Torsdag den 28 september, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Arkiv

Stadshusnämnden


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/0343
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/oXTdQdZ6y2PHC8HbgQNrs3
Omfång
8,4 Hyllmeter 
Datering
19111924(Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmTillägg rörande publicerade bilder ur Stadshusnämndens arkiv i Digitala läsesalen, SVAR: Axel Wallerts skisser, i serie J 18, omfattas av upphovsrätt, då upphovsrätt på ritningar och konstnärliga skisser gäller fram till och med 70 år efter upphovspersonens död. Om du som användare själv vill publicera digitaliserade skisser ur serien bör du söka tillstånd från rättighetshavaren (arkitekten/konstnärens efterlevande). Då skyddstiden gått ut kan verket användas fritt.
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr: SSA/15490

Förteckning 343

Förteckning

över

Stadshusnämndens arkiv
Inledning (äldre form)Historik
Stadshusnämnden
Beslutet att låta uppföra Stockholms stadshus i kvarteret Eldkvarnen togs mars 1911. Stadshusnämnden tillsattes att leda uppförandet av Stadshuset och nämnden var verksam 1911-1924. Nämndens ordförande var bankdirektör Knut Wallenberg (stadsfullmäktigeledamot sedan 1883, utrikesminister 1914-1917) och vice ordförande var Herman Lamm. Andra medlemmar var Nils Malmros, Emil Kinander, Knut A. Tengdahl, Ragnar Östberg, Gustaf Wickman, Henning Kinberg, Robert Alderin, Carl Lindhagen och Robert Ekman. Byggnadschef var Oscar Busch och, efter dennes död 1916, Carl Möller. Stadshuset invigdes midsommarafton den 23 juni 1923, på 400-årsdagen av Gustav Vasas intåg i Stockholm.

Ragnar Östberg (1866-1945) var ansvarig arkitekt. Det praktiska arbetet att rita byggnaden utfördes till stor del vid Stadshusnämndens ritkontor, även kallat Stadshusets ritkontor, vilket inrättades av Stadshusnämnden 1911. Under åren 1911-1923 arbetade sammanlagt ett trettiotal ritare – arkitekter, ingenjörer samt bl.a. textilkonstnär och modellör – vid ritkontoret, under ledning av Östberg. Stadshusets ritkontor hade sina lokaler i det s.k. Eldkvarnshuset som låg på Hantverkargatan 1 (uppfört 1861, rivet 1922). I Eldkvarnshuset inrymdes även verkstäder och ateljéer, och nämnden sammanträdde där. Ritkontoret flyttade tillfälligt in i Byggnadsnämndens lokaler i Stadshuset 1920-1922.

Exempel på några av de ingenjörer, arkitekter och konstnärer som, förutom Östberg själv, involverades i stadshusbygget och som finns representerade i arkivet är: Henrik Kreüger, Ernst Spolén, Carl Malmsten, Melchior Wernstedt, Maja Sjöström, Einar Forseth och Axel Wallert. I arkivet ingår även ritningsförslag för tomten utförda av Östberg före beslutet att bygga ett stadshus, de äldsta av dessa är rådhusförslag från år 1902.

Mer omfattande serier handlingar utöver A 1 Protokoll, återfinns under huvudavdelning F Ämnesserier med bland annat F 1 ”Allmän brevserie, F 2 ”Korrespondens med stadens verk och inrättningar”, F 3 ”Korrespondens med entreprenörerna” och F 8 ”Diverse handlingar”; under huvudavdelning G Räkenskaper; samt under huvudavdelning J med 18 serier ritningar (angående ritningsarkivet J, se separat rubrik nedan [samt tilläggsanmärkning från 2022 nedan]. Ett antal volymer levererades från Stadshuset 2011 och införtecknades 2015, detta material motsvarar: D 4 c:1 med insamlingslistor kopparplåt till stadshustaket, D 10:1 register över konstnärer och hantverkare, F 8:18-20 diverse handlingar (med bland annat originalkontrakt för arkitekt Ragnar Östberg 1906, 1908 och 1911). Ett fåtal handlingar är sedan lång tid (1968) utlånade till Stockholms stadshus och förvaras fortsatt på Stadshuset, detta gäller bland annat den inbundna s.k. Kopparboken i serie D 4b och fotografier i F 11.

