ARKIVALIER_status 201 Status:band: Skadat bokband, gäller ej inlagan. 20101 Status:band:brand: Bokbandet är brandskadat. Om bandet är sotigt men i övrigt i god kondition se termen: band:ytsmuts\sot:. 20102 Status:band:häftning: Bokblocket uppvisar skador på den/de komponenter som håller samman bladen, gäller även klamrade o ch spridlimmade böcker. 2010201 Status:band:häftning:lösa blad: Lösa blad finns i volymen. 2010202 Status:band:häftning:sprucken: Rygglimning/fodring sprucken. Detta gäller både tråd och limhäftad bok. 2010203 Status:band:häftning:trådhäftning: Trådhäftning skadad/lös, t.ex. tråd av, bind skadade eller av. 20103 Status:band:kapitälband: Lösa, skadade eller bortfallna kapitälband. 20104 Status:band:missfärgningar: Partiella färgförändringar i överdragsmaterialet. 2010401 Status:band:missfärgningar:blekning: Överdragsmaterialets färg är urblekt. 2010402 Status:band:missfärgningar:fläckar: Fläckar av t.ex. fett, lim, adhesives, bläck m.m. 2010403 Status:band:missfärgningar:fukt: Missfärgning orsakad av fukt, med karakteristiska fläckar. Jfr. engelskans "tidelines". 20105 Status:band:mögel/mikro: Spår av mikroorganismer. Orsakar ofta nedbrytning av materialet och missfärgningar. 20106 Status:band:otymplig: Volymen är otymplig vid normal hantering och/eller säckar ihop av egen tyngd. 20107 Status:band:pärmar: Skada på pärmarna. För skada på överdragsmaterialet se term "status:band:överdragsmaterial". 2010701 Status:band:pärmar:deformerade: Konkava, konvexa eller buckliga. 2010702 Status:band:pärmar:inre fals: Försätts eller klotremsa sprucken i leden mellan bokblock och pärm. Bindgarn/band helt el. delvis av. 2010703 Status:band:pärmar:lösa: Helt eller delvis lösa. 2010704 Status:band:pärmar:saknas: En eller båda pärmarna saknas. 2010705 Status:band:pärmar:skadade/kantstötta: Hörn och kantskador på papp- eller träpärmen (skiktad papp/spruckna träpärmar). 20108 Status:band:rygg: Skador på skinn eller klotrygg, ej ytskador på överdragsmaterialet. Jfr. term: status:band:överdragsmaterial:. 2010801 Status:band:rygg:deformerad: Bokryggen har mist sin ursprungliga form. 2010802 Status:band:rygg:lös: Bokryggen helt eller delvis lossnat. För band med fast rygg har bokblocket helt eller delvis lossat från ryggen. 2010803 Status:band:rygg:saknas: Bokryggen saknas. 2010804 Status:band:rygg:skadad/kantstött: Strukturskador på skinn eller lösryggen, t.ex. vid huvud och fot, hål och revor i skinnryggen. 2010805 Status:band:rygg:sprucken yttre fals: Spricka i överdragsmaterialet i leden mellan rygg och pärm. 20109 Status:band:skadedjur: Spår av skadedjur i bokbandet. 20110 Status:band:tidigare åtgärdad/ytbehandling: Bokbandet är tidigare åtgärdat, t.ex. lagningar, konservering, ombindning och ytbehandlingar. Vad gäller ytbehandlingar är det ibland svårt att avgöra om denna har påförts objektet direkt vid tillkomsten eller vid ett senare tillfälle. Alla ytbehandlade o 2011001 Status:band:tidigare åtgärdad/ytbehandling:lagningar: Det finns lagningar på bokbandet. Termen syftar på äldre lagningar såväl som nyligen utförda. 201100101 Status:band:tidigare åtgärdad/ytbehandling:lagningar:skada: Lagningar har orsakat eller kan komma att orsaka skada. 2011002 Status:band:tidigare åtgärdad/ytbehandling:ombindning: Volymen har bundits om. Hur många gånger en volym bundits om kan vara mycket svårt att avgöra. Ombindning kan ses som en naturlig del av en volyms historia och det nyare bandet kan också vara av högt kulturhistoriskt intresse. Denna term är främst tänkt a 201100201 Status:band:tidigare åtgärdad/ytbehandling:ombindning:olämplig/skada: Volymen har bundits om på ett olämpligt sätt som har eller kan komma att orsaka skada. 2011003 Status:band:tidigare åtgärdad/ytbehandling:ytbehandling: Fetter, vaxer, fernissa eller dylikt har ansmorts lädret. Även andra ytbehandlingar av bandet kan avses. 