bild
Dossier-akt

Handlingar rörande intervjuer och samtal med personer som arbetat med Estoniafrågan

Estoniasamlingen (SPF)

 Dokument (132 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
1Register över intervjuer 1997 – 1998 
2Förteckning över utskrivna band gällande möten och samtal 
3Minnesanteckningar från möte med Styrelsen för psykologiskt försvar 
4Möte med personal på Styrelsen för psykologist försvar 
5Möte med personal på Styrelsen för psykologiskt försvar 
6Minnesanteckningar från samtal med personal på statsrådsberedningen ang erfarenheter vid Estonias förlisning 
7Minnesanteckningar från samtal med f.d politisk sakkunnig på statsrådsberedningen ang erfarenheter vid Estonias förlisning 
8Minnesanteckningar från samtal med kommunikationsminister ang erfarenheter vid Estonias förlisning 
9Minnesanteckningar från möte med f.d. statsministern ang erfarenheter vid Estonias förlisning 
10Minnesanteckningar från möte med representant från Ersta sjukhus samt professor ang erfarenheter vid Estonias förlisningBilagor: Rapport och synpunkter ang den psykiska hälsorisken för dykare m fl (på norska) 
11Minnesanteckningar från möte med anhörig till omkommen vid Alexander Kielland olyckanBilagor: Kommentarer och synpunkter på Etiska Rådets rekommendation utifrån anhörigs erfarenheter efter Alexander Kielland olyckan. 
12Minnesanteckningar från möte med statssekreterare och departementsråd ang erfarenheter vid Estonias förlisning 
13Minnesanteckningar från möte med departementssekreterare på kommunikationsdepartementet ang erfarenheter vid Estonias förlisning 
14Minnesanteckningar från möte med Sjöfartsverkets chefsjurist m.m. ang erfarenheter vid Estonias förlisning 
15Anteckningar från möte med generaldirektören för Statens haverikommission ang erfarenheter vid Estonias förlisning 
16Minnesanteckningar från möte ang erfarenheter i arbetet med Estoniafrågan 
17Minnesanteckningar från möte ang erfarenheter i arbetet med Estoniafrågan 
18Minnesanteckningar från möte med f.d statsminister ang erfarenheter vid Estonias förlisning 
19Minnesanteckningar från möte med politisk sakkunnig hos kommunikationsministern ang erfarenheter vid Estonias förlisning 
20Minnesanteckningar från möte f.d. enhetschef för affärsverksamheten på kommunikationsdepartementetang erfarenheter vid Estonias förlisning 
21Minnesanteckningar från möte med rätts- och expeditionschefen på kommunikationsdepartementet ang erfarenheter vid Estonias förlisning 
22Minnesanteckningar från möte med ledamot i Etiska Rådet Bilaga: Redovisning av Etiska Rådets ställningstagande inför regeringens beslut avseende M/S Estonias förlisning och dess följder 
23Minnesanteckningar från möte med ledamot i Etiska Rådet 
24Minnesanteckningar från möte med f.d. statssekreterare ang erfarenheter vid Estonias förlisning 
25Minnesanteckningar från möte med ledamot av Etiska Rådet 
26Minnesanteckningar från möte med kommunikationsministerns pressekreterare ang erfarenheter vid Estonias förlisning 
27Minnesanteckningar från möte med ledamot av Etiska Rådet 
28Minnesanteckningar från möte med ledamot av Etiska Rådet 
29Minnesanteckningar från möte med ledamot av Etiska Rådet 
30Minnesanteckningar från möte med ledamot av Etiska Rådet 
31Minnesanteckningar från möte med expeditionschef på statsrådsberedningen ang erfarenheter vid Estonias förlisningBilaga: svar ang frågor gällande regeringsbeslut tagna i anslutning till Estoniakatastrofen daterat 1995-11-03. 
32Minnesanteckningar från möte med f.d. kommunikationsministern ang erfarenheter vid Estonias förlisning 
33Utskrift av bandupptagning gjord vid möte med ledamot av Etiska rådet 
34Utskrift av bandupptagning gjord vid samtal med ledamot av Etiska rådet 
35Utskrift av bandupptagning gjord vid samtal med f.d. bistånds- och människorättsminister ang erfarenheter vid Estonias förlisning 
36Utskrift av bandupptagning från möte med f.d justitieminister ang erfarenheter vid Estonias förlisning 
37Register över samtal ang erfarenheter vid Estonias förlisning 1998-03-20 – 1998-04-22Pärm 2. 
38Utskrift av bandupptagning från möte med f.d försvarsminister ang erfarenheter vid Estonias förlisning 
39Utskrift av bandupptagning från möte med personal på utrikesdepartementetang erfarenheter vid Estonias förlisning. 
40Utskrift av bandupptagning från möte med personal på statsrådsberedningang erfarenheter vid Estonias förlisning. 
41Minnesanteckning från telefonsamtal med personal på statsrådsberedningenAng partiöverläggningen den 18 oktober 1994. 