Stadshusnämndens handlingar levererades till Stockholms stadsarkiv 1968, med tillägg 1986, 1995, 2009, 2011 och 2012 (accession 1968:40, 1986:68, 1995:25, 2009:103, 2011:114 och 2015:32).

Ritningsarkivet
Stadshusnämndens ritningar utgörs av ritningarna från bygget av Stockholms stadshus. Ritningarna levererades till Stockholms stadsarkiv år 2011, accession 2011:114. Arkivet innehåller sammanlagt 7136 ritningar och skisser [se även tilläggsanmärkning nedan från 2022 ]. Huvudavdelning J Ritningar (tidigare H) har omförtecknats efter leverans till Stadsarkivet. I samband med detta arbete har rubriksättning och serieindelning från föregående förteckning ändrats. Under varje ritningsserie, ”Allmän anmärkning” finns samlad information om ritningarna i respektive serie, t.ex. antal ritningar, ritningsnummer och föregående förteckningssignum.

Innehållsmässigt rymmer ritningsarkivet både översikter, skisser och förslag liksom detaljer upp till skala 1:1. Ritningarna behandlar allt från byggnadens exteriörer och trädgård till interiörer med exempelvis inredning, möbler, armatur och konstnärlig utsmyckning. Det dynamiska stadshusbygget återges i stor detaljrikedom och genom ritningarna kan vi följa projektet från idé till genomförande. Tidsmässigt spänner ritningarna från ovan nämnda förslag till rådhus från 1902 till uppmätningsritningar (relationsritningar) över det färdigställda Stadshuset från 1923-1924. Arkivet innehåller även spridda yngre ritningar, bland annat från Ragnar Östbergs arkitektbyrå på 1930-talet. De yngsta ritningarna i arkivet är från 1940-talet.

Ritningar från stadshusbygget förvarades fram till 2011 på Stockholms stadshus. En äldre ritningsförteckning sammanställdes 1959-1960 av Carl-Fredrik Corin (stadsarkivarie 1966-1971). Denna har endast varit tillgänglig i pappersform. Efter att ritningsarkivet levererades till Stadsarkivet, har ett projekt med att vårda, ordna, om- och tilläggsförteckna ritningsarkivet utförts. Tillsammans med tidigare förtecknade ritningar levererades även oförtecknade ritningar som knyter an till, och har förvarats tillsammans med stadshusritningarna. Dessa har nu införtecknats i arkivet, samtidigt som seriestrukturen i den äldre förteckningen ändrats för att underlätta sökbarhet. Föregående ritningsförteckning förvaras efter omförteckning i volym D 3:4.

Övriga serier i Stadshusnämndens arkiv har varit registrerade digitalt i Nationell ArkivDatabas, NAD, sedan tidigare (digitalt registrerad äldre förteckning). Samtliga ritningar har nu registrerats i NAD under huvudavdelning J i Stadshusnämndens arkivförteckning, och de är därigenom unikt sökbara via Internet. För varje ritning har uppgifter registrerats rörande titel, teknik, material, eventuell anmärkning samt datering och upphovsman då detta framgår. Mått har angetts i de fall ritningarna är av större format och då de förvaras på rulle. För samtliga tidigare förtecknade ritningar anges föregående ritningsnummer (förteckningssignum) under ”Äldre omslagsbeteckning”.

