bild
Serie

Stockholm A-Ö

Topograficasamlingen.Topografica

Stockholm A–Ö ( arkivet omfattar 9 volymer, volym nr. 6–8 utgörs av material rörande Stockholms slott)

 Volymer (9 st)

ReferenskodAnmärkning 
1A–Gö
* Adolf Fredriks församling. Förteckning över konstföremål upprättad av Olof
Granberg.
* Adolf Fredriks kyrkogård. Handlingar rörande porträtt.
* Akademien för de fria konsterna. Svensk författnings-samling nr 79, 1908,
bihang till svensk författnings-samling nr 58, 1908 samt bihang till svensk
författnings-samling nr 39, 1911. Yttrande framlagt till Kungl. Akademien
för de fria konsterna 16 november 1932. Skrivelse till Konungen år 1932
samt år 1946. Översiktlig innehållsförteckning över arkivet. Förteckning
över svenska konstnärer vilkas arbeten varit exponerade på Kgl Akademiens
utställningar åren 1824–1877.
* Stockholms Arbetareförening. Antal deltagare i konstföreläsningar år 1927.
Berättelse över verkställd granskning år 1925. Protokoll från sammanträde
år 1927.
* Sveriges Arkitekturmuseum. Protokoll från infomationssammanträde den
19 november 1962. Skrivelse från år 1951 till Humanistiska fondens nämnd.
* Armémuseum. O. Granbergs förteckning. Tjänstemeddelande från år 1949.
PM rörande erforderliga montrar år 1947.
* Artellerihögsklolan. O. Granbergs förteckning över konstföremål.
* Arsenalen. Med hänvisning till: Topografica, Sverige allmänt – Arkitektur
och byggmästare.
* Arvfurstens palats. Förteckning över gipsavgjutningar tillhöriga
Nationalmuseum och uppställda i Arvfurstens palats, u.å. Hänvisning till
Utrikesdep.
* Bangårdsfrågan. Brev rörande bangårdsfrågan, u.å.
* Kungliga Biblioteket. O. Granbergs förteckning. Reglemente för besökande i
bibl. år 1877. Katalogregler vid Kongl. Biblioteket år 1884. PM angående
bidragen till accessionskatalogen år 1920. Intruktion och reglemente för
Kungl. bibl. år 1913 m.m. Konceptförteckning, upprättad år 1808, märkt
”A 118” (med titeln: ”Förteckning på de Böcker hvilka hörande till Fria
konsterna, finnas uti Kongl. Biblioteks kat. uppå Högvälborne Herr Öfver...
och Riddaren af Kongl. Nordstjerne Orden m.m. A.N. Edelcrantzs
befallning i Concept upprättad af Lars Waldius, f.d Ordinarie Amanuens
vid samma Kongl. Bibliotek, af Cond... vid Konungens Museum”).
* Bollhuset. Hänvisning till: Topografica, Sverige allmänt – Arkitektur och
byggmästare.
* Bukowskis konsthandel. O. Granbergs förteckning. Avskrift av styrelse-
berättelse år 1923.
* Statens institut för byggnadsforskning. Skrivelse beträffande taveldeposition
den 12 sept. 1962.
* Börsen. O. Granbergs förteckning.
* Coldinu-orden. Förteckning upprättad av Sjöberg år 1909.
* Dannviken. Handling rörande konstföremål.
* Diverse. Hänvisning till: Topografica, Sverige allmänt – Arkitektur och
byggmästare (Sthlm byggnadsarbeten). Rundelen över Södre port m.m.
* Dramatiska teatern. Avskrift av artikel i Stockholms Dagblad den 7 april 1908.
* Finlandshjälp. Protokoll från sammanträde den 30 mars 1940.
* Kungliga flottans kyrkogård. Förteckning över porträtt.
* Kungliga flottans expeditioner. O. Granbergs förteckning över konstverk.
* Folkets hus. Förteckning över tavlor, konstverk m.m. upprättad år 1942.
* Fortifikationen. Förteckning upprättad av N. Sjöberg år 1913.
* Fortifikationskåren. Förteckning över Fortifikationskårens porträttsamling,
mars 1950.
* Föreningen för Stockholms prydande med konstverk. Skrivelse rörande insamling år
1917.
* Generalpoststyrelsen. Sjöbergs förteckning.
* Generalstabskåren. Granbergs förteckning. Historik med bilder rörande
Generalstabskårens mäss, dess möbler m.m.
* Göta livgarde. Olof Granbergs förteckning.
 
