bild
Arkiv

Torps civilförsvarsområdes arkiv


Allmänt om civilförsvarsområden i Västernorrland och deras arkiv

I samband med att luftskyddslagen trädde i kraft 1937 (SFS 1937:504) inrättades ett antal lokala luftskyddsområden i Sverige. Luftskyddsområdena ersattes genom civilförsvarslagen (SFS 1944:536) av civilförsvarsområden, vilka övertog luftskyddsområdenas handlingar. Central myndighet för civilförsvarsområdena var Civilförsvarsstyrelsen (1944-1986) som bildades genom sammanslagning av Luftskyddsinspektionen (1937-1944) och Statens utrymningskommission (1940-1944).

Mot slutet av andra världskriget tog Sverige emot en mängd flyktingar. Till en början ansvarade inkvarteringsnämnder underställda Statens utrymningskommission för omhändertagandet av dessa flyktingar. I november 1944 (Kungl. brev 24 nov. 1944) övertog civilförsvaret och därigenom civilförsvarsområderna dessa frågor. Arkiven efter civilförsvarsområdena innehåller oftast handlingar efter luftskyddsområden, inkvarteringsnämnder såväl som civilförsvarsområden.

I juli 1960 genomfördes en stor omorganisation av civilförsvaret. Civilförsvarsområdeschefernas uppgifter i fredstid överfördes till Länsstyrelsernas civilförsvarssektioner. Samma sak hände med arkiven efter civilförsvarsområdena. Handlingar som ansågs vara av sådan vikt att de skulle bevaras för framtiden plockades ut ur civilförsvarsområdenas arkiv och förtecknades in i civilförsvarssektionens arkiv, medan resterande handlingar skulle förstöras.

Till de handlingar som skulle bevaras hörde framförallt handlingar som tillkommit i samband med att Sverige åren 1944 - 1945 tog emot en mängd flyktningar, vilkas inkvartering sköttes av civilförsvarsområdena. Diarier till dessa och andra handlingar, skrivelser i andra ärenden med mera ställdes däremot åt sidan för att gallras. Då denna gallring aldrig har skett har arkiven vid ordnings- och förteckningsarbete av Länsstyrelsen i Västernorrlands län rekonstruerat efter de olika civilförsvarsområdena. Handlingarna som tidigare varit införtecknade i civilförsvarssektionens arkiv har plockats ut och ingår numera i arkivet efter respektive civilförsvarsområde.

Något om innehållet i ett och de olika arkivbildarna som kan ingå i ett civilförsvarsområdesarkiv

Luftskyddsområden
Genom luftskyddslagen (SFS 1937:504) indelades Sverige i luftskyddsområden. Varje stad och landsfiskaldistrikt utgjorde ett luftskyddsområde. Länsstyrelsen hade hand om ledningen för luftskyddet i respektive län. Det ålåg länsstyrelsen att se till att luftskyddsområdena genomförde Luftskyddsinspektionens bestämmelser och att granska de planer som de lokala luftskyddsområdena genomförde. Enligt luftskyddskungörelsen (SFS 1937:505) ingick i förberedelserna för luftskyddet bland annat planläggning för att varna befolkningen, försvåra för fientliga flygares orientering och att se till att skyddsrummen utgjorde ett fullgott skydd mot bomber och granater.

Detta har bland annat inneburit att det i civilförsvarsområdesarkiven ibland finns ritningar och andra handlingar angående skyddsrum.

Inkvarteringsnämnder
I SFS 1940:215 stadgas om förberedelser för att vid krig eller krigsfara kunna utrymma orter, så kallad utrymningshjälp. De förberedelser och åtgärder som behövdes vidtas i en kommun för att utrymningen skulle gå bra sköttes av luftskyddschefen. De åtgärder som behövdes för ett lyckosamt emottagande av de evakuerade sköttes däremot av Inkvarteringsnämnder.

Till en början var det också dessa Inkvarteringsnämnder som ansvarade för inkvarteringen av de flyktingar som kom till Sverige under andra världskriget.

Civilförsvarsområden
Enligt civilförsvarslagen (SFS 1944:536) skulle varje landsfiskaldistrikt och stad som ej ingår i landsfiskaldistrikt utgöra ett civilförsvarsområde. Ledningen av civilförsvarsområdet skulle handhas av en civilförsvarschef, vilken utsågs av länsstyrelsen.

När civilförsvarslagen trädde ikraft innebar detta att civilförsvarsområdena kom att överta både luftskyddsområdena och inkvarteringsnämndernas arbetsuppgifter och handlingar.

Andra angränsande arkiv
Handlingar efter civilförsvaret går alltså att söka på flera olika håll eller nivåer. På den nationella nivån finns Luftskyddsinspektionen, Statens utrymningskommission och Civilförsvarsstyrelsen. På den regionala nivån finns länsstyrelsens civilförsvarsavdelning (1938-1948) och efterföljaren civilförsvarssektionen (1949-1971). På lokal nivå finns arkiven efter civilförsvarsområdena i Västernorrland i många fall helt eller delvis bevarade. Beträffande civilförsvarets frivilliga del finns arkivet efter Västernorrlands läns civilförsvarsförbund bevarat.

 Serier (1 st)

Referenskod 
Vol