SDHK-nr: 11928

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1381  juni  28
Utfärdandeort
Nyköping 
Innehåll

Bo Jonsson, drots i Sverige, kungör i öppet brev att han beslagtagit all Karl Nilssons egendom i Södermanland på grund av de stora och mångfaldiga förbrytelser denne fällts för, vilket är allmänt känt i Sverige. Dessa egendomar har utfärdaren varken genom köp eller byte eller på något annat sätt erhållit från Gregers Anundsson eller hans hustru Ingeborg Nilsdotter. Utfärdaren intygar därför att dessa varken har arv eller skulder efter Karl Nilsson. Vidare har utfärdaren till Gregers, dennes maka hustru Ingeborg och deras arvingar sålt och på evig tid överlåtit 1 markland jord med alla tillagor i Viggeby i Dalby socken i Hagunda härad, som han fått av biskop Tord (Gunnarsson) i Strängnäs. Utfärdaren erkänner sig till fullo ha mottagit köpeskillingen (av köparna) och avhänder sig och sina arvingar egendomen samt överlåter den till Gregers Anundsson och Ingeborg Nilsdotter och deras arvingar med full dispositionsrätt. Han ger häradshövdingen i samma härad där egendomen ligger fullmakt att ge fasta till köparna eller deras ombud.

Utfärdaren beseglar tillsammans med riddarna Karl Ulfsson av Tofta och Knut Karlsson.

Språk

svenska

Källor
  • Original: Orig. på perg. (28,7 x 13,4 cm, uppveck 1,4 cm; 18 rader), Sv. Riksarkivet (SE/RA/0101) bilder
  • Eftermedeltida avskrifter: Brocman: II Misc. 24:11; (omkring 1700) Biographica G 11 b: Grip RA
Brevtext

Alla the mæn thetta breff høra ælla see helsar jac Bo Jonsson drotzstæ j Suerike euerdelika medh warom Herra / Kennis jac opinbarlika medh thesso mino nærwarende opno brefue ‧ mik hafua anamat ok j mina wærio takit alt Karl Niclissons godz huar thet helzt ligger j Sudhermannalandh ‧ fore hans stor oc mangfald brwt ‧ ther han fore fælder war suasom mangom godhom mannom j Suerike witerlikt oc kunnokt ær / oc hafuer jac thetta sama godzit af Gregrisse Anundason ælla husfrw Ingeborghe Niclissa dotter hans husfrw ekke fangit æntiggia medh køp ælla skipte ‧ ælla nokrom androm lundom / Thẏ bær jac them ‧ thes vitne at the ægha epter then fornempda Karl Niclisson huarte arfua ælla gielda. Framledis kennis jac them fornempda Gregrisse oc hans husfrw Ingeborghe oc therra arfuum salt oc vplatit hafua / j Wiby eet mark landh jordh j Daby sokn jnnan Hagh[u]ndahundare huilkit jac fik af werdoghom fadher herra Thord medh Gudz forsyn biscop j Strengenæs medh huss jordh akrom oc ængiom scoghom oc fiskewatnom oc allom androm tillaghom nær oc fiærren engo vndan takno som thesso godze af alder tillighat hafuer / til euerdelika ægho fore ena vissa peninga summo ‧ oc fult wærdh som jac af them vpburit hafuer / sua at mic allaledis wal nøgher. Thy afhender jac mik oc minom arfuum thet sama godzit oc tileynar thet them fornempdom Gregrisse Anundason oc Ingeborge Niclissadotter oc thera arfuum oc hemolt gør til euerdelika ægho sua at the thet magho wenda oc allaledis skipa epter therra vilia som them nyttast synis ohindrat oc oqualt af mic oc minom arfuum epter thenna dagh ‧ oc gifuer jac hæratzhøfthinganom j sama hundare som godzit j ligger fulla macht them ælla therra visso vmbudhi thet fastfara medh fastom oc allom skælum lika wiss jac sielfuer nær stadder ware. Til huilkins brefs mere visso mit incighle ær her fore hengt oc til witnisbyrdh hafuer jac beetz incighle ærlika manna herra Karls Vlfsons af Thøptom oc herra Knutz Karlssons riddara / fore thetta bref. Datum Nicopie anno Dominj Mºcccºlxxxjº, vigilia beatorum Petri et Pauli apostolorum /

Extratext

På baksidan: Littera Boo Joansson super vna marcha[t]a terre in Vigerbẏ parochie Dalbẏ
Littera Johannis Boecij

Sigill

nr 1 runt av brunt vax, skadat, diameter 3,0 cm (heraldiskt sigill, se SMV I, s. 408, och för foto av bevarat ex. se Medeltida småkonst. Sigill i Riksarkivet, 1997, s. 47, nr 58): [S’ Boecii Io]nson; nr 2 runt av ofärgat vax, skadat med utplånad vapenbild och omskrift, diameter 3,2 cm (heraldiskt sigill, se SMV I, s. 118, och bättre bevarat ex. i brev 1374 8/9, DS nr 8639); nr 3 saknas. – En sigillpåse av purpurfärgat tyg förvaras löst med brevet.

Text på sigillremsa nr 1: […] Bo; nr 2: […]j Karoli.

Tryckt
Tryckt regest
    RPB 1596
Litteratur och kommentar

Om Karl Nilsson (kluven sköld) som dräptes i Stockholms gråbrödrakloster den 19 juni år 1381 av Bo Jonsson eller dennes tjänare, se H. Gillingstam i SBL XVI, s. 686, ÄSF I, s. 138, F. Liljeholm i PHT 1952, s. 40, och E. Andersson (utg.), Gråbrödernas diarium (2017), s. 57 med not 147. Se även brev 1381 29/11 (DS nr 10554 / SDHK nr 12035).

Om Gregers Anundsson, senare känd som häradshövding i Långhundra härad, och hans hustru Ingeborg Nilsdotter, Karl Nilssons syster, se J. E. Almquist, Lagsagor och domsagor i Sverige I (1954), s. 29, och DMS, Uppland 1:6, s. 60 f.

Om Karl Ulfsson (Sparre av Tofta) och sonen Knut Karlsson se SRM s. 53 och 55.

Angående Viggeby se DMS, Uppland 1:6, s. 68 ff.

Originalet är hårt slitet och har granskats under UV-ljus.

Senast ändrad

2023-03-09Kommentera post/rapportera fel