20111 Status:band:titeltryck/dekor: Skador och bortfall av textfält/förgyllning och övriga dekorationer, skador på spännen, band, beslag, lås o.s.v. 20112 Status:band:ytsmuts: Damm och/eller smuts på bokbandet. 2011201 Status:band:ytsmuts:sot: Sot på bokbandet. 20113 Status:band:överdragsmaterial: Skador på överdragsmaterialet, t.ex. klot, skinn, papper och pergament. 2011301 Status:band:överdragsmaterial:nedbrutet skinn: Smulande, söndersprucket skinn, t.ex. p.g.a. uttorkning. Även skinnröta, jfr engelskans "red rot". 2011302 Status:band:överdragsmaterial:ytskador: Nötning, repor, spaltning av skinn, papper, klot eller annat överdragsmaterial. 202 Status:handling: Skada på lös handling eller bunden inlaga. 20201 Status:handling:brand: Brandskadad. Om handlingen är sotig men i övrigt i god kondition se termen: band:ytsmuts:sot:. 20202 Status:handling:deformering: Spänningar, bucklor och dragningar. Även deformerade bokblock. 20203 Status:handling:hål/förlust: Bortfall av större eller mindre delar av handlingen. 20204 Status:handling:kantskada: Kanter rullade och/eller trasiga. Även skadade snitt. 20205 Status:handling:klibbade: Hopklibbade handlingar/blad. 20206 Status:handling:mediumrelaterade skador: Skador på färgskikt och andra skador förknippade med det medium som använts för bild- eller textframställningen (bläck, tryckfärg, krita, kol, blyerts, akvarell etc.). 2020601 Status:handling:mediumrelaterade skador:blekning: Synbart nedsatt kontrast hos text eller bild. 2020602 Status:handling:mediumrelaterade skador:blödning färg/bläck: Färg eller bläck som använts är ibland vattenlösligt. Om handlingen utsatts för fukt kan detta ha lett till att färgen flutit ut. 2020603 Status:handling:mediumrelaterade skador:frätande: Skadorna är orsakade av vissa bläcktyper och färger som innehåller syror som kan missfärga och bryta ned underlaget. 202060301 Status:handling:mediumrelaterade skador:frätande:genomslag: Skada av frätande medium som lett till att texten/bilden syns tydligt på andra sidan underlaget. 202060302 Status:handling:mediumrelaterade skador:frätande:hål: Skada av frätande medium som orsakat hål i underlaget. På pappershandlingar skrivna med järngallusbläck visar sig denna skada mycket karaktäristiskt som "genombruten" text. 202060303 Status:handling:mediumrelaterade skador:frätande:järngallus: Skada p.g.a. bläck innehållande järn och gallsyra som kan orsaka brun missfärgning och "frätning" vilket leder till hål i underlaget. 202060304 Status:handling:mediumrelaterade skador:frätande:koppar: Skador p.g.a. kopparpigment (grön färg) vanligtvis "Verdigris" som leder till brun missfärgning och nedbrytning av underlaget. 2020604 Status:handling:mediumrelaterade skador:färgavtryck: Bild/text som lämnat ett avtryck på en annan yta genom kontakt. 2020605 Status:handling:mediumrelaterade skador:genomslag: Färg som trängt in i underlaget så att bilden/texten syns från baksidan, t.ex. spritpenna, tryckfärg. 2020606 Status:handling:mediumrelaterade skador:instabilt medium: Bortfall och skador i färgskikt som beror på nedbrytning, mekanisk påverkan eller sammansättningen hos mediet (t.ex. smetande färg, flagning och krackelering). 202060601 Status:handling:mediumrelaterade skador:instabilt medium:flagning: Bortfall av färgskikt. 202060602 Status:handling:mediumrelaterade skador:instabilt medium:krackelering: Fina sprickor i färgskiktets yta. Bildar ofta en nätstruktur över en större yta. 202060603 Status:handling:mediumrelaterade skador:instabilt medium:kritning: Pudring av färgskikt, ofta beroende på nedbrutet bindemedel, färgen "kritar". 202060604 Status:handling:mediumrelaterade skador:instabilt medium:smetning: Smetar vid beröring p.g.a. nedbrutet bindemedel eller p.g.a. mediets egen karaktär. 20207 Status:handling:missfärgningar: Färgförändringar som kan förknippas med skada eller nedbrytningsprocess. 