1632-12-06
Högh-Välborne Herre
gunstige patron.
E. E. är mijn undervillige tienst altidh
redebogen, så lenge jagh leffver.

Nådige Herre, E. E. bedröffvelige skrifvelse aff den 14. nov. uhr Franckfurt, är migh sampt medh ett pacquett till rijkzens rådh i Sverige, den 4. decemb. tilhanda kommet.a Pacquetet skickade iagh strachs medh två poster tillijka (både svenske karar, på thet the visser gå skulle) till Sverige. Kunne föga vara ther före än emot julaveckan. Gudh nådhe the godhe herrer, så väl som alla trogne svenske män, hvadh för en sorgeligh och otijdigh julatijdingh the thenne gången bekommandes varde. Nu fallet är inthet att förändra, Gudhz rådh äre oransakelige, medh hans guddomelige disposition moste man sigh åtnöija. Gudh vari den makalösa Gustav II Adolfkonungens siäl nådigh, sampt styrckia och hugsvala alla trogne patrioter, Han ville i synnerheet erholla E. Exc. vidh godh helsa, och gifva E. Exc. så här effter som altidh här till gott modh och godha rådh, så hoppes iagh thet kan ännu måtteligen afflöpa.

Gemuetherna här nedre äre i gemeene svåra perturberadhe, söria mechtog ting att thet vill nu inthet mehr så väl afflöpa under andra hufvuden, som under H. K. M.:t giorde och giordt hadhe. Kur-Sachsen Chur Saxen1 tracterar här2 nedre nu i longan tidh till förbinda öffver och neder säxiske kreytzer inter se och medh Danmarck för både maria3 schuldh, som vidh desse creytzer4 tilsammanstöta. Nu post obitum S. R. M:tis skall han5 så mycket mehr görat. Hans agent6 här hafver i desse dagar fått breff aff sin hossbonde och befalningh at reesa ther medh till Danmarck7. Kristian IVKonungen i Danmarck skrifves gifua wartgeldt uth på 80 capitener. Kong. i Danmarck8 hafver mycket transversum agerat Chur Saxen9 genom sin sohn10 och Arnimb11b hvilcken nu skrifves aperte begynna på galnas.

Then elake borge12mestaren och någre fhå af the största i Hamburg 13 gloriera nu högt14. Mena Leipzicher Schluss ähr nu uthe15c. Then chur saxiske agent16 hafver i desse dagar hoos en och annan sagt, turpe esse at the tyske evangeliske ständer17 skola nu dependera af svenske directorio18. Man kan gifva them svenske19 een recompens20 och söndra sigh21 frå them. Man hafver interciperat Walsteines22d breff ther i han23 råder Ferdinand II keysaren24 uthblåsa en general pardon och göra fredh25. Sijr altså lijkt Danmark och Saxen26 lära göre theres bästa att skilia the evangeliske ständer ifrån Sverige27 att vij moste sluta fredh och28 effter theres meningh gå tomhändta till Sverige29, och mumlas här30 starckt att Kon. M:t är icke aff fienden uthan en förnemb person aff vår sidha dödhet, som ther till skall vara, så väl, af æmulis som keysaren31 instigeradt. Men32 the äre fuller ther emot något rädda, at vij skola invocare Frankrike Franckrijke33; är altså godh rådh aff nödhen.

Hertig Friderich Ulrich af Brunswijk34e sampt hertigen av Mechelburg35f och erckiebispen af Bremen36g vela fuller blifva vidh alliancen37 om the andre inthet38 förföra them. Medh ingen furste i NiedersachsenNedre Saxen39 hafve vij mehr alliance40, effter migh bleff befahlat inneholla ther medh. Aff hertigen af Lüneborg41 hafver jagh fuller een underskrifven fœdus42. Men effter then bleff på vår sidha inthet ratificerat43, vele the ock fögha mehr veta ther aff. Lübeck, Hamburg och Bremen44, haffver vij aldrigh fått till fœdus45, the hafver inthet46 länger huarthere än på enn viss tijdh47 sluta velat. The penninger48 the hafva gifuit är mehr ad redimendam noxam ähn af affection49 skedtt. In summa, hvadh vij medh macht50 kunne holla, thet hafve51 vij. Elliest skole the medh een smörgåås52 vela affvisa oss53. Doch kan nu den nödh dhe54 äre uthi, komma dem55 till genom tractat56 at loffva E. E. någott. Derföre ähr nu rätta tijdh till tractat medh dem57.

Stade och Wißmar sampt dhe andra marcker58 leffva nu alle af hvar sijn fürstl. nåde och59 hoppas Salvius60 fuller alt gott, men61 skulle be:te fürster62 förföras, så sijr E. Exc. på huadh fundament dhe63 stå.

