bild
Arkiv

Sveriges Riksidrottsförbund Del 1

Sveriges Riksidrottsförbund

Sveriges Riksidrottsförbunds arkiv del 1, se/ra/730356/1


Inledning

Representanter för Svenska Gymnastik- och idrottsförbundet samt Svenska idrottsförbundet enades 1902 om tillsättandet av en kommitté för att lösa frågan om en enhetlig överledning av den svenska idrotten. Som ett resultat härav bildades Svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbund den 31 maj 1903. Det nuvarande namnet, Sveriges riksidrotts- förbund (RF), antogs 1947.

RF:s arkiv ordnades och förtecknades provisoriskt av Jan Lindroth 1973-1974. I augusti 1976 överfördes arkivet t.o.m. ca 1965 till riksarkivet. Nytillkomna serier har därefter ordnats in i arkivet, förteckningen har justerats i erforderlig utsträckning och ett flertal serier försetts med nya kartonger. Förteckningen har därefter renskrivits, etiketter utskrivits och klistrats. Den totala arbetsinsatsen från folkrörelseenhetens sida 1976/77 med dessa arbetsuppgifter uppgår till 45 dagar.

RF:s arkiv är endast till vissa delar välbevarat. Protokollsserierna är i stort kompletta och naturligtvis den främsta källan för forskningen. Bland övriga intressanta serier kan nämnas föreningarnas inträdesansökningar med bilagor som finns fr.o.m. 1930-talet t.o.m. ca 1960 (E X a-d) och serien F I a som innehåller interna utredningar i diverse frågor, bl.a. amatörfrågan. RF:s omfattande fotosamling är till större delen kvar hos förbundet. Den välordnade klippsamlingen medföljde dock leveransen till RA
(L I a-b, L II). Diarier finns bevarade fr.o.m. 1948. Viktigare skrivelser är i allmänhet bifogade protokollen som bilagor. Volym D VII:1 innehåller ett värdefullt register till utskottets och överstyrelsens protokoll som täcker tiden t.o.m. 1950. En rad korrespondensserier av skiftande värde finns. Räkenskaper finns bevarade i stort fr.o.m. 1950-talet. Bland arkivbildare och fragment som förtecknats under huvudavdelning Ö kan nämnas riksidrottsnämnden, poliklinikkommittén, kommittén för kvinnlig idrott, svenska gymnastik- och idrottsförbundets handlingar 1891-1902 samt JS Edströms samling m.fl. arkivfragment.

Stockholm den 7 november 1977

Lars-Olof Welander

Ett kompletterande förteckningsarbete avseende ca. 8 hm arkivhandlingar som levererats i efterhand, har utförts av undertecknad arkivarie vintern 2011-2012.

Arninge den 13 januari 2012
Tommy Eriksson

Ny leverans genomfördes 2019 till del 3. Leveransen bestod av 33,5 hm. Serie F18AA (från 2000-) innehåller allmänna handlingar då RF är ett OSL-organ.

 Serier (148 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
APROTOKOLL 
A IRiksförbundsmötets (m.fl:s) protokollSerien bunden.

Fr.o.m. volym 7 ingår även överstyrelsens protokoll. Volymerna för 1915-1921 är förkomna. Bilagor är bundna tillsammans med protokollen och inrymmer i vissa fall stenografiska upptagningar av förhandlingarna.
 
A IIÖverstyrelsens protokollSerien bunden.

Volymerna för 1914-1920 är förkomna. Bilagor ingår. Fr o m 1924 ingår överstyrelsens protokoll i serien A I (volym 7 och följande).
 
A IIIFörvaltningsutskottets protokollSerien bunden.

Volymerna för 1914/15-1919/20 är förkomna. Fr.o.m. 1960-1961 se
A I:36 och följande (delega- tionens protokoll).
 
A IVOlika utskotts, nämnders och beredningars protokoll,
samlingsserie
Serien inbunden där ej annat anges. 
A VSten Svenssons exerpter ur Riksidrottsförbundets protokoll 
BKOPIOR AV UTGÅENDE SKRIVELSER 
B IUtgående cirkulärStencilerade skrivelser. Även till förvaltningsutskottet och överstyrelsen genom kansliet översända avskrifter av inkommande skrivelser. RF-organen nedan anger mottagare.

Serien i arkivkartonger.
 
B IIKonsulentverksamhetens skrivelser och cirkulärStencilerade skrivelser och cirkulär. 
B IIIRiksidrottsstyrelsens berättelser 
CDIARIER 
C 2Diarier över bordlagda ärenden 
C I aBrevdiariumSerien inbunden. 
C I bDiarium över remisser 
DLIGGARE OCH REGISTER 
D IRegister över föreningarKortregister i kortlådor. 
D IIMedlemsmatriklar/FöreningsregisterJämför serie D I.