2Ha–Kom
* Hallwylska saml. Olof Granbergs förteckning över oljemålningar.
* Hantverksföreningens saml. av snickarämbetets mästarritningar. Pärm
innehållande förteckning över Stockholms Stads Hantverksförenings
samling av mästarritningar från Snickarämbetet i Stockholm åren 1751–
1846.
* Hedvig Eleonoras församlingshus. Olof Granbergs förteckning över målningar.
* Hedvig Eleonora kyrka. Brev till J.C. Boklund år 1868, avskrifter av protokoll
m.m.
* Helgeandsholmen. Betänkande med förslag till ordnande av Riksdags-
husplanen avgivet av 1945 års Helgeandsholmskommitté. Avskrift av L.M.
Bååths skrivelse till fullmäktige i riksgäldskontoret den 23 januari
1953. Avskrift av skrivelse till Böttiger år 1915. Handlingar rörande
depositioner från Nationalmuseum år 1917.
* Hästgardet. Granbergs förteckning.
* Jakobs kyrka och kyrkogård. Diverse uppgifter om kyrkan med hänvisning till
andra arkiv.
* Industrimonumentskommittén. G. Göthes efterlämnade handlingar från omkr.
år 1909.
* Johannes kyrkogård. Förteckning över porträtt.
* Jernkontoret. Granbergs förteckning.
* Järntorget, Drottningens hus vid Järntorget, 1592. Med hänvisning till
Topografica, Sverige allmänt – ”Murmästare, Hans”.
* Kanslihusannexet. Med fotografier och planritning.
* Karolinska institutet. Granbergs förteckning.
* Katarina gamla kyrksal och kyrkogård. ” ”
* Klara kyrksal och kyrkogård. ” ”
* Kommerskollegium. ” ”
 
