bild
Arkiv

Malmö strumpfabriks AB


Grunddata

ReferenskodSE/MSA/00666
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/A4g0HXzhE250WL3inGfje6
ExtraIDFTG
Omfång
14,9 Hyllmeter  (Text)
Datering
19261985(Tidsomfång)
19261971(Huvudsaklig tid)
VillkorNej
ArkivinstitutionMalmö stadsarkiv (depå: Bergsgatan, Norra hamnen)
Arkivbildare/upphov
Malmö strumpfabriks AB
Kategori: Företag

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr MSA/00666

Förteckning 53/94

Förteckning

över

Malmö Strumpfabriks AB:s arkiv

Stadsarkivet i Malmö 1993-02-03
Aniko Wolf
Inledning (äldre form)Malmö Strumpfabrik AB

AB Malmö Strumpfabriks (Strumpan) historia börjar egentligen i Köpenhamn.
1926 grundade den svenskfödde f d grossisthandlaren Kurt Levin aktiebolaget Nordisk Strömpefabrik i Köpenhamn. Dock inträffade det oväntade att tullen på silkesstrumpor reducerades till ett minimum och eftersom det inte längre var lönsamt att tillverka strumpor i Danmark flyttade man verksamheten till Malmö.

Malmöfabriken grundades 1926 (inregistrerad 1927). Företaget hade 7 rundstickningsmaskiner och 7 anställda. De arbetade i små lokaler vid Torgatan 20 C. Redan 1927 sysselsatte företaget 70-tal anställda men ökade successivt och var uppe i 845 år 1939. Produktionen ökade också stadigt och när Scania-Vabis år 1929 flyttade sin verksamhet övertog strumpfabriken tomten vid Trelleborgsvägen och en ny era inleddes i företagets historia.

År 1933 påbörjades en utbyggnad av fabriken och investeringar i form av maskininköp gjordes. Men vid samma tidpunkt råkade företaget i trångmål p g a den snabba expansionen. 1932 blev Åke Winberg delägare i strumpfabriken och man bildade då holdingbolaget AB Strumpfabriksintressenter. Holdingbolaget kom att äga alla aktier i Strumpan. Samma år knöts kamrer Tancred till företaget vilken kom att stanna en lång tid i företaget.
1933 inköptes Victor Samuelsons Tricotfabrik i Mölndahl och hela maskinparken samt personal flyttade ner till Malmö. Flera dotterbolag bildades under 1920-30-talet, Malmö Herrstrump & Färgeri AB 1930. AB Färgeriindustri 1928, AB Vougestrumpan 1936, AB Barnstrumpan 1939.

Fabriken hade i ett tidigt skede specialiserat sig på tillverkning av damstrumpor. Under början av 1930-talet blev natursilkesstrumporna förhärskande. Den nya produktionen salufördes under märkesnamnen Nivella och Vouge. Nivella såldes till grossister, som sålde vidare till detaljister medan Vouge salufördes som den exklusiva strumpan och förbehålldes varuhus och ett begränsat antal specialaffärer. Redan tidigt insåg Strumpan vikten av modefärger och 1936 introducerades modefärgerna Umbra och Sirocco. Strumpan arbetade mycket med kundinformation. Nivella informerade grossisterna och deras inköpare på ort och ställe, biträden bjöds in och Nivella-Nytt började ges ut. Vouge hade speciella Vouge-aftnar, Vouge-Nytt introducerades och under 1967 påbörjades en ”strumpskola” (brevkurs) för biträden.

Under krigsåren 1939-1945 fick Strumpan ett flertal problem att brottas med. Problem hade man bl a med råvaruförsäljningen och arbetskraften. Många av cottonstickarna var inkallade till militärtjänstgöring. Mitt under kriget avled grundaren Kurt Levin och 1945 tillträdde Karl Almström som produktionschef. Målsättningen blev nu att ständigt försöka rationalisera, förenkla arbetsmetoder. Ett exempel är införandet av den s k Bed-aux-systemet, en avancerad tidsstudiemetod för rationalisering av produktionen och fabriken blev en av de främsta i världen. Under 1940-talet tillkom ytterligare ett par dotterbolag, handelsaktiebolaget Nitton 1941, AB industriagenter 1943, fastighetsbolaget Fastighets AB Reval 1941, AB Nivella 1943, Industri & Byggnads AB Suecia 1947 och AB Lindex 1947.
Under senare delen av 1940-talet (1947) vann nylonet insteg i strumptillverkningen i Malmö och tog över marknaden från natur- och konstsilke.1951 introducerades silkesnylonstrumporna och redan 1953 började Strumpan att tillverka strumpor av ett annat material, crepenylon.