Volymerna 1-4 inbundna, övriga i arkivkartonger.
 
D IIIFunktionärsmatriklarSerien i pärmar.

Upptar namn, titel, ort och adress för funktionärer och styrelseledamöter inom RF:s skilda organ inkl. SF-, DF- och SDF-styrelsernas ledamöter.
 
D IVRegister över idrottsmärkestagareSerien är ofullständig.

Varje volymenhet avser en kortlåda. Korten upptar märkestagare födda 1899 eller tidigare och löper alfabetiskt efter vederbörandes namn. Se även Sveriges Riksidrottsförbund, del 2, serie D3.
 
D VLiggare över förtjänstteckenSerien inbunden. 
D VIAnsökningar om bidrag 
D VIIRegister till utskottets och överstyrelsens protokoll 
EINKOMNA SKRIVELSER / KORRESPONDENS 
E IKungabrev angående statsanslagSerien innehåller brev i original och avskrifter/kopior från Kungl. Maj:t i statsanslagsfrågor samt idrottsorganisationernas utgående skrivelser härom.

Serien i arkivkartonger.
 
E IISkrivelser till och från departementet (Kungl. Maj:t) 
E III"Kungabrev" 
E IVKorrespondens med skilda myndigheter och
organisationer
Avser ej förbund och föreningar inom RF-komplexet. 
E IXKORRESPONDENS MED FÖRENINGARNA 
E IX aKorrespondens med föreningarna 1951-1957Serien löper alfabetiskt efter föreningsnamn.

Serien i arkivkartonger.
 
E IX bKorrespondens med föreningarna 1957-1961Strödda skrivelser efter 1961 ingår.

Serien i arkivkartonger.
 
E VAllmän korrespondensSerien i arkivkartonger. 
E VIVerkställande direktörens korrespondensSerien i arkivkartonger. 
E VIIKORRESPONDENS MED SPECIALFÖRBUNDEN (SF) 
E VII aKorrespondens med specialförbunden 1953-1957Det fullständiga namnet på respektive specialförbund (SF) inom RF (Svenska badminton- förbundet o.s.v.) ersätts nedan med grenens namn (badminton osv).
Serien i arkivkartonger.
 
E VII bKorrespondens med specialförbunden 1958-1968Se inledande anmärkning till serien E VII a.

Serien i arkivkartonger.
 
E VII cSpecialförbundens årsberättelserSerien i arkivkartonger. 
E VIIIKORRESPONDENS MED DISTRIKTSFÖRBUNDEN (DF) 
E VIII aKorrespondens med distriktsförbunden 1953-1957Det fullständiga namnet på respektive distriktsförbund (DF) inom RF, Blekinge idrottsförbund osv, ersätts nedan med landskap, Blekinge osv.

Serien i arkivkartonger.
 
E VIII bKorrespondens med distriktsförbunden 1958-1966Se inledande anmärkning till serien E VIII a. 
E VIII cDistriktsförbundens årsberättelserSerien i arkivkartonger. 
E XFÖRENINGARNAS INTRÄDESANSÖKNINGAR 
E X aFöreningarnas inträdesansökningar, 1930- och 40-talenSerien består av förtryckta formulär, till vilka föreningsstadgar i regel fogats. Övervägande 1930- och 1940-talen. Serien alfabetiskt ordnad. Jfr E X b-d. Serien i arkivkartonger.
 
E X bFöreningarnas inträdesansökningar 1951-60Stadgar i regel bifogade. Serien alfabetiskt ordnad.

Serien i arkivkartonger.
 
E X caFöreningarnas inträdesansökningar 1961-1962Stadgar i regel bifogade. Serien löper alfabetiskt efter före- ningsnamn.

Serien i arkivkartonger.
 
E X cbFöreningarnas inträdesansökningar 1950-1960-talen
Supplementserie
Serien i kartonger. 
E X dFöreningarnas inträdesansökningar 1963-1964 
E XIInsända meritförteckningar för RF:s förtjänsttecken.Tryckta formulär, ifyllda av förslagställare, med uppgifter rörande kandidaternas insatser inom idrottsrörelsen.

Serien i arkivkartonger.
 
E XIIANMÄLAN OM FULLGJORDA PROV FÖR RF:s IDROTTSMÄRKE 
E XII aAnmälan om fullgjorda prov för RF:s idrottsmärke,
manliga (1908)
Endast årgång 1908 avses. Serien består av tryckta formulär med plats för uppgifter om resultat och kontrollåtgärder. Löpande numrering.

