bild
Serie

Gripsholms slott

Topografica

I kartong om inte annat anges.
Markeringen * innebär att materialet ligger samlat i ett aktomslag.

 Volymer (13 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Angående porträtten i Rikssalen på Gripsholms slott.
Handlingar rörande den Palmskiöldska samlingen.
Handlingar rörande byggnadsarbeten å Gripsholm, 1717–1718, 1728 (märkt
”A 345”).
Memorial av Jonas Lille, den 27 januari 1729.
Avskrift av ”Grundritning öfver Gripsholms slott, författad år 1770 af Jonas
Åhrberg”.
Avskrift av handling rörande Gripsholms torn, 1726.
Avskrift av Gripsholms byggnings- och reparationsräkning, 1780.
Inbunden volym med avskrift av Gripsholms inventarium från år 1745, gjord
av Eva Upmark år 1890.
Tomt aktomslag med noteringen att en mapp med beteckningen ”Grh FF:7 Inv. 1708–
1745 (avskrifter)” har lånats ut i juli 1980.
 
2Avskrifter av handlingar från 1500-, 1600- och 1700-talen rörande
Gripsholms slott.
Avskrifter av räkenskaper från år 1607.
Tidningsartikel ur Eskilstuna-Kuriren den 24 oktober 1936 som handlar om
Mariefreds kloster och Gripsholms slott.
Avskrift av inventarium rörande Kalmar, Kägleholm 1550–1551.
Avsksrift av inventarier 1600–1603.
Handlingar rörande porträttsamlingen på 1500-talet.
Avskrift av handling rörande hertig Carls slott år 1569.
Utdrag ur ett brev från kung Gustaf I till drottning Catharina Stenbock.
Avskrift av handling rörande mantalet vid Gripsholms slott år 1598.
Anteckningar ur Gustaf I:s historia av Erik Jöransson Tegel (1622).
Angående Gripsholms slott och Erik XIV:s fångenskap.
* Avskrift av beställningsbrev för Bengt Gabrielsson från år 1574.
* Handlingar rörande Gripsholm på 1500-talet.
* Handlingar rörande nybyggnad år 1626.
* Avskrift av Arvid Eriksson brev från år 1613.
* Avskrifter angående reparationen år 1693–1694.
* Material som tillhör porträttet föreställande Carl Gust. Kruse (Grh 175).
* Anteckning om att den 5 februari 1981 har aktomslagen med följande beteckningar
lånats ut:
Grh Inv. 1529–49.
” ” 1546–49.
” ” 1548.
” ” 1550–97.
” ” 1699.
 
3Förteckning över verk som 1822 överlämnats från Vitterhetsakademien till
Gripsholm m.m.
Handlingar rörande Gripsholmssamlingen (märkt ”A 343”).
Förteckning över mottagna och avgångna föremål under 1800-talet (märkt
”A 341”).
Utdrag ur äldre inventarier, t.o.m. år 1819.
Lappkatalog över målningar.
Förteckning över svenska porträtt i statens samlingar.
Handlingar rörande slottssamlingarna allmänt.
Tomt aktomslag med noteringen ”Nyförvärv 1880–96, F:F:10”.
Förteckning över Curlandska familjeporträtt på Gripsholms slott,
sl. 1800-talet.
Förteckning över porträtt förda till Gripsholm.
* Nyförvärv till porträttsamlingen 1891–1900.
* Förteckning över Meckelburgska fursteporträtt, upprättad av Gustaf
Upmark år 1896.
* Handlingar från 1810 rörande silver,porslin, tenn, koppar och glas.
* Tidningsurklipp ur Svenska Dagbladet den 28 december 1895 rörande
Gripsholm.
* Förteckning över Kungl. brev från 1890-talet.
* Kopia av handling ang. Gripsholms teater 1849.
* Avskrift av handling rörande Nationalmuseum och entrémedlen, 1890-tal.
* Utdrag ur Kungl. brev av den 29 maj 1891, ang. ordnande av förevisningen
av Gripsholms slott och dess samlingar.
* PM ang. förevisning av Gripsholms slott, 1890-tal.
* Avskrift av Kungl. brev av den 26 februari 1897, rörande överenskommelse
ang. förevisningsmedel.
* Meddelande från Nationalmuseum nr. 10, 1888. Med bihang: Ordnandet av
Gripsholm slott och dess samlingar, av Gustaf Upmark.
* Meddelande från Gripsholmsföreningen 1, år 1890. En redogörelse avgiven
vid årsmötet den 31 mars 1890 av Gustaf Upmark.
* Handlingar rörande byggnaden och samlingarna, 1800–1880-tal
(restaureringsförslag år 1870, utdrag ur en beskrivning över Gripsholm
1854–1855, fynd bakom träpanelen 1847, anteckningar över porträtten vid
Gripsholm 1854).
* Handlingar rörande byggnaden och samlingarna, 1880- och 1890-tal, med
fotografier (brev till Kungl Maj:t ang. Gripsholm 1890, kort översikt av C.
Eichhorn 1882, en redogörelse för slottets återställande av E.G. Folcker
1896, uppmätningar av rummen 1890-tal).
 
