstriden. En internationell överblick / Arbetsstri-dens lagar i det moderna industrisamhället / Rättsläget vid vilda strejker (L Brantgärde [m fl], Konfliktlösning på arbetsmarknaden, Lund 1974, s 132-154, 155-169,191-207). -The law on industrial conflict in modern society (Industrial conflicls and their place in modern society, an international symposium, ed by R H. Preston London 1974, s 28-45). - The four elements of law (The Cambridge Law journal, 1974, London, s 246-259). - On social contracts in the making of labour law (The industrial law journal, vol 3, 1974, London, s 69-78). - Facklig arbetsrätt. Sthlm 1976. 276 s. (Institutet för rättsvetensk forskn 89.) Ny tr 1977. 2. [omarb] uppl 1979. 324 s. [Nya utg:] Revid version av kapitel 1-8. 1986. 113 s. [Enl uppg.] Kompendium i facklig arbetsrätt, kap 1-8, rev av T Sige-man o A Victorin. 1987. 114, (15) s. Provisorisk uppl 1988. VII, 257 s. Revid uppl ombesörjd av A Victorin 1989. 254 s. [Nya tr] 1991, 1993, 1995, 1997. 4. revid uppl ombesörjd av Ronnie Eklund ... 1997. 314 s. (Suppl, av Håkan Göransson. 1994. 24 s. 2. uppl 1995. 31 s.) Övers: Law and industrial relations in Sweden. Sthlm & New Jersey 1977. 255 s. [Bearb version.] Die Reform des kollektiven Arbeitsrechts in Schweden. Köln 1978. 262 s. (Schriftenreihe der Otto Brenner Stiftung 10.) - Zur Methode der Rechtsfindung. Berlin 1976. 233 s. [Omtr av sv o eng uppsatser ovan 1955-72.] (Schriften zur Rechtstheorie, H 48.) - Sud-reau-rapporten - en fransk § 32-utredning (Festskrift till Knut Rodhe Sthlm 1976, s 405-417). - The pre-rogative of interpretation of collective agreements under the new legislation (The new Swedish act on collective bargaining. Papers presented at a conference October 8-9, 1975, sponsored by the Institute of industrial relations in cooperation with the Royal Swe- dish Embassy Washington D. C, Los Angeles 1976 [omsl], 4:o [duplic], s 48-51). - From socialism to la-bourism (Scandinavian studies in law, 21, 1977, s 243-256; från SyJT 1976: Från socialism till löntagar-makt; även med omsl: ... Studia juridica Stockholmi-ensia 57). - Perspektiv på den nya svenska arbetslag-stiftningen (Juristen & 0konomen, årg 59, 1977, Khvn, Debat og orientering, s F. 261-270). - Lönta-garrätt. Sthlm 1978. 270 s. (Institutet för rättsvetensk forskn 90 [skulle varit: 94].) 2. uppl 1980. 298 s. (D:o.) Revid uppl för undervisningsbruk ombesörjd av T Sigeman ... 1985 [duplic]. 315 s. D:o 1988. 268 s. [Nya tr:] 1990, 1992, 1993. Rev uppl 1994. 363 s. [2]-3. tr 1997, 2000. (Suppl: H Göransson o T Sigeman, Två utdrag ur manuskr till rev uppl. 1993. 48 s.) - H auuusToxn, axr\ SounSia. [Rubr; omsl:] H o-ouuETOxn t(öv uiaOtOTOJV atr) 5i£o9uvcrr| tcon STUXsipnascov, Tecraepsi^ 8taX.£^Ei^. [Deltagandet i Sverige ... Löntagarnas deltagande i företagens ledning, Fyra föredrag.] Athena 1978. 16 s. - The Uppsala school of legal thinking (Scandinavian studies in law, 22, 1978, s 151-175; även med omsl:... Stttdiaju-ridica Stockholmiensia 59). - Discrimination becattse of sex (G Aaron [m fl], Discrimination in employ-ment... Editor F Schmidt, Sthlm 1978, s 121-187). - Il conflitto di lavoro in Svezia (Collana di stttdi Inter-sind, 6. G. Adam [m fl], Il conflitto di lavoro in Fran-cia, Svezia e Gran Bretagna: Svolgimento e procedure di composizione, Milano 1978, s 99-229). - Trade union freedom (Forum: Council of Europé, 1978, Strasbourg, 4:o, nr 1/2, s 24; även i fr, tysk o it utg:... Con-seil de 1'Europe,... Europarat,... Consiglio d'Europa). - Samverkan eller konfrontation på arbetsplatsen (Lag & avtal, Årsbok, 1979, Sthlm 1980, s 7-11). -Facket och de fria besluten (ibid, 1980, tr 1981, s 7-18; bearb av A Victorin). - Demokratie im Betriebe nach schwedischem Muster. Betriebsverfassung durch Kollektiwertrag. Köln 1981. 60 s. (Schriftenreihe der Otto Brenner Stiftung 22. Hugo Sinzheimer Ge-dächtnisvorlesung.) - Ch. 10. Labour law (Institutet för rättsvetensk forskn, 108. An introduction to Swe-dish law, ed by S Strömholm, Sthlm 1981, s 279-301; 2. ed 1988, s 319-343, 2. pr 1991; utom serien även; Deventer ... 1981). - The need for a mulu-axial me-thod in comparative law (Festschrift fur Konrad Zwei-gert Tübingen 1981, s 525-536). - Motsättningar och gemenskap vid bestämmande inom företaget (Tidskrift utg avjurid fören i Finland, 117, 1981, s 421-438; översedd av A Victorin). - 4 mindre PM: ang juridiska lärdomsprov o akad lärartjänstgöring som befordringsgrunder ang regler för förening av tjänst som professor, preceptor eller docent vid jur fak med förordnande vid hovrätt, ... om prakdktjänster i förvaltningen (alla tills med N Stjernquist) o ... om kompetensregler för jur-samhällsvet examen o fil-samhällsvel examen, alla avgivna 1957, [Sthlm,] 4:o [duplic]; Rättsfall: Avtalsrätt o Rättsfall: Sakrätt till lös egendom, båda 1964, . - Bidrag i: Ergo, 1933, nr 3,1934:4, 6,7,1935: 14,1936: 5, Upps, 4:o; Svenskju-ristddning, 1940, 1942-47, 1949, 1951, 1953-54, 1956-61, 1964-65, 1967-71, 1973, 1975-76, 1980, Sthlm; Tiden, tidskr för socialistisk kritik o politik, 1945,1947, 1951, 1953, 1959, 1962, Sthlm; Hörde Ni, 1948, 1955, Sthlm; Tidsskrift for rettsvitenskap, 1951, 1953,1964,1966-67,1969,1973,1978-80, Oslo; Statsanställd, 1955; nr 2, 1956: 17, 1961: 26-28, 30-31, Sthlm, 4:o; Lag och avtal, arbetsrättslig tidskr, 1978: nr 1 o 3, 1979: 8, 1980: 6, Sthlm, 4:o; titlar intill 1974 se bibliografi av T Lidman i Svensk rätt i omvandling Sthlm 1976, s 703-714; vidare: Gefleposten 1931: 10/9 (sign F S-dt), Upsala 1932: 11/7, UNT 1932: 1/10, 1933: 15/5 (sign F. S.), 20/5, 6/9 (anon), 1934: 27/1 (sign F. S.), DN 1933: 10/6, 23/7, 26/8 (sign F. S.), 22/10, 1952: 28/11,1953:1/12, 1957: 2/10, 1958: 28/11, 1967: 28/5, 1968: 8-9/12,1969: 25/11, 27/12, 1970: 23/1, 1 o 2/3, 9/6, 1971: 27/2, 1972: 27/4, 11/11, 1973: 16/8, 1974: 15/9, 1975: 21/3, 23/11, 1976: 16/3, 1977: 30/12, 1978: 22/9, 1980: 16/6, S-T 1934: 3/3, 1957: 7 o 23/1, 1958: 11/1, 1964: 4 o 9/4, Social-demokraten 1934: 16/7, Morgon-tidningen 1953: 18/2, 27/10, 1954: 1/6, 1955: 5/10, Arbetet 1943:17/4,1945: 8/8, 21/10,9/12, 1946: 28/1,12/9, 2/10, 10/11, 9/12, 1947: 27/4, 10/8, 1950: 20/7, 16/8, GHT 1949: 5/10, SvD 1953: 14/1, 1966: 1/12, 1980: 9/3.


