bild
Serie

Kartor och ritningar

Wijksamlingen

 Kartor / ritningar (39 st)

ReferenskodTitelTid 
0001:00001Charta öfver rågången emellan Kumla i Balingsta och Ernsta i Åkers socken Hagunda härad och Uppsala län. Författad år 1841 af Ol.Lindberg. N 22 b - N:o 15.1841 
0002:00001Charta öfver Bonäs bys ägor uti Upsala höfdingedöme, Hagunda härad och Balingsta socken, afmätte och delade år 1789 af Joh.Ant. Pousett. [Papper, uppf. på väv, ritad. Beskrivning.] N:o 121789 
0003:00001Karta öfver Bonäs hage. Balingsta s:n, Uppsala län, upprättad år 1886 af Hjalmar Landberg. [Skala 1:4000.]1886 
0004:00001Karta öfver lägenheten Wijks Mur för alltid afsöndrad från 3 mantal Wijks säteri samt hemmanen Bonäs n:ris 1-4 om hvardera 1 mantal uti Balingsta socken, Hagunda härad och Uppsala län, kopierad från en i länets lantmäterikontor förvarad karta år 1912 af B 
0005:00001Charta öfver ägoutbytet och rågången emellan Måsta och Rislinge byar uti Balingsta socken, Hagunda härad och Upsala län; författad år 1838 af E.Norén. N:o 34 - N.4.1838 
0006:00001Cirkulations-karta öfver Norsta by af Joh.Magnus Palmgren 1867. [Beskrivning.]1867 
0007:00001Geometrisk charta öfver hemmanet Skälby, beläget uti Upsala höfdingedöme, Hagunda härad och Balingsta socken. Ägorna afmätte år 1789 af Joh.Ant. Pousett. N:o 41 - N:o 8 [Beskrivning.]1789 
0008:00001Geometrisk charta öfver Tibble by uti Upland, Hagunda härad och Balingsta sockn belägen, såsom den finnes författad och beskrifven af framledne landtmätaren Jacob Braun åhr 1688. N:o 29 - (N:o 43) [Beskrivning.]1688 
0009:00001Afritning över Tibble bys ägor uti Upsala län, Hagunda härad och Balingsta sochn, afmätte år 1765 af Carl P.Zierman. N:o 45 - N:o 30. [Fastställd vid häradstinget 1766.]1765 
0010:00001Charta öfver Tibble bys utmarck och beteshagar uti Upsala höfdingedöme, Hagunda härad och Balingsta socken. Författad år 1792 af Joh.Ant.Pousett. [Uppvisad vid 1793 års häradsting.] N:o 44.- N:o 54.]1792 
0011:00001Geomet/r/ijsch deliniation öffver säthegården Wijk och dess upvijste rörgång medh dhe hemman, som under råå och rörss rättigheet begripes och försvarass. - Afmätt och delinierat in maijo a:o 1683 aff Peter Mörtt. N:o 57.1683 
0012:00001Geometrisk charta öfver sätesgården Wik och dess upviste rörgång med de hemman, som under rå och rörs rättighet begripas och försvaras, uti Upland, Hagunda härad och Balingsta s:n, såsom den blifvit författad och beskrefven år 1683 af Peter Mört. N:o 56 -1683 
0013:00001Charta öfver Wijks sätesgårds ägor uti Upsala län, Hagunda härad och Balstinga socken. Afmätte år 1785 samt gränsorne rörlagde år 1786 af Joh.Ant.Pousett. [Uppvisad vid häradstinget 1787.] N:o 58.1785 – 1786 
0014:00001-00002Loge vid Vijk. [Plan och sektioner. 1800-talet.] [2 bl. papper, ritade 69x71, 67,5x107.]1800 – 1899? 
0015:00001-00007[Plan, fasader och sektioner till ett stall med ridhus av en dansk "1847". - Planer, fasader och sektioner till ett åttkantigt lusthus av samme man "1848". /2 bl./ - Plan och fasad till fårhus av "A.Pettersson". - 2 osignerade skisser till lusthus. - Fasa1847 – 1848 
0016:00001-00002Wijks slott efter uppmätning nov. 1912. Södra fasaden. - Stockholm febr. 1913. Björn Svensson. Arkitekt. - Norra fasaden. [2 bl. kalkerväv, ritade.]1912 – 1913 
0017:00001Charta öfver rågången emellan Wiks säteris ägor å den ena och Bogsta och Ernsta på den andra sidan uti Upsala län, Hagunda härad och Balingsta socken, upgången och rörlagd år 1786 af Joh.Ant.Pousett. N:o 61. [Uppvisad vid häradstigen 1787.]1786 
0018:00001Charta öfver det ena årets säde till torpet Viks Gärde under Vik säteri uti Balingsta sockn, affattat år 1798. Joh.L.Edvall. N:o 66.1798 
0019:00001Charta öfver Ek-Lundarne, belägne uppå Wijks säteries ägor uti Balingsta socken. Författad år 1789 af Joh.Ant.Pousett. [Oljat papper, uppf. på väv, ritad.] [Beskrivning.] [Viks säteris ekskog.]1789 
0020:00001-00002Charta öfver någon del af Vik säteriets åker. [2 ex. 2 bl. papper, ritade, 42,5x22,5, 44,5x27.] N:o 59 - N:o 60.1700 – 1799? 
0021:00001Utdrag af chartan öfver Stora Bärby uti Upsala län, Lagunda härad och Gerista sockn, för at egenteligen visa den innom Bärby ägor belägne Wiks säteriets äng. Författad år 1750 af ordinarie landtmätaren Olof Gerdes. Extraderad i kongl. gen. landtm. contoir1750 
