bild
Arkiv

Brandskyddsföreningen Värmland


Grunddata

ReferenskodSE/VA/50228
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/QMWIkxRixKI89KbWb9o0g1
Omfång
2 Hyllmeter  (-, Lev. 1976 samt lev.nr: 30/08, 42/08, 27/10.)
Datering
19372007(Tidsomfång)
VillkorNej
ArkivinstitutionArkivenheten, Region Värmland (depå: Zakrisdal)
Arkivbildare/upphov
Brandförsvarsutbildning i Värmland AB (1999)
Alternativa namn: Stiftaren 6549 AB  (1999 – 2000)
Kategori: Företag. Utbildning (Brandförsvarsutbildning)
 
Brandskyddsföreningen Värmland (1937)
Alternativa namn: Värmlands läns brandförsvarsförbund  (1973 – 1996, Ansluten till SBF)
Alternativa namn: Värmlands läns brandkårsförbund  (1937 – 1973)
Alternativa namn: Brandförsvarsföreningen Värmland  (1997 – 2006)
Kategori: Förening. Övriga föreningar

Innehåll

Allmän anmärkningFörteckningsnummer 14/10
Inledning (äldre form)Brandskyddsföreningen Värmland


Redan i början av 1930-talet hade försök gjorts att i Värmland få till stånd ett brandkårsförbund. Det var landshövdingen Abr. Unger, som på begäran av Riksförbundet, utfärdade inbjudan till städer, kommuner, industrier och de lokala brandstodsbolagen inom länet. Tiden var väl inte mogen, eftersom försöket inte ledde till önskat resultat. Bättre gick det 1937 då Landshövdingen Ivar Wennerström till samma kategorier utfärdade sin inbjudan till sessionssalen på länsstyrelsen lördagen den 4 december. Kapten Gillner, som var närvarande vid mötet hade glädjen att kunna notera, att det näst sista brandkårsförbundet nu hade bildats.
Värmlands Läns Brandkårsförbund som bildades den 4 december år 1937, hade fram till år 1950 en målsättning;
Att verka för utvecklingen av ett ordnat och betryggande brandväsende inom Värmlands län, särskilt på länets landsbyggd, och utgöra ett föreningsband mellan länets brandkårer.
Detta vill brandkårsförbundet söka uppnå genom bl.a:
Att väcka intresse för och biträda vid tillkomsten av såväl frivilliga som andra brandkårer i länets samhällen och kommuner.
Att öva undervisande och rådgivande verksamhet beträffande brandkårernas organisation och utbildning.
Att ordna föredrag, överläggningar och instruktioner för brandkårernas personal, samt
Att en ordnad brandkonsulentverksamhet bedriva ett verksamt arbete för dessa uppgifters förverkligande.
År 1950 blev förbundet länsorganisation inom Svenska Brandkårernas Riksförbund, vilket medförde följande ändring av brandkårsförbundets uppgift;
Att såsom länsorganisation inom Svenska Brandkårernas Riksförbund i intimt samförstånd med statliga brandmyndigheter verka för utvecklingen av och vid makthållande av ett ordnat och betryggande brandförsvar inom Värmlands län. Detta mål vill förbundet söka nå genom;
Att i samförstånd med Svenska Brandkårernas Riksförbund ordnad konsulentverksamhet lämna undervisning och råd beträffande brandkårernas organisation, utrustning och utbildning, bl.a. genom minst ett årligt konsulentbesök vid varje kår:
Att genom instruktionskurser m.m. bedriva ett verksamt arbete för brandförsvaret:
Att medverka till höjandet av befälets yrkeskunnighet genom krets eller länsvis ordnade befälsammankomster:
Att lämna råd och anvisningar i ekonomiska och juridiska förutsättningar för verksamheten.
Om vi blickar tillbaka på perioden år 1937-1940, utgjorde antalet anslutna kårer 39 st. Länsförbundets styrelse V.U. avlät skrivelser till bl.a. kommunerna och de lokala brandstodsbolagen rörande anslutning och så småningom ökades medlemsantalet så att detta utgjorde 69 st. år 1941, 83 st, 1942, 89 st. år 1944.
Tiden före och under andra världskriget bidrog på grund av det hotade världsläget att påskynda anslutning till länsförbundet. Vid årsskiftet 1950-1951 var medlemsantalet brandkårer, reservbrandstyrkor, frivilliga (industri) brandkårer jämte övriga medlemmar 127 stycken. Som förste ordförande i det nybildade Värmlands läns Brandkårsförbund utsågs landshövding Ivar Wennerström, som till sin bortgång år 1945, var en intresserad och för förbundets syften hängiven ledamot av styrelsen. År 1946 utsågs landssekreteraren Roger Sundelius, som förbundets ordförande, vilken post han innehade till den 26 sept. 1959.
