bild
Serie

Antikvarisk-topografiska beskrivningar

Gemensamma handlingar

Serien innehåller beskrivningar över kyrkor, fornlämningar m.m., ibland även folkminnesuppteckningar o. dyl., vilka gjorts på Vitterhetsakademiens och riksantikvariens uppdrag under 1800-talet, särskilt efter 1842, då ett anslag för resestipendiater tillkom. Huvudändamålet var att inventera kulturlämningarna, så som de definierades i 1828 och 1867 års fornminnesförordningar, men redogörelser för arkeologiska undersökningar kan även påträffas. Beskrivningarna är oftast uppställda efter landskap, härad och socken eller stad. Vissa partier har excerperats för serie F I; hänvisningar till beskrivningarna finns vanligen inlagda där.
Likartade handlingar kan påträffas i serie F I samt i vissa enskilda arkiv, t.ex. N.I. Löfgrens och C.G. Brunius samlingar (jfr ATA:s topografiska register). Efter flera av de i förteckningen nämnda personerna finns även privata arkiv eller samlingar i ATA. I vissa fall synes avbildningar, som hört till berättelserna, ha överförts till ATA:s handteckningssamling. Korrespondens rörande inventeringarna även i serie E VII (”brevserie 1”). Jfr även serie E IV och E V.
Volym 11-16 är utbrutna ur serien och utgör volym 11-16 i P.A. Säves enskilda arkiv (placering 103:T:2).
Flera av beskrivningarna är helt eller delvis tryckta, t.ex. i Vitterhetsakademiens eller fornminnesföreningars publikationer.
December 1993.

 Volymer (55 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11846 – 1847Flera landskap:
Nils Månsson Mandelgren, "Beskrifning öfver Ritningar, samlade under en Resa inom fäderneslandet år 1846” och 1847: delar av Södermanland och Östergötland. Topografiskt register. (Några enstaka tillhörande teckningar i ATA:s handteckningssamling, alla övriga i Mandelgrenska samlingen, Folkminnesarkivet, Lund; mikrofilm i ATA.) - Band.
 
21847Flera landskap:
N.M. Mandelgren, ”Beskrifning öfver Ritningar, samlade under en resa inom fäderneslandet år 1847”: delar av Östergötland och Småland, enstaka kyrkor i Uppland, Västmanland och Västergötland. Även bidrag av andra. Topografiskt register. (Ang. teckningarna se vol. 1.) - Band.
 
31848Flera landskap:
N.M. Mandelgren, reseberättelse: delar av Blekinge, Småland och Skåne. Topografiskt register. (Ang. teckningarna se vol. 1). - Band.
 
41853Flera landskap:
Richard Dybeck, ”Forskningsberättelse för 1850, 1851 och 1852”: delar av Södermanland, Västmanland och Dalarna. - Band.
 
51858 – 1870Flera landskap:
Hildebrand och Lignell om Dybeck: "Anmärkningar vid Dybecks Årsberättelse för 1867".
Richard Dybeck, forskningsberättelser för 1858: delar av Dalarna, Närke, Södermanland, Uppland och Västmanland;
1859: delar av Södermanland, Uppland, Västergötland, Västmanland och Östergötland;
1860: delar av Dalarna, Uppland, Södermanland, Västergötland och Västmanland;
1861: delar av Närke, Södermanland, Uppland, Västmanland, Öland och Östergötland;
1862: delar av Närke, Södermanland och Uppland;
1863: delar av Dalarna, Södermanland, Uppland och Västmanland;
1864: delar av Södermanland, Uppland, Västmanland och Östergötland;
1865: delar av Södermanland och Uppland;
1866: delar av Närke, Södermanland, Uppland och Västmanland;
1867: delar av Södermanland, Uppland och Västmanland;
1868: delar av Dalarna, Närke, Södermanland, Uppland och Västmanland;
1870: delar av Södermanland, Uppland och Västmanland;
1871: delar av Dalarna, Gästrikland, Södermanland och Uppland.
- 14 fasciklar i bunt.
Berättelse om gravundersökningar i Södermanland år 1852 med förteckning över fornsaker inlämnade till Akademien 1852. Överförd till serie F I, Södermanland, landskapet, 16 sept. 1993. S.Ö.
 
