Född
DödBläddra bland yrken
Rensa formulär
101 träffar, sida:  1 2 3 
(Natt och Dag), Arfvid Ifvarsson, Riksdagsledamot, Häradshövding, Kammarherre, Hovrättspresident (1633 – 1683)

11 Arfvid Ifvarsson, sonsons sonson till N 9, fl maj 1633 i (Orig:geneal) i Sthlm (Marks v Wurtenberg), d 31 maj 1683 (Orig:geneal), begr 10 juni 1684 i Sthlm, Jak. Föräldrar: landshövdingen Ifvar Nilsson o Christina Posse. Inskr vid UU 5 nov 43, företog resor i Europa o besökte bl a Utrecht, London o Paris 55–56, kammarherre hos Karl X ...

Ahlman, Pehr Zacharias, Lagman, Advokatfiskal, Vice hovrättspresident (1734 – 1802)

Ahlman, Pehr Zacharias, f. 6 sept. 1734 i Okome socken, d 23 mars 1802. Föräldrar: kyrkoherden Lars Ahlman och Margareta Brinck. Student i Lund 20 febr. 1752; auskultant i Svea hovrätt 5 dec. 1759; kanslist i manufakturkontoret 10 febr. 1763; sekreterare i järnkontoret 1763–78; kanslist i handels- och manufakturdeputationen vid riksdagarna 1765–66 och 1769&nda...

Berg, Karl Johan, Riksdagsledamot, Statsråd, Hovrättspresident (1819 – 1905)
Berg, Karl Johan, f. 28 jan. 1819 i Stockholm, d 25 febr. 19Q5 därstädes. Föräldrar: rådmannen i Stockholm Johan Olof Berg och Kristina Katarina Åberg. Genomgick Hillska skolan; student i Uppsala 12 juni 1836; avlade kameralexamen 13 juni 1837 och hovrättsexamen 3 dec. 1840. E. o. kammarskrivare i generaltullstyrelsen 5 juli 1837; e. o. kanslist i justitiefördelningen av K. M:ts kansli 19 dec....
Bergström, P Axel, Riksdagsledamot, Landshövding, Hovrättsråd, Kammarkollegiepresident, Justitieminister, Civilminister (1823 – 1893)

3. Per Axel Bergström, f. 20 aug. 1823 i Lund, d. 23 aug. 1893 i Örebro. Föräldrar: traktören Isak Bergström och Johanna Brita Hallongren. Genomgick första klassen av Malmö h. lärdomsskola; intogs i Hälsingborgs 1. trivialskola ht. 1834; student i Lund 2 okt. 1840; disp. 26 maj 1841 (De Snorronis Sturlonidis historia, p. IV; ...

Berndes, Johan, Arméofficer, Landshövding, Överståthållare, Kommerskollegiepresident (1603 – 1652)

3. Johan Berndes, den föregåendes son i hans första gifte, f. 8 sept. 1603 på Strömsberg i Uppland, d 10 febr. 1652 i Stockholm. Företog utrikes resor; kaptenlöjtnant 1627; kapten vid general Duwalls regemente 1628; kammarråd maj 1632; assessor i K. bergsamtet 14 febr. 1637; v. president därstädes 1641; tillika landshövding i Kopparbergslagen, Salberg...

Bielke, Carl Gustaf, Diplomat, Landshövding, Kavalleriofficer, General, Statskontorspresident (1683 – 1754)

26. Carl Gustaf Bielke, den föregåendes son, f. 12 juli 1683 i Stockholm, d 11 febr. 1754 därstädes. Student vid universiteten i Angers 1698, Oxford 1701 och Leiden 13 aug. 1702; volontär i holsteinsk tjänst 1703; kapten vid hertig Karl Fredriks livregemente i Holstein 1705; erhöll på egen begäran avsked härifrån 18/29 aug. 1708; kapten vid livgardet ...

Bielke, Gustav, Diplomat, Kammarherre, Hovrättspresident (1618 – 1661)

23. Gustav Bielke, den föregåendes kusin, son till B. 21, friherre till Korpo, herre till Edshammar, Frösvik och Åkerö, f. 29 sept, 1618 på Frösvik i Uppland, d 23 okt. 1661 på Almenäs i Västergötland. Företog en utrikes studieresa och inskrevs därunder som student i Leiden 10 juni 1639. Kammarherre 1640; vice president i Svea hovrätt 13 sept. 1645; p...