Strumpan hade under början av 1930-talet börjat satsa på personalfrämjande åtgärder.
1934 bildades AB Malmö Strumpfabriks Arbetares Sjukkassa där varje arbetare var skyldig att tillhöra denna sjukkassa. Sjukkassan var verksam tills Malmö Centralsjukhuskassa tog över 1955.

1941 inköptes fastigheten Långstorp 1:14 vid Frostavallen där personalen kunde tillbringa sin semester och friluftsgården bedrevs av Föreningen Malmö Strumpfabriks Personalförening u.p.a., vilken också stod som ägare. Vid samma tid bildades konstföreningen vilken var verksam mellan 1941-1960. År 1934 till kamratföreningen för tjänstemän Strump-bandet.
På Strumpan fanns också ett marketenteri vilken drevs, från 1947, av AB Malmö Strumpfabriks Arbetares Intresseförening tills 1970 då Strumpan tog över verksamheten.
1949 bildades föreningarna Nivella och Voguestrumpan u.p.a. vilken bl a hade till ändamål att främja sina medlemmars intressen genom att köpa och sälja fast egendom. Bolaget instiftade också tre pensionsstiftelser: AB Malmö Strumpfabriks Pensionsstiftelse för tjänstemän 1942, AB Malmö Strumpfabriks Pensionsstiftelse 1948 och Malmö Strumpfabriks pensionsstiftelse för kompletterande pensionsförmåner åt tjänstemän 1961.

År 1953 tillkom lagen om ”motverkande i vissa fall av konkurrensbegränsning inom näringslivet”. Strumpan hade före lagen ett bruttoprissystem gentemot sina kunder men nu påbjöds riktpriser istället. Strumpan blev emellertid anmäld till näringsfrihetsombudsmannen för att bruttoprissystemet hade bibehållits men Strumpan slapp undan åtal, men fick dock en skarp varning.

Under 1946 var antalet anställda uppe i över 1000 men rationaliseringarna under 1950-talet reducerade arbetsstyrkan avsevärt och var nere i 585 under 1957 och arbetsstyrkan ökade inte i nämnvärd omfattning på 1960-talet. 1959 köpte förvaltningsbolaget Investment AB Borgen alla aktier i Strumpan. Förvaltningsbolaget ägdes i sin tur av Stiftelsen Åker Wiberg. Magnus Wiberg avled 1960 och till verkställande direktör utsågs dåvarande produktionschefen Karl Ahlström. År 1962 tillkom A/S Vogue-strömpen, Danmark.

Redan 1958 experimenterade Strumpan med strumpbyxan men inte förrän 1967 vann byxstrumpan sitt insteg p g a det korta kjolmodet. Efterfrågan, både i Sverige och utomlands, var stor på den nya varan och ny personal fick anställas och läras upp. I samband härmed var det många invandrarkvinnor som fick anställning. 1968 fick Strumpan och Sveriges Förenade Trikåfabriker licensrätt i Sverige på en strumpbyxa som inte behövde formas. Under 1960-talet var det också tillverkning av Jerseyväv vilken exporterades i stor omfattning.
I ett led att klara konkurrensen med utlandet köper AB Sveriges Förenade Trikåfabriker (Eiser-koncernen) företaget 1971 och ännu en ny era börjar i Strumpans historia. Från 1971 finns enbart fåtal dokument sparade.

Epilog: Under början av 1992 lades tillverkningen av strumpor helt ner på Malmöfabriken och det som fortfarande finns kvar av det gamla och anrika AB Malmö Strumpfabrik är märkesnamnen, Nivella och Vogue.


