bild
Arkiv

Nationalmuseums Förvaltningsenhet NM/FE


 Serier (47 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A 1STYRELSENS PROTOKOLL MED BILAGORPlats: FE 
A 1 AStyrelsens protokollPlats: FE Serien i arkivkartonger om inte annat anges. Med bilagor. 
A 1 BStyrelsens föredragningslistor m.m.Plats: FE Serien i arkivkartonger. Med kallelser och andra handlingar. 
A 2NATIONALMUSEUMS NÄMNDPROTOKOLLSerien i arkivkartonger. Med register och bilagor. Serien är digitaliserad. 
A 3FÖRVALTNINGSNÄMNDENS PROTOKOLLSerien i arkivkartonger. Med beslut i personalärenden (P) och personaladministrativa beslut från Förvaltningsenhetens kansli (FE).

Fr.o.m. den 1 juli 1999 behandlas ärenden, som tidigare togs upp i Förvaltningsnämnden i Nationalmusei nämnd (se serie A2).

Serien avslutad.
 
A 4MBL-PROTOKOLLPlats: FE Serien i arkivkartonger. 
A 5ÖVRIGA PROTOKOLL OCH MINNESANTECKNINGARSerien i arkivboxar.

Se även serie A2 (Nationalmusei nämndprotokoll), volymerna 24 och 25.
 
A 6BESLUT/FÖREDRAGNINGSLISTOR I PERSONALÄRENDEN MM SAMT AVDELNINGSBESLUTSerien startar 1991. 
B 1UTGÅENDE SKRIVELSERSerien inbunden volymerna 1-9, i arkivkartonger volymerna 10-13.

Serien avslutad. Fr.o.m. 1986 se serie F2 (Handlingar ordnade efter diarie- /dossiéplan).
 
B 2NATIONALMUSEUM BULLETINPlats: FE Band i arkivkartonger. Med verksamhetsberättelser.

Serien avslutad. Fortsätter i serien "Nationalmuseum Bulletin" (B7) i Nationalmusei avdelningars arkiv (NM/AVD).
 
B 3ANSLAGSFRAMSTÄLLNINGARSerien i arkivkartonger. Anslagsframställningar före 1976/77, se serie B1 (Registratur) i Nationalmusei centrala kanslis arkiv (NMCK).

Serien avslutad. Fr.o.m. 1997 se serie F2 (Handlingar ordnade efter diarie/dossiéplan).
 
B 4ARBETSORDNINGPlats: FE Serien i arkivkartonger. Med organistationsplan och brandinstruktion. 
B 5PERSONALINFORMATIONPlats: FE Serien i arkivkartonger. Serien avslutad. Fortsätter i serie F2I (Informations- och marknadsföringsstabens övriga handlingar) i Nationalmusei avdelningars arkiv.

Se även serie E2L (Informationsavdelningens korrespondens) i Nationalmusei avdelningars arkiv. Där finns personaltidningar för åren 1977-1986.

Skall föras över till arkivet (27/3 2002).
 
B 6ÅRSREDOVISNINGARSerien avslutad.

Ingår i serie F2 (Handlingar ordnade efter diarie-/dossiéplan), grupp 11 (ekonomiska ärenden).

Serien "Statens konstsamlingars tillväxt och förvaltning" avslutades i och med volymen för 1975. År 1977 utkom första numret av Nationalmuseums Bulltetin (bildandet av Statens konstmuseer var orsak till det). Östasiatiska museet fick en egen årsberättelse.
 
C 1DIARIER ÖVER INKOMNA SKRIVELSERSerien i arkivkartonger om inte annat anges. Vol 1-4 i arkivet Skeppsholmen. 
C 2DIARIER ÖVER UTGÅENDE SKRIVELSERSerien inbunden. Serien avslutad. Fr.o.m. 1985 se serie C1 (Diarier över inkomna skrivelser). 
C 3REGISTER TILL DIARIER 
C 3 AAlfabetiska register till diarierPlats: Arkivet/ FE Serien i kortlådor för volymerna 1-4, i arkivkartonger fr.o.m. volym 5. Alfabetiskt ordnad serie. Lådorna 1-4 förvaras i arkivet. Serien avslutad. Se C3b. 
C 3 BSystematiska register till diarierSerien i arkivkartonger. 
C 4DIARIER I TJÄNSTEÄRENDENSerien inbunden.

Serien avslutad. Fr.o.m. 1985 se serie C1 (Diarier över inkomna skrivelser).
 
D 1BESÖKSLIGGARESerien inbunden. Besök i Nationalmuseum.

Alla volymerna SAKNAS vid inventering 1996. Finns en notering i den gamla arkivförteckningen om att volymerna var placerade i Nationalmuseum. Serien avslutad.
 
