Roteindelning

Rote: 1
Namn: Storkyrkoroten
Församling (Ny församling): Storkyrkoförsamling (Nicolai)

Rote: 2
Namn: Klararoten
Församling (Ny församling): Klara

Rote: 3
Namn: Hötorgsroten
Församling (Ny församling): Klara

Rote: 4
Namn: Kungsbroroten
Församling (Ny församling): Kungsholm

Rote: 5
Namn: Tegnérsroten
Församling (Ny församling): Adolf Fredrik

Rote: 6
Namn: Observatorieroten
Församling (Ny församling): Adolf Fredrik (1906 Gustav Vasa)

Rote: 7
Namn: Jakobroten
Församling (Ny församling): Jakob & Johannes (1906 Jakob)

Rote: 8
Namn: Roslagsroten
Församling (Ny församling): Jakob & Johannes (1906 Johannes)

Rote: 9
Namn: Humlegårdsroten
Församling (Ny församling): Hedvig Eleonora (1906 Engelbrekt)

Rote: 10
Namn: Nybroroten
Församling (Ny församling): Hedvig Eleonora

Rote: 11
Namn: Artilleriroten
Församling (Ny församling): Hedvig Eleonora

Rote: 12
Namn: Danviksroten
Församling (Ny församling): Katarina (1917 Sofia)

Rote: 13
Namn: Stadsgårdsroten
Församling (Ny församling): Katarina

Rote: 14
Namn: Skanstullsroten
Församling (Ny församling): Katarina

Rote: 15
Namn: Maria kyrkorote
Församling (Ny församling): Maria

Rote: 16
Namn: Tantoroten
Församling (Ny församling): Maria (1925 Högalid)

Rote: 17
Namn: Kronobergsroten
Församling (Ny församling): Kungsholm

Rote: 18
Namn: Teknologroten
Församling (Ny församling): Adolf Fredrik

Rote: 19
Namn: Skinnarviksroten
Församling (Ny församling): Maria

Rote: 20
Namn: Narvaroten
Församling (Ny församling): Hedvig Eleonora (1906 Oscar)

Rote: 21
Namn: Vanadisroten
Församling (Ny församling): Jakob & Johannes (1906 Johannes)

Rote: 22
Namn: Vasaroten
Församling (Ny församling): Adolf Fredrik (1906 Gustav Vasa)

Rote: 23
Namn: Karlsviksroten
Församling (Ny församling): Kungsholm (1925 S:t Göran)

Rote: 24
Namn: Karlaroten
Församling (Ny församling): Hedvig Eleonora (1906 Oscar)

Rote: 25
Namn: Barnängsroten
Församling (Ny församling): Katarina

Rote: 26
Namn: Norrtullsroten
Församling (Ny församling): Adolf Fredrik (1906 Matteus)

Rote: 27
Namn: Karlsbergsroten
Församling (Ny församling): Matteus

Rote: 28
Namn: Eriksroten
Församling (Ny församling): Engelbrekt

Rote: 29
Namn: Kristineroten
Församling (Ny församling): Kungsholm

Rote: 30
Namn: Birkaroten
Församling (Ny församling): Matteus

Rote: 31
Namn: Heleneborgsroten
Församling (Ny församling): Maria

Rote: 32
Namn: Enskederoten
Församling (Ny församling): Brännkyrka

Rote: 33
Namn: Liljeholmsroten
Församling (Ny församling): Brännkyrka

Rote: 34
Namn: Årstaroten
Församling (Ny församling): Brännkyrka

Rote: 35
Namn: Brommaroten
Församling (Ny församling): Bromma

Rote: 36
Namn: Helgaroten
Församling (Ny församling): Katarina

Rote Namn Församling (Ny församling)
1 Storkyrkoroten Storkyrkoförsamling (Nicolai)
2 Klararoten Klara
3 Hötorgsroten Klara
4 Kungsbroroten Kungsholm
5 Tegnérsroten Adolf Fredrik
6 Observatorieroten Adolf Fredrik (1906 Gustav Vasa)
7 Jakobroten Jakob & Johannes (1906 Jakob)
8 Roslagsroten Jakob & Johannes (1906 Johannes)
9 Humlegårdsroten Hedvig Eleonora (1906 Engelbrekt)
10 Nybroroten Hedvig Eleonora
11 Artilleriroten Hedvig Eleonora
12 Danviksroten Katarina (1917 Sofia)
13 Stadsgårdsroten Katarina
14 Skanstullsroten Katarina
15 Maria kyrkorote Maria
16 Tantoroten Maria (1925 Högalid)
17 Kronobergsroten Kungsholm
18 Teknologroten Adolf Fredrik
19 Skinnarviksroten Maria
20 Narvaroten Hedvig Eleonora (1906 Oscar)
21 Vanadisroten Jakob & Johannes (1906 Johannes)
22 Vasaroten Adolf Fredrik (1906 Gustav Vasa)
23 Karlsviksroten Kungsholm (1925 S:t Göran)
24 Karlaroten Hedvig Eleonora (1906 Oscar)
25 Barnängsroten Katarina
26 Norrtullsroten Adolf Fredrik (1906 Matteus)
27 Karlsbergsroten Matteus
28 Eriksroten Engelbrekt
29 Kristineroten Kungsholm
30 Birkaroten Matteus
31 Heleneborgsroten Maria
32 Enskederoten Brännkyrka
33 Liljeholmsroten Brännkyrka
34 Årstaroten Brännkyrka
35 Brommaroten Bromma
36 Helgaroten Katarina

Tillbaka