3Kon–No
* Konstindustrimuseum. Tävlingsprogram rörande Konstindustrimuseibyggnad
i Stockholm år 1920.
* Konstnärsklubben. Olof Granbergs förteckning över konstverk. Skrivelse till
Konungen den 28 mars 1927. Utkast till skrivelse beträffande inköps-
nämnd, från Axel Gauffin år 1944.
* Kungsholms kyrkan, Kungsholms församling. Förteckning upprättad av Olof
Granberg.
* Nya kyrkogården. Granbergs upprättade förteckning.
* Köpmannaföreningen. ” ” ”
* Lantmäteristyrelsen. ” ” ”
* Liljevalchs konsthall. Avtal mellan staden och utredningsmännen i
grosshandlare C.F. Liljevalchs sterbhus rörande uppförande och
förvaltande av ”Liljevalchs konsthall”. Ritningar över konsthallen. Förslag
och utredning i konstutställningsfrågan utarbetad av konstnärernas
opinionskommitté år 1921 m.m. Motioner väckta hos stockholms
stadsfullmäktige år 1921. Brev till Ragnar Hoppe år 1923.
* Livregementets dragoner. Förteckning över målningar upprättad av N. Sjöberg
år 1913.
* Livrustkammaren. Kvitto på målning som överlämnats till Livrustkammaren
år 1946 från Nationalmuseum. Referat från Konst- och Kulturhistoriska
facksektionens sammanträde den 15 november 1946. Skrivelse till
Nationalmusei nämnd ang. överflyttningar av föremål från
Livrustkammaren till andra samlingar m.m. daterat den 25 januari 1946.
Avskrifter av ”Quittencer hörande till Rustmästaren Nils Pe. Lundbergs
Redogörelse för Kongl: Lif Rust Kammaren”. Preliminärt PM ang.
Livrustkammaren, ang MUS 65.
* Läkaresällskapet. Olof Granbergs förteckning över konstverk.
* Manilla dövstumskola. Avskrift av skrivelse från Erik Wettergren till Kungl.
Byggnadsstyrelsen ang. framtida användningen av skolans lokaler år 1944.
* Maria kyrksal och kyrkogård. Olof Granbergs förteckning.
* Maria magdalena kyrkogård. Förteckning över porträtt upprättad av N. Cassén.
*Marinförvaltningen. Olof Granbergs förteckning.
* Medelhavsmuseet. PM ang. Medelhavsmuseet, u.å. samt PM för utarbetandet av
byggnadsprogram för Medelhavsmuseet, av Olof Vessberg den 20 juni 1963.
* Midsommargården. Handling rörande verksamheten på Midsommargården
höstterminen 1946 och vårterminen 1947.
* Militärsällskapet. Förteckning över porträtt.
* Mosaiska församlingen. Förteckning upprättad av Olof Granberg.
* Musikaliska akademien. ” ” ” ” ” samt
planritning.
* Musikhistoriska museet. Olof Granbergs förteckning.
* Kgl. Myntet. ” ” ”
* Kgl. Myntkabinettet. N. Sjöbergs förteckning samt brev m.m. rörande
samlingarna, från åren 1866–1868.
* Nicolai församlings altartavla. Brev från 1686 rörande altartavlan.
* Nordiska museet. Stadgar för Nordiska museet, fastställda år 1938, manus till
artikel i ”Svenska museer” nov. 1934 rörande Nordiska museets
dräktfigurer, handling rörande en vävd tapet, som Nationalmuseum under
en utställning 1916 lånat av Nordiska museet, samt två stycken
förteckningar upprättade av Olof Granberg, den ena rörande Nordiska
museets miniatyrer, den andra över målningar, akvareller m.m. på
Nordiska museet.
* Norrbro. Brev till Axel Gauffin år 1924 ang. fotografier av Norrbros egyptiska
lejon.
 
4Ob - Ri
* Observatoriet. Olof Granbergs förteckning över konstföremål.
* Gamla Operan. Kort med Operan som motiv. Skänkt som gåva av Axel
Sjögren år 1944.
* Kgl. Operan. Olof Granbergs förteckning.
* Ostasiatiska saml. Med hänvisnig till Biografica, Nils Palmgren.
* Kgl. Postionsartilleriets kasernetablissement, f.d. Hästgardeskasern. Planritningar
över kasernen från ”Erik Tranés atelier”.
* Publicistklubben. Olof Granbergs förteckning.
* Radiotjänst. handlingar rörande Radiotjänsts teatercirklar, åren 1933–1934.
* Regaliesaml. Brev till intendenten E.G. Folcker den 14 april 1917 från Ida
Pehrman.
* Riddarhuset. Olof Granbergs och Nils Sjöbergs förteckning. Hänvisningar
till andra arkivbestånd med material om Riddarhuset.
* Riddarholmskyrkan. Hänvisningar till andra arkivbestånd med material om
Riddarholmskyrkan.
* Rikstantikvarieämbetet. Nationalmuseums utlåtande över antikvarieutred-
ningens betänkande ”Antikvitetskollegiet. Centralorgan för svensk
kulturminnesvård” (SOU 1965:10).
* Riksarkivet. Granbergs förteckning samt PM ang. arkivalielån från
Riksarkivet.
* Riksbanken. Olof Granbergs förteckning.
* Riksdagsbiblioteket. Skrivelse rörande ledamotsporträtt, u.å.
* Riksdgahuset. Tidningsurklipp ur Medborgaren den 12–19 febr. 1953. Brev
från Riksgäldskontoret till överintendenten vid Nationalmuseum med
förteckning över depositioner av konstverk från Nationalmuseum år 1917.
Olof Granbergs förteckning över konstverk i Riksdagshuset.
 