4Stiernelds efterlämnade handlingar rörande Gripsholms slotts historia,
1820-tal (märkt ”A 344”).
Carl Gustaf Styffes anteckningar rörande Gripsholm m.m., 1850-tal.
A.G. Oxenstiernas anteckningar och forskningar åren 1854–55 rörande
Gripsholm slott.
 
5G. Upmark d.ä:s anteckningar rörande Gripsholm, 1890-tal.
Brev med redogörelse över Axel Malmgrens utförda arbeten år 1898.
PM ang. placeringen av Gripsholms tavelssamling år 1896.
Gustaf Upmark d.ä:s memorial m.m. rörande Gripsholms slotts
restaurering.
Axel Malmgrens arbeten rörande katalogiseringen år 1898.
Förteckning över restaurerade tavlor år 1895.
Handlingar rörande restaureringsarbeten m.m. år 1896.
Förteckning över porträtt, 1890-tal(?).
Redogörelse för nya anordningar inom porträttsamlingen på Gripsholms
slott, utförda 30 maj – 8 juni 1894 av E.G. Folcker (märkt med blyerts
”A343”).
PM ang. placeringen av tavelsamlingen av G. Upmark 1896.
Anteckningar från oktober 1896 rörande placeringen av Axel Malmgrens
tavlor (märkt ”A 337”).
PM ang. porträttsamlingen, 1890-tal.
Förteckning över porträtt av svenska kungliga personer, upprättad augusti–
september 1897.
Diverse handlingar, 1890-tal(?).
Uppgifter för namnlappar till tavlor i Gripsholmssamlingen som saknar
sådana”, 1890-tal (märkt ”A 338”).
G. Upmarks memorial år 1898 ang. porträttsamlingen.
Förteckning över porträtt av svenska regenter och kungliga personer
upprättad av Axel Malmgern år 1899.
Anteckningar av Axel Malmgren rörande tavelsamlingen 1890-tal samt år
1896.
 
6Brev rörande Gripsholmsvykorten 1955, m.m.
Verksamhetsbeskrivning för året 1975, m.m.
Förslag till skrivelse till målare rörande ”frivilliga porträtt”, år 1968.
Gripsholms slott, officiell vägledning med Reutersvärds ändringar, år 1972.
Skrivelse ang. nationellt porträttgalleri på Skeppsholmen, 1962.
Diverse handlingar rörande Gripsholm 1947–1948.
Inbunden volym med titeln ”Gripsholmsbiblioteket. Accessionskatalog för
biblioteket 1931–”.
Handling rörande restaureringar ”som återstår att göra fram till 1 juli
1958”.
Handlingar rörande enskilda porträtt (förteckning över Martinsamlingen
år 1935, Christian Albrechts stamtavla, tidningsurklipp rörande
hästporträtten, brev rörande Katarina Stenbocks porträtt, artiklar om: äkta
och falska drottningporträtt, porträtt av Peter den store, porträtt av Erik
XIV:s porträtt samt om Rothovius porträtt.
Handlingar rörande Gripsholmskatalogen (Gripsholmsalbum 1931,
rättelser och tillägg till Sjöbergs katalog av G. Göthe 1925, anteckningar för
en ny katalogupplaga år 1900 – märkt ”A 339”).
Konserveringsförslag för åren 1921–1923.
PM för anslagsäskande åren 1936–1937.
Handlingar rörande konservering år 1933.
Margareta Leijonhufvuds anteckningar rörande konservering av Katarina
av Sachsen Lauenburgs porträtt.
Handlingar rörande konserveringsarbeten åren 1965–1966.
Förslag till restaureringsarbeten åren 1927–1928.
Handlingar rörande restaureringar åren 1901 och 1902, artikel om skadade
målningar år 1922.
Anteckningar av Sixten Strömbom.
Anteckningar av G. Göthe (Grhbok 1925, PM 1923, PM ang. omflyttningar
1925).
Handlingar rörande byggnaden (planbeskrivningar 1896–1897, artikel ur
DN den 4 november 1969, uppmätningsplaner, skiss på Griptornet).
Förteckning över Gripsholms-servisen, upprättad av E.G. Folcker.
Förteckning över tavlorna uppställd i rumsföljd av Carl Braunerhielm år
1955.
Reklamannons med Gripsholmspendyl.* Anbud på renoveringar av tavlor.
Tidningsartikel angående partiell utgallring år 1902.
Anteckningar av Folke Holmér med uppgifter om påskrifter på porträtt år
1937.
Diverse kataloglappar över verk av okända mästare.
 