D 2INVENTARIEFÖRTECKNINGARSerien utgörs av ett datorbaserat program, som förvaras hos Rolf Sterner, på avdelningen för intern och extern service vid Nationalmuseum. Ett Windowsbaserat program. Tillverkat av Stöldskyddsregistret AB i Helsingborg. Namn: Stöldskydd - Inventarier. Version 4.1. Senast uppdaterat juli 1997. Inga säkerhetskopior finns. 
D 3ARKIVFÖRTECKNINGARSerien i arkivkartonger. 
D 4TJÄNSTEMATRIKLARPlats: FE Serien i arkivkartonger. Alfabetiskt ordnad. 
E 1INKOMNA SKRIVELSERSerien inbunden vad gäller volymerna 1-23 . I arkivkartonger volymerna 24-37. Serien avslutad. Fr.o.m 1986 se serien F2 (Handlingar ordnade efter diarie-/dossiéplan). 
F 1PERSONALDOSSIÉERPlats: Myndighetsarkiv i P3 och närarkiv i B18. Serien i arkivkartonger. Aktuella handlingar förvaras i hängmappar. Inaktuella avställs i femårsintervaller. Alfabetiskt ordnad. 
F 2HANDLINGAR ORDNADE EFTER DIARIE-/DOSSIÉPLANSerien i arkivkartonger. Diarie-/dossiéplan, se bilaga till arkivförteckningen. För donationer, dossié nr 12, se även serie F3 (Handlingar rörande donationer). 
F 3HANDLINGAR RÖRANDE DONATIONERPlats: FE Serien i arkivkartonger. Diarieförda (enligt diarie-/dossiéplan med dossienummer 12) och ej diarieförda handlingar rörande donationer. Alfabetiskt ordnad. 1886 och framåt. Fylls löpande. Förvaras av registrator i B21. 
F 4HANDLINGAR RÖRANDE ENKÄTERSerien i arkivkartonger. 
F 5HANDLINGAR RÖRANDE STATENS KONSTMUSEERS BYGGNADERSerien i arkivkartonger. Vol 1-3, 7-8 i Konstnärsarkivet, NM. 
F 6HANDLINGAR RÖRANDE TESSININSTITUTETSerien i arkivkartong. 
F 7HANDLINGAR RÖRANDE SKYDDSKOMMITTÉNSerien i arkivkartong. 
F 8HANDLINGAR RÖRANDE OMORGANISATIONERSerien i arkivkartonger. Konstnärsarkivet NM. 
F 9HANDLINGAR RÖRANDE STIPENDIER 
G 1HANDLINGAR TILLHÖRANDE SYSTEM S, AGRESSO ETC. 
G 1 AHuvudböcker/bokslutSerien i arkivkartonger.

Volymerna 17- förvaras hos Adm.
 
G 1 BRegister och periodiska rapporter 
G 1 BATransaktionslistor, periodiska transaktionsrapporterSerien på mikrofilm i tre exemplar. Förvaras i Riksarkivet.

Transaktionslistor, inkomst/utgiftsjournaler och dagböcker hos myndigheten utgallras efter 10 år jämlikt Riksarkivets gallringsbeslut nr 785 och 1985:91.

Den 31 december 1999 övergick man från redovisningssystemet COSMOS till det nya systemet AGRESSO.
 
G 1 BBPeriodiska utbetalningsrapporterSerien på mikrofilm i tre exemplar. Förvaras i Riksarkivet. För volymnummer hänvisas till Riksarkivet.

Exemplar hos myndigheten utgallras efter 10 år jämlikt Riksarkivets beslut nr 785 och 1985:91

Den 31 december 1999 övergick man från redovisningssystemet COSMOS till det nya systemet AGRESSO.
 
G 1 BCKonto- och transaktionsregisterSerien på magnetband i två exemplar som ingår i var sin nummerserie i Riksarkivet. För volymnummer hänvisas till Riksarkivet. För system- och programdokumentation i övrigt till Riksarkivet och DAFA.

Kontoförteckning ingår i bokslutet.

Serien avslutad.
 
G 1 CRäkenskaper för fonder och stiftelserSerien i arkivboxar. Volymerna 1-61 är förtecknade juni 2014. 
G 1 UUtgallringsbara serier, system SSerien avslutad. 
G 2HANDLINGAR TILLHÖRANDE LÖNEUTRÄKNINGSSYSTEMET SLÖR 
G 2 ATjänstgöringsjournaler, SLÖRPlats: FE Serien i arkivkartonger. Innehåller data ackumulerade årsvis per person, sorterade efter personnamn.

Årsjournaler på mikrofilm t.o.m. 1984 förvaras i Riksarkivet. För volymuppgifter beträffande mikrofilmen och övrig dokumentation hänvisas till Riksarkivet och Statens löne- och pensionsverk.
 
G 2 UUtgallringsbara serier, SLÖR 
G 3LÖNELISTORPlats: FE

Serien i pärmar.

Serien avslutad. Fr.o.m. 1979/80 se handlingar tillhörande löneuträkningssystemet SLÖR.
 
Ö 1TJÄNSTEMÄNS EFTERLÄMNADE HANDLINGARSerien i arkivkartonger. 

Nyheter

den 11 maj 2023
Välkommen att fira ”Sverige 1523” med Riksarkivet!
Riksarkivet uppmärksammar att det är 500 år sedan...


den 28 april 2023
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


Tidigare nyheter