Statens biografbyrå  (1911 – 2010)

Myndighet (upphörd)

KategoriStatlig myndighet. Centrala civila myndigheter
Alternativa namn
Statens Biografbyrå  (1998 – )
Historik1911 utfärdade Kungl. Maj:t en förordning angående biografföreställningar och meddelade samtidigt föreskrifter angående granskning av biografbilder (SFS 1911:71). Tre granskningsmän skulle utses av Kungl. Maj:t och den som önskade få sin film granskad skulle skriftligen anmäla detta till granskningsmännens expedition, Statens biografbyrå. Biografbyrån har haft till uppgift att enligt förordning med särskilda bestämmelser om biografföreställningar m.m. förhandsgranska film - och på senare tid videogram - som skall visas offentligt. Enligt förordningen av 1911 (senare ändrad och ersatt) avser granskningen att förhindra visning av film eller delar av film om deras förevisande "skulle strida mot allmän lag eller goda seder eller eljest kunna verka förråande, upphetsande eller till förvillande av rättsbegreppen". Biografbyrån beslutar om åldersgränser, klipp och förbud.Till biografbyrån knöts Statens filmgranskningsråd (1954-) och Statens barnfilmnämnd (1972-90).


ReferenskodSE/RA/316
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/AVaTA8hDrH646m3GjpvwY3
Om postens upprättandeRiksarkivets beståndsöversikt (1999), del 5:1, s.97