Utgivit (redigerat): Huvudlinjer i svensk frakträtt. Sthlm 1955. 208 s, 3 bil (4 bl blanketter). (Red tills med GWilkens, K Grönfors, K Pineus.) 2. omarb uppl 1962. 207 s. 2. tr 1965. - Scandinavian studies in law. Vol. 1-24.1957-80. Sthlm. (Utg.) - Arbetslagstiftning: lagar och författningar med ändringar som de lyder 1/1 1972. Sthlm 1972. 4:o. 180 s. (Utg.) 2. uppl: ... 1/7 1973. 1973. 260 s. (Tills med A Victorin.) [3. uppl,] ... d 1 juli 1974. 1974. 8:o. 273 s. 4., omarb uppl: ... d 1 sept 1975. 1975. 317 s. 5. d:o: ... författningar som de lyder d ljan 1977 enl ändringar beslutade före d 1 nov 1976. 1976. 300 s. 2. tr 1977. 6. d:o: ... lyder d 1 april 1978. 1978. 324 s. 7. d:o: ... 1 april 1979. 1979. 345 s. 8. d:o: ... 1 jan 1981. 1981. 353 s. (9.-13. d:o 1982, 1983, 1984, 1986, 1987 utg av A Victorin.) - B Aaron [m 11], Discrimination in employ-ment. A study of six countries by the Comparative labour law group. Sthlm 1978. 542 s. (Editor.)

Källor och litteratur

Källor o litt: ED:s konseljakter 17 nov 1944, nr 28, o 8 dec 1950, nr 7, RA. Klippsaml om F S 1931-80 i kopia hos Jur fak, StU.

A Adlercreutz, F S: minnesord (ITVL: årsber 1980-1981, 1981); dens, Hur arbetsrätten blev ett un-dervisn- o forskn:ämne i Sverige (Den sv arbetsrätten i ett nyti Europa: vänbok till Sten Edlund, ed B Nyström, 1993); N Ahnlund, Mo o Domsjö verken: deras ägare o utveckl intill 1873 (1917); A Berenstein, Ori-gin and development of the International society for labour law and social security (1995); T Gårdlund, Mo o Domsjö intill 1940: den ekon utveckken (1951); J Hellner, In memoriam; F S (Tidsskrift for Rettsviten-skap 1980); A Hellstrand, StH:s matr 1951-1960 (1987); LUM 1949-50 (1951); F S 1909-1980: anföranden vid en minneshögtidlighet den 30 okt 1980 (1981); T Sigeman, nekr över S (DN 25 o SvD 26 aug 1980); SMoK.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Folke F Schmidt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/6391, Svenskt biografiskt lexikon (art av Tore Sigeman), hämtad 2019-02-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:6391
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Folke F Schmidt, urn:sbl:6391, Svenskt biografiskt lexikon (art av Tore Sigeman), hämtad 2019-02-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se