bild
Arkiv

Bernhardt-Öhmans släktarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/1034
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/ZHa6Sf3H1aU2cUQZVpbmb0
Omfång
34,8 Hyllmeter 
Datering
1800-tal2010-tal(Tidsomfång)
VillkorDelvis
TillståndsgivareDeponenten
VillkorsanmHela arkivet utom fyra volymer är fritt tillgängligt att ta del av. Fyra volymer omfattas av förbehåll och lämnas ut tidigast 2040-01-01. Volymer med förbehåll:
E 11:44-47 i E 11 Birgit Bernhardt (född Öhman) 1897-1983.
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Kungsklippan)

Innehåll

Allmän anmärkningVolym E 11:44-47 omfattas av förbehåll och lämnas ut tidigast 2040-01-01.

J KARTOR OCH RITNINGAR planförvaras i Stadsarkivet Liljeholmskajen.

Bernhardt-Öhmans släktarkiv innehåller en stor mängd personarkiv från både kvinnor och män, födda 1780-tal--1940-tal (födelseår äldsta/yngsta: 1787/1944). Under huvudavdelning I (i) finns samlad information om arkivet och släktforskning om de olika släkterna/personerna i arkivet, bland annat antavlor, kopior av arkivhandlingar, korta biografier och utdrag ur brev och dagböcker.

Särskild försiktighet vid hantering i läsesal
Många arkivkartonger är i dagsläget på gränsen till överfyllda, med handlingar i olika format samt utvalda småföremål. Användare bör därför iaktta särskild försiktighet vid hantering läsesal. Om volymer av denna typ beställs mer frekvent till läsesal, kommer de troligtvis att behöva delas upp i flera kartonger. Om detta sker, kan volymerna behålla sin ursprungliga numrering men få tillägg ”a” och ”b” (om exempelvis volymen A 1:1 delas upp i två volymer registreras dessa ”A 1:1 a” och ”A 1:1 b”). Innehållet anges fortsatt endast i första volymen (a).
Inledning (äldre form)HISTORIK BERNHARDT-ÖHMANS SLÄKTARKIV, SE/SSA/1034
1) Historik av Monica Törnqvist, ansvarig släktens förteckningsarbete 2015-2020
2) Birgit Bernhardts brev vid överlämnande 1979
3) Stadsarkivets tillägg historik 2020: arkivets innehåll och struktur, förbehåll, leveranser och donationsavtal samt förutsättningar ordnings- och förteckningsarbete

1) HISTORIK
Min mamma, Birgit Bernhardt född Öhman 1897, död 1983, hade fått ansvar för många släktpapper, brev, fotografier, dödsbon etc. Hon hade ett stort hus så hon hade plats för detta. När min pappa dog 1974 ville hon organisera alla papper, systematisera och ta hand om. Till hjälp fick hon min systerdotter Charlotte Wersäll Lucas, som hade tid att hjälpa henne med detta. Hon var hemma med småbarn under dessa år. Dessutom fick de hjälp av en släktforskarspecialist, Ulla-Britta Elmgren. Under drygt fyra år arbetade de tillsammans med släktarkivet, forskade vidare och ordnade upp. Resultatet blev 2 pärmar, en för släkten Öhman, Edelfelt, Lemon, Grischotti (på mamma Birgits sida), en för släkten Bernhardt, Richter, Nehlson, Lundberg (på pappa Gustaf Bernhardts sida). Birgits barn och barnbarn fick varsin pärm, där vi kan ta del av den forskning de hade gjort. Allt underlag för pärmarna organiserades och lades in i arkivkartonger och deponerades hos Stadsarkivet år 1979. Det blev 38 hyllmeter.

Tyvärr hade vi svårt att förstå systemet som mamma, Charlotte och Ulla-Britta Elmgren arbetade med. Det utgick från familjeträdet, men nu ska man arkivera på ett annat sätt. Vi fick utmärkt hjälp av Stadsarkivet och Josabeth Leidi.

Vi började detta arbete februari 2015, hade mycket att fundera över och kom igång på allvar augusti 2015. Vi gick igenom alla volymer (det vill säga de kartonger som handlingarna ligger i) och tog bort alla gem och knappnålar (som rostar) och alla plastfickor (som förstör pappren). Alla fotografier lades i särskilda kuvert, skrevs på, helst med namn och ungefärligt årtal. Volymerna märktes sedan utifrån ett system som är lätt att avläsa, och ger information om innehållet.

Jag heter Monica Törnqvist, född Bernhardt, yngsta dotter till Birgit och Gustaf Bernhardt. Flera ur släkten har varit till hjälp i arbetet, bland annat mina döttrar Annika och Catarina Törnqvist, min kusin Karin Öhman och min väninna Ingalill Wedenberg samt Birgitta Wenzer, Nina, Emma, Josefine, Mira, Kerstin, Anders, Katarina och Anna Nora. De sista gångerna var min son Fredrik med och hjälpte till att avsluta. Det har varit roligt att läsa brev och olika handlingar tillsammans.

