bild
Serie

Narva

Utländska stads- och fästningsplaner

 Kartor / ritningar (61 st)

ReferenskodTitelTid 
001 aÖstersjöprovinserna. Narva. Vorzeichnus und inhalt dieser Narwischen Planten... (Narva)1645 
001 bÖstersjöprovinserna. Narva. Utan titel. (Narva)1645 
002Östersjöprovinserna. Narva. Utan titel. (Narva)1600 
003Östersjöprovinserna. Narva. Verzeuchniis Narva Auch Iwannograd Nebst Dii Nergewarschen Anno 1647 Den 29 october.1647 
004Östersjöprovinserna. Narva. Utan titel. (Narva)1648 
005Östersjöprovinserna. Narva. Utan titel. (Narva) 
006Östersjöprovinserna. Narva. Utan titel. (Narva) 
007Östersjöprovinserna. Narva. Geometrischer Grundt Riss des Schlosses und der Stadt Narva samt Iwangorodt...1650 
008Östersjöprovinserna. Narva. Utan titel. (Narva)1659 
009Östersjöprovinserna. Narva. Utan titel. (Narva)1671 
010Östersjöprovinserna. Narva. Utan titel. (Narva)1680 
011Östersjöprovinserna. Narva. Utan titel. (Narva)1681 
012 aÖstersjöprovinserna. Narva. Profiln der Türrnen auff Ivangrod verfertigt und nacher Schweden übergesant den 17 X:bris 1681 Georg Philip Müller. (Narva)1681 
012 bÖstersjöprovinserna. Narva. Profil af Tornen på Ivangrod. (Narva)1681 
013Östersjöprovinserna. Narva. Facciata der Ivangrodschen Kirche von D anzu schauen. (Narva)1681 
014Östersjöprovinserna. Narva. Geometrisch Delineation Opå Staden och Slottet Narfwen sambt Ivanogorod, Uthi det tillståndh som det befans wara In November Anno 1681. (Narva)1681 
015Östersjöprovinserna. Narva. Geometrisch Delineation opå Staden och Slåttet Narfwen sampt Ivanogorodh Uthi det tilståndh som det befans wara in Novembris Anno 1681. Jempte Trenne åtskillige Desseigner opå hwadh sätt Staden Narfwen kunde settas i bettre def1681 
016Östersjöprovinserna. Narva. Utan titel. (Narva)1648 
017Östersjöprovinserna. Narva. Utan titel. (Narva)1648 
018Östersjöprovinserna. Narva. Utan titel. (Narva) 
019Östersjöprovinserna. Narva. St. Narva Ivangorod sampt beiden Hackelwerken.1682 
020Östersjöprovinserna. Narva. Utan titel. (Narva)1685 
021Östersjöprovinserna. Narva. Geometrisch Plaan Utaf Staden Och Fästningen Narwa Sambt huruledes den efter Hans Kongl:Mayt aller nådigste befalning och approbation med nÿa Defensions Wärck skall Fortificeras uppbÿggas.1685 
022 aÖstersjöprovinserna. Narva. Plan Utaf Staden och Fästningen Narfwen.1686 
022 bÖstersjöprovinserna. Narva. Plan Utaf Staden och Fästningen Narfwen.1686 
023Östersjöprovinserna. Narva. Kongl:Maijt Ratificerade faciat öfwer Nÿa Finska Kiörkan j Narfwen. (Narva) 
024Östersjöprovinserna. Narva. Utan titel. (Narva)1683 
025Östersjöprovinserna. Narva. Utan titel. (Narva)1691 
026Östersjöprovinserna. Narva. Relation öffwer deth arbete som ähr giordt på dhen Nye festnings Byggnadhen i Narfwen Pro Anno 1687. (Narva)1687 
027Östersjöprovinserna. Narva. Relation öffwer deth arbete som ähr giordt på dhen Nÿa festnings bÿggnaden i Narfwen Pro Anno 1693. (Narva)1693 
028Östersjöprovinserna. Narva. Relation Öfwer Deth Arbete som ähr giordt På dhen Nÿa Fästnings Byggnaden Uthi Narfwen på Månad Anno 1694. (Narva)1694 
029Östersjöprovinserna. Narva. Relation Öffwer Deth Arbete som ähr giordt På dhen Nÿa Fästnings Byggnaden Uthi Narfwen På September Månad Anno 1694.1694 
030Östersjöprovinserna. Narva. Relation Öfwer deth Arbete som ähr giordt På dhen Nÿa Fästnings Byggnaden Uthi Narfwen Pro Anno 1694. (Narva)1694 