Serien i arkivkartonger.
 
E XII bAnmälan om fullgjorda prov för RF:s idrottsmärke,
kvinnliga (1916-1919)
Se anmärkning till serien E XII a.

Jämför F I a:5.

Serien i arkivkartonger.
 
E XIIIKorrespondens rörande fritidsgrupperSerien löper inom varje volym alfabetiskt efter grupp (förening).

Serien i arkivkartonger.
 
E XIVIdrottskonsulenternas korrespondensKorrespondensen är förd mellan RF i Stockholm (rikskonsulenten) och de regionalt stationerade distriktskonsulenterna samt fördelad årsvis på respektive konsulent. Jämför serierna E XV och F VII.

Serien i arkivkartonger.
 
E XVInkomna rapporter från konsulentverksamhetenRF:s idrottskonsulenters månads- (inkl. s k detaljrapport) och årsrapporter. Rapporterna ligger i regel konsulentvis inom året. Även arbetsplaner ingår.

Serien i arkivkartonger.
 
E XVIMotionsidrottsavd:s korrspondensSerien i kartonger. 
E XVIIKorrespondens, samlingsserieSerien i arkivkartonger. 
FÄMNESORDNADE HANDLINGAR 
F IHANDLINGAR I SKILDA ÄMNEN ("UTREDNINGAR") 
F I aUtredningar. HuvudserieSerien i arkivkartonger. 
F I bUtredningar: 1954 års organisationskommittéSerien i arkivkartonger. 
F I cUtredningar: LedarutredningenHandlingarna (utredningen) avser 1960-talets mitt.

Serien i arkivkartonger.
 
F I dÖvriga kommittéer och utredningar 
F IIRegel- och stadgehandlingar, grenvis fördeladeSerien består övervägande av tryck. Tiden omkring 1900-1970 omfattas.

Serien i arkivkartonger.
 
F IIIKURSER 
F III aCentrala kurser.Serien i arkivkartonger. 
F III bRegionala kurserVolymerna 4-10 följer alfabetisk ordning efter orter. Serien innehåller bl.a. rapporter från kursverksamheten till skolöver- styrelsen (jfr E IV:10-12).

Serien i arkivkartonger.
 
F III cStudiecirkelkurserBl.a. inkomna rapporter från kursverksamhet, korrespondens, program, deltagarförteckningar.

Serien i arkivkartonger.
 
F IVLägerverksamhetSerien i arkivkartonger. 
F IXIdrottsmärkenHandlingar rörande RF:s idrottsmärken.

Serien i arkivkartonger.
 
F VKonferenserSerien i arkivkartonger där ej annat anges. 
F VIHandlingar angående kungliga familjenSerien i arkivkartonger. 
F VIIKonsulentverksamhetenInnehåller allmän korrespondens, cirkulär, sammanställningar, trycksaker m.m. Jämför E XIV-XV.

Serien i arkivkartonger.
 
F VIIIUngdomsidrottHandlingar rörande RF:s ungdomsverksamhet.

Serien i arkivkartonger.
 
F XBosöinstitutetSerien i arkivkartonger. 
F XIOlympiska spel (OS)Serien är sekundärt bildad inom RF och består delvis av idrottsledares på respektive olympiska spel fördelade papper. Fr.o.m. vol. 4 ingår i huvudsak tryck från de olympiska spelen.

Serien i arkivkartonger.
 
F XIIDen olympiska eldens väg genom Sverige sommaren 1952 
F XIIIMotionsidrottskampanjen Sport 1961-1962Serien i arkivkartonger där ej annat anges. 
F XIVRF-jubiléerSerien i arkivkartonger där ej annat anges. 
F XVÄmnesordnade handlingar, samlingsserieSerien i arkivkartonger. 
F XVIHandlingar rörande riksidrottsmöten 
F XVIIAnsökningar om anslag ur fonden för idrottens främjande Länsvis ordnade ansökningar. 
F XVIIIKursrådets handlingarInnehåller protokoll med bilagor samt korrespondens. 
GRÄKENSKAPER 
G IHUVUDBÖCKER 
G I aHuvudböcker, egna medelSerien inbunden. 
G I bHuvudböcker, statsmedelSerien inbunden. 
G I cHuvudböcker, RF:s idrottsfondSerien inbunden. 
G I dHuvudböcker, Fonden för idrottens främjandeSerien inbunden. 
G I eHuvudböcker, RF:s Förlags ABSerien inbunden. 
G I fHuvudböcker, BosönSerien inbunden. 
G I gInventarieböckerSerien inbunden. 
G IIDAGBÖCKER 
G II aEGNA MEDEL 
G II a 1Dagböcker, egna medel (tidigare serien)Serien inbunden. 
G II a 2Dagböcker, egna medel (senare serien)Parallellt med en omläggning av bokföringssystemet infördes dagböcker av mindre format.