5Ro - St
* Rosenhanska palatset. Två brev från 1700-talet ang. palatset.
* Rådhuset. Olof Granbergs och Nils Sjöbergs förteckning över konstföremål.
* Rörstrand. Kostnadsförslag för den planerade Rörstrandsboken år 1919. Med
hänvisning till Biografica, A. Bielke.
* Sjöhistoriska museet. Tjänstemeddelanden rörande sjöförsvaret åren 1944 och
1948.
* Sjöofficerssällskapet. Olof Granbergs förteckning.
* Skandiakoncernen. Brev till Boo von Malmborg, med bifogad förteckning
över oljemålningar som inte kan placeras inom koncernens
kontorslokaler.
* Skeppsholmen. Karta över Skepps- och Kastellholmarna (med noteringen
”Byggnadsdepartementet Örlogsvarvet Stockholm den 30 oktober 1947, Erik
Bergqvist”). Handlingar rörande utnyttjandet av Skeppsholmen
(”Skeppsholmsutredningen 1959”). Tidningsurklipp om
Skeppsholmskyrkan. Yttrande över Skeppsholmsutredningen i april 1966 –
”Skeppsholmens framtida användning” (SOU 1966:27).
* Skogskyrkogården. Förteckning över två verk på Skogskyrkogården.
* Svenska Slöjdföreningen (nu i NM). Förteckning över mönsterritningar,
gravyrer, stentryck m.m.
* Socialmuseet. Handlingar rörande det planerade Socialmuseet år 1947.
* Statens historiska museum. PM ang. arbetssätt vid Statens historiska museum,
1935. Särtryck ur tidskriften Byggmästaren, nr. 8, 1933 (”Förslag till Statens
historiska museum”). Handlingar rörande tävlingar om konstnärlig
utsmyckning åren 1939, 1943 och 1945. Förslag till stadgar år 1912.
”Handlingar rörande förslag till ny fornminneslagstiftning”, särtryck från
år 1912. Förteckning över depositioner hos Kungl. Historie-, Antikvitets-
och Vitterhetsakademien. Handling från år 1865 rörande en av J.C.
Boklund överlämnad gravvård i form av en likkista (märkt ”A 470” med
blyerts). Olof Granbergs förteckning över föremål.
* Statens konstråd. Motion i andra kammaren, undertecknad den 29 aug. 1944.
PM ang. preliminär inventering av vissa aktuella statliga nybyggnaders
prydande med konstverk, upprättad av Statens Konstråd i aug. 1944. PM
angående principerna för anvisande av medel till konstnärlig utsmyckning
av statliga byggnader, den 4 juni 1948.
* Storkyrkan. Olof Granbergs förteckning. Handlingar rörande magistratens
återförvärv av 1796 års kopia av Vädersolstavlan från år 1535, avskrifter ur
Magistratens protokoll och registratur från år 1915 samt brev till
överintendenten den 18 januari 1829, rörande tavlan.
 