Bielke, Nils Adam, Riksråd, Bergskollegiepresident, Överstemarskalk (1724 – 1792)

30. Nils Adam Bielke, son till B. 27, f. 30 jan. 1724 i Gröteborg, d 20 juni 1792 på Sturefors, Vists socken i Östergötland. Vistades på Krageholm i Skåne 1727–33; student i Lund 3 nov. 1733, i Uppsala 12 okt. 1738, ånyo i Lund ht. 1739–vt. 1741 och vid Greifswalds universitet ht. 1741—vt. 1743. Erhöll kammarherrefullmakt 28 jan. 1738, ...

Bielke, Nils Turesson, Lagman, Riddare, Hovrättspresident, Guvernör (1569 – 1639)

21. Nils Turesson Bielke, den föregåendes broder, f. 5 nov. 1569, d 17 dec. 1639 på Salsta. Inskrevs vid universitetet i Rostock 1588 och var 1591 inskriven vid universitetet i Siena, som han s. å. lämnade, samt var 22 aug. s. å. i Venedig. Var en av de »herrer, junkere och hovtjänere, som giorde tjenest för Kon. Ma:tt, mäden högb:te Kon. Ma:tt var hä...

Bielke, Sten Carl, Riksdagsledamot, Botanist, Kammarherre, Vice hovrättspresident (1709 – 1753)

29. Sten Carl Bielke, f. 14 mars 1709 i Stockholm, d 13 juli 1753 på Stenby i Adelsö socken. Föräldrar: dv. översten, slutligen landshövdingen friherre Ture Stensson Bielke och Ursula Kristina Törne. Student i Uppsala 4 dec. 1721; erhöll ett »hederligit» testimonium academicum 15 mars 1729. E. o. kanslist vid utrikes- och kammarexpeditionerna 20 maj 1729; amanuens vid K. biblioteket 17 aug. ...

Bielke, Sten Nilsson, Diplomat, Lagman, Riksråd, Amiral, Kammarherre, Riksskattmästare, Statskontorspresident (1624 – 1684)

24. Sten Bielke d. y., den föregåendes broder, f. 8 aug. 1624 på Åbo slott, d 8 sept. 1684 i Stockholm. Friherre till Korpo, herre till Leals län, Gäddeholm, Gräsö, Mellå, Örboholm och Tånga. — Företog en utrikes studieresa och inskrevs därunder som student i Leiden 13 jan. 1644. Kapten vid amiralitetet 13 ...

Billbergh, af, Johan Peter, Kammarrättspresident, Generaltulldirektionsledamot (1776 – 1850)

2. Johan Peter af Billbergh (före adlandet Billberg), den föregåendes broder, f. 1 maj 1776 i Bunkeflo församling, d 9 apr. 1850 å Hinderstorp i Västergötland. Fältkammarskrivare vid generalkrigskommissariatet i Karlskrona 14 juni 1792; skeppsskrivare på kutterbriggen Dragon 6 maj 1793; e. o. kammarskrivare i krigskollegiet och kammarrevisionen samt e...

Boije, Hans Henrik, Riksdagsledamot, Arméofficer, Landshövding, Statskontorspresident (1716 – 1781)

5. Hans Henrik Boije af Gennäs, den föregåendes broder, f. 1716 (döpt 15 apr.) i Skällvik, d 2 okt. 1781 på Högtorp i Södermanland. Volontär vid Östgöta infanteri 1732; furir 1733; sergeant 1736; lantjägare i Jönköpings län 1737; deltog i samtliga riksdagar 1738—72 och var därunder bl. a. ledamot av sekreta utskottet 1755—56, 1760—62 och 1769—70; fänr...

Bonde, Carl, Diplomat, Lagman, Hovrättspresident, Kammarrevisionspresident (1648 – 1699)

7. Carl Bonde (Bondhe), brorson till B. 6 och son till B. 5 i hans andra gifte, f. 11 okt. 1648 i Stockholm, d 16 dec. 1699 därstädes. Greve till Björnö i Frötuna socken i Roslagen (1695), friherre till Hässelby (till 1680 friherre till Laihela), herre till Toftaholm, Tyresö, Gravsten, Väsby och Resitsa. Studen...

