bild
Arkiv

Nationalmuseums Förvaltningsenhet NM/FE


 Serier (47 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A 1STYRELSENS PROTOKOLL MED BILAGORPlats: FE 
A 1 AStyrelsens protokollPlats: FE Serien i arkivkartonger om inte annat anges. Med bilagor. 
A 1 BStyrelsens föredragningslistor m.m.Plats: FE Serien i arkivkartonger. Med kallelser och andra handlingar. 
A 2NATIONALMUSEUMS NÄMNDPROTOKOLLSerien i arkivkartonger. Med register och bilagor. Serien är digitaliserad. 
A 3FÖRVALTNINGSNÄMNDENS PROTOKOLLSerien i arkivkartonger. Med beslut i personalärenden (P) och personaladministrativa beslut från Förvaltningsenhetens kansli (FE).

Fr.o.m. den 1 juli 1999 behandlas ärenden, som tidigare togs upp i Förvaltningsnämnden i Nationalmusei nämnd (se serie A2).

Serien avslutad.
 
A 4MBL-PROTOKOLLPlats: FE Serien i arkivkartonger. 
A 5ÖVRIGA PROTOKOLL OCH MINNESANTECKNINGARSerien i arkivboxar.

Se även serie A2 (Nationalmusei nämndprotokoll), volymerna 24 och 25.
 
A 6BESLUT/FÖREDRAGNINGSLISTOR I PERSONALÄRENDEN MM SAMT AVDELNINGSBESLUTSerien startar 1991. 
B 1UTGÅENDE SKRIVELSERSerien inbunden volymerna 1-9, i arkivkartonger volymerna 10-13.

Serien avslutad. Fr.o.m. 1986 se serie F2 (Handlingar ordnade efter diarie- /dossiéplan).
 
B 2NATIONALMUSEUM BULLETINPlats: FE Band i arkivkartonger. Med verksamhetsberättelser.

Serien avslutad. Fortsätter i serien "Nationalmuseum Bulletin" (B7) i Nationalmusei avdelningars arkiv (NM/AVD).
 
B 3ANSLAGSFRAMSTÄLLNINGARSerien i arkivkartonger. Anslagsframställningar före 1976/77, se serie B1 (Registratur) i Nationalmusei centrala kanslis arkiv (NMCK).

Serien avslutad. Fr.o.m. 1997 se serie F2 (Handlingar ordnade efter diarie/dossiéplan).
 
B 4ARBETSORDNINGPlats: FE Serien i arkivkartonger. Med organistationsplan och brandinstruktion. 
B 5PERSONALINFORMATIONPlats: FE Serien i arkivkartonger. Serien avslutad. Fortsätter i serie F2I (Informations- och marknadsföringsstabens övriga handlingar) i Nationalmusei avdelningars arkiv.

Se även serie E2L (Informationsavdelningens korrespondens) i Nationalmusei avdelningars arkiv. Där finns personaltidningar för åren 1977-1986.

Skall föras över till arkivet (27/3 2002).
 
B 6ÅRSREDOVISNINGARSerien avslutad.

Ingår i serie F2 (Handlingar ordnade efter diarie-/dossiéplan), grupp 11 (ekonomiska ärenden).

Serien "Statens konstsamlingars tillväxt och förvaltning" avslutades i och med volymen för 1975. År 1977 utkom första numret av Nationalmuseums Bulltetin (bildandet av Statens konstmuseer var orsak till det). Östasiatiska museet fick en egen årsberättelse.
 
C 1DIARIER ÖVER INKOMNA SKRIVELSERSerien i arkivkartonger om inte annat anges. Vol 1-4 i arkivet Skeppsholmen. 
C 2DIARIER ÖVER UTGÅENDE SKRIVELSERSerien inbunden. Serien avslutad. Fr.o.m. 1985 se serie C1 (Diarier över inkomna skrivelser). 
C 3REGISTER TILL DIARIER 
C 3 AAlfabetiska register till diarierPlats: Arkivet/ FE Serien i kortlådor för volymerna 1-4, i arkivkartonger fr.o.m. volym 5. Alfabetiskt ordnad serie. Lådorna 1-4 förvaras i arkivet. Serien avslutad. Se C3b. 
C 3 BSystematiska register till diarierSerien i arkivkartonger. 
C 4DIARIER I TJÄNSTEÄRENDENSerien inbunden.

Serien avslutad. Fr.o.m. 1985 se serie C1 (Diarier över inkomna skrivelser).
 
D 1BESÖKSLIGGARESerien inbunden. Besök i Nationalmuseum.

Alla volymerna SAKNAS vid inventering 1996. Finns en notering i den gamla arkivförteckningen om att volymerna var placerade i Nationalmuseum. Serien avslutad.
 