Vid förbundsmötet den 26 sept. 1959 överlämnade Direktören i Svenska Brandkårernas Riksförbund A. Hegen förtjänstmedaljen i guld till f.d. Landssekreteraren Roger Sundelius. På förslag av dåvarande länsbrandinspektören A.A. Engström utsågs f.d. Landssekreteraren Roger Sundelius till förbundets första hedersordförande.
Under åren 1960-1961var ordförandeposten vakant, under dessa två år verkade förbundets vice ordf. Fängelsedirektören E. Lantgren.1962 utsågs Landssekreteraren Nils Thyreen, Karlstad, som förbundets ordförande, som var verksam 15 år inom förbundet.
Landssekreterare N. Thyreen, har under sin tid som ordförande erfarit hur förbundets målsättning förverkligats, icke minst vad gäller utbildning. Icke mindre än 1.028 självskyddskurser med sammanlagt 26.772 personer har genomförts tiden 1963-1976. Konsulentbesöken under samma tid uppgår till 1.328.
Vid kommunsammanslagningarna år 1973 tappade förbundet samtliga kommunala brandkårer som medlemmar. År 1977 finnes ett 50 tal företag och industrier som förbundets medlemmar.
1973 frångick förbundet benämningen "Brandkårsförbundet" och gick över till namnet Värmlands läns Brandförsvarsförbund, och gick under det namnet till år 1996.
Brandförsvarsförbundet i Värmlands län (nedan kallat Länsförbundet) är en ideell förening ansluten till Svenska Brandförsvarsföreningen (SBF), med uppgift att inom Värmlands län verka för att förebygga sådana skador på människor, egendom och miljö, som orsakas främst av brand.
Medlemskap;
Länsförbundet har aktiva och stödjande medlemmar. Förbundets aktiva medlemmar utgörs av försäkringsbolag, organisationer, myndigheter, verk, företag och andra samfälligheter som är verksamma inom förbundets område.
Aktiv medlem i länsförbundet är även aktiv medlem i SBF. Annan aktiv medlem i SBF än länsförbund är även aktiv medlem i Brandförsvarsförbundet i Värmlands län i det fall medlemmen enligt anmälan till SBF har arbetsställe(-n) i Värmlands län. Som stödjande medlem kan i länsförbundet inträda dels enskild person, dels organisation, vars verksamhet har behöring med förbundets uppgifter och verksamheter.
Till hedersledamot kan genom beslut på förbundsmöte efter förslag av styrelsen kallas förtjänt person.
Aktiva medlemmar antas och registreras av SBF.
1997 frångick förbundet benämningen Värmlands läns Brandförsvarsförbund och gick över till namnet Brandförsvarsföreningen Värmland . Brandförsvarsföreningen Värmland (BFV) är en ideell förening ansluten till Svenska Brandförsvarsföreningen (SBF) med uppgift att inom Värmlands län verka för att förebygga sådana skador på människor, egendom och miljö, som orsakas främst av brand. Föreningen skall samarbeta med SBF och den kommunala räddningstjänsten samt med intressenter för såväl näringsliv som för offentlig verksamhet. Föreningen skall vidare bedriva rådgivning, information, utbildningar (i hela länet), övningar och andra aktiviteter som befrämjar föreningens mål. Dess verksamhetsinriktning är; Hjälp och stöd till den kommunala räddningstjänsten i dess utbildningsverksamhet, samt för länets gemensamma utbildningar inom föreningens verksamhetsområde. Information och service till allmänheten. God kontakt och god service till medlemmarna. Brandförsvarsföreningen äger till 100% ett aktiebolag, Brandförsvarsutbildning i Värmland AB. Som fick namnändring från 2000-03-10, innan det så var bolagets registrerade namn Stiftaren 6549 Aktiebolag. Brandförsvarsutbildning i Värmland AB är alltså ett dotterbolag till Brandförsvarsföreningen. År 2006 kom Brandförsvarsföreningen att ändra namn till Brandskyddsföreningen Värmland och heter så än idag 2010-10-05.


Arkivförteckningen är upprättad av Anders Wennerström och Eva-Gullan Näsström 2010-10-05.
GallringsbarNej

Tillgänglighet

SekretessNej
DepositionJa

Kontroll

Senast ändrad2019-07-15 11:01:30

Nyheter

den 11 maj 2023
Välkommen att fira ”Sverige 1523” med Riksarkivet!
Riksarkivet uppmärksammar att det är 500 år sedan...


den 28 april 2023
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


Tidigare nyheter