Ritningarna har delats upp i 18 serier, serie J 1-J 18 [samt J 19 se tilläggsanmärkning från 2022 nedan]. Varje ritning har ett unikt ritningsnummer som börjar med grundnummer NS 195. Arkivet omfattar ritningsnummer NS 195:1-7106 (några NS-nr är även undernumrerade A-Ö). Kortfattat innehåller serierna:
- Uppmätningsritningar, serie J 1
- Översiktsritningar och tävlingsritningar från olika perioder, serie J 2-J 7 samt spridda i J 13-J 14
- Stadshusets ritningskontors över 2500 kronologiskt arkiverade ritningar, serie J 8
- Den omfattande ”O-serien” med över 2600 skisser och utsorterade ritningar, serie J 9
- Konstruktörsritningar från externa aktörer, serie J 10-J 12
- Spridda ritningar överlämnade från Stockholms stadsmuseum år 1960 samt 2012, serie J 13 (ett större antal ritningar som överlämnats från Stadsmuseet har i samband med omförteckning brutits ut och flyttats till serie J 3, J 6, J 15 och J 17, se serieanmärkning)
- Spridda ritningar från Ragnar Östbergs dödsbo överlämnade från Konstakademien, serie J 14
- Fyra serier ritningar utförda av separata arkitekter och konstnärer, serie J 15-J 18 (Einar Forseth, Carl Malmsten, Ernst Spolén och Axel Wallert)

Vårdinsatser har omfattat att vika ut ritningar (då större andelen tidigare förvarats vikta), lossa monterade ritningar, separera ritningar utförda på icke arkivbeständigt material från övriga med hjälp av mellanläggspapper, beskära trasiga kanter och lägga trasiga ritningar i skyddsomslag. En mycket stor andel av ritningarna har utförts på skört transparent papper och är slitna och trasiga. Beskärning av trasiga kanter har gjorts för att hindra ritningarna från att gå sönder ytterligare vid framtida hantering, och har endast utförts då det kunnat ske utan informationsbortfall. Den ritade ytan har inte beskurits (utom kantlinjer i vissa fall). Samtliga ritningar har flyttats till nya arkivbeständiga ritningsmappar. Serie J 18 med skisser av Axel Wallert har digitaliserats i sin helhet och lämnas endast ut i digital kopia, då ritningarna är mycket sköra och i stort format. Detaljritningar i skala 1:1 (ur serie J 8) kan ha begränsad tillgänglighet på grund av sitt mycket stora format i kombination med skört material (se vidare anmärkningar J 8).

Relaterade ritningar finns bland annat i Rådhusbyggnadskommittén (SE/SSA/0219, NS 11), i Ragnar Östbergs förslag till Stockholms nämndhus (SE/SSA/0429, NS 288) och i Maja Sjöströms samling (SE/SSA/0802, NS 287). De två sistnämnda levererades till Stadsarkivet tillsammans med Stadshusnämndens ritningsarkiv.

Om- och tilläggsförteckning samt digital registrering av Stadshusnämndens ritningar i NAD har slutförts år 2015. Ritningarna förvaras i kart- och ritningsarkivet.

Stockholms stadsarkiv 2015-11-03
Josabeth Leidi

Källor: Stadshusnämndens arkiv samt Pihl Atmer, Ann Katrin: Stockholms stadshus och arkitekten Ragnar Östberg : drömmen och verkligheten, Stockholm 2011


Tillägg Stadsarkivet 2022:

Ytterligare en ritningsserie har lagt till Stadshusnämndens arkiv och publicerats i NAD år 2022; serie J 19 "Einar Forseth och Axel Wallert, skisser skala 1:1. Gyllene salens mosaiker och Östra fasadens nischer". Serien innehåller 172 skisser i skala 1:1, se serieanmärkning för vidare information om innehållet. Ritningsarkivet från bygget av Stockholms stadshus omfattar därefter 19 serier med 7308 stycken ritningar.

Stockholms stadsarkiv 2022-05-12
Josabeth Leidi

Tillgänglighet

SekretessNej

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se även: (SE/SSA/0566b/D 5a/1)
Se även: Stadshusdelegerades protokoll (SE/SSA/0566b/A 2b)

Kontroll

Senast ändrad2023-05-01 15:28:12

Nyheter

den 21 september 2023
Dagböcker och resebeskrivningar – nytt i Digitala forskarsalen
Riksarkivets Digitala forskarsal har uppdaterats ...


den 15 september 2023
Programmet klart för höstens digitala lunchföredrag från Riksarkivet
Gustav Vasas barndom, brev från 1523, släktforskn...


Tidigare nyheter