Bonde, Carl, Diplomat, Riksråd, Justitieråd, En av rikets herrar, Riksmarskalk, Bergskollegiepresident (1741 – 1791)

11. Carl Bonde, son av B. 9 i hans andra gifte, f. 11 sept. 1741 på Hässelby, Spånga socken, d 4 aug. 1791 på Sävstaholm. Greve till Björnö, herre till Bordsjö, Katrineholm, Hästeryd, Kunhult, Sävstaholm och Vibyholm. Student i Uppsala okt. 1754, vistades där till 27 okt. 1756 och ånyo från 15 okt. 1757 till 11 maj 1758. E. o. kanslist vid kanslikolle...

Bonde, Krister, Diplomat, Landshövding, Lantmarskalk, Kommerskollegiepresident (1621 – 1659)

6. Krister Bonde, den föregåendes broder, f. 12 dec. 1621 å Äsplunda i Närke, d. 9 maj 1659 i Helsingör. Friherre till Laihela, herre till Bordsjö, Äsplunda, Ymsjöholm och Springstad. Student i Uppsala aug. 1633. Företog 1638 en utländsk resa och tillbragte därunder tvenne år vid universiteten i Oxford och Leiden. Assessor i bergsamtet 1642—53; tillik...

Brahe, Per, Lantmarskalk, Kavalleriofficer, Hovrättspresident, Generalguvernör, Riksdrots (1602 – 1680)

7. Per Brahe d. y, son till B. 5, f. 18 febr. 1602 på Rydboholm, d 12 sept. 1680 på Bogesund. Greve till Visingsborg, friherre till Kajana (18 sept. 1650), herre till Rydboholm, Lindholmen och Bogesund i Uppland, Lyckas, Östanå, Västanå och Brahehus i Småland, Dimbo och Kavlas i Västergötland, Brahelinna i Finland m. m. Reste åren 1618—...

Brandenstein, von, Kristoffer Karl, Ståthållare, Kammarpresident (1593 – 1640)
Brandenstein, Kristoffer Karl von, riksgreve (från 1630), friherre till Oppurg och Knau, herre till Grtinau och Gröbitz i dv. kurfurstendömet Sachsen, f. 1593, d okt. 1640 i Dresden. Föräldrar: kursachsiska geheimerådet Esaias von Brandenstein och Katarina Susanna von Schlegel. Var 1626 kurfurstligt kammar- och bergsråd och namnes senare kammar- och bergsrådsdirektor samt hauptman i amten Weid...
Broman, Erland Carlsson, Riksdagsledamot, Kammarherre, Kommerskollegiepresident (1704 – 1757)

2. Erland Carlsson Broman, styvsons sonson till B. 1, friherre till Rosersberg, herre till Segersjö, f. 1 nov. 1704 på Bergby i Vendels församling, d. 19 jan. 1757 i Stockholm. Föräldrar: lagmannen Karl Broman och Eva Hök. Student i Lund. Hovjunkare 25 juni 1722; auskultant i Svea hovrätt 10 febr. 1724 (ed 19 febr. s. å.); kammarherre 5 juli 1731...

BungenCrona, Carl Gustaf, Riksdagsledamot, Kanslipresidentsekreterare (1747 – 1795)

Carl Gustaf Bungen Crona, f. 30 juni 1747 i Stockholm, d. 19 febr. 1795 därstädes. Föräldrar: kommerserådet Karl Gustav Bungencrona och Hedvig Lampa. Student i Uppsala 2 mars 1762; avlade examen till kanslikollegiet 9 dec. 1763. E. o. kanslist i kanslikollegiets expedition 15 febr. 1764; e. o. kanslijunkare 18 maj 1767 (erhöll lön 27 mars 1770); erhöll i denna egenskap enligt
K. förordnin...

Bure, Olof, Läkare, Borgmästare, Vice hovrättspresident, Livmedikus (1578 – 1655)

4. Olof Bure (Olaus Bureus), de bägge föregåendes broder, f. 2 sept. 1578 i Säbrå, d. 13 dec. 1655 i Åbo. Bedrev studier, framför allt medicinska, först i hemlandet, där han — såsom Olaus Engelberti Angerm. — 15 maj 1601 inskrevs »in class. geometricam» vid Uppsala universitet; begav sig sedermera på resor och fortsatte studierna vid utländska univers...

