bild
Arkiv

Byggnadsstyrelsen, Kungl. Utredningsbyrån Stockholmsutredningen 1938

Byggnadsstyrelsen, Kungliga

Grunddata

ReferenskodSE/RA/420024/02
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/OpwNeBUQrH6d0002H087k3
Omfång
0,4 Hyllmeter 
5 Volymer 
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): F häfte, F-exp/pärm
ArkivinstitutionRiksarkivet (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Byggnadsstyrelsen (1918 – 1993)
Alternativa namn: Kungl. Byggnadsstyrelsen  (1918 – 1974)
Alternativa namn: KBS
Kategori: Statlig myndighet. Centrala civila myndigheter

Innehåll

Allmän anmärkningDen 6 oktober 1964 överlämnade Byggnadsstyrelsen till Riksarkivet en rad ”utredningsmaterial … för undersökning av dess innehåll av arkivhandlingar tillhörande Kungl. Maj:t tillsatta kommittéer och utredningar” (reversal K 84/1964). Handlingarna har sedermera undersökts av arkivarien Ann-Katrin Hatje, som i PM i april 1976 (dnr 1427/S 7/1976) redovisat resultatet och föreslagit handlingarnas fördelning inom Riksarkivet. De handlingar som överförts till sektion 7 tillhör utredningar som verkställts inom Byggnadsstyrelsen.

Den s.k. Stockholmsutredningen 1938 har utförts inom utredningsbyrån, där den fått signum F V a. I föreliggande förteckning har, i motsats till tidigare, seriens innehåll redovisats volym för volym.

Vad beträffar serien Forskning och utredningar, som i Byggnadsstyrelsens förteckning redovisats på intendentsbyråns Stockholmsavdelning under signum Ö I, var vid leveransen volymerna 1-17 signerade H III. En volym vilken vid leveransen var signerad H III:1 och betecknad Nordisk Byggnadslagstiftning/Skeppsholmsutredningen har i Byggnadsstyrelsens förteckning redovisats under Ö I: 18, där den även införlivats i föreliggande förteckning. Enligt Hatjes PM skulle denna volym förutom handlingar rörande Nordisk byggnadslagstiftning innehålla direktiven till Skeppsholmsutredningen 4 september 1959. De sistnämnda handlingarna saknades dock vid omläggningen från buntar till kartonger i juli 1978.

Den sistnämnda seriens innehåll är synnerligen disparat. Inströdda här och var finns t.ex. handlingar härrörande från statens kommitté respektive nämnd för byggnadsforskning, där arkivbildaren förmodligen varit ledamot. Serien har ej ordnats och förtecknats kronologiskt. Sammantaget kan man dock anse att handlingarna speglar arkivbildarens verksamhet. Volymbildningen och serieindelningen har därför inte rubbats.

För övriga upplysningar angående handlingarna hänvisas till Ann-Katrin Hatjes ovannämnda PM.

Stockholm den 10 juli 1978
Eric Johansson


Stockholmsutredningen 1938

Enligt Kungl. Maj:ts proposition nr 8, 1938, E. Byggnadsväsendet, syntes det bl.a. angeläget att ”… ytterligare medel ställas till Kungl. Maj:ts förfogande … för verkställande av sådana utredningar och förebyggande åtgärder för statliga husbyggnadsföretag som kunna erfordras för åvägabringande av en snabb utvidgning av byggnadsprogrammet i fall av ökad arbetslöshet”.

I skrivelse den 14 december 1937 hade Byggnadsstyrelsen bl.a. anfört, att den för uppgörandet av en dylik byggnadsplan för Stockholm erforderliga utredningen borde anförtros åt Byggnadsstyrelsen, en synpunkt som delades av departementschefen, vilken i propositionen hemställde, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen ”att till Utredningar rörande tillämnade byggnadsföretag m.m. … anvisa ett reservationsanslag av 300 000 kr”.

I riksdagens skrivelse till Konungen nr 14 1938 meddelades, att riksdagen anvisat det äskade anslaget och medlen ställdes i Kungl. brev den 11 februari 1938 till Byggnadsstyrelsens förfogande.

Utredningen fick i Byggnadsstyrelsen namnet ”Stockholmsutredningen”.

Hänvisningar

ReproduceratNej

Kontroll

Skapad1993-09-30 00:00:00
Senast ändrad2020-06-18 12:56:05