7Gunnar F. Schillers skrivelse av den 10 augusti 1972 med synpunkter på
vården av slottssamlingarna.
Carl Otto Holmströms dödsruna år 1973.
Granbergs förteckning över ”svenska konstsamlingen”.
Bidragsgivare för inköp av ”Stormor i Dalom” år 1936.
Kataloglappar över F. Holmérs inventariearbete omkr. år 1937.
Artikel av Georg Nordensvan i SvD den 22 febr. 1926.
Inventering på Grh år 1901 enligt Kungl. Maj:ts uppdrag.
Förslag till porträttsamlingens ordnande år 1901, av A. Hahr.
Handlingar rörande Gripsholmsvykorten, med fotografier och vykort.
Handlingar rörande visningar, kursverksamhet m.m. (PM för visning av
slottet år 1937, redogörelse för visningsmedel åren 1927–1928, upprop till
Gripsholmsföreningen år 1937, kursverksamhet m.m. åren 1922–1930,
tidningsurklipp SvD 15 juni 1963, radioföredrag år 1960).
Fotografier av ”svenska galleriet”, 1940-tal.
Förteckning över obegagnade tavelramar, upprättad i augusti 1900 av Axel
Malmgren.
Handlingar rörande elektrisk värme.
Handlingar rörande byggnaden och samlingarna, 1900-tal (ang. luftskydd
år 1943, jubileet år 1937 – med fotografier, program för Gripsholmsdagarna
år 1930, förslag till arbetsplan år 1900, artikel i SvD 29 juli 1943 om herr
Holmström, öppettider år 1912, förteckning över utländska besökare
sommaren år 1935, artikel av Georg Nordensvan, redogörelse av
förevisningsmedel år 1920, artikel av John Böttiger i SvD 1923, handling
rörande Gripsholmsdagarna år 1936, artikel av Georg Nordensvan SvD(?)
1923, förteckning över utländska besökare år 1936, handlingar rörande
Gripsholmsjubileet år 1937, ang Grhbok 1934, ang. E E:son Ugglas
tjänstgöring).
Handlingar rörande Mariefreds kyrka (förteckning över konstverk m.m.).
 
8Handlingar rörande jubileet år 1937.
* Festspel författat av Ingvar Andersson.
* Knut Brodins visor till jubileumsfesten.
* Festspel vid jubileet år 1937: ”Eja vad glädje ny”, ”Den signade dag”,
”Glorumgris”, ”Eriksvisan”, ”Gustafs skål”, ”Huppf auf”, ”Klagvisa från
medeltiden”, ”Kungssång till Erik XIV”, ”Visa om Stockholms blodbad”,
”Om vårens tid”, ”På ärans svåra bana”, ”Sankt Örjans visa”, ”Sommarvisa
från medeltiden”, ”Vanitum vanitas”.
 
9Handlingar rörande den moderna samlingen.
* Pärm med fotografier av porträttsamlingen på Gripsholms folkhögskola år
1947.
* Tidningsurklipp ur SvD, AB och Expressen år 1979 om porträttsamlingen.
* Anteckningar av Sixten Strömbom – ”Gripsholm, genomgång”.
* Korrespondens, tidningurklipp, invigningstal, överintendentens
anförande vid öppnandet av Gripsholmssamlingen på folkhögskolan den 8
juni 1947.
* Plan över Gripsholms folkhögskola år 1961 (ny skolbyggnad, Hakon
Ahlberg ).
* Tidningsurklipp om Kurt Tucholsky, DN(?) 22 januari 1963.
* Förteckning över konserveringsarbeten åren 1966 och 1969.
* Gåvobrev från Karl K:son Leijonhufvud den 28 september 1942.
* Handling rörande annex till porträttsamlingen i Gripsholms
Folkhögskola.
* Förteckning över samtliga försäkrade konstverk i Gripsholms
folkhögskola.
* Georg Göthes anteckningar för en Grhbok.
* Fotografi från kursverksamhet år 1930.
* Program för folkuniversitetsföreningens sommarkurser år 1935,
tidningsurklipp, fotografi, visa som skrevs vid Gripsholmskursen år 1935,
tidningsurklipp om friherre E. E:son Uggla 1930-tal.
* Korrespondens rörande Gripsholmskatalogen.
* Handlingar rörande svenska galleriet (Carl Nordenfalks omdaning
omkring år 1947).
* Diverse handlingar, 1920- och 1930-tal.
 
10Handlingar rörande vägledningar, vykort, guider m.m.
* Korrespondens, beställningar av vykort, fakturor, tjänstgöringsintyg,
ansökningshandlingar, uppgifter om besökande, försäljningsredovisning,
etikettmanuskript m.m.
* PM rörande studiekurs år 1922.
 
11Anteckningsbok med uppgifter om försålda fotografier och kort.
Förteckning över vykort.
 
12Arkivkartongen innehåller två kapslar med G. Göthes anteckningar.
Den ena märkt ”Porträtt-förslag till Gripsholms-bok, FF:16, A 400”. Den andra märkt ”FF:15, A 480”.
 
13Inbundet band med titeln ”Gripsholms Slott 1706–1852” och försättsblad med följande uppgifter om innehåll: Gripsholms Slott, dess byggnad, inredning och möblering samt de därvid gjorda förändringarna. Anteckningar och forskningar 1854–1855, av A.G. Oxenstierna. Med åtföljande planritningar över slottets våningar, uppgjorda åren 1706 och 1852. 

Nyheter

den 13 maj 2022
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


den 4 april 2022
Arkivinformation från Riksarkivet – nu som öppen data via API:er
Riksarkivet lanserar nu API:er för att ge företag...


Tidigare nyheter