Bååt, Seved, Lagman, Riksråd, Hovrättspresident, Hovjunkare, Universitetskansler, Riksskattmästare (1615 – 1669)

2. Seved Bååt, friherre till Härlunda, herre till Fållnäs, Sundbyholm, Skärsholm och Myrö, f. 1 jan. 1615 på Fållnäs i Sorunda församling, d. 19 aug. 1669 i Stockholm. Föräldrar: assessorn i Svea hovrätt Bo Gustavsson Bååt och Anna Ribbing. Student i Groningen 13 juni 1634; hovjunkare; bevistade riksdagarna 1633—68; assessor i kammarrevisionen 1639; kammarråd 9 aug. 1641 (ed 21 aug...

Bäfverfeldt, Peder, Riksdagsledamot, Underlagman, Justitiepresident (1607 – 1653)

Bäfverfeldt, Peder, före adlandet Petrus Canuti Carolstadius och senare Peder Kanutius, herre till Henstad, Fintan, Dingelstund och Vidön, f. 1607 i Karlstad, d. 20 maj 1653 i Göteborg. Föräldrar: borgmästaren i Karlstad Knut Olofsson och Emerentia Krakow. Student i Uppsala 6 mars 1625; disp. 1626 (Disputatio physica XX de animalibus irrationalibus; pres. J. Ches-necopherus) och 26 jan....

Börjesson, Nils, Häradshövding, Slottsfogde, President i Göteborg (1580 – 1655)

Börjesson (Birgersson), Nils, f. 4 juni 1580 i Nya Lödöse, d. 16 mars 1655 i Göteborg. Föräldrar: borgaren och handelsmannen i Nya Lödöse Börje (Birger) Gunnarsson och Karin Nilsdotter. Erhöll undervisning i räkning och handel i Lybeck; skrivare hos fogden Ambjörn Eriksson i Redvägs härad 4 aug. 1595; förvaltade en häradsskrivaretjänst under sexton år; underproviantmästare vid svenska a...

Carleson, Edvard, Diplomat, Riksdagsledamot, Kommerskollegiepresident, Hovkansler (1704 – 1767)

2. Edvard, tidigare Ifwar Carleson, före adlandet Carlsson, den föregåendes broder, f. 7 nov. 1704 i Stockholm, d. 26 febr. 1767 därstädes. Student i Uppsala 3 okt. 1718. Auskultant i kommerskollegiet 12 okt. 1725; erhöll utrikes respass 22 apr. 1726 och vistades därefter utomlands till 1730; v. notarie i kommerskollegiet 1730; tjänstgjorde i kam...

Carlsson, J Gustaf, Hovrättspresident, Statssekreterare (1743 – 1801)

2. Johan Gustaf von Carlson, f. 15 nov. 1743 på Långbro i Vårdinge socken, d. 10 dec. 1801 i Stockholm, begraven i parken på Mälby. Föräldrar: kammarherren Johan von Carlsson och Maria Lovisin. Student i Uppsala 12 apr. 1760; erhöll testimonium academicum 10 dec. 1761. E. o. kanslist i krigsexpeditionen 27 maj 1762; avlade examen i kanslikollegiet 29 mars 1763; kopist 6 juni 1764; kansl...

Cederbaum, Peter Christoffer, Bruksidkare, Bergskollegiepresident (1733 – 1795)

Peter Christoffer Cederbaum, före adlandet Bauman, f. 6 jan. 1733 i Kalmar, d. 10 okt. 1795 i Västervik. Föräldrar: handlanden i Västervik Lorens Bauman och Katarina Dorotea Hoppenstedt. Bedrev enligt adelsbrevet akademiska studier i Sverige men inskrevs ej som student vid någotdera universitetet; besåg rikets bergslager och ansenligare bergverk; reste utrikes 1749—50 och besökte bl. a....

Cedercreutz, Herman, Diplomat, Riksråd, Kammarrevisionspresident (1684 – 1754)

Herman Cedercreutz, före adlandet Tersmeden, friherre till Kjuloholm, f. 13 febr. 1684, d. 24 nov. 1754 i Stockholm. Föräldrar: bruksägaren Reinhold Tersmeden och Kristina Börstelia. Student i Uppsala 20 apr. 1692. Auskultant i Svea hovrätt 27 febr. 1701; kanslist vid svenska beskickningen i Berlin 1703 och ambassadkavaljer därstädes 1704; vistades på resor under åren 1705—07; chef för ...