Källor:
Minnesskrift AB Malmö Strumpfabrik 50 år
Tidningsurklipp
Korrespondens mellan näringsfrihetsombudsmannen och Strumpan
Patent- och Registreringsverket i Sundsvall
Personalstatistik
Protokoll - rationaliseringsgruppen
Intervju Sven Hansson, produktionschef, anställd sedan 45 år tillbaka

Stadsarkivet i Malmö 1993-02-03
Anniko Wolf
MALMÖ STRUMPFABRIK AB

1926-1959


Holdingbolaget AB Strumpfabriks intressenter övertog alla aktier i Malmö Strumpfabrik AB 1932

AB Silkesindustri införlivades med Strumpan 1928

Malmö Strumpfabrik AB grundad 1926 av Kurt Levin
Inregistreras 1927, org.nr 556025-5746

Dotter-, sälj-, fastighets-, handelsaktiebolag och delvis ägda bolag knutna till Strumpan. Några av bolagen har varit vilande under olika tidpunkter.


Bolag tillkomma och inregistrerade under 1920-30-talet.

Blev dotterbolag 1933 Victor Samuelsons Tricotfabrik
Inregistrerat 1918, org.nr 556015-6233

Dotterbolag AB Färgeriindustri
Inregistrerat 1928, org.nr 556026-8483

Säljbolaget AB VogueStrumpan
Inregistrerat 1936, org.nr 556034-9887

AB Barnstrumpor
Inregistrerat 1939, org.nr 556037

Malmö Herrstrumpfabrik & Färgeri AB
Inregistrerat 1930, org.nr 556029


Bolag inregistrerade under 1940-talet

Handelsaktiebolaget Nitton
Inregistrerat 1941

AB Industriagenter
Inregistrerat 1943, org.nr 556042-7097

Industri och Byggnads AB Suecia,
Inregistrerat 1947, org.nr 556051-3615

Fastighets AB Reval
Inregistrerat 1941, org.nr 556040-0441

AB Lindex
Inregistrerat 1947, org.nr 556050-8623

AB Nivella
Inregistrerat 1943, org.nr 556042-5117

MALMÖ STRUMPFABRIK AB

1959-1971

Förvaltningsbolaget Investment AB Borgen övertog Strumpan 1959
Inregistrerat 1958, org.nr 556067-9408

Stiftelsen Åke Wiberg 1953 ägare av Investment AB Borgen


Holdingbolaget AB Strumpfabriks intressenter övertog alla aktier i Strumpan 1932,
nu ett dotterbolag till Investment AB Borgen - Malmö Strumpfabrik AB

A/S Vogue-Strömpen
Danmark 1962

De flesta dotterbolagen likviderades och avställdes under 1960-talet; AB Victor Samuelsons Tricotfabrik 1966-11-01, AB Färgeriindustri 1966-04-26, AB Barnstrumpor 1968-03-23, Malmö Herrstrumpfabrik & Färgeri AB 1966-04-26. Fastighets AB Reval avställdes 1972-10-18.

1971 säljs Malmö Strumpfabrik AB till AB Sveriges Förenade Trikåfabriker (Eiserkoncernen) men själva bolaget finns ännu kvar till 1992. AB Voguestrumpan och AB Nivella är bifirmor till Triconor Försäljningsaktiebolag AB 1991, org.nr 556313-3692. Bolag som ännu inte är avregistrerade är AB Industriagenter, Industri & Byggnads AB Suecia.


PENSIONS- OCH INTRESSEFÖRENINGAR KNUTNA TILL MALMÖ STRUMPFABRIK AB

Malmö Strumpfabrik AB Arbetares sjukkassa
1934

Föreningen Malmö Strumpfabriks personalförening
1941

Malmö Strumpfabrik AB Pensionsstiftelse för tjänstemän
1942


Malmö Strumpfabrik AB Konstförening
1941

Malmö Srumpfabrik AB Pensionsstiftelse
1948

Malmö Strumpfabrik AB Intresseförening
1947

Föreningen Nivella u.p.a.
1949

Föreningen Voguestrumpan u.p.a.
1949

Malmö Strumpfabrik AB Pensionsstiftelse för kompletterande pensionsförmåner åt tjänstemän 1961

Kamratföreningen för tjänstemän Strumpbandet
1934

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2019-06-10 13:12:15

Nyheter

den 13 maj 2022
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


den 4 april 2022
Arkivinformation från Riksarkivet – nu som öppen data via API:er
Riksarkivet lanserar nu API:er för att ge företag...


Tidigare nyheter