6Stockholms slott
* Två vykort med motiv från slottet.
* Avskrifter av slottskonstnärernas räkningar från 1700-talet.
* Hänvisningar till andra arkivbestånd där det finns material från åren
1535–98, 1600–47 samt 1654–1719 om Stockholms slott.
* Avskrift av inventarium upprättat ”efter den olycklige Slåtz Branden Anno
1697”.
* Förteckning och plan över gipsavgjutningar tillhöriga Nationalmuseum
och uppställda i Kungl. Slottet. Handlingar rörande depositioner från
Nationalmuseum, åren 1916–20.
* Kopia ur bok rörande målningar m.m. i biblioteket år 1695.
* Avskrift av inventarium ”des Raretez qui sont dans la Cabinet des
Antiquitez, 1652”.
* Handling från 1798 rörande modellsamlingen i slottet.
Handlingar rörande den Kongl. Fataburen
* Handlingar från år 1708 rörande Anna Cloots begravning.
* Brev ang. kontroll av linnetyger år 1716.
* Extrakt över 1729 års fatburs inventarium ang. linne- och duktyger.
* Handling rörande ”Till sorgens anläggande efter Hans Kongl. Maj:ts fru
Moder 1756”.
* Förteckning över räkningar inlevererade till klädkammaren år 1762.
* Memorial från 1700-talet ang. ”bortkomna fateburs inventarie, dokumenter
m.fl. handlingar”.
* 1770-tals handling ang. drapering av vagnar, selar, sadlar m.m. för
kronprinsens stat vid sorgens anläggande efter änkedrottning Sophia
Magdalena av Danmark, m.fl handlingar.
* Memorial från år 1771 ang. ”lämpligheten av att i Kungl. Klädkammaren
hava sorgflor i reserv”.
* Handling från år 1772 angående linne till svepning för avlidna fatburs-
pigan Catharina Berg.
* Memorial och förteckningar ang. linne, från år 1804.
* ”Tariff på Sommarlöner i Bancomynt för Linne vid Kongl Fateburen”, från
år 1804.
* Reglemente för Kongl. Maj:ts Fatbur, daterat den 6 februari 1805.
Inventarier över den Kongl. Fataburen, åren 1763–65
* Inventarium över Kongl. Fataburen i Stockholm år 1763.
* ” ” ” ” ” ” ”som åldfrun Hedvig
Catharina Kesmecker hafver under sin vård”, år 1765.
Handlingar rörande livréer o.dyl., åren 1680–1788
* Förslag ang. hovstatens och livgardets beklädnad år 1680.
* Prisuppgifter på page- och lakejlivréer, daterat den 28 december 1728.
* ” ” lakejlivré år 1730.
* Handling angående det kulörta livréet, år 1751.
* Ungefärligt förslag till livréernas förnödenhet, år 1755.
* Diverse memorial rörande livréer, från åren 1755–1756, undertecknade
Adelcrantz.
* Ungefärligt förslag till livréernas förnödenhet, år 1761.
* Handling ang. ”livrée-persedlarnes entrepenad för år 1770”.
* Protokoll ”över den 20 dec. 1771 hållna entrepenadauktionen å Kongl. hov-
och stallstaternas livré- och beklädnadspersedlar”.
* Uträkning över bekostnaden för livréer och kammarpagerna år 1772.
* Extract av 1775 och 1776 års Kungl. hovkassa, samt ”annotationsböcker över
kostnaden å 1776 års vardagslivréer”.
* Rekvisition till 1788 års vardagsbeklädning.
* Förteckning på leveranser till klädkammaren och gällande vardags-
livréerna, u.å.
 