Saltsjöbaden den 11 augusti 2015,
avslutande anteckningar januari 2020,
Monica Törnqvist


2) AVSKRIFT BIRGIT BERNHARDTS BREV VID ÖVERLÄMNADE AV ”PÄRMARNA” (pärmarna innehöll de handlingar som nu förtecknats under ”I Information om släkterna i arkivet”, volym 2-3):

”Till undertecknad har under årens lopp inströmmat det mesta av gamla arvspapper som fanns, delvis beroende på att ”alla” tyckte jag hade så god plats i villan. Till medarbetare har jag då haft min dotterdotter Charlotte och fru Ulla-Britta Elmgren. Detta häfte av fyra innehåller vad de kunnat forska reda på i de papper som fanns bevarade och erhållit från bl.a. min kusin Yngve Öhman. I vårt arbete har vi funnit att den äldste omnämnts 1476 och yngste blev 2 år 1979.

Ingen kan ana vilket arbete som Charlotte Wersäll-Lucas och Ulla-Britta Elmgren lagt ner och jag tackar dem hjärtligt därför. De hava även forskat på Stadsarkivet i Stockholm, Genealogiska föreningen, Kungliga Biblioteket, Porträttarkivet på Nationalmuseum och Landsarkivet i Lund och Landsarkivet i Uppsala.

Härmed överlämnas allas vårt arbete till Eder, mina fränder
Birgit Bernhardt f. Öhman
Saltsjöbaden i maj 1979”


3) HISTORIK, STADSARKIVETS TILLÄGG FEBRUARI 2020
ARKIVETS INNEHÅLL OCH STRUKTUR
Bernhardt-Öhmans släktarkiv innehåller personarkiv från både kvinnor och män, födda mellan åren 1787-1944. Släktarkivet består av handlingar från drygt 40 personer, framför allt från de övre samhällsklasserna. Vissa har genererat mer omfattande personarkiv, medan andra representeras av samlade spridda handlingar. Arkivets storlek är ca 35 hyllmeter. Arkivförteckningen omfattar 49 serier med sammanlagt 459 volymer (februari 2020) samt planförvarade ritningar.

Arkivförteckningens struktur utgår från åtta släktgrenar, vilka bildar huvudavdelningarna A-H med titel: ”A EDELFELT”, ”B GRISCHOTTI”, ”C LEMON”, ”D ÖHMAN”, ”E BERNHARDT”, ”F JANSON”, ”G RICHTER” och ”H NEHLSON OCH LUNDBERG”. Under varje huvudavdelning följer serier för de personer/personarkiv som ingår under respektive släktgren. Serierna har titel enligt huvudavdelningens bokstav (A-H) samt undernumrering för varje serie och personnamn med födelseår-dödsår, exempelvis heter serie 3 under A EDELFELT: ”A 3 Hermanine Edelfelt 1829-1911”. Till de flesta serier finns en allmän serieanmärkning med kortfattad biografisk information om personen - vilket kan vara en bra sökingång till materialet. Flera huvudavdelningar har också en första serie som innehåller handlingar om släkten, exempelvis ”A 1 Släkten Edelfelt”. Under varje serie listas de fysiska volymerna med handlingar, ofta med relativt omfattande volymanmärkningar över innehåll.

Utöver huvudavdelningarna A-H finns I, J och Ö. Serien ”I Information om släkterna i arkivet” utgör en utmärkt ingång för forskning i arkivet. Häri finns samlad information om arkivet och släktforskningshandlingar, sammanställda biografier, kopior av fotografier och arkivhandlingar liksom utdrag ur brev och dagböcker. Släktforskningsmaterialet har sammanställts av Birgit Bernhardt, Charlotte Wersäll-Lucas och Ulla-Britta Elmgren på 1970-talet. ”J” innehåller kartor och ritningar, vilka planförvaras separat i Stadsarkivet Liljeholmskajen. ”Ö ÖVRIGT” innehåller bland annat tidskrifter samt material om fastigheten Inedal 8 (Roddaren 30) som uppfördes på 1910-talet ”för de självförsörjande bildade kvinnorna i Stockholm”.

Många arkivkartonger är i dagsläget på gränsen till överfyllda, med handlingar i olika format samt utvalda småföremål. Vid forskning i läsesal bör därför innehållet hanteras med särskild försiktighet. Om sådana volymer beställs mer frekvent till läsesal, krävs arkivvårdande åtgärder i form av uppdelning av innehåll i flera kartonger, se allmän arkivanmärkning.

FÖRBEHÅLL
Volym E 11:44-47 omfattas av förbehåll och lämnas ut tidigast år 2040-01-01.

LEVERANSER OCH DONATIONSAVTAL
Arkivet deponerades hos Stockholms stadsarkiv år 1979-1980 av Birgit Bernhardt (accession 41/1979 och 102/1979, diarienummer 75-1168/79; accession 58/1980, diarienummer 75-1516/80) samt har kompletterats med tilläggsleveranser år 1996, 2000, 2017 och 2020 (leveransnummer 68/1996 från Birgit Bernhardt; 53/2000 från Lars-Erik Öhman; 2017:95 från Karin Öhman, Dnr. 3.1.1-11350/17; 2019:63 från Anders Wenzer, Dnr. 3.1.1-11736/2019; 2020:3 från Monica Törnqvist, Dnr. 3.1.1-590/2020). I samband med förteckningsarbete 2015-2020 har släkten även sorterat in spridda nya handlingar i äldre volymer, dessa tillägg har endast dokumenterats i form av volymanmärkningar i arkivförteckningen.

