bild
Arkiv

Scan Kil


Grunddata

ReferenskodSE/VA/50473
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/hjvkWkF4TacDpQBSEC3dz1
ExtraID50473
Omfång
4,3 Hyllmeter 
0,3 Hyllmeter  (Lev. nr. 2018:020.)
1,5 Hyllmeter  (Fotografier)
37 Kartor och ritningar  (Serie J 1.)
Datering
19361998(Tidsomfång)
ArkivinstitutionArkivenheten, Region Värmland (depå: Zakrisdal)
Arkivbildare/upphov
Scan Kil (1971 – 1997)
Alternativa namn: Scan Väst ekonomisk förening
Alternativa namn: Scan Farmek  (1993/1994 – )
Alternativa namn: Scan HB  (1995 – )
Alternativa namn: Slakteriföreningen Väst ekonomisk förening
Kategori: Förening. Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri

Innehåll

Inledning (äldre form)SCAN KILS (1973-1997) verksamhet grundlades egentligen redan på slakteriföreningarnas tid. Dessa har skiftat såväl till namn som till organisation. Över tid har den mest betydande av dessa slakteriföreningar varit Värmlands slakteriförening u.p.a. (år 1935-1973, se/va/50458). Scans verksamhet i Kil började den 1 januari år 1973 enligt beslut från det redan existerande regionrådet. Därefter höll man igång fram till 1997 då den storskaliga och egentliga verksamheten lades ned och endast nödslaktfunktionen blev kvar. Scans Kils verksamhet under denna tid hade givetvis sin bas i slakten men betydande var också charkuteriproduktionen samt tillverkningen av färdigmat.

Innan konstituerandet 1/1 1973 av det som hette Scan Väst ekonomisk förening med ansvar för slakten i bl.a. Värmland hade man redan haft pågående utredningar och ett allt närmre samarbete mellan slakteriföreningarna i landet. År 1965 presenterades den första utredningen som kom att föreslå en ny struktur av slaktdjursproduktionen, distributionen och konsumtionen och den medföljande planeringen av slakteriverksamheten i hela landet. Utredningen föreslog att landet skulle delas upp i 5 regioner som senare blev sammanförda till 4. Dessutom manade man till ett initierande av frivilligt samarbete omgående. Den västsvenska regionen (Scan Väst) bildades av Skaraborgs Slakteri ek.för., Västra Sveriges Slakterier u.p.a., Mellersta Hallands Slakteriförening u.p.a. och Värmlands Slakteriförening u.p.a. Ett regionråd bildades också i och med denna utredning och den kom att bestå av de olika föreningarnas ordförande, vice ordförande och affärsledare.
I samband med ombildningen satsade man 1973 från Scans sida också på investeringar i bl.a. en auktionshall vid anläggningen i Kil för att underlätta livdjursauktioner. Antalet medlemmar vid uppstarten 1973 var 39.243 och den totala omsättningen för all försäljning var 970.126 Tkr. Vid 1973 års utgång arbetade drygt 2.500 personer i hela Scan Väst. Redan året därpå hade man tappat medlemmar så att det vid årets slut var 32.891 - ett tapp på knappt 6.500 medlemmar. Däremot var tappet av de röstberättigade medlemmarna (levererat slaktdjur en viss tid) inte lika stort. Personalstyrkan var i stort sett lika stor år 1974 som 1973 medan försäljningsomsättningen ökade med över 10%.
Viktigt i sammanhanget är att lyfta fram medlemmarnas betydelse för organisationen i Scan. De röstberättigade och tillika de flesta av medlemmarna, kanske kan anses vara de mest betydande medlemmarna, utgjordes av de som under de senaste åren (åren innan aktuellt verksamhetsår) levererat slaktdjur till Scan. De fick därmed rätt att deltaga vid de så kallade kretsmötena i sina respektive kretsar (områden). Kretsmötet utsåg bl.a. så kallade fullmäktige till föreningsstämman. De fullmäktige med suppleanter tillsammans med kretsens ordförande och vice ordförande utgjorde det så kallade kretsrådet. Dessutom utgjorde kretsordförandena föreningens förvaltningsråd. Kretsarna var också i sin tur sammanförda i olika distrikt, tex. Kilsdistriktet. Distriktsmötena var inga beslutande organ utan skulle fungera som rådgivande och informerande i regionala frågor.
Vid nedslag i årsredovisningen för år 1980 kan man se att den totala omsättningen har ökat från drygt 1 miljard år 1974 till 2 miljarder 1980. Personalstyrkan är dock fortfarande ungefär densamma. År 1990 är omsättningen uppe i 3 miljarder. Medlemsantalet är år 1990 knappt 21.000 vilket är en klar minskning jämfört med starten i början av 1970-talet. Detta har givetvis starka kopplingar till det stadigt minskande antalet producenter av slaktdjur under hela perioden.