7Stockholms slott
Diverse förteckningar rörande hovet, åren 1700–1810
* Porslinsförteckningar från åren 1700, 1726 samt 1728.
* Lista över porslin som ”sedan den 1 Maj 1729 är vid Conditoriet
söndergångit”.
* ”Specifikation uppå de fijna Porcellainer som åhr 1729 är söndergångne
och förkomne”.
* ”Specifikation uppå de Porcelliner som förledit åhr 1730 ähre
söndergångne och hwad som ännu är i behåll”.
* ”Specifikation uppå de äekta Porcelliner som för förleden åhr 1731 äro
söndergångna och sprucken”.
* ”Förteckning på de Porcellainer och Christal glas som hås Sockerbagaren
herr Joachim Christopher Ziegler junior efter 1731 åhrs inventering wid
Kongl. Silfwer Cammaren kommer att swara före”.
* Som ovan för år 1732.
* ”Specifikation uppå de ächta Porcelliner som för åhr 1732 äro
söndergångne och förkomne”.
* ”Efter 1734 åhrs Inventarii afskrivning, ... uti Conditoriet följande
Porcellainer och glas finnas uti behåld”.
* ”Specifikationer uppå de fijna Porcelliner som åhr 1734 hwid Kongl. Maj:ts
Silfwerkammare äro söndergångna”.
* ”Förteckning på de Porcellainer och Christallglas som Håf-Såckerbagaren
Herr Joachim Christopher Ziegler efter 1734 åhrs inventering wid Kongl.
Silfwercammaren kommer att swara före”.
* ”Förteckning uppå de fijna Porceliner som åhr 1735 wid Kongl. Maj:ts
Silfwerkammare är förkomne och söndergångne”.
* ”Förteckning uppå de fijna Porcelainer och glas som Herr Ziegler efter
1735 åhrs Inventarium bör hafwa i behåll til åhr 1736”.
* ”Förteckning uppå de fina Porcelainer som äro wid Kongl. Maj:ts Silfwer
Cammare söndergångne och förkomne åhr 1737”.
* Lista över – vid Kongl. Conditoriet – inventerade porslin och
kristallföremål år 1740.
* ”Följande Kongl. Håfwets Porcelainer och Glaas woro förledet åhr hos Herr
Conditeuren Ziegler”, daterat den 22 mars 1739.
* Memorial med bifogad förteckning ”på Inventariepersedlar, som vid skedde
Liquider funnits bortkomne och söndergångne ifrån 1803 års börja till och
med den 30 Junii år 1804”.
* Förteckning på Söndergången Porcellains och Glaspersedlar”, daterat den
31 december 1804.
* ”Copia. Wid liquider för hvad som på Haga utevarit under sistledne April
och Maji månader, felade följande Inventarie-persedlar at till magasinet
återlemnas ...”, daterat den 11 juni 1805.
* ”Förteckning på saknade Inventarie-persedlar i Kongl. Conditoriet vid 1806
års slut”.
* ”Förteckning på Inventarie-persedlar i Kongl. Conditoriet, som befunnos
söndergångne, då Inventeringen värkställtes den 20 Juni 1808”.
* ”Förteckning på Inventarie-persedlar, som brista för nedannämde Uttagare,
vid Liquiden för allt hvad under mer än 8 månaders tid varit uti bruk på
Gripsholms Slott år 1809”.
Kungliga Husgerådskammaren o.dyl., åren 1755–1827
* Handling rörande Husgerådskammarens årliga utgifter för reparationer
m.m. år 1755.
* Förteckning över borgmästare Kiermans möbler år 1757.
* Förteckning över de möbler som behövs för generalkrigsrätten år 1757.
* Förteckning över möbler avförda från Kungl. Husgerådskammaren till
konungens hus i Karlskrona år 1804.
* Ungefärligt kostnadsförslag för anskaffandet av nya möbler för Stockholms
samt Drottningholms slott, år 1827.
* Avskrift av förteckning över sådana till Stockholms slotts fasta konstnärliga
eller arkitektoniska inredning hörande föremål, som avlägsnats från sina
ursprungliga platser, med tillhörande brev till Nationalmuseums
överintendent år 1938.
* Förteckning över målningar i museets ägo, vilka ingått i Kungl. Slottets
inredning, u.å.
* Handlingar rörande konservering av ryggstycke till tronhimmel, 1910–1912.
Diverse handlingar angående hovhållning m.m., åren 1699–1779
* Förteckning och värdering av varor vilka vid stora sjötullsrätten förklarats
konfiskabla, år 1699.
* Extrakt av stora sjötullrättens protokoll i Stockholm den 23 sept. 1699 ang.
tull på galaterivaror, år 1699.
* Interimsbevis vid 1705 års slut.
* Förteckning över gevär och andra persedlar, år 1752.
* Handling angående vaxljustillverkning. ”Utdrag ur Kongl. Commerce