Cederhielm, Germund, Lagman, Landshövding, Hovrättspresident, Guvernör (1661 – 1741)

2. Germund Cederhielm, före adlandet Palm och Palmstedt, friherre till Säby och Cedersberg, den föregåendes son, f. 13 sept. 1661. d 26 aug. 1741 på Charlottenborg i Vinnerstads socken. Inskriven i Växjö skola 4 juni 1672; student i Uppsala 22 juli 1675—1681. Avlade askultanted i Göta hovrätt 9 jan 1677. Auskultant i Gö...

Cederhielm, Germund Carl, Riksdagsledamot, Landshövding, Kammarherre, Hovrättspresident (1717 – 1789)

6. Germund Carl Cederhielm, sonson till C. 2, den föregåendes kusins son, f. 9 maj 1717 på Sörby, d 30 okt. 1789 , därstädes. Föräldrar: lagmannen i Tiohärads lagsaga Erik Germund Cederhielm och Katarina Ebba Natt och Dag. Student i Uppsala 1 okt. 1730; erhöll »in optima forma» testimonium academicum 29 nov. 1732; student i Lund 4 nov. 1734. Auskultan...

Cederholm, Bernhard, Riksdagsledamot, Lagman, Hovrättspresident (1678 – 1750)
Bernhard Cederholm, f. 24 maj 1678 i Stockholm, d 18 aug. 1750 på Grimstad, Östra Skrukeby socken. Föräldrar: inspektören vid stora sjötullen Nils Björnsson och Katarina Nyman. Student i Uppsala 27 okt. 1688; företog en utrikes studieresa genom Danmark, Tyskland, Holland, England och Frankrike. E. o. kanslist i justitierevisionen sept. 1699; sekreterare hos ambassadören i Berlin Johan Rosenhane...
Cederström, Bror, Arméofficer, Hovmarskalk, General, Krigskollegiepresident, Lantförsvarsminister (1754 – 1816)

2. Bror Cederström, den föregåendes sonson, f. 7 sept. 1754 i Stockholm, d 8 okt. 1816 i Växjö. Föräldrar: landshövdingen och generalmajoren friherre Bror Olofsson Cederström och Sara Kristina Zedritz. Kadett i artilleriregementet 25 febr. 1766; idkade studier i Frankrike, bl. a. i La Rochelle; återkom 1769; volontär vid livg...

Cederström, Jacob, Riksdagsledamot, Arméofficer, Landshövding, General, Kammarkollegiepresident (1782 – 1857)

8. Jacob Cederström, sonson till C. 1, kusin till C. 2, 4, 5 och 6, f. 21 jan. 1782 i Stockholm, d 9 juli 1857 på Tindered i Västra Eds socken. Föräldrar: kaptenen friherre Anders Cederströ...

Celsing, Gustaf, Diplomat, Kommerskollegiepresident, Hovjunkare (1723 – 1789)

2. Gustaf Celsing, den föregåendes son, f. 9 jan. 1723 i Stockholm, d av slag 30 jan. 1789 därstädes. Student i Uppsala 14 juni 1733; erhöll på riksens ständers tillstyrkan anslag för studier i de orientaliska språken 2 maj 1739 och 13 okt. 1743. E. o. kanslist i utrikesexpeditionen 1740; hovjunkare 1745; avfärdad till Konstantinopel fö...

Clerk, Hans Hansson, Riksdagsledamot, Sjöofficer, Landshövding, Amiral, Hovrättspresident, Kungligt råd (1639 – 1711)

3. Hans Hansson Clerk, den föregåendes son, f. 3 juni 1639 i Stockholm, d 18 apr. 1711 i Arboga. Student i Uppsala febr. 1647; avsändes som ambassadjunkare till England 1661; kvardröjde utomlands samt blev därunder student i Leiden 19 dec. 1661 och gick sedermera till sjöss i holländsk krigstjänst; löjtnant vid amiralitetet 25 nov. 1663; amiralitetska...

Creutz, Ernest Johann, Landshövding, Riksråd, Hovrättspresident, Bergskollegieassessor (1619 – 1684)

2. Ernest Johann Creutz, den föregåendes broder, f. 20 maj 1619, d. 24 febr. 1684 i Åbo. Friherre till Kasseritz, herre till Malmgård i Pyttis socken, Sjundby i Sjundeå socken, Tammerfors m. fl. i Finland samt Gustavsberg på Värmdön, Kristineholm i Allhelgona socken och Helgo i Tystberga socken. Student i Dorpat 30 maj 1633 och i Leiden 21 febr. 1637....