0022:00001Geometrisk charta öfver Öhlstads by, belägen i Uppland, Hagunda härad och Gryta sochn, såsom den finnes författad och beskrifven af framl:ne lantmätaren Johan Botwedsson åhr 1636. [Beskrivning. Kopian vidimerad 1753 av Chr. Faxell.] N:o 70.1636 
0023:00001Geometrisk charta öfver Öhlstads by, belägen i Uppland, Hagunda härad och Gryta sochn, såsom den finnes författad och beskrifven af framledne lantmätaren Petter Arosander vid pas år 1690. N:o 71 N:o 17 [Kopia, vidimerad 1753.] [Omkr. 1690.]1690? 
0024:00001["Utdrag utaf afledne commissionslandtmätaren Ahlgrens år 1699 författads geographiske charta öfver Torstuna allmenning, belägen uti Westmanland. Extraherat uti kong. generellandtmäterie contoiret år 1779 af Carl Westrell. - Utdrag af rösebeskrifningen. -1699 
0025:00001Utdrag af kartan öfver laga skiftet i Björk upptagande egobyte emellan Björk och Enby uti Upsala län, Hagunda härad och Åkers socken, upprättad år 1868 af F.W. Mossberg, v. kommissionslandtmätare. N:o 11. [Fastställd vid Hagunda ägodelningsrätt 1869.]1868 
0026:00001Charta öfver ägoutbytet och rågångsrätningen emellan Björks utmark och Torresta ägor uti Åker socken, Hagunda härad och Upsala län, författad år 1838 af E. Norén. N 12 - N:o 531838 
0027:00001Geometrisk charta öfver Högby och Eneby uti Upland, Ulleråkers härad och Åkers sochn, såsom den finnes vara författadt och beskrefven af framledne landmätaren Johan Botwedsson år 1635. [Beskrivning. Kopia, vid. av Chr.Faxell 1752.] N:o 22.1635 
0028:00001Karta öfver ägoutbyte mellan Skälby, Enby och Högby. År 1855 af S. Arrhenius. N:o 42.1855 
0029:00001Charta öfver Arnesta uti Upsala län, Hagunda härad och Åkers socken. Författad år 1636 af landtmätaren Joh. Botvidson, afritad i kong. general landtmäteri contoret år 1835 af G.W.Wissman. [Beskrivning.] N:o 13. - N.21.1636 
0030:00001Charta öfver Högby bys åker och äng uti Upsala lähn, Hagunda härad och Åkers sokn, såsom den år 1774 blifvit författad utaf extra ordinarie landtm:n Carl P.Zierman. Afritad vid kongl. generallandtmäterie contoiret år 1781 af Carl Holmlund. [Fastställd vid1774 
0031:00001Karta öfver rågången emellan Heljebolsta och Ernsta uti Åkers socken, Hagunda härad och Upsala län, såsom den vid det förrättade ägoutbytet desse byar emellan upgången och rörlagd blifvit år 1837 af E. Norén. N 21 a - N:o 14.1837 
0032:00001Charta öfver ägoutbytet och rågångsrätningen emellan Åkers prestagård och Högby by uti Åker socken, Hagunda härad och Upsala län. Författad år 1835 af E. Norén. [Uppvisad vid häradstinget 1837. Kopia.] BN 14 b - N:o 24.1835 
0033:00001Karta öfver egoutbytet emellan Högby by och Vester Åkers församlings pastorsboställe uti Upsala län och Hagunda h:rad; upprättad år 1858 af Nils Pilo. N:o 25.1858 
0034:00001Charta öfver Lundängen, belägen uti Upsala län, Hagunda härad och Åker socken, författad vid laga skifte åren 1834 och 1835 af E. Norén. [Fastställd vid Hagunda ägodelningsrätt 1837.] N:o 63.1834 – 1835 
0035:00001Karta öfver ägoutbytet emellan Rosendal och hemmanet Jällsätra å den ena sidan samt utjordsängen Åmossen å den andra i Ålands socken och Hagunda härad af Upsala län. Upprättad år 1865 af Karl Didrikson. N:o 27.1865 
0036:00001Charta öfver Wästerby bys skogsmark uti Upsala höfdingedöme, Hagunda härad och Ålands socken. Afmätt år 1791 och delad år 1794 af Joh.Ant.Pousett. [Uppvisad vid häradstinget 1795.] N:o 55. [Papper, uppf. på väv, ritad.]1791 – 1794 
0037:00001Charta uppå Öfwerboda uti Upsala höfdingedöme, Hagunda härad och Ålands sockn, sådan som den finnes vara författad och beskrifven år 1688 af framledne lantmätaren Petter Arosander. N:o 69. [Beskrivning. Kopia 1756.]1688 
0038:00001[Cirkulationskarta över okänd by. 1800-talet.] [2 bl. papper, ritad och handskrift, 32x86, 35x92.]1800 – 1899? 
0039:00001[Skiss över vägarna Grodno - Warschau och Sopotzkini (Sopockin, 20 km. nordväst Grodno) - Warschau (bl. 1) och vägen Sabskini (Sopockin) - Hollinkij (Holynka) - Rosaniistoek (allt nordväst Grodno, bl. 2) utförda under fälttåget i Polen 1702.] Ur vol 108.