Collegi Protocoll den 8 November 1754”.
* PM ang. ”beräkning av vikt mellan Sverige och Frankrike”, år 1755(?).
* Memorial av Törnflycht, daterat december 1760.
* Räkning på leveranser till Kungl. stallet, år 1779.
* Handling angående priset på franska konfektyrer, u.å.
* PM ang. vaxljus, u.å.
Handlingar rörande Kungl. Silverkammaren m.m., 1694–1771
* ”Specifikation uppå efterskrifne Sölfwer som på underbemelte sijdor
förmäles wara förkommit”, daterat den 25 mars 1694.
* ”För hans Kongl. Maij:t Wår Allernådigste Konung är smelt her uppå dess
mynt till Crono gull”, år 1696.
* ”Förteckning på det som Kongl. Håf Contoiret nödwändigt erfordrar
underrättelse om innan som Silwer Cammar – och Fateburs Inventarierne
behörigen komma i sitt rätta skick opprättas. Pro A:1728”.
* ”Af de mig åhr 1728 från Kongl. Silfwer Cammaren tillstälta glass sorter,
äro följande på efternämbda sätt söndergångne nämbl: ...”, år 1728.
* Förteckning från Kongl Håf Contoiret, år 1728
* ”Anno 1730 d. 26 Jan: Inventerades Kongl Silwer Cammaren ...”.
* ”Likmätigt Kongl.: Borg Rättens Extractum Protocolli ... äro fölliande
persedlar, dels ... fökomne, dels söndergångne och förbrukte”, år 1730(?)
* 1700-talsavskrifter ur Silverkammarens inventrium från år 1731.
* ”Anno 1731 d. 14 Januari Inventerade Kongl. Silfwer Cammaren och befantz
fölljande ändringar sedan den sista 1730 åhrs Inventering wara existerat”.
* Som ovan, daterat den 27 januari 1731.
* Ödmjukt memorial ang. inventering av Kungl. Silverkammaren år 1733.
* Diverse räkenskaper rörande Silverkammaren, från åren 1749-52.
* ”Räkning med Kongl. Håfwet för emottagit och åter lefwererat Silfwer”, år
1755.
* Inventarium över föremål i Silverkammaren, upprättat år 1755.
* Handling ang. utlåning av diverse silverpjäser ur Silverkammaren till greve
Diedrich Taube, daterat den 17 april 1756.
* ”Documenter angående Rese Silfwer Servicen hwilken lefwererades till Fält
Marskalken Friherre Ungern Sternberg”, år 1757.
* ”Anno 1757 den 7 Martii uti Kongl. Silfwer Cammaren följande Silfwer till
omarbetning uttagit ...”.
* 1700-tals handlingar ”Angående Silfwerets förfärdigande wid ... Silfwer
Cammaren. Dito Kläde Cammaren”.
Handlingar rörande Kungl. Silverkammaren m.m., 1760–1810
* Bedömning och kronologisk översikt av Åke Setterwall beträffande
inredningen i Oscar den II:s matsal i Stockholms slott, daterat mars 1959.
* Avskrift av Klädkammararäkning från 1661.
* ”Förteckning på Silfver hos Hans Kongl. Höghet Hertig Carl, som kan
ärsätta tillämnadt nytt Silfverarbete”, u.å.
* Ödmjukt memorial ang. bortkomna silverpjäser, daterat den 12 mars 1810.
* ” ” ” silver- och porslinspjäser, daterat den 22
november 1805.
* ”Förteckning uppå de uti Kongl. Maj:ts Silfver Cammare warande Guld och
Silfver Persedlar”, den 18 september 1771.
* Ödmjukt memorial ang. Silverkammaren, daterat den 24 september 1772.
* ”Handlingar rörande Fatburen och ... å förkomit Silfver m.m.”, åren 1804-
1808.
* ”Extract utur Hans Kongl. Maj:ts förra Fursteliga Håf Stats Silfver Cammar
Inventarium. Den 18 September 1771”.
* ”Ungefärligt Förslag uppå det reqvirerade Silwer till den fursteliga Silfwer
Kammaren utom hwad som redan blifwit förfärdigat och hwartils ännu
ärfordras”, daterat den 20 september 1769.
* ”Räkning som utwisar hwad Teen Persedlar Teen Giutare emottagit och
hwad de till Kongl. Silfwer Kamaren Lefwererat”, handlingen upprättad
efter år 1767.
* ”Summarisk Räkning öfver de Koppar som Kopparslagarne emottagit och
hvad de deremot Lefvererat till Kongl. Silfver Kamaren”, omkring år 1767.
* ”Copia Bok öfwer Ankomna Uphandlings Räkningar för Hans Kongl.
Maj:ts Ordinarie Håf Stats Silfwer Cammare och Fatebur. År 1767(?)”.
* ”Utdrag ur det til hans Kongl. Maj:t /.../ Förslag rörande Deras Kongl.
Högheters Kronprinsens och Kronprinsessans Furstel: Håf-Oeconomie”,
daterat år 1766.
* ”Inventarium över Kongl. Silfver Kamaren. År 1765”.
* ”Utur Kongl. Silwer Cammaren har iag efter följande Servis till Caffe och
The att swara föör...”, upprättad efter år 1760.
 