Creutz, Gustav Philip, Diplomat, Poet, Riksråd, En av rikets herrar, Kanslipresident, Universitetskansler (1731 – 1785)

8. Gustav Philip Creutz, sonson till C. 4, den föregåendes syssling, f. i maj 1731 på Anjala gård i Finland, d. 30 okt. 1785 i Stockholm. Föräldrar: majoren greve Karl Creutz och Barbro Helena Wrede av Elimä. Erhöll enskild undervisning i hemmet av J. Frosterus och M. Pontin; student i Åbo 1748; erhöll testi-mo...

Creutz, Lorentz d.y., Diplomat, Landshövding, Kammarherre, Vice bergskollegiepresident (1646 – 1698)

3. Lorentz Creutz d. y., den föregåendes brorson, son till C. 1, f. 31 mars 1646 på Sarvlaks, d. 7 febr. 1698 i Stockholm. Herre till Kasseritz, Sarvlaks och flera andra gårdar samt Forsby och Malmgård i Pernå socken, Molnby och Näse m. fl. i Borgå socken, Västerby i Pojo, Tyko i Bjärnå, Kirjakkala i Uskela, Ka...

Creutz, Lorentz d.ä., Lagman, Landshövding, Riksråd, Amiral, Kammarråd, Vice bergskollegiepresident (1615 – 1676)
1. Lorentz Creutz d. ä., f. 1615, d. 1 juni 1676 i slaget vid Öland. Friherre till Kasseritz i Rauge socken i Lifland, herre till Sarvlaks i Pernå socken, till Sippola och Liikkala i Veckelaks socken, till Abborfors och Petjärvi i Pyttis socken, Liuksiala i Kangasala, Saaris i Tammela, Selkis i Vichtis, Gästerby i Sibbo, Ekois i Tyrvis, Degerby i Pernå, Kullo i Borgå och Ispois i St. Karins soc...
Crohnenstern (Cronstierna), Hinrich, Generalkrigskommissarie, Överkonsistoriepresident (1602 – 1678)

Hinrich Crohnenstern (Cronstierna), före adlandet Struberg eller von Strusberger, friherre till Kroneburg och herre till Jungferhof, f. 1602 i Riga, d. 5 maj 1678 därstädes. Föräldrar: rådsherren i Riga Mårten Struberg och Katarina Weidemeier. Inträdde i svensk tjänst 1633; fältkommissarie i Lifland 22 aug. 1635; adlad 5 aug. 1637; kommissarie i Lifland 22 aug. 1643; generalkommissarie ...

Cronhielm, Gustaf, Diplomat, Landshövding, Riksråd, Kommerskollegiepresident, Kungligt råd, Hovkansler (1664 – 1737)

2. Gustaf Cronhielm, den föregåendes son, f. 18 juli 1664 i Stockholm, d. 3 juni 1737 därstädes. Greve till Flosta i Altuna socken, friherre till Segloraberg i Seglora socken, herre till Hyltenäs i Örby socken, Krantsho i Istorps socken samt Styrsta i Lännäs socken. Student i Uppsala 26 sept. 1677; auskultant i riksarkivet 29 juli 1682; f&ou...

Cronhiort, Carl Gustaf, Riksdagsledamot, Landshövding, Krigskollegiepresident (1694 – 1777)

2. Carl Gustaf Cronhiort, den föregåendes son, f. 15 sept. 1694 i Kalmar, d. 8 juli 1777 på Kläckeberga i likanämnda socken. Musketerare vid tyska livregementet till fot dec. 1708; förare därstädes aug. 1709; fältväbel sept. 1710; fänrik 29 dec. 1710; fänrik vid livgardet 10 nov. 1711 (med konfirmation 1 sept. 1713); l&o...

Cronstedt, Carl, Artilleriofficer, General, Krigskollegiepresident (1672 – 1750)

3. Carl Cronstedt, före adlandet Olderman, de båda föregåendes broder, f. 20 maj 1672 i Stockholm, t 13 dec. 1750 därstädes./Student i Uppsala 3 mars 1679; adopterad av sin styvfader direktören Mårten Cronstedt och adlad 18 mars 1693; överminor vid: artilleriet i Stockholm 15 nov. 1699; regementsadjutant vid fältartilleriet med fänriks lön 7 apr....