031Östersjöprovinserna. Narva. Relation Öffwer deth Arbete som ähr giordt På dhen Nÿa Fästnings Bÿggnaden Uthi Narfwen På Juli Månad Anno 1694. (Narva)1694 
032Östersjöprovinserna. Narva. Relation Öfwer deth Arbete som ähr giordt På dhen Nÿa Fästnings Byggnaden Uthi Narfwen Pro Anno 1695. (Narva)1695 
033Östersjöprovinserna. Narva. Relation Öfwer deth Arbete som ähr giordt På dhen Nÿa Fästnings Byggnaden Uthi Narfwen På Maij Månad Pro Anno 1696. (Narva)1696 
034Östersjöprovinserna. Narva. Relation Öfwer Denne Charta af Narfwens nya Fortresse som uthwijsar heela Wärckets beskaffenheet ifrån begÿnnelsen widh Victoria och slutas widh halfa Famas Bastion, wijsandes hwadh arbete förledne sommar der widh förrättat ähr1696 
035Östersjöprovinserna. Narva. Relation öfwer denne rijtning af Narvens nÿa fortresse som uthwijsar heela wärckets beskaffenhet ifrån första begynnelsen och slutas widh Famas halfa Bastion. (Narva)1696 
036Östersjöprovinserna. Narva. Relations Charta som uthwijsar hwad Arbete innewarande Åhr 1697 hwid Narwas Fortresse är förrättat wordet.1697 
037Östersjöprovinserna. Narva. Relation på denne Charta som uthwijsar hwad arbete förleden sommar här widh fortifications bÿggningen förrättadt ähr Pro Anno 1696. (Narva)1696 
038Östersjöprovinserna. Narva. Geometrisch och Fästningen Narfwen Anno 1697. (Narva)1697 
039Östersjöprovinserna. Narva. Relations Charta som uthwisar hwad arbete innewarande Åhr 1698 wid Narvens Fortresse ähr förrättat wordet.1698 
040Östersjöprovinserna. Narva. Relations Charta som utwijsar hwadh Arbete Nästledne Åhr Ao 1698 widh Narwen Fortresse ähr förrättat wordet. (Narva)1699 
041Östersjöprovinserna. Narva. Plan af Slåts - Grafven i Narven.1699 
042Östersjöprovinserna. Narva. Desseÿen af det Projecterade Stoora Magazinet i Narwen och neder utj Slåtzdahlen. (Narva)1699 
043Östersjöprovinserna. Narva. Dessein af Kruthwalfwet under Bastion Triumphs wänstra höga Flanqve, sammanstödt...medh Brisuren, beståendes af 420 Centner eller 210 Tunnor. (Narva)1699 
044Östersjöprovinserna. Narva. Dessein af Sortierne som komma på Courtinerne wid Narfwen. (Narva)1699 
045Östersjöprovinserna. Narva. Utan titel. (Narva)1699 
047Östersjöprovinserna. Narva. Grundritning af Linien mellan More och Heba Rondeler... (Narva)1703 
048Östersjöprovinserna. Narva. Die alte und Neue Vestung Narva mit dem Schlos Iwanogrod. 
049Östersjöprovinserna. Narva. Utan titel. (Narva)1600 
051Östersjöprovinserna. Narva. Narve en Liuonie frontiere d´Ingrie. (Narva)1674-78 
052Östersjöprovinserna. Narva. Utan titel. (Narva)1650 
053Östersjöprovinserna. Narva. Geometrisch Plaan Uthaf Staden och Festningen Narfwa Sambt huruledes den effter Hans Kongl: Maijt allernådigste wilie, Befallning och aprobation medh Nÿa defensions wärck skall forificeras och opbÿggias.1686 
054Östersjöprovinserna. Narva1680 
055Östersjöprovinserna. Narva. Plan de Narva.1886 
056Östersjöprovinserna. Narva. Utan titel. (Narva)1700 
060Östersjöprovinserna. Narva. Proviel vom Pulver Thurn No 3 o. 4 Im Schloss Lang Herman... (Narva)1698 
061Östersjöprovinserna. Narva. Dessein af Travers Förbindningen öfver Grafvens Botten för Bastion Honor uthj Narven.1699 
064Östersjöprovinserna. Narva. Utan titel. (Narva)1630-t 
065Östersjöprovinserna. Narva1680