2020701 Status:handling:missfärgningar:fläckar: Fläckvisa missfärgningar. 202070101 Status:handling:missfärgningar:fläckar:adhesiv: Fläckar orsakade av klister eller lim. Ofta påträffas dessa i samband med äldre lagningar och monteringar. 202070102 Status:handling:missfärgningar:fläckar:fett: Fettfläckar. Ofta transparenta. 202070103 Status:handling:missfärgningar:fläckar:foxing: Små, runda brunaktiga fläckar som kan ha ett mörkare mittparti. Foxing orsakas av mikroorganismer och/eller metallpartiklar i papperet. 202070104 Status:handling:missfärgningar:fläckar:fukt: Missfärgning orsakad av fukt, karakteristiska fläckar jfr. engelskans "tidelines". 202070105 Status:handling:missfärgningar:fläckar:rost: Rostfläckar efter t.ex. gem och klamrar eller större järnpartiklar i papperet. 2020702 Status:handling:missfärgningar:gulning: Papper (databäraren) kraftigt gulnat p.g.a. ljuspåverkan eller materialets kemiska sammansättning. 2020703 Status:handling:missfärgningar:migration: Överförd missfärgning p.g.a. nära kontakt mellan handlingen och ett annat material, jfr begreppet "syravandring". 20208 Status:handling:mögel/mikro: Spår av mikroorganismer. Orsakar ofta nedbrytning av materialet och missfärgningar. 20209 Status:handling:otymplig: Otymplig vid normal hantering, t.ex. mycket stora kartor, tredimensionella objekt, vissa collage och flikkonstruktioner som ställer speciella krav vad gäller hantering och förvaring. 20210 Status:handling:revor/sprickor: Genomgående bristningar i ett eller flera blad. 20211 Status:handling:rullad: Tenderar att rulla ihop sig av egen kraft. 20212 Status:handling:skadedjur: Spår av skadedjur. 20213 Status:handling:skör: Går lätt sönder vid hantering. 20214 Status:handling:smuts: Är smutsig. 2021401 Status:handling:smuts:sot: Består till största delen av sotpartiklar. 20215 Status:handling:tejp/adhesiv: Skador orsakade av tejp och adhesives. Ofta har detta resulterat i missfärgning och sprödhet. Självhäftande tejp är alltid att betrakta som en potentiell skada. 2021501 Status:handling:tejp/adhesiv:adhesiv: Rester av lim/klister finns och har orsakat eller kan komma att orsaka skada. Även andra typer av adhesiv t.ex. häftmassa avses. 2021502 Status:handling:tejp/adhesiv:klisterremsa: Förklistrade remsor (papper, textil,), som måste fuktas för att vidhäfta, har använts och orsakat eller kan komma att orsaka skada. Jfr även termen: handling:tidigare åtgärdad/ytbehandling:lagningar:. 2021503 Status:handling:tejp/adhesiv:självhäftande: Som självhäftande tejp definieras alla tejper som i torrt tillstånd och rumstemperatur häftar vid ytor genom lätt tryck, jfr engelskans "pressure sensitive tape". Självhäftande tejp är alltid att betrakta som en potentiell skada. Termen används även när b 20216 Status:handling:tidigare åtgärdad/ytbehandling: Tidigare åtgärdad t.ex. lagningar, konservering och ytbehandlingar. Vad gäller ytbehandlingar är det ibland svårt att avgöra om denna har påförts objektet direkt vid tillkomsten eller vid ett senare tillfälle, alla ytbehandlade objekt hänförs därför till 2021601 Status:handling:tidigare åtgärdad/ytbehandling:lagningar: Lagningar finns, termen syftar på äldre lagningar såväl som nyligen utförda. 202160101 Status:handling:tidigare åtgärdad/ytbehandling:lagningar:olämplig/skada: Lagningar som orsakat eller kan komma att orsaka skada. Förr utfördes lagningar av pappershandlingar ofta med för tjockt och hårt papper som kan orsaka mekanisk skada, spänningar och deformering av handlingen. Adhesives som använts kan orsaka missfärgning 2021602 Status:handling:tidigare åtgärdad/ytbehandling:laminat: Har försetts med ett skyddande genomskinligt skikt (laminat). 202160201 Status:handling:tidigare åtgärdad/ytbehandling:laminat:japanpapper/tissue: Det skyddande skiktet består av japanpapper/tissue i mycket tunn genomskinlig kvalité. 