42Utskrift av bandupptagning från möte med f.d. ärkebiskop ang erfarenheter vid Estonias förlisning 
43Utskrift av bandupptagning från möte med f.d. socialminister ang erfarenheter vid Estonias förlisning 
44Utskrift av bandupptagning från möte med personal på sjöfartsverket ang erfarenheter vid Estonias förlisning 
45Utskrift av bandupptagning från möte med tjänsteman på Sjöfartsverket ang erfarenheter vid Estonias förlisning samt haverikommissionens arbete. 
46Utskrift av bandupptagning fån möte med tjänsteman på kommunikationsdepartementet 
47Minnesanteckningar från möte med tjänsteman på sjöfartsverketang erfarenheter vid Estonias förlisning 
48Minnesanteckningar från möte med tjänsteman på sjöfartsverketang erfarenheter vid Estonias förlisning 
49Utskrift av bandupptagning från möte med tjänsteman på sjöfartsverketang erfarenheter vid Estonias förlisning 
50Utskrift av bandupptagning från möte med f.d. utrikesminister ang erfarenheter vid Estonias förlisning 
51Utskrift av bandupptagning från möte med riksdagsledamot ang erfarenheter vid Estonias förlisning 
52Utskrift av bandupptagning från möte med chefsåklagare ang erfarenheter vid Estonias förlisning 
53Minnesanteckningar från möte med kommunikationsministerns assistentang erfarenheter vid Estonias förlisning 
54Minnesanteckningar från möte med läkare på Huddinge sjukhusang erfarenheter vid Estonias förlisning. 
55Utskrift av bandupptagning från möte med särskild utredare ang erfarenheter vid Estonias förlisning 
56Utskrift av bandupptagning från möte med f.d. justitieministerang erfarenheter vid Estonias förlisning. 
57Minnesanteckningar från möte med presschef hos f.d. statsministernAng erfarenheter vid Estonias förlisning. 
58Utskrift av bandupptagning från möte med f.d. civilminister ang erfarenheter vid Estonias förlisning. 
59Utskrift av bandupptagning från möte med dåvarande kommunikationsministernang erfarenheter vid Estonias förlisning. 
60Utskrift av bandupptagning från möte med f.d mättnadsdykareang erfarenheter vid dykningar gjorda i december 1994. 
61Minnesanteckningar från möte med f.d. tjänsteman på statsrådsberedningenang erfarenheter vid Estonias förlisning. 
62Minnesanteckning från möte med tjänsteman på statsrådsberedningenAng erfarenheter vid Estonias förlisning. 
63Register över samtal ang erfarenheter vid Estonias förlisning 1998-04-22 – 1998-05-07 
64Utskrift av bandupptagning från möte med statssekreterare på kommunikationsdepartementetang erfarenheter med anledning av Estonias förlisning. 
65Utskrift av bandupptagning från möte med riksdagsledamotang erfarenheter med anledning av Estonias förlisning. 
66Utskrift av bandupptagning från möte med rättschef på utrikesdepartementetang erfarenheter med anledning av Estonias förlisning. 
67Utskrift av bandupptagning från möte med pressekreterare åt f.d. kommunikationsministerang erfarenheter med anledning av Estonias förlisning. 
68Utskrift av bandupptagning från möte med f.d ambassadören i Tallinnang erfarenheter i samband med Estonias förlisning. 
69Minnesanteckningar från möte med statssekreterareang erfarenheter i samband med Estonias förlisning. 
70Minnesanteckningar från möte med Vilhelmina kommuns skolchefang erfarenheter i samband med Estonias förlisning. 
71Minnesanteckningar från möte med representanter från kyrkan i Vilhelminaang erfarenheter i samband med Estonias förlisning. 
72Utskrift av bandupptagning från möte med f.d. tjänsteman på statsrådsberedningenang erfarenheter i samband med Estonias förlisning. 
73Utskrift av bandupptagning från möte med f.d. tjänsteman på kommunikationsdepartementetang erfarenheter i samband med Estonias förlisning. 
74Minnesanteckningar från möte med anhörigrepresentant vid ST-Polisväsendeang anhörigföreningens verksamhet m.m. 
75Minnesanteckningar från möte med representant från Vilhelminas anhörigföreningang föreningens verksamhet och erfarenheter i samband med Estonias förlisning. 
76Minnesanteckningar från möte med representant från Lindesbergs anhörigföreningang föreningens verksamhet samt erfarenheter i samband med Estonias förlisning. 
77Utskrift av bandupptagning från möte med tjänsteman på sjöfartsinspektionenang erfarenheter i samband med Estonias förlisning. 
78Utskrift av bandupptagning från möte med riksdagsledamotang erfarenheter i samband med Estonias förlisning. 
79Utskrift av bandupptagning från möte med tjänsteman på rättsmedicinalverketang erfarenheter i samband med Estonias förlisning.
Bilaga: Promemoria ang de rättsmedicinska förutsättningarna för omhändertagande och identifiering av omkomna.
 