Serien inbunden.
 
G II bSTATSMEDEL 
G II b 1Dagböcker, statsmedel (tidigare serien)Serien inbunden. 
G II b 2Dagböcker, statsmedel (senare serien)Se inledande anmärkning G II a 2.

Serien inbunden.
 
G II cRF:s IDROTTSFOND 
G II c 1Dagböcker, RF:s idrottsfond, huvudserieSerien inbunden. 
G II c 2Dagböcker, RF:s idrottsfond, fastighetenSerien inbunden. 
G II c 3Dagböcker, RF:s idrottsfond (senare serien)Se inledande anmärkning till G II a 2.

Serien inbunden.
 
G II dDagböcker, Fonden för idrottens främjandeSerien inbunden. 
G II eRF:s FÖRLAGS AB 
G II e 1Dagböcker, RF:s Förlags AB, förlagsbolagetSerien inbunden. 
G II e 2Dagböcker, RF:s Förlags AB, försäljning specialFr.o.m. 1963-64 används beteckningen försäljningsjournal.

Serien inbunden.
 
G II e 3Dagböcker, RF:s Förlags AB (senare serien)Serien inbunden. 
G II fDagböcker, Sveriges olympiska kommitté (SOK)Serien inbunden. 
G II gDagböcker, VålådalsstiftelsenSerien inbunden. 
G II hDagböcker. Idrottsinstitutet, BosönSerien inbunden. 
G IIIHyresjournalerSerien i häften. 
G IVRäkenskaper, samlingsserieBundna volymer där ej annat anges. 
KFOTOGRAFIER 
K IFotografier. HuvudserieSerien är av redaktionen för Svensk Idrott grupperad grenvis. Serien förtecknades per foto i juni 2007. Fotografier på papper i fascikelblad.
• - betyder att fotografierna ej har någon bildtext, eller en otydlig sådan.
Plac: 7H28: 17 - 23
 
K IIÖvriga fotografierSerien i arkivkartonger.
Serien lades i nya arkivboxar och fotokuvert i augusti 2007./KL
Plac: 7H28: 17 - 23
 
K IIIFotografier - Uppsala Simsällskap firar 100 år. Serien i specialkartonger. Fotografier på blad i fascikelomslag.
Plac: 7H28: 17 - 23
 
LTIDNINGSKLIPP 
L I aTidningsklipp. Allmänt. HuvudserieSerien inbunden. 
L I bTidningsklipp. Allmänt. Sekundär serieSerien inbunden. 
L IITidningsklipp. Olympiska spelTidningsklipp rörande OS ingår även i den allmänna tidningsklippserien och i SOK:s arkiv. I fråga om Stockholms-olympiaden 1912 ingår ett utomordentligt omfattande bestånd av klipp i OS-arkivet, vilket förvaras i riksarkivet som ett bihang till arkivet efter Sveriges centralförening för idrottens främjande.

Serien inbunden där ej annat anges.
 
L IIIÄldre klippSvenska journaler, vykort, utländska klipp m.m.

Serien i kapslar.
 
L IVTryckSerien i arkivkartonger. 
L VÖvriga tidningsklipp 
ÖÖVRIGA ARKIVBILDARE 
Ö IRF:s KOMMITTÉER, NÄMNDER M.M. 
Ö I aRF:s kommittéer, nämnder m.m: RiksidrottsnämndenSerien i arkivkartonger där ej annat anges. 
Ö I bRF:s kommittéer, nämnder m.m: Samarbetskommittén (SAMK)Serien i arkivkartonger. 
Ö I cRF:s kommittéer, nämnder m.m: Motionsidrottskommittén (MIK)1947 etablerades en motionsidrottskommitté inom RF:s ram. 1951 nedlade den sitt arbete, som haft försökskaraktär. Stadgar för en ny kommitté med samma namn och likartade uppgifter antogs 1956 (23/4). Målsättningen var att som idrottsrörelsens samarbetsorgan för breddidrott ge utanför den ordinära tävlingsverksamheten stående medborgare tillfällen till valfri idrottsverksamhet. Handlingarna utgörs av protokoll (original och avskrifter), korrespondens m.m.

Serien i arkivkartonger.
 