61861 – 1863Bohuslän:
Gustaf Brusewitz, reseberättelser för 1861: "Tre excursioner från Fjellbacka (Quille härad, Bohuslän)";
1862: ”Anteckningar under en vistelse på åtskilliga ställen i Bohuslän”;
1863: ”Anteckningar under vandringar i Bohuslän”.
- Band.
Dalarna:
Olof Waldemar Wahlin, "Berättelse om en antiqvarisk undersökningsresa i Dalarne", se serie F I, Dalarna landskapet (1867).
K.E. Roberg, "Berättelse om en för Dala fornminneförening --- företagen antiqvarisk resa inom By och Folkerna socknar", se serie F I, Dalarna landskapet. 1869.
 
71844Dalsland:
Richard Dybeck, Dalsland. Topografiskt register. (Även några teckningar fr. Tveta, Kila socknar, Vr och Hassle socken, Vg.) Bandet troligen kompletterat av Dybeck 1847. - Band.
 
81850Dalsland:
Anders Lignell, "Försök till en Antiqvarisk-topografisk beskrifning öfver Landskapet Dal" jämte tillhörande teckningar och karta; "Antiqvarisk Karta öfver Landskapet Dal". Prisbelönt tävlingsskrift (jfr serie E II). - häften i 1 kapsel, 1 karta i kapsel, bunt.
 
91826 – 1837Gotland:
Johan Wilhelm Gerss, "Beskrifning hörande till Ritningarne öfver Fornlemningarne på Gotland", 1837. De akvarellerade teckningarna i ATA:s handteckningssamling (1807).
Nils Johan Ekdahl, reseberättelse 1826. (Även redogörelser för gravundersökningar och förteckning över fynd.) Anteckningar av ra J.G. Liljegren. - 5 fasciklar i bunt.
 
101851 – 1856Gotland:
Häri Pehr Arvid Säve, "Gotländska fornlemningar. Förklaringar (till planscherna)". Beskrivningar till vol. 11-16.
Vol. 11-16 är utbrutna ur serien och utgör volymer i P.A. Säves enskilda arkiv (placering 103:T:2).
 
171855Gotland:
Lars Cedergren, "Antiqvarisk-topografisk karta och beskrifning öfver Ardre, Alskog, Garde och Lau socknar samt Thorsburgen uti Kräklingbo sn på Gottland med åtföljande grundritningar och utsigter af kyrkorna samt andra minnesmärken". - Band. Handskrift stort format.
 
181862Gotland:
Octavia Carlén, "Blad ur Gotlands Historia. Och om Dess Fornlemningar." Obelönad tävlingsskrift (jfr serie E II). - Bunt. 1862.
Sigge Ulfsparre, reseberättelse (Gothems, Vallstena, Källunge, Bara, Hörsne, Bäls, Ekeby, Endre socknar), se serie F I, Gotland landskapet. 1875.
Gästrikland:
N.J. Ekdahl, "Historiska och antiqvariska anteckningar &c. gjorda under en resa i Gestrikland 1830", se N.J. Ekdahls enskilda arkiv (F1:14). 1830.
Carl Fredrik Wiberg, "Berättelse öfver antiquariska forskningar i Gestrikland", se serie F I, Gästrikland landskapet. 1864-1865.
 
191858, 1864 – 1865Halland:
Gustaf Brusewitz, reseberättelser för 1858: "Anteckningar rörande fornlemningar, äldre byggnader och historiska minnen i Halmstads, Tönnersjö och Höks härader";
1864: "Anteckningar under vistelsen i Falkenbergs-trakten";
1865: "Anteckningar under vandringar i Södra Halland". - Band.
 
201876 – 1880Halland:
Herman Hofberg, "Hallands Fornlemningar och Minnesmärken". Topografiskt register; karta. Bil. "Kort öfversigt af Hallands naturbeskaffenhet och fornlemningar". - Band.
Hälsingland:
Lars Landgren, beskrivningar över fronminnen, se serie F I, sockendossiererna (tillhörande kartor i ATA:s ritningssamling). 1865-1868.
Medelpad:
N.J. Ekdahl, "Historiska och antiqvariska anteckningar gjorda under en resa i Medelpad", se N.J. Ekdahls enskilda arkiv (F1:14). 1829.
Karl Sidenbladh, "Förteckningar öfver fasta fornlemningar inom alla socknar i Medelpad", se vol. 49.
 
