bild
Arkiv

Torps kyrkoarkiv


Torps församling tillkom under medeltiden. Församlingen var först eget pastorat för att under 1400-talet bli moderförsamling i ett gemensamt pastorat med Borgsjö församling och Haverö församling. 1562 utbröts Haverö ur pastoratet. 1667-1669 utgjorde Torp ett eget pastorat för att 1669 åter bli moderförsamling i gemensamt pastorat med Borgsjö församling. Den 1 maj 1879 bildade Torps församling ett eget pastorat.

I Torps husförhörsböcker A I:4-8 upptas Ulvsjön om senare kom att tillhöra Stöde socken.

I Hassela husförhörslängd A I:4 upptas Storulvsjön (Svartvallen) i Torps socken.

 Serier (90 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderLängd över intill 1688-01-01 levande personer uppställd topografiskt.
Se L I a: 1

Serien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker, inbunden serieSerien inbunden
 
A II bRegister till församlingboken
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivkartonger
Personakter ordnade efter fastighet
 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregisterSerien i arkivkartong.
Personakter ordnade efter personnummer.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivkartonger.
Personakter ordnade efter dödsår och personnummer.
 
A IV eLedkort till församlingsliggareSerien i arkivkartonger 
A VFörsamlingsregisterSerien i kortregisterlådor.

Aktuellt församlingsregister 1991-06-30 ordnat efter personnummer.
 
A VI aAvgångsregisterSerien i kortregisterlådor.

Avställda personavier ordnade efter namn
 
A VI bAvgångslängderSerien inbunden 
A XRegister över kyrkotillhörigaBenämnes även församlingsregister. ADB-baserat register upplagt 1991 - 07 - 01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.
Uppgifter i registret gallras med stöd av RA - MS 1997:65 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.
 
B IIn- och utflyttningslängderSerien inbunden
 
B IIAvflyttningsjournaler
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden
 
C XDopbok fr o m 1991 - 07 - 01 
D IKonfirmationsböckerSerien inbunden där ej annat anges
 
D IIKommunionlängderSerien inbunden 
D XKonfirmationsbok fr o m 1991 - 07 - 01Serien inbunden.
Före 1991 (1993) se serie D I.
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok fr o m 1991 - 07 - 01Serien inbunden. 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden
 
F XBegravningsbok fr o m 1991 - 07 - 01Serien inbunden. 
G IBefolkningsstatistiska tabellerSerien inbunden.
 
G II aDiarium för kyrkobokföringsärendenSerien i arkivkartong. 
G II bHandlingar till kyrkobokföringsdiariet 
G IIIGudstjänststatistikSerien i arkivkartong. 
G IVÖvriga längderSerien i arkivkartong. 
G XVerksamhetregister 
H IBilagor till husförhörslängden 
H IIBilagor till flyttningslängder
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböcker 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna 
H VBilagor till lysnings- och vigselböcker
 
H VIBilagor till död- och begravningsböcker 
H VII uBilagor till kyrkobokföringen, gallringsbaraSerien gallringsbar enligt RA-MS 2000:5 och med en gallringsfrist om 20 år. 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991 - 07 - 01, ej gallringsbara 
H X uBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991 - 07 - 01, gallringsbaraSerien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.
Gallringsfrist för bilagor till dopboken är 20 år och för övriga bilagor 5 år.
 
JSkrivelser, resolutioner, kungörelserSerien i arkivkartong.
 
K ISockenstämmans protokoll och handlingarSerien inbunden om ej annat anges.
 
K II aKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll

Serien inbunden. 
K II bKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges handlingarSerien i arkivkartong. 
K III aKyrkorådets protokoll Serien inbunden. 
K III bKyrkorådets handlingarSerien i arkivkartong. 
K III cKyrkorådets diariumSerien inbunden. 
K III dBilagor till kyrkorådets diariumSerien i arkivkartong. 
K III eKyrkorådets AU - protokollSerien inbunden. 
K IV aSkolrådets protokollSerien inbunden om inte annat anges. 
K IV bFörteckning över skolpliktiga barnSerien inbunden. 
K IV cSkolrådets handlingarSerien i arkivkartong om inte annat anges. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokollSerien i arkivkartong om inte annat anges. 
L I aRäkenskaper för kyrka, huvudböckerSerien inbunden.
 
L I bRäkenskaper för kyrka, specialerSerien inbunden om ej annat anges. 
L I cHandlingar angående lönerSerien i arkivkartong. 
L I dRäkenskaper för kyrkan, verifikationer 
L I eRäkenskaper för kyrkan, övriga verifikationer 
L II aRäkenskaper för skola, huvudböckerSerien inbunden. 
L II bRäkenskaper för skola, verifikationer 
L II cRäkenskaper för skola, specialerSerien inbunden om inte annat anges. 
L IIIRäkenskaper för fattigvård
 
L IV aRäkenskaper för kollekt 
L IV bKollektverifikationerSerien i arkivkartong.
Kvartalsredogörelser och kollektverifikationer fr o m 1918 gallras med 10 års frist med stöd av RA:s gallringsbeslut 1988:19.
 
L V aRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål
 
L V bRäkenskaper för prästlöne- och boställskassornaSerien inbunden. 
L V cÖvriga räkenskaper, verifikationerSerien i arkivkartong. 
L V dBlomsterfondens verifikationerSerien i arkivkartong. 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämman 
MHandlingar angående prästvalSerien i arkivkartong. 
N IVisitationsprotokoll och handlingarSerien inbunden om ej annat anges. 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningarSerien inbunden om inte annat anges. 
O I aHandlingar angående kyrkanSerien i arkivkartong. 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenSerien i arkivkartong. 
O I cGravböcker 
O I dBilagor till gravböckerSerien i arkivkartong. 
O I uHandlingar angående kyrkogården, fakturakopior 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord
 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningenSerien i arkivkartong. 
O VDonationshandlingar 
O VI aKartor och ritningar, Kyrkor 
O VI bKartor och ritningar, Kyrkogårdar 
O VI cKartor och ritningar, Prästgård och pastorats ägor 
O VI dKartor och ritningar, Övriga ritningar 
P IÖvriga handlingarSerien i arkivkartong. 
P IIPålysningsböckerSerien i arkivkartong om inte annat anges. 
P III aHandlingar angående frivilliga församlingsarbetetSerien i arkivkartong. 
P III bTorps Frivilliges räkenskaperSerien i arkivkartong.