bild
Arkiv

Provinsialläkarens i Torps distrikt arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1260008
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/1wgIW7Zuyg3TJsejIr9lj4
Omfång
0,4 Hyllmeter 
Datering
18541940(Tidsomfång)
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Dnr HLA 51-2016/27040
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 46)
Arkivbildare/upphov
Provinsialläkaren i Torps distrikt (1843 – 1913)
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Inledning (äldre form)PROVINSIALLÄKAREN I TORPS DISTRIKT

Före den 1 juli 1963 svarade statliga provinsialläkare för den allmänna öppenvården på landsbygden. Enligt den läkarinstruktion (1890:58) som trädde i kraft den 1 januari 1891 skulle det i varje län finnas en förste provinsialläkare som var stationerad i länets residensstad och som utövade tillsyn över den allmänna hälso- och sjukvården inom länet. Förste provinsialläkaren skulle även tjänstgöra som provinsialläkare i ett för denne anvisat provinsialläkardistrikt. Då en ny länsläkarorganisation trädde i kraft den 1 augusti 1962 ändrades titeln förste provinsialläkare till länsläkare.

Provinsialläkarna ansvarade inom sina tjänstgöringsområden, kallade provinsialläkardistrikt, för den allmänna hälso- och sjukvården. De skulle också verkställa rättsmedicinska undersökningar och andra tjänsteförrättningar samt mot ersättning efter fastställd taxa meddela enskild sjukvård och utfärda tjänsteintyg. Provinsialläkartjänsterna tillsattes efter förslag från Medicinalstyrelsen genom utnämning av Kungl. Maj:t.

Provinsialläkardistriktens utbredning bestämdes av Kungl. Maj:t efter förslag från Medicinalstyrelsen och omfattade vanligtvis en eller flera socknar. Endast städer i vilka det inte fanns en kommunal stadsläkare omfattades av provinsialläkardistrikten. Inom varje provinsialläkardistrikt fanns en läkarstation i vilken provinsialläkaren även hade sin bostad.

Vid behov kunde kommuner få tillstånd att anställa en extra provinsialläkare och kunde för detta ändamål beviljas statsbidrag. Det var inte ovanligt att sådana s.k. extra provinsialläkardistrikt med tiden genom beslut av Kungl. Maj:t ombildades till ordinarie provinsialläkardistrikt.

Den 1 juli 1963 ändrades det sätt på vilket den allmänna hälso- och sjukvården var organiserad vilket bl.a. medförde att provinsialläkarna blev anställda av landstingen, och vars tjänstgöringsområde i fortsättningen kallades läkardistrikt. Titeln provinsialläkare levde dock kvar fram till den 1 januari 1973 då den ersattes av titeln distriktsläkare.

Torps provinsialläkardistrikt inrättades den 14 augusti 1843 enligt beslut av Kungl. Maj:t och omfattade då socknarna Borgsjö, Haverö, Holm, Torp och Stöde med en läkarstation i Torp. Enligt Kungl. Maj:ts beslut den 6 juni 1862 överfördes Holms socken till Sundsvalls provinsialläkardistrikt.

År 1914 ändrades namnet på distriktet till Fränsta provinsialläkardistrikt. För Stöde socken inrättades ett extra provinsialläkardistrikt den 30 april 1926 medan socknarna Borgsjö och Haverö samt Ånge köping överfördes till Ånge provinsialläkardistrikt den 1 januari 1946.

Den 24 oktober 1947 beslutades om inrättandet av Fränsta nya provinsialläkardistrikt fr.o.m. den 1 januari 1948. Fränsta nya provinsialläkardistrikt omfattade en västlig del av Torps socken, med en läkarstation i Fränsta.


Källor:
Svensk författningssamling (SFS), 1890:58, 1962:421, 1963:70, 1972:689
Sveriges statskalender
Medicinalförfattningar
NAD:s Förvaltningshistorik

Kontroll

Om postens upprättande2016-08-30: Arkivförteckning dnr HLA 51-2016/27040 ersätter arkivförteckning I:21/1982. Arkivförteckningen omfattar leverans 75/1974. NW
Skapad1999-11-16 00:00:00
Senast ändrad2016-08-30 11:18:14