8Stockholms slott
Lappkatalog över Nationalmuseums målningar i Stockholms slott, u.å.
 
9Sv–Wr
* Svea Artelleriregemente. Olof Granbergs förteckning över konstföremål.
* Svea Livgarde. Som ovan.
* Svenska Industrimagasinet. Tidningsurklipp rörande Industrimagasinet, u.å.
* Svenska Skolmuseet. Inbunden volym innehållande ”Förteckning över
Svenska Skolmuseets samlingar av litteratur angående undervisning i
skrivning och teckning samt gravyrer och litografier förvärvade från
Teckningsläraren John Ekström.” Gåva enligt nämndprotokoll den 20
december 1933 (volymen märkt ”A 500”).
* Södersjukhuset. Ritning över Södersjukhuset.
* Södra kyrkogården. N. Casséns, A. Sjöbergs och Olof Granbergs förteckningar
över föremål.
* Tekniska skolan. Skrivelse i spiralpärm från styrelsen för tekniska skolan i
Stockholm angående fördelning av skolans kostnader mellan staten och
Stockholms stad. Daterat den 16 december 1944.
* Kungl. Telegrafstyrelsen. Skrivelse från Telegrafstyrelsen till Nationalmuseums
depositionsavdelning den 24 oktober 1924.
* Tessinska palatset. Särtryck ur ”Stadskollegiets utl. och memorial. Utl. nr 81,
år 1947. Utlåtande angående förslag till avtal mellan kronan och staden
rörande bestridandet av kostnaderna för överståthållarens avlöning samt
dispositionen av det s.k. Tessinska palatset.” Planskiss över första våningen
i Tessinska palatset.
* Thielska galleriet. Avskrift av Axel Gauffins artikel i Svenska Dagbladet den 8
november 1923
* Tyska församlingen. Olof Granbergs förteckning samt uppgifter om
arkivmaterial om Tyska kyrkan i andra arkivbestånd.
* Utrikesdep. och Utrikesminsiterhotellet. Förteckning över målningar som
påträffats vid genomgång av den samling deponerade målningar som vid
tillfället fanns i Utrikesdep. och Utrikesministerhotellet, från år 1940.
Tidningsurklipp ur Stockholms Tidningen den 18 december 1921. Avskrift
av ämbetsskrivelse till överintendenten för Nationalmuseum den 31
december 1923.
* Waldemarsudde. Särtryck ur ”Kommunal författningssamling för Stockholm,
nr. 51 år 1948. Instruktion för styrelsen för Prins Eugens Waldemarsudde.”
Tidningsurklipp ur ”Stockholm”, nr. 3 juni 1948.
* Kungl. Vetenskapsakademien. Summarisk förteckning över målningar och
skulpturer tillhörande Kungl. Vetenskapsakademien, upprättad åren 1906–
07 av Olof Granberg samt ytterligare en förteckning upprättad av
O. Granberg.
* Vitterhetsakademien. Förteckning upprättad av Granberg.
* Wrangelska palatset. Med hänvisning till andra arkivbestånd som har
material rörande Wrangelska palatset.
* Våra gårdar. Förteckning över inköpta och deponerade konstverk, daterat
den 30 juni 1976.
* Ämbetsverken. ”Embetsverken”, förteckning uppgjord av L. Looström på 1890-
talet (märkt ”A 321”).
 

Nyheter

den 2 februari 2023
Samiskt arkivmaterial från hela Europa i webbportalen Nuohtti
I dag öppnar Nuohtti - en portal med 30 000 digit...


den 23 januari 2023
Suppliker – nytt ämnesområde i Digitala forskarsalen
Digitala forskarsalen har uppdaterats med ett nyt...


Tidigare nyheter