D 2INVENTARIEFÖRTECKNINGARSerien utgörs av ett datorbaserat program, som förvaras hos Rolf Sterner, på avdelningen för intern och extern service vid Nationalmuseum. Ett Windowsbaserat program. Tillverkat av Stöldskyddsregistret AB i Helsingborg. Namn: Stöldskydd - Inventarier. Version 4.1. Senast uppdaterat juli 1997. Inga säkerhetskopior finns. 
D 3ARKIVFÖRTECKNINGARSerien i arkivkartonger. 
D 4TJÄNSTEMATRIKLARPlats: FE Serien i arkivkartonger. Alfabetiskt ordnad. 
E 1INKOMNA SKRIVELSERSerien inbunden vad gäller volymerna 1-23 . I arkivkartonger volymerna 24-37. Serien avslutad. Fr.o.m 1986 se serien F2 (Handlingar ordnade efter diarie-/dossiéplan). 
F 1PERSONALDOSSIÉERPlats: Myndighetsarkiv i P3 och närarkiv i B18. Serien i arkivkartonger. Aktuella handlingar förvaras i hängmappar. Inaktuella avställs i femårsintervaller. Alfabetiskt ordnad. 
F 2HANDLINGAR ORDNADE EFTER DIARIE-/DOSSIÉPLANSerien i arkivkartonger. Diarie-/dossiéplan, se bilaga till arkivförteckningen. För donationer, dossié nr 12, se även serie F3 (Handlingar rörande donationer). 
F 3HANDLINGAR RÖRANDE DONATIONERPlats: FE Serien i arkivkartonger. Diarieförda (enligt diarie-/dossiéplan med dossienummer 12) och ej diarieförda handlingar rörande donationer. Alfabetiskt ordnad. 1886 och framåt. Fylls löpande. Förvaras av registrator i B21. 
F 4HANDLINGAR RÖRANDE ENKÄTERSerien i arkivkartonger. 
F 5HANDLINGAR RÖRANDE STATENS KONSTMUSEERS BYGGNADERSerien i arkivkartonger. Vol 1-3, 7-8 i Konstnärsarkivet, NM. 
F 6HANDLINGAR RÖRANDE TESSININSTITUTETSerien i arkivkartong. 
F 7HANDLINGAR RÖRANDE SKYDDSKOMMITTÉNSerien i arkivkartong. 
F 8HANDLINGAR RÖRANDE OMORGANISATIONERSerien i arkivkartonger. Konstnärsarkivet NM. 
F 9HANDLINGAR RÖRANDE STIPENDIER 
G 1HANDLINGAR TILLHÖRANDE SYSTEM S, AGRESSO ETC. 
G 1 AHuvudböcker/bokslutSerien i arkivkartonger.

Volymerna 17- förvaras hos Adm.
 
G 1 BRegister och periodiska rapporter 
G 1 BATransaktionslistor, periodiska transaktionsrapporterSerien på mikrofilm i tre exemplar. Förvaras i Riksarkivet.

Transaktionslistor, inkomst/utgiftsjournaler och dagböcker hos myndigheten utgallras efter 10 år jämlikt Riksarkivets gallringsbeslut nr 785 och 1985:91.

Den 31 december 1999 övergick man från redovisningssystemet COSMOS till det nya systemet AGRESSO.
 
G 1 BBPeriodiska utbetalningsrapporterSerien på mikrofilm i tre exemplar. Förvaras i Riksarkivet. För volymnummer hänvisas till Riksarkivet.

Exemplar hos myndigheten utgallras efter 10 år jämlikt Riksarkivets beslut nr 785 och 1985:91

Den 31 december 1999 övergick man från redovisningssystemet COSMOS till det nya systemet AGRESSO.
 
G 1 BCKonto- och transaktionsregisterSerien på magnetband i två exemplar som ingår i var sin nummerserie i Riksarkivet. För volymnummer hänvisas till Riksarkivet. För system- och programdokumentation i övrigt till Riksarkivet och DAFA.

Kontoförteckning ingår i bokslutet.

Serien avslutad.
 
G 1 CRäkenskaper för fonder och stiftelserSerien i arkivboxar. Volymerna 1-61 är förtecknade juni 2014. 
G 1 UUtgallringsbara serier, system SSerien avslutad. 
G 2HANDLINGAR TILLHÖRANDE LÖNEUTRÄKNINGSSYSTEMET SLÖR 
G 2 ATjänstgöringsjournaler, SLÖRPlats: FE Serien i arkivkartonger. Innehåller data ackumulerade årsvis per person, sorterade efter personnamn.

Årsjournaler på mikrofilm t.o.m. 1984 förvaras i Riksarkivet. För volymuppgifter beträffande mikrofilmen och övrig dokumentation hänvisas till Riksarkivet och Statens löne- och pensionsverk.
 
G 2 UUtgallringsbara serier, SLÖR 
G 3LÖNELISTORPlats: FE

Serien i pärmar.

Serien avslutad. Fr.o.m. 1979/80 se handlingar tillhörande löneuträkningssystemet SLÖR.
 
Ö 1TJÄNSTEMÄNS EFTERLÄMNADE HANDLINGARSerien i arkivkartonger. 

Nyheter

den 23 januari 2023
Suppliker – nytt ämnesområde i Digitala forskarsalen
Digitala forskarsalen har uppdaterats med ett nyt...


den 21 december 2022
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


Tidigare nyheter