Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Södertälje tingsrätt


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/2333
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/NDVWb4CSfaoBe30oH9Ak83
ExtraID2333
Omfång
27,8 Hyllmeter 
Datering
19712001(Tidsomfång)
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Kungsklippan)
Arkivbildare/upphov
Södertälje tingsrätt (1971)
Kategori: . Domstolar

Innehåll

ArkivhistorikMed stöd av 6 § arkivlagen (1990:782) och 6 kap 2 §p Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1) fastställer Södertälje följande

Arkivbeskrivning Södertälje tingsrätt

Tingsrättens organisation och arbetsuppgifter
Södertälje tingsrätt bildades vid tingsrättsreformen den 1 januari 1971.
Domsagan omfattar Södertälje och Nykvarns kommun.

Tingsrättens huvuduppgift är rättskipning inriktad på brottmål och tvistemål.
Därtill har även knutits vissa uppgifter av rent rättsvårdande karaktär.
Verksamheten regleras främst av rättegångsbalken regler samt processuella bestämmelser i äktenskapsbalken och föräldrabalken. Handläggningen av mål och ärenden regleras även av förordningen (1999:271) om mål och ärenden i allmän domstol.

Tingsrättens rättsvård avser ett stort antal ärenden av skiftande karaktär:

- Domstolsärenden, se lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden. Exempel på sådana är adoption, dödande av förkommen handling.

- Konkursärenden, se konkurslagen (1987:672).

- Ärenden rörande borgerlig vigsel, se förordningen (1987:1019) med närmare föreskrifter om vigsel som förrättas av domare eller särskilt förordnad vigselförrättare.

Till utgången av juni 1995 förekom även förmynderskapsärenden enligt närmare bestämmelser i föräldrabalken. Ärendetypen utgick den 1 juli 1995, då huvuddelen av funktionen överfördes till överförmyndarna och länsstyrelsen.
Tingsrättens kvarvarande handläggning av förmynderskapsfrågor sker därefter som domstolsärenden.

Ärenden om lagfart och fastighetsbildning handlades till den 28 maj 2001 av inskrivningsmyndigheten i Södertälje tingsrätt