bild
Arkiv

Norrtälje tingsrätt


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/2318
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/boiERBIZjasVTPoGzg2Pl6
ExtraID2318
Omfång
21,1 Hyllmeter 
Datering
19712001(Tidsomfång)
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Kungsklippan)
Arkivbildare/upphov
Norrtälje tingsrätt (1971)
Kategori: Statlig myndighet. Domstolar

Innehåll

ArkivhistorikMed stöd av 6 § 2 arkivlagen (1990:782) och kap 2 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter fastställer tingsrätten följande

Arkivbeskrivning

Att gälla fr.o.m. den 1 januari 1996

Tingsrättens organisation och arbetsuppgifter

Tingsrätten bildades vid den s.k. tingsrättsreformen den 1 januari 1971. Domsagan omfattar Norrtälje kommun. Till tingsrätten är knuten en inskrivningsmyndighet, vilken bildar eget arkiv.

Tingsrättens huvuduppgift är rättsskipning, vartill knutits vissa uppgifter av rent rättsvårdande karaktär. För rättsskipningen och den del av rättsvården som handläggs som domstolsärenden är tingsrätten indelad i rotlar, var och en med en domare som ansvarig. Övriga funktioner fördelas på skilda enheter, även dessa med en domare som ytterst ansvarig. Den närmare indelningen framgår av tingsrättens arbetsordning.

Rättsskipningen är inriktad på brottmål och tvistemål. Verksamheten regleras främst av rättegångsbalken jämte processuella bestämmelser i äktenskaps- och föräldrabalkarna.

Till utgången av 1991 förekom härjämte en särskild summarisk process (lagsökning, betalningsföreläggande och handräckning).

Rättsvården avser ett stort antal ärenden av skiftande karaktär nämligen

- Domstolsärenden, se närmare lagen (1996:242) om domstolsärenden. Fråga är om t.ex. adoption och dödande av förekomna handlingar.

- Bouppteckningsärenden enligt närmare bestämmelser i ärvdabalken; se även 26 § protokollskungörelsen (1971:1066) för de allmänna domstolarna beträffande de s.k. boupptecknings- och avhandlingsprotokollen.


- Konkursärenden, ärenden om skuldsanering och företagskonstruktion, samt

- ärenden rörande borgerlig vigsel


Till utgången av juni 1995 förekom härtill förmynderskapsärenden enligt närmare bestämmelser i föräldrabalken. Ärendetypen utgick den 1 juli 1995, då huvuddelen av funktionerna överfördes till överförmyndarna och länsstyrelsen, tingsrättens kvarvarande befattning med förmynderskapsfrågor handläggs därefter som domstolsärenden.

Till utgången av augusti 1996 förekom också ackordsärenden enligt ackordslagen (1970:847). Den lagen upphävdes i och med att lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion trädde i kraft.

Vid tingsrättens förekommer därtill en administrativ enhet och ett kassakontor. Den administrativa verksamheten regleras närmare i förordningen (1979:572) med tingsrättsinstruktion.

Den till tingsrätten knutna inskrivningsmyndigheten bildar ett eget arkiv, vilket dock förvaltas av tingsrätten, jfr. ovan.

Sambandet mellan tingsrättens arbetsuppgifter och viktigare handlingar och ärendeslag

Handlingar i den rättsskipande verksamheten registreras som brottmål eller tvistemål, B-mål, T-mål. Alla handlingar i ett mål förs samman till en akt. En akt innehåller dels handlingar som kommit in till tingsrätten dels handlingar som upprättats vid tingsrätten. Inkomna handlingar är t.ex. stämningsansökningar och andra skrifter från parterna. Även handlingar från andra myndigheter förekommer, t.ex. i brottmålen, förundersökningsprotokoll och utdrag ur kriminalregister. Upprättade handlingar är t.ex. protokoll, kallelser och föreläggande av olika slag samt tingsrättens dom och beslut.

För tvistemål och brottmål samt flertalet typer av ärenden finns kronologiska dagböcker resp. förteckningar. Även namnregister förekommer i viss omfattning. Förmynderskapen registrerades härutöver i en särskild förmynderskapsbok till utgången av juni 1995, då den avslutades. Domar och särskilt uppsatta beslut inbinds årligen i särskilda domböcker (motsvarande).

Inkomna bouppteckningar sammanförs i en särskild serie i kronologisk ordning med utgångspunkt från dag för registrering.

Sökingångar i arkiven

Arkivhandlingarna ordnas systematiskt i en arkivförteckning. Denna kompletteras med ett sakregister över förekommande typer av handlingar. Vidare finns kronologiska dagböcker och namnregister över samtliga mål och flertalet ärendetyper, såvitt avser brottmålen utgallras dock namnregistren efter ca två år.

Inskränkningar i tillgängligheten genom sekretess

Tingsrättens arkivhandlingar, domar och diarier är, med ett fåtal undantag offentliga. Uppgifter om förekommande sekretess framgår av resp. dagbok samt av notering på aktomslaget.

Gallringsregler

Gallring i arkivet sker med stöd av Riksarkivets beslut samt av tingsrätten med stöd av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfälliga eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6). Förekommande beslut finns antecknade för varje arkivserie för sig i resp. förteckningsingress. Gallringsfristen är i normalfallet 10 år. Även kortare frister förekommer dock, t.ex. för namnregistren i brottmål, vilka gallras ca två år efter att resp. mål avgjorts, jfr. ovan. I övriga omfattar utgallringen främst delar av aktbestånden jämte vissa administrativa handlingar.
Lokalt gallringsbeslut för Norrtälje tingsrätt

Med stöd av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av ringa eller tillfällig betydelse (RA-FS 1991:6 ändrad genom RA-FS 1997:6) beslutar Norrtälje tingsrätt, efter samråd med Stockholms stadsarkiv att Norrtälje tingsrätts arkivs inneliggande handlingar till bouppteckningar (bouppteckningsbilagor) mellan åren 1971 - 1994 skall gallras i januari 2002.

Norrtälje 2001-08-31Ämnesord

Ämnesord, ort
Stockholms län

Tillgänglighet

Restriktioner p.g.a. personuppgifterJa

Kontroll

Skapad2012-01-04 15:38:14
Senast ändrad2015-02-19 14:23:22

Nyheter

den 2 februari 2023
Samiskt arkivmaterial från hela Europa i webbportalen Nuohtti
I dag öppnar Nuohtti - en portal med 30 000 digit...


den 23 januari 2023
Suppliker – nytt ämnesområde i Digitala forskarsalen
Digitala forskarsalen har uppdaterats med ett nyt...


Tidigare nyheter