SDHK-nr: 16852

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1407  mars  16
Utfärdandeort
Kind 
Innehåll

Invånarna i Kinds hd ber konung Erik och drottning Margareta att stadfästa deras val av Knut Bossons son Bo Knutsson till häradshövding.

Språk

svenska

Källor
  • Original: Or. perg. RA 0101 bilder
Brevtext

Wara kærlica øthmyuka thiænist nw och allin thima. Witha skulin j kære nadhoge herra, herra konung Erik och war kara (!) nadogha frw drøtning Marghit, at wy fatigha almoghen i Kynd hafwom alle meth sampthykkiø allar wara och kærlek och meth beradhno modhe walt och wnth ærlix mans och wælbornom herre Knwtz Bossons son, fordhom war høuitzman i wart hæradhe war, som Gudh hans siæll nadhe, som ær Boo Knwtzson, hæratzhøftinga dømit i Kynd, forthy at han ær hær swa inne meth oss och wy befinnom kærlek och ræth aff hans formyndarom och æmbitzmannom, swa æpter for:da her Knwt Bossons dødh som i hans liifs thima, for then skuld tykker oss allom saman, them hær i thy sama hæradhe byggia och boo, klærkom och lekmannom, bondom och landboin, at wy konnom ængin nyttoghare hærædhzhøftinga fa ælla wælia, then oos nyttoghare ær, mædhan han och hans formyndare then for:da Boo Knwtzson thænna forscrepna hæradhit Kynd handamellan hafwa meth allom tillaghom och konunxlikom ræth aff idher nadh æpter thy som wy idher nadh och wisso breff seet och hørth haffwom, thy tykker oos allom saman fore wara fatighadom skuld bætra haffwa een høffwitzman æn flere, forthy bydhom wy idher nadh alle meth samthyct och kærleghe oc thiænistelighe røøst, wan kæra herra konung Erik oc wara kæra nadhogha frw drøtning Margarete, at j wæl gørin for Gudz skuld oc fore ware øthmyuke thiænist sculd, at j then for:da Bo Knwtz son ja ord gifwen thil thet for:da hæradzhøfftinga døme, thæss bydhom wy alla kærlica meth enne samthyct røst. Til thes breffs mere wisso och høghre forwarning bedhoms wy ærlica manna incigle witerlica hængenda fore thetta breff, som hær æpter næmpnas oc i thy sama hæradhe byggiæ oc boo, swasom her Marten, prowast i sama hæradhe, oc her Olaff, kirkioherra i Horn, och Harald Skytta oc Jowan Spænnaklow, mædhan wy ey hæradhz incigl i thetta hafwom. Scriptum et actum Kyndie, anno Domini mcd° septimo, feria quarta proxima ante dominicam palmarum.

Extratext

På frånsidan: Item breff på Kindh.

Sigill

Sigillen saknas.

Tryckt
Senast ändrad

2015-06-05Kommentera post/rapportera fel