Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Örnsköldsviks stad. Rådhusrättens och magistratens arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1050056
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/D5XxRwzTnY97Iexnx8EJM6
Omfång
34,4 Hyllmeter 
Datering
18841953(Tidsomfång)
18941937(Huvudsaklig tid)
VillkorNej
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Dnr HLA 51-2016/09110
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 22, Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Allmänna rådstugan i Örnsköldsvik (1897 – 1909)
Kategori: Statlig myndighet. Landsstaten, övriga
 
Örnsköldsviks stad. Rådhusrätten och magistraten (1894 – 1937)
Alternativa namn: Rådhusrätten i Örnsköldsvik
Alternativa namn: Örnsköldsviks rådhusrätt
Alternativa namn: Rådstuvurätten i Örnsköldsvik
Kategori: Statlig myndighet. Magistrater -1964
Kategori: Statlig myndighet. Rådhusrätter -1970
 
Örnsköldsviks stad. Ägodelningsrätten (1933 – 1937)
Kategori: Statlig myndighet
 
Örnsköldsviks stad. Inskrivningsdomaren (1933 – 1937)
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Inledning (äldre form)ÖRNSKÖLDSVIKS STAD. RÅDHUSRÄTTEN OCH MAGISTRATEN (1894-1937)

Den 6 oktober 1842 fick samhället Örnsköldsvik i Själevads socken i norra Ångermanland rätt att bilda köping, och inrättades sedemera som köpingskommun den 1 januari 1863 när 1862 års kommunalförordningar trädde i kraft. I judiciellt avseende tillhörde Örnsköldsvik före 1894 Själevads tingslag inom Norra Ångermanlands domsaga.

Den 1 januari 1894 erhöll Örnsköldsvik stadsrättigheter med vilka följde egen jurisdiktion samt stapelstads-, nederlags- och transitupplagsrätt. Detta medförde att Örnsköldsvik försågs med rådhusrätt och magistrat, som var allmän underrätt respektive statlig förvaltningsmyndighet i städer med stapelrätt, dvs. städer med rätt för fartyg från den egna orten att segla på utlandet och frakta varor till och från landet.

Rådhusrättens ledamöter var borgmästare och rådmän. Dessa ledde även stadens förvaltning under benämningen magistrat. Enligt 1734 års rättegångsbalk (6 kap.) skulle rådhusrätten sammanträda varje måndag, onsdag och lördag eller oftare om det behövdes, men fr.o.m. år 1850 behövde rådhusrätten bara sammanträda på måndagar.

Under 1900-talet drogs rådhusrätterna och magistraten in i de mindre städerna som istället lades under närmaste häradsrätts jurisdiktion. Så var även fallet med de nya städer som bildades från 1910-talet. Den statliga förvaltningen ombesörjdes i sådana städer av en s.k. kommunalborgmästare.

Som statlig myndighet fick magistraten genom 1862 års kommunalförordningar och senare kommunallagar hand om polis- och åklagarväsendet, uppbörd och utmätning, exekution och verkställande av domstolars beslut, tillsyn och kontroll av den kommunala verksamheten, förrättning av borgmästar- och riksdagsval, överförmyndarärenden, upprättande av budgetförslag tillsammans med drätselkammaren, sammankallande och upplösning av stadsfullmäktige, rätt att tillsätta tjänstemän i stadens förvaltning och tillsättning av notarius publicus.

I Örnsköldsviks stad sköttes skatteskrivningen av kronouppbördskontoret, utsökningsväsendet av överexekutor och stadsfogde samt polis- och åklagarväsendet av stadsfiskalen.

Den 1 januari 1938 förenades Örnsköldsviks stad i judiciellt avseende med Ångermanlands norra domsaga, varmed rådhusrätten och även magistraten upphörde. Rådhusrättens uppgifter övertogs av domsagans häradsrätt och magistratens statliga förvaltningsuppgifter av kommunalborgmästaren i Örnsköldsviks stad.

Rådhusrätten hade i regel gemensam arkivbildning med stadens styrelse, magistraten. Gemensam förteckningsplan för rådhusrätt och magistrat fastställdes år 1903.

Se även arkivförteckningar över Kommunalborgmästarens i Örnsköldsviks arkiv, Stadsfiskalens i Örnsköldsviks arkiv och Stadsfogdens i Örnsköldsviks arkiv samt Örnsköldsviks stad. Kronouppbördskontorets arkiv och Örnsköldsviks stad. Överexekutors arkiv.


Källor:
Björn Asker, Hur rikets styrdes, Förvaltnings, politik och arkiv 1520-1920
Beata Losman, Förvaltningshistorik, NAD
Tore Ivarsson, Kommunernas släktträd, Sveriges kommuner 1863-1992
Örnsköldsviks kommuns webbplats: http://www.ornskoldsvik.se
Svensk författningssamling (SFS):

Kungörelse (1842:31) rörande anläggning av en köping under namn av Örnsköldsvik i Västernorrlands län
Förordning (1862:14) om kommunstyrelse i stad
Kungörelse (1893:26) angående stapelstads- samt nederlags- och transitupplagsrätt för Örnsköldsvik
Kungörelse (1903:104) angående plan till förteckning över rådhusrätters och magistraters arkiv (s.k. stadsarkiv)
Kungligt brev (1937:398) angående staden Örnsköldsviks förenande i judiciellt avseende med Ångermanlands norra domsaga

Ämnesord

Ämnesord, ort
Västernorrlands län

Tillgänglighet

SekretessNej
DepositionNej

Kontroll

Om postens upprättande2016-03-16: Arkivförteckning dnr HLA 51-2016/09110 ersätter arkivförteckning I:38/2007. Arkivförteckningen omfattar leveranser 37/1956, 18/1960, 95/1986, 247/1988, 179/2001 och 190/2006.
Skapad1995-08-24 00:00:00
Senast ändrad2017-02-02 12:06:26

Nyheter

den 18 september 2020
Folkräkning 1930
Databasen har uppdaterats med 62 418 sökbara pers...


den 6 juli 2020
Beställ arkivmaterial till läsesal med en ny tjänst
Planerar du att besöka landsarkivet i Göteborg, U...


Tidigare nyheter