20216020101 Status:handling:tidigare åtgärdad/ytbehandling:laminat:japanpapper/tissue:skada: T.ex. håller på att lossna. Lamineringen kan också ha accelererat nedbrytningen. Papper och bläck mörknar mot brunsvart och blir sprött. 202160202 Status:handling:tidigare åtgärdad/ytbehandling:laminat:silkeslöja: Laminatskiktet består av silkesslöja. 20216020201 Status:handling:tidigare åtgärdad/ytbehandling:laminat:silkeslöja:skada: Lamineringen med silkesslöja har accelererat nedbrytningen. Papper och bläck mörknar mot brunsvart och blir sprött. 2021603 Status:handling:tidigare åtgärdad/ytbehandling:ytbehandling: Har ytbehandlats med t.ex. fernissa. Förväxlas ej med papper som behandlats med t.ex. olja för att göra papperet transparent. Se objektbeskrivningstermen: "papper-transparent". 202160301 Status:handling:tidigare åtgärdad/ytbehandling:ytbehandling:skada: Skada på ytbehandlingen t.ex. gulning, krackelering och/eller ytbehandlingen har skadat handlingen. 2021604 Status:handling:tidigare åtgärdad/ytbehandling:zaponeringsskada: Irreversibel behandling av pappershandlingar med zaponlack. Denna tidiga konserveringsmetod (utförd på RA 1904-11) användes för att återge fuktskadade handlingar stadga. Papperet mörknar och ser ibland flammigt ut. 20217 Status:handling:veck/skrynklig: Oavsiktliga veck och skrynklor och/eller avsiktliga vikningar som orsakat eller kan komma att orsaka brott eller bristningar. 20218 Status:handling:ytskador: T.ex. nötning, repor, spaltning och uppruggning. 20219 Status:handling:sigillskada: Orsakad av sigill, t.ex. klibbade lacksigill. 203 Status:sigill: Skada på löst, vidhängande eller påtryckt sigill. 20301 Status:sigill:deformering: Påverkat av hög värmeutveckling varvid form och utseende förändrats. 20302 Status:sigill:hål/förlust: Bortfall av större eller mindre delar. 20303 Status:sigill:instabil: Informationsytan håller på att lossna eller har lossnat från kupan ( sigillets underdel). 20304 Status:sigill:kantskada: Kanten är skadad. 20305 Status:sigill:mediumrelaterade skador: Skador förknippade med det material som använts vid framställningen av sigillet. 2030501 Status:sigill:mediumrelaterade skador:blypest: Bly drabbas lätt av blypest, materialet grånar och blir skört. 2030502 Status:sigill:mediumrelaterade skador:instabilt medium: Bortfall och skador i färgskikt som beror på nedbrytning, mekanisk påverkan eller sammansättningen hos mediet (t.ex. smetande färg, flagning och krackelering). 203050201 Status:sigill:mediumrelaterade skador:instabilt medium:porös: Skadorna är orsakade av mikroorganismer eller materialets sammansättning. Nedbrytningen gör sigillet skört, poröst och smular lätt sönder. 203050202 Status:sigill:mediumrelaterade skador:instabilt medium:krackelering: Fina sprickor i färgskiktets yta, bildar ofta en nätstruktur över en större yta. 203050203 Status:sigill:mediumrelaterade skador:instabilt medium:kritning: Pudring av färgskikt, ofta beroende på nedbrutet bindemedel, f ärgen "kritar". 203050204 Status:sigill:mediumrelaterade skador:instabilt medium:smetning: Smetar vid beröring p.g.a. nedbrutet bindemedel eller p.g.a. mediets egen karaktär. 20306 Status:sigill:mögel/mikro: Spår av mikroorganismer. Orsakar ofta nedbrytning av materialet och missfärgningar. 20307 Status:sigill:skadedjur: Spår av skadedjur. 20308 Status:sigill:skör: Går lätt sönder vid hantering. 20309 Status:sigill:smuts: Är smutsigt. 2030901 Status:sigill:smuts:sot: Består till största delen av sotpartiklar. 20310 Status:sigill:sprickor: En till flera sprickor som, till skillnad från krackelering är mer djupgående. 20311 Status:sigill:tidigare åtgärdad: T.ex. lagningar och konservering. 2031101 Status:sigill:tidigare åtgärdad:lagningar: Lagningar finns, termen syftar på äldre lagningar såväl som nyligen utförda. 203111010 Status:sigill:tidigare åtgärdad:lagningar:olämplig/skada: Lagningar som har orsakat eller kan komma att orsaka skada.