I begge stiffterne Verden och Brehmen, äre halfempte regiment knechter, erchiebispens, Leslie, AlexanderH. Lessles, Astonsh, Lumsdainesi och Bilefeldsj squadron sampt tu comp. till häst och tu comp. draguner. Om E. Exc. sänder någon armée64 till Weser Weserströmen65 så kunna dhe66 få ther af67 en godh deel. Elliest är här ett complet regimente gambla finska knechter till Wißmar ahnkomna, effter rijksens rådh vele hafva svensk garnison i alle maritima loca68. Sänder E. Exc. ingen armée till Weseren69, så bedher iagh fliteligen E. E. ville hasteligen tijt opfordra huadh här till garnison icke70 behöfves. Ty Salvius71 kan inthet underholla them alle ähr72 ock onyttigt.

Hertig Hans af Holstein73 hafver härtill præsenterat tu regiment, ett till häst och ett till foot. Nu vill han effter Chur Saxen74 och säger alle fürster75 lära gåå76 tijt. Så vill ock hans broder inthet77 mehr sluta här78, hafver ther medh sölat heela sommaren och nur varit dilationes, till thes han såge, wo es hinauß will. Dromundk skrifver migh, at örterne ther bortåt stå väl och hafver ingen nödh, her Sten Bielckel är ock tijtkommen. Derföre tviflar jagh om mijn reesa görs tijt behoff. Men till Mecklenburg Meckelburg79 moste jagh fuller, oahnsedt både hertigerne och Saltzburgm loffva migh gott. Proviant80 som migh uhr Sverige är loffvat, är sompt tijt ahnkommet, som[pt] än inthet. Hinner nu för posten schuldh intet mehr, uthan befaler E. Exc. under Gudz thens alrehögstes nåderike beskerm till långvarig lijffzundhet ganska undervilleligen. Datum Hamburg81 den 6/16 Decemb. 1632.

E. Exc.
Undervilligste tienare
sålenge jagh leffver
J. Salvius mp.

Jagh skal ryckia fort åt Mechelburg. Præstabo quæ excellentia vestra mihi mandat, fidelissime. Expecto Erich Larssonsn ahnkunft och assistence medh länchtan. Mårten Wewetzero är fuller i Lubeck, och vil op till E. Exc., men tors inthet komma til Hamburg ob multitudinem creditorum privatorum. I Wismar82 behöfves, serdeles moot öpet vatnet, en annan öffver comendeur, svensk man. Bedher ödmiukelig E. Exc. icke förtänckie detta plumpachtige hastige schrifvande, posten ijlar och iagh kommer äffven hem frå erchiebispen, qui ægrotavit, sed convaluit.

Adress:

Dem Hochwolgebornen Herrn, H. Axell Ochsenstiern, der Königl. M:t Zu Schweden undt d:o Reiche Raht, Cantzler, General Legato bey der armée undt in den Rheinischen und Fränckischen Creissen Freyherrn Zu Kymitho, Herrn Zu Vyholm undt Tidön, Rittern, Meim gnedige Herren
Erffurdt oder wo S. Excell zu finden.

Påteckning:

Præs. DresdenDreßden den 27. Decemb. 1632


Utgivare: Per-Gunnar Ottosson, P-G Ottosson , Helmut Backhaus

__________________________

Textkritiska noter

1752      2203      3d.9 / 3477 och 881 inter se rr / aa / Oo för både 1335      4879      5c      6190      72106      8Oo      9752      103208      1172.31.80.51.29.71      12659      13t / 1763      141880½      15v nu θ      16752 / 190      173349 / 1250      18vv / 3143 / 993      193143      2030.26.50.64.19.55.26.79.16      213185      223735      23c      24Kk      251569 / 56.73.30.47.64.78 / rr göra 1432      26Oo / rr / O      273349 / vv / 3143      281432 / rr      2966 / 3143      30203      31nn / 72.25.19.60.29.51.15 som 2066½      32119½      332106½      341828      351838      36rr / 1231 / nn / 618      37205      38232 / ee      392080 / 1473 / t / 881      40205      411834      421370      43tt sidha ee / 2884      442278½ / 1763 / rr / 618      451370      46ee      471622 / 3893      481548      4930.25.47.51.20.26.80.48.72.19 / 58.25.36.73.20 ähn θ / 182      50aa / 2294      511753      5216.19.63.30.75.72.73.16      533660      542544 / mm      55mm.      56a / 3385      57v nu rätta 3893 / d9 / 3385 / aa / q      583230 / aa / 58.51.16.19.73.30 sampt dhe 232 / 2332      59198 / uu hvar sijn 1473 / 1640 / rr      603319      61119½      621473      63η hvadh 1450 / mm      64307      653787      66mm      67vv      683143 / 1504 / t / 198 / 2337      692080 / 307 till 3787      70203 till 1504 / ee      713319      72ee / 3623 them 198 / v      731825 / 68.72.80.16 / vv / 1917      74c / 66 / 752      75199 / 1473      761538      77635 / ee      78203      792360      802843      811763      82t / 58.51.16.19.73.30      

Realianoter