Släkten har donerat arkivet till Stadsarkivet 2020-02-07, enligt donationsavtal (överenskommelse om överlåtelse av arkivhandlingar) diarienummer 3.1.1-1398/2020.

FÖRUTSÄTTNINGAR, ORDNINGS- OCH FÖRTECKNINGSARBETE
Bernhardt-Öhmans släktarkiv är ett omfångsrikt arkiv, både vad gäller antalet personer som ingår, mängd och variation av handlingstyper samt tidsspann. En betydande del är personarkiv från kvinnor. Att förbättra sökbarheten i befintliga personarkiv som innehåller handlingar från kvinnor är ett prioriterat område för Stadsarkivet, då det råder en obalans i mängden personarkiv från män respektive kvinnor på Stadsarkivet.

Släkten har ansvarat för arbetet med att samla ihop, organisera och förteckna arkivet - först genom Birgit Bernhardt (och Charlotte Wersäll Lucas m.fl.) som satte samman och deponerade släktarkivet hos Stadsarkivet 1979-1980, vidare genom Lars-Erik Öhman år 2000, och fortsatt genom Monica Törnqvist och Karin Öhman (m.fl.) som ordnat och förtecknat handlingarna på 2010-talet. Stadsarkivet riktlinjer för enskilda arkiv har förändrats sedan arkivet deponerades; vi vill idag undvika förvaring av slutna, deponerade eller oförtecknade person- och föreningsarkiv. För att underlätta åtkomst till och sökbarhet i materialet, bör enskilda arkiv doneras till Stadsarkivet och vara öppna för allmänheten/forskning. Stadsarkivet har dock, i dagsläget, inte resurser till mer omfattande arkivvård för de enskilda arkiv som tidigare levererats i oförtecknad form. Vi vill att arkivbildaren/givaren - med sin unika insikt i och kunskap om materialet - själv förtecknar arkivet (under handledning), enligt ett system som möjliggör publicering av arkivförteckningen på Internet via Nationella Arkivdatabasen, NAD.

Släktarkivet innehåller många personliga handlingar, som dagböcker och brev, vilka författats för en närstående läsare eller för en mindre krets. De rymmer språk och känslouttryck som ger insyn i det privata, vardagliga livet. Släkten Bernhardt-Öhman har, genom Monica Törnqvist och Karin Öhman, varit mycket generösa i viljan att tillgängliggöra arkivhandlingarna, både genom eget förteckningsarbete och i donation och öppnande av arkivet – som fram till idag varit slutet för forskning, med undantag för särskilda tillstånd. Monica Törnqvist har tålmodigt tagit sig an ansvaret för arbetet att gå igenom arkivets ca 450 arkivkartonger och dokumentera innehållet i varje volym så att det blir sökbart (samt rensa bort skadligt material, sortera i aktomslag och placera flera tusen fotografier i arkivbeständiga kuvert). Monica med släkt har besökt Stadsarkivets publika grupprum för ordnings- och förteckningsarbete ca 95 gånger under 2015-2020. Jag är övertygad om att detta arbete kommer vara till stort värde för framtida forskning i personarkiv.

Förhoppningen är att Stadsarkivet i framtiden finner resurser att ytterligare förbättra omhändertagande och sökbarhet för släktarkivets många fotografier – att upprätta separat förvaring av fotografi, med särskilda bildförteckningar och hänvisning till ursprunglig volym, har tyvärr varit alltför komplext för att omfattas i detta förteckningsarbete.

Stockholms stadsarkiv 2020-02-07,
Josabeth Leidi, arkivarie

Ämnesord

Ämnesord, sak
Kvinnor (Svenska ämnesord)
Kvinnor i litteraturen, Serie D 5 personarkiv Sofia (Fia) Carolina Öhman (Svenska ämnesord)
Personarkiv, Släktarkivet innehåller en mängd personarkiv samt personliga handlingar från både kvinnor och män, tiden 1800-tal--1900-tal. (Svenska ämnesord)
Släkter, Släktarkiv, berörda släkter: Edelfelt, Benzelstierna, Grischotti, Lemon, Öhman, Bernhardt, Janson, Richter, Nehlson och Lundberg. (Svenska ämnesord)

Tillgänglighet

SekretessNej
DepositionNej

Kontroll

Skapad2015-10-15 11:00:27
Senast ändrad2023-03-14 16:31:55

Nyheter

den 1 december 2023
Läs och sök i förarbetena till 1766 tryckfrihetsförordning
Unesco utsåg tidigare i år den svenska tryckfrihe...


den 30 november 2023
Bruksarkiv från Lövstabruk finns nu samlat på Riksarkivet i Uppsala
Ett omfattande bruksarkiv från Lövstabruk finns n...


Tidigare nyheter