80Minnesanteckningar från möte med f.d. biträdande justitieministerang erfarenheter i samband med Estonias förlisning. 
81Utskrift av bandupptagning från möte med f.d. tjänsteman på statsrådsberedningenang erfarenheter i samband med Estonias förlisning. 
82Utskrift av bandupptagning från möte med f.d. statminister och tjänsteman på statsrådsberedningenang erfarenheter i samband med Estonias förlisning. 
83Utskrift av bandupptagning från möte med statssekreterareang erfarenheter i samband med Estonias förlisning. 
84Minnesanteckningar från möte med representant från överlevandeföreningen Neptunusang föreningens verksamhet samt erfarenheter i samband med Estonias förlisning.
Bilagor: Enkät till överlevande från PTSD-enheten vid Karolinska institutet.
 
85Utskrift av bandupptagning från möte med representant från Stockholms stiftang erfarenheter i samband med Estonias förlisning.
Bilagor: sammanfattning av ledningen av Stockholms stifts insatser; rapport från insats vid Estlines terminal den 28 september till den 30 september 1994.
 
86Register över samtal ang erfarenheter vid Estonias förlisning1998-05-11 – 1998-08-25 
87Minnesanteckningar från möte med tjänsteman på statsrådsberedningenang erfarenheter i samband med Estonias förlisning. 
88Utskrift av bandupptagning fån möte med tjänsteman på kommunikationsdepartementetang erfarenheter i samband med Estonias förlisning. 
89Minnesanteckningar från symposium ang kris- och katastrofberedskapSammanfattning av Dagfinn Winjes föreläsning ang krispsykologi. 
90Minnesanteckning från telefonsamtal med befälhavare på isbrytaren Aleang incidenten vid Estonias haveriplats i augusti 1997. 
91Utskrift av bandupptagning från möte med representant för ID-kommissionen
ang erfarenheter i samband med Estonias förlisning.
Bilagor: Händelseförlopp med tidsangivelser efter förlisningen och fram till den 15 december; skrivelse samt promemoria ang bärgning och/eller omhändertagande av kroppar.
 