Ö I dRF:s kommittéer, nämnder m.m: Kommittén för kvinnlig idrottKommittén konstituerade sig 1953 (19/5) och nedlade sitt arbete 1961 efter att ha reserverat sig mot det beslut från annan instans som aktualiserat kommitténs upphörande. Senare uppstod en ny RF-kommitté för kvinnlig idrott, som verkade omkring 1965-1970.

Serien i arkivkartonger.
 
Ö I eRF:s kommittéer, nämnder m.m: UngdomskommitténSerien i arkivkartonger. 
Ö I fRF:s kommittéer, nämnder m.m: KursrådetSerien innehåller protokoll, korrespondens, översikter och tablåer.

Serien i arkivkartonger.
 
Ö I gRF:s kommittéer, nämnder m.m: OlandersgårdsnämnderSerien i arkivkartonger. 
Ö I hRF:s kommittéer, nämnder m.m: PoliklinikkommitténPoliklinikkommittén inrättades 1943. Man erhöll statsanslag till inrättande och drift av poliklinik med lokaler i Stockholms stadion. Verksamheten skulle bedrivas under kontroll av en kommitté av fyra sakkunniga, därav tre medicinskt sakkunniga. Polikliniken skulle bl.a. stå till tjänst med läkarundersökningar, behandling av träningsskador, medverka till vetenskapliga undersökningar m.m. Instruktion för läkare se protokoll nr. 2 1944-1945, Ö I h:1. Kommittén avvecklades under 1970.

Serien inbunden där ej annat anges.
 
Ö I iGymnastik- och idrottskommittén ("Kronprinsens kommitté") 
Ö IISJÄLVSTÄNDIGA IDROTTSORGANISATIONER 
Ö II aSvenska gymnastik (och idrotts-) förbundetSvenska gymnastikförbundet stiftades vid en internationell gymnastikfest i Stockholm i maj 1891. I januari 1893 antogs stadgar. 1896 utvidgades förbundet till Svenska gymnastik- och idrottsförbundet, sedan ett rent idrottsligt förbund, Svenska idrottsförbundet, bildats i Göteborg året dessförinnan. Då Svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbund (nuvarande Sveriges riksidrotts- förbund) tillskapades 1903, upphörde gymnastikförbundet. Följande år uppstod inom det nya riksförbundets ram en rad sektioner för de skilda idrotts- grenarna, bl.a. en gymnastik- sektion under namnet Svenska gymnastikförbundet. Detta "nya" gymnastikförbunds arkiv förvaras i riksarkivet.

Serien inbunden.
 
Ö II bDe nordiska Rigs-Idreatsforbunds FaelleskomitéJämför Svenska Friidrotts- förbundets i riksarkivet deponerade arkiv (F XII).

Serien i arkivkartonger.
 
Ö II cFöreningen Idrottens GuldmärkesmänHandlingar överlämnade efter ingenjör Tore Hydéns frånfälle. Föreningen stiftades den 29 november 1920 och riktade sig till män som erövrat RF:s idrottsmärke i guld.

Serien i arkivkartonger.
 
Ö II dBastudelegationenSerien i arkivkartonger. 
Ö II eCentralkommittén för fältsportSerien inbunden där ej annat anges. 
Ö II fSimbadsdelegationenSimbadsdelegationen bestod av delegerade från RF, Svenska livräddningssällskapet och Simfrämjandet. Den inrättades 1936 av Kungl. Maj:t och upphörde fr.o.m. budgetåret 1969/70. Delegationen hade som huvudsaklig uppgift att fördela kontantbidrag till anläggandet av enklare simbanor samt att fördela simundervisningsmateriel. 
Ö IIIPERSONARKIV 
Ö III aASEA-chefen J S Edströms samlingBeståndet av handlingar inrymmer dels Edströms egen korrespondens i idrottsliga ämnen (övervägande med RF-anknytning), dels strödda handlingar som han samlat och sedermera överlämnat till RF. De senare har delvis genom RF:s försorg utbrutits ur samlingen och tillförts andra serier. Handlingar härrörande från Edströms idrottsengagemang ingår även i hans huvudarkiv i riksarkivet.

Serien i arkivkartonger.
 
Ö III b"Granskningsmannen Gösta Lilliehööks handlingar"Serien i arkivkartonger. 
Ö III cKamrer Gösta Björcks papperSerien i arkivkartonger. 
Ö III dPersonarkiv, samlingsserieSerien i arkivkartonger. 
Ö IVRiksidrottsförbundets personalklubbs handlingar 
Ö VArkivfragment med proveniens utanför RFSerien i arkivkartonger där ej annat anges. 
Ö VITävlingsprogramSerien är en produkt av sentida samlarverksamhet och består i huvudsak av tryckta tävlingsprogram o.d.

Serien i arkivkartonger.