Cronstedt, Carl Johan, Arkitekt, Kammarkollegiepresident, Överintendent (1709 – 1777)

4. Carl Johan Cronstedt, den föregåendes brorson, son till C. 1, f. 25 apr. 1709 i Stockholm, d. 9 nov. 1777 därstädes. Uppfostrades tillsammans med Augustin Ehrensvärd; studerade arkitektur och teckning för Karl Hårleman samt mekanik för Kr. Polhem; hovjunkare 29 juli 1731; idkade konststudier i Paris 173...

Cronström, Isaac, Arméofficer, General, Guvernör, Krigsrådspresident (1661 – 1751)

5. Isaac Cronström, den föregåendes broder, son till C. 2, f. 3 juli 1661 i Avesta, d. 31 juli 1751 på godset Nemelaer i Brabant i Nederländerna. Student i Uppsala 6 maj 1670; företog en utrikes studieresa 1679 och blev därunder student i Leipzig 1679, Leiden 21 okt. 1680 och Paris 1681; fänrik vid greve K...

De la Gardie, Gustaf Adolf, Riksråd, Överkammarherre, Kavalleriofficer, Hovrättspresident, Universitetskansler (1647 – 1695)

10. Gustaf Adolf De la Gardie, den föregåendes brorson, son till D. 4 och 5, f. 11 dec. 1647 i Stockholm, d 5 mars 1695 på Värnanäs' sätesgård, Halltorps socken. Greve till Läckö och Arensburg, friherre till Ekholmen, herre till Kägleholm, Magnusberg, Mariedal, Vänngarn ...

De Silentz, Wilhelm, Riksdagsledamot, Häradshövding, Kommunalpolitiker, Justitiepresident (1660 – 1719)

De Silentz, Wilhelm, före adlandet Silentz, f. 1660, d. 20 aug. 1719. Föräldrar: majoren vid Hälsinge reg. Herman Silentz och hans hustru Agneta. Mönsterskrivare, sedan underofficer vid Hälsinge reg.; sergeant vid generallöjtnant Skyttes dragoner 1677; fänrik där 1678; avsked 1680; handskrivare hos generalmajoren och landshövdingen G. H. Lybecker i Kristianstad s. å.; landskanslist i Götebor...

Drake, von, Anders, Riksdagsledamot, Kommerskollegiepresident, Slottsfogde, Auktuarie (1682 – 1744)

Anders von Drake (före adlandet Drake), f. 25 maj 1682 i Ovikens sn (Jämtl.), d. 2 aug. 1744 i Stockholm (Tysk.). Föräldrar: kyrkoherden Hans Olofsson Drake och Elsa Embdeman. Inskriven i Erösö skola 1689, i Härnösands 1694, gymnasist där 1696; student vid Uppsala univ. 27 febr. 1699; fil. mag. där 28 (ej 25) maj 1707; bisittare vid C. G. Gyllencreutz' lagmansting för Uppland under några år;...

Durell (Dureel), Magnus Nilsson, Diplomat, Landshövding, Hovrättspresident, Landsdomare (1617 – 1677)

Magnus Nilsson Durell (skrev sig Dureel), före adlandet Durelius, f. 3 maj 1617 i Norrköping, d. 26 sept. 1677 på Klämestorp, Järstorps sn (Jönk.). Föräldrar: handelsborgmästaren i Norrköping Nils Månsson och Elisabeth Hård af Segerstad. Student vid Uppsala univ. dec. 1632, disp. där 1634 och 1635; student vid Leidens univ. sept. 1637; reste 1638—42 i Danmark, Nederländerna, Frankrike, Itali...

Düben, von, Carl Wilhelm, Diplomat, Hovmarskalk, Riksråd, Kammarherre, Hovkansler, Kammarrevisonspresident (1724 – 1790)

7. Carl Wilhelm von Düben, son till D. 5, f. 2 febr. 1724, d. 29 dec. 1790 i Stockholm. Upphöjdes jämte modern och syskonen efter faderns död i grevligt stånd 7 juli 1731; student vid Uppsala univ. 6 sept. 1732; inskrevs i kansliet som e. o. kanslist vid Utrikesexpeditionen 29 okt. 1742; användes vid kongressen i Åbo i den svenska ambassadens ka...

101 träffar, sida:  1 2 3 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se