92Minnesanteckningar från möte med f.d. pressekreterare vid näringsdepartementetang erfarenheter i samband med Estonias förlisning. 
93Minnesanteckningar från möte med anhörigföreningen inom kooperationenang föreningens verksamhet samt erfarenheter i samband med Estonias förlisning. 
94Minnesanteckningar från möte med f.d. befälhavare på isbrytaren Aleang bevakning och incident vid Estonias förlisningsplats i juni 1995. 
95Minnesanteckningar från möte med f.d. expeditionschef på civildepartementetang erfarenheter i samband med Estonias förlisning. 
96Utskrift av bandupptagning från möte med f.d. socialministerang erfarenheter i samband med Estonias förlisning. 
97Utskrift av bandupptagning från möte med personal på statens konstrådang utformning av minnesvård över Estonias offer. 
98Utskrift av bandupptagning från möte med tjänstemän från kulturdepartementetang erfarenhet i samband med Estonias förlisningen. 
99Minnesanteckningar från möte med estniska journalisterAng estniska anhörigas och estländares syn på hanteringen av Estoniakatastrofen m.m. 
100Minnesanteckningar från möte med representant för anhörigföreningen Memento Mareang föreningens verksamhet samt erfarenheter i samband med Estonias förlisning. 
101Minnesanteckningar från möte med psykologer och kyrkorepresentanter i TallinnAng estländarnas erfarenheter och hantering i samband med Estonias förlisning. 
102Minnesanteckningar från möte med representanter för finska trafikministeriet och sjöfartsverketang erfarenheter och hantering av Estoniafrågan i Finland. 
103Minnesanteckningar från möte med ambassadör och tjänstemän på finska utrikesdepartementetang erfarenheter och hantering av Estoniafrågan i Finland. 
104Minnesanteckningar från möte med personal på svenska ambassaden i Helsingforsang erfarenheter med anledning av Estonias förlisning. 
105Minnesanteckningar från möte med biträdande statssekreterare vid transportministeriet i Estlandang arbetet med att förbättra sjösäkerheten och utarbeta särskilda åtgärdsprogram. 
106Minnesanteckningar från möte med Birgittasystrarna i Tallinnang erfarenheter och arbetet med anledning av Estonias förlisning. 
107Minnesanteckningar från möte på det estniska inrikesdepartementetang erfarenheter och hanteringen av Estoniafrågan. 
108Minnesanteckningar från möte med den estniska anhörigföreningen Memento Estoniaang föreningens organisation, arbete och erfarenheter i samband med Estonias förlisning. 
109Register över samtal och möten ang erfarenheter i samband med Estonias förlisning1998-08-25 – 1999-03-08 
110Minnesanteckningar från möte med f.d. vice polischefen i Tallinn samt ordföranden i estniska identitetskommissionenang identifieringsarbetet av omkomna efter Estoniakatastrofen. 
111Minnesanteckningar från möte med företrädare för den estniska kyrkanang erfarenheter och arbete i samband med Estonias förlisning. 
112Minnesanteckningar från möte med representanter från Åbo centralbrandstationang erfarenheter vid räddningsinsatsen i samband med Estonias förlisning. 
113Utskrift av bandupptagning från möte med socialkuratorer, representanter för svenska kyrkan m.m.ang erfarenheter och arbetsinsats i samband med Estonias förlisning.
Bilaga: Stiftsadjunkt Gunnar Lundgrens utvärdering av Estoniaincidenten.
 
114Minnesanteckningar från möte med marksäkerhetschef på SASAng beredskapen och hanteringen vid en flygolycka.
Bilaga: Nödplan för SAS (på engelska).
 
115Minnesanteckningar från möte ang massmediahantering och information vid katastrofarbete 
116Minnesanteckningar från möte med Sveriges statsministernang erfarenheter av hanteringen av Estoniafrågan. 
117Minnesanteckningar från möte med kansliråd vid statsrådsberedningenang beredskaps- och krisarbete. 
118Utskrift av bandupptagning från möte med personal på SPFang samhällets informationsskyldighet m.m. 
119Utskrift av bandupptagning från möte ang medicinsk katastrofberedskap m.m.Bilaga: Informationsblad ang nätverket Enar - samverkan kring psykiskt och socialt kris- och katastrofarbete. 
120Minnesanteckningar från möte ang analysgruppens seminarium om information 
121Minnesanteckningar från möte med pressekreterare i statsrådsberedningen samt tjänsteman på regeringskanslietang erfarenheter i samband med Estonias förlisning. 
122Minnesanteckningar från möte med säkerhetschef på SASang arbetet vid nödsituationer. 
123Utskrift av bandupptagning från möte ang framtida katastrofberedskap 
124Minnesanteckningar från möte ang Huddinge sjukhus arbete i samband med Estonias förlisning 
125Minnesanteckningar från möte med fartygshistoriker ang tidigare förlista fartyg 
126Minnesanteckningar från möte ang ledningsarbetet vid stora katastrofer m.m. 
127Minnesanteckningar från möte ang proposition rörande svåra påfrestningar i fred 
128Minnesanteckningar från möte ang den svenska katastrofberedskapen 
129Minnesanteckningar från möte ang övningar i katastrofberedskap 
130Minnesanteckningar från möte ang länsstyrelsens krisberedskap 
131Minnesanteckningar från möte ang kommunernas krisberedskapBilaga: arbetsutkast till rapport "Kommunalrättsliga aspekter på ledningsfunktionen vid svåra påfrestningar". 
132Minnesanteckningar från möte ang Ersta sjukhus erfarenheter i arbetet med de anhöriga 

 Volymer (4 st)

Referenskod 
Lagrad i: SE/SPF/1/ES/20/010 
Lagrad i: SE/SPF/1/ES/20/011 
Lagrad i: SE/SPF/1/ES/20/012 
Lagrad i: SE/SPF/1/ES/20/013