Vid årsskiftet 1993/1994 slog sig Scan Väst och Farmek ihop och bildade Scan Farmek. Båda företagen hade inför sammanslagningen ett stadigt verksamhetsår bakom sig och hade tillsammans hand om betydande delar av den totala svenska slakten. År 1995 bildade även den nya konstellationen ett nytt gemensamt bolag för styckning, charkuteritillverkning och marknadsföring i Sverige och utomlands av kött, charkuterivaror och färdigmat. Det nya bolaget kom att heta Scan HB. År 1997 omsatte hela koncernen drygt 8 miljarder kronor och antalet anställda låg strax under 4.000 (hade varit uppe och vänt över 4.000 några år tidigare). Genom den så kallade strukturplanen hade man valt att koncentrera slakteri- och charkuteriverksamheten till andra orter än Kil varför produktionen samma år lades ned där.


Källor
VA, Scan Kils arkiv B1:1-2, årsredovisning 1971-1998.


ARKIVBESKRIVNING
Arkivbeståndet levererades åren 1998-2006 (Lev.Nr. 52/97, 41/00, 41/06 och 19/07). I samband med ordnings- och förteckningsarbetet har arkivet gallrats på följande handlingar:
- OH-bilder kretsmöten 1981, 1984
- datalistor medlemsutträde 1972-1978.
- budgetförarbete 1987
- personalinformation gällande övriga regioner (ej Kil)

Scan Kils arkiv utgörs av det material som alstrats inom ramarna för Scans verksamhet i Kil och Värmland. Det betyder att även om den egentliga arkivbildaren har gått under några olika namn under denna tid (Scan Väst, Scan Farmek och Scan HB) så har vi gjort bedömningen att det avgörande varit varumärket Scan i kombination med verksamheten i Kil/Värmland som varit det centrala under hela arkivbildningen. De olika ombildningarna under perioden 1973-1997 har inte på något avgörande sätt påverkat själva arkivbildningen. Av dessa anledningar har vi valt att låta allt material för perioden ligga under arkivbildaren Scan Kil.
Ett undantag i detta sammanhang utgörs av Slakteriföreningen Väst ek.för., vilken det finns material ifrån i Scan Kils arkiv trots avsaknaden av Scan i namnet. Slakteriföreningen Väst bildades i oktober 1971 och upphörde i samband med bildandet av Scan Väst 1/1 1973 och utgjorde framför allt en form av övergång till det blivande Scan Väst.

De största enskilda delarna av Scan Kils arkiv utgörs av protokoll från medlemsmöten, personalinformation, fotografier och ritningar. I samband med nedläggningen av Scan i Kil påbörjades ett ordnings- och förteckningsarbete som kommit att lämna sina spår även i nuvarande förteckning. De register som finns bevarade från den insatsen kan ge viss hjälp som sökingångar till materialet och finns under avdelning D REGISTER OCH LIGGARE.
När det gäller den relativt omfattande fotosamlingen från framför allt Scan Kil och Värmlands Slakteriförening u.p.a. har det ur bevarandesynpunkt bedömts nödvändigt att skilja ut åtminstone de äldsta fotografierna för långsiktigt bevarande i aktomslag med rätt egenskaper (syrafria bla.). Även senare fotografier med god kvalitet och som dokumenterar olika aspekter av arkivbildarnas verksamhet har skiljts ut på detta vis. Övriga fotografier bevaras givetvis men då i vanliga aktomslag. De fotografier som förvaras i syrafria fotofickor benämns A-serie de övriga benämns B-serie. Fotografierna som förvaras i Scan Kils arkiv rör såväl Scanperioden som Slakteriföreningsperioden.

Arkivförteckningen är upprättad av Hans Hulling, Värmlandsarkiv 2007

Kontroll

Skapad2006-12-08 00:00:00
Senast ändrad2019-06-24 10:18:53

Nyheter

den 11 maj 2023
Välkommen att fira ”Sverige 1523” med Riksarkivet!
Riksarkivet uppmärksammar att det är 500 år sedan...


den 28 april 2023
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


Tidigare nyheter