211844 – 1887Närke:
Carl Fredrik Bergstedt, "Berättelse om en resa i Nerike". - Band i bunt. 1844.
Småland:
Måns Henrik Hultin, "Iakttagelser af fornlemningar under en resa genom Tweta och Mo Härader af Jönköpings och Wartofta Härad af Skaraborgs Län". - Fascikel i bunt. 1856.
Per Gustaf Wistrand, "Norrvidinge härads Forn minnen", 1881, "Sunnerbo härad i Småland" 1880, "Fornminnen i Uppvidinge härad" 1881. - Fascikel i bunt.
Axel Ramm, "Wista härad af Jönköpings län". - Fascikel i bunt. 1883.
A. Ramm, "Tveta härad af Jönköpings län". Innehållsförteckning med sockenregister. - 1 band i bunt. 1887.
Södermanland:
H. Hofberg, "Fornlemningar och minnesmärken i Oppunda härad --- I": Västra Vingåkers, Österåkers, Julita, Östra Vingåkers, Stora Malms, Floda, Lerbo sn. (Del II aldrig utarbetad.) - Fascikel i bunt. 1881.
Uppland:
Victor Dahlgren, "Försök till Antiq/v/arisk-Topografisk Beskrifning öfver Färentuna Härad med tillhörande Karta" (kartan saknas, troligen återställd till Dahlgren 1853). Prisbelönt tävlingsskrift (jfr serie E II). - band i bunt. 1851.
 
221868Närke:
H. Hofberg, "Nerikes fornlemningar I". Örebro, Hardemo, Kumla, Grimstens, Edsbergs och Glanshammars härader. Topografisk innehållsförteckning.
 
231869Närke:
H. Hofberg, "Nerikes fornlemningar II". Askers, Sköllersta och Sundbo härader. Topografisk innehållsförteckning. - Band.
 
241859Skåne:
Nils Gustaf Bruzelius, "Antiquarisk Beskrifning öfver Skytts-Härad". - Band.
 
251863 – 1864Skåne:
N.G. Bruzelius, "Antiquarisk Beskrifning öfver Oxie och Wemmenhögs Härader". - Band.
 
261866 – 1867Skåne:
N.G. Bruzelius, "Antiquarisk Beskrifning om Ljunits och Herrestads Härad".
Hans Hildebrand, reseberättelse från Villands och Albo härader (även arkeologiska undersökningar), se serie F I, Skåne landskapet. 1869.
 
271869 – 1870Skåne:
N.G. Bruzelius, antikvarisk beskrivning över Ingelstads, Järestads och Albo härader. - Band.
 
281878 – 1880Skåne:
N.G. Bruzelius, "Arkeologisk Beskrifning öfver Bara Härad" 1878; "Arkeologisk Beskrifning om Torna Härad" 1880. - Band.
 
291867Småland:
Hjalmar Cullberg, "Fornlemningar inom Tjust. Första delen". Topografisk innehållsförteckning. - Band.
För Småland, se även volym 21.
 
301868Småland:
Hj. Cullberg, "Fornlemningar inom Tjust. Andra delen". Topografisk innehållsförteckning. - Band.
För Småland, se även volym 21.
 
311882 – 1887Småland:
Carl Fredrik Nordenskjöld, "Jönköpings Läns Minnesmärken",
1882-1885: Östra härad;
1885-1887: Västra härad.
- 6 häften i bunt.
För Småland, se även volym 21.
 
321889Södermanland:
Karl af Schmidt, antikvariska och historiska anteckningar om Hölebo härad. - 1 band i bunt. 1889.
K. af Schmidt, antikvariska anteckningar om Röne härad samt tillägg 1889. - 2 band i bunt. 1870, 1889.
För Södermanland, se även volym 21.
 
331874Södermanland:
Harald Otto Indebetou, "Afhandling om Oppunda Härad i Södermanland". Obelönad tävlingsskrift (jfr serie E II). Topografiskt register.
För Södermanland, se även volym 21.
 
341875 – 1876Södermanland:
Olof Hermelin, beskrivning av Oppunda härad, I: Sköldinge, Julita, Lerbo, Österåkers, Floda, Stora Malms sn. - Band.
För Södermanland, se även volym 21.
 
351870 – 1871?Södermanland:
O. Hermelin, beskrivning av Selebo härad, I: Aspö sn, Mariefred och Kärnbo sn, Toresunds, Ytterselö, Överselö sn. - Band.
För Södermanland, se även volym 21.
 
361872Södermanland:
O. Hermelin, beskrivning av Selebo härad, II: Taxinge, Ytterenhörna, Överenhörna sn. - Band.
För Södermanland, se även volym 21.
 
371862 – 1869Södermanland:
Gustaf Upmark, beskrivning av fornlämningar i Sotholms härad. Innehållsförteckning, topografiskt register över "ättehögar, stensättningar, bautastenar". - Band.
För Södermanland, se även volym 21.
 
381872 – 1875Södermanland:
O. Hermelin, beskrivning av Svartlösa härad. Sockenförteckning. - Band.
För Södermanland, se även volym 21.
 
391866 – 1869Södermanland:
O. Hermelin, beskrivning av Väster-Rekarne härad samt Kung Karls och Torpa sn i Åkerbo hd. Sockenförteckning. - Band.
För Södermanland, se även volym 21.
 
401869 – 1872?Södermanland:
O. Hermelin, beskrivning av Åkers härad, I: Fogdö, Helgarö, Härads sn, Strängnäs stad och sn, Vansö sn. - Band.
För Södermanland, se även volym 21.
 
411874 – 1875Södermanland:
O. Hermelin, beskrivning av Öknebo härad. Sockenförteckning. - Band.
För Södermanland, se även volym 21.
 
421859, 1869Södermanland:
O. Hermelin, beskrivning av Öster-Rekarne härad (även anteckningar av R. Dybeck 1859). Sockenförteckning. - Band.
För Södermanland, se även volym 21.
 
431868Uppland:
H. Hildebrand, "Berättelse om en resa i östra Uppland". - Band.
För Uppland, se även volym 21.
 
441850 – 1872Uppland:
Carl Arvid Klingspor, "Berättelse --- öfver Fornforskningar i Uppland 1869". Sockenregister, planschförteckning.
"Anteckningar under resor Sommaren 1870".
- 2 band i bunt.
Västergötland:
Richard Hjort, "Materialier till en kort beskrifning öfver Barne härad". - Band i bunt. 1870.
K. af Schmidt, "Antiquariska anteckningar under En resa i Vestergötland samt Försök till antiquarisk beskrifning öfver Åse härad". - Band i bunt. 1872.
Västmanland:
C.E. Bergstrand, "Försök till Antiquarisk-Topografisk Beskrifning öfver Siende, Norrbo och Öfver-Tjurbo Härader inom Westerås Län ". Obelönad tävlingsskrift (jfr serie E II). - Band i bunt. 1850.
H. Hildebrand, "Berättelse om en resa i Vestmanland" se serie F I, Västmanland landskapet. 1867.
 
44A1874 – 1875Uppland:
O. Hermelin, beskrivning av Ekerö socken, Färentuna härad.
 
44B1826Uppland: J. W. Gerss - Plan ritningar och utsigter af fornlemningarne uti Sigtuna, 1826 
451845 – 1846Värmland:
Ferdinand Ludvig Borgström, "Berättelsen öfver en Resa i Vermland, anställd sommaren 1845". Jfr E VI:4. - Band.
Se även Ferdinand Ludvig Borgströms arkiv.
 
461860 – 1862Västergötland:
G. Brusewitz, reseberättelser för
1860: "Anteckningar under en vistelse i den så kallade Fahlebygden";
1861: "Anteckningar under en vistelse i Sköfde och vandringar deromkring";
1862: "Anteckningar under en vandring i Vestergötland". Topografiskt register.
- Band.
För Västergötland, se även volym 21 och 44.
 
471871Västergötland:
H. Hildebrand, reseberättelser från Valle härad. - Band.
 
481870 – 1875Västmanland:
H. Hofberg, "Westmanlands Fornlemningar och Minnesmärken". Härads- och sockenregister. - Band.
För Västmanland, se även volym 44.
 
48A1827Västmanland: J.W. Gerss - Fornlemningar uti Westmanland, 1827 (handteckningar, lösblad) 
491864 – 1868Ångermanland:
K. Sidenbladh, beskrivning av fornlämningar i Ångermanland och Medelpad. Sockenregister. - Band.
 
501869 – 1875Östergötland:
C.F. Nordenskjöld, "Östergötlands Minnesmärken" 1869-71: Hanekinds, Göstrings, Bobergs, Valkebo, Åkerbo, Bankekinds, Vifolka, Dals, Björkekinds, Östkinds, Lösings härader.
1872: Memmings, Bråbo härader;
1873: Lysings härad;
1874: Finspångs härad;
1875: Hammarkinds härad;
- 8 häften i bunt.
Leonard Fredrik Rääf, "Fornlemningar i Ydre härad af Östergötland", se L.F. Rääfs enskilda arkiv (F 4:1). 1864-1865.
 
511876 – 1882Östergötland:
C.F. Nordenskjöld, "Östergötlands Minnesmärken"
1876-77: Skärkinds härad;
1877: Bankekinds härad;
1879: Kinda härad;
1879-80: Kinda, Valkebo härader;
1880: Gullbergs härad;
1881: Göstrings, Lysings härader, Dals härad (Herrestad sn);
1882, tillägg till föregående beskrivningar: Vifolka (Östra Tollstads sn), Aska (Hagebyhöga sn), Bobergs (Klockrike, Brunneby sn), Bråbo (Simonstorps sn), Lösings (Krokeks sn), Östkinds (Kvarsebo sn) härader.
- 7 häften i bunt.
 
521875Åland:
H. Hofberg, "Ålands Fornlemningar och Minnesmärken". - Band.
 
[H0002]1850Gotland:
P.A. Säve, "Atlas till berättelser 1850". Teckningar av medeltida kyrkoinventarier och arkitekturdetaljer. Volymen utgjorde före utbrytning volym 11. - Band. Ingår i P.A. Säves enskilda arkiv (E III:11).
 
[H0003]1846 – 1852Gotland:
P.A. Säve, "Atlas till berättelser 1851-1852". Vyer från Visby; teckningar av runinskriptioner m.m., huvudsakligen i kyrkor. Volymen utgjorde före utbrytning volym 12. - Band. Ingår i P.A. Säves enskilda arkiv (E III:12).
 
[H0004]1853Gotland:
P.A. Säve, "Atlas till berättelser 1853". Teckningar av gravhällar, gravstenar, minnestavlor, huvudsakligen i kyrkor. Volymen utgjorde före utbrytning volym 13. Ingår i P.A. Säves enskilda arkiv (E III:13).
 
[H0005]1854Gotland:
P.A. Säve, "Atlas till berättelser 1854". Teckningar av medeltida gravhällar m.m. Volymen utgjorde före utbrytning volym 14. Ingår i P.A. Säves enskilda arkiv (E III:14).
 
[H0006]1855 – 1856Gotland:
P.A. Säve, "Atlas till berättelser 1855-1856". Teckningar av medeltida glasfönster, väggmålningar, gravhällar m.m., delvis akvarellerade. Volymen utgjorde före utbrytning volym 15. Ingår i P.A. Säves enskilda arkiv (E III:15).
 
[H0007]u.å.Gotland:
Topografiskt och kronologiskt register till P.A. Säve "Atlas till berättelser" vol 12-16. Volymen utgjorde före utbrytning volym 16. Ingår i P.A. Säves enskilda arkiv (E III:16).
 

Nyheter

den 1 december 2023
Läs och sök i förarbetena till 1766 tryckfrihetsförordning
Unesco utsåg tidigare i år den svenska tryckfrihe...


den 30 november 2023
Bruksarkiv från Lövstabruk finns nu samlat på Riksarkivet i Uppsala
Ett omfattande bruksarkiv från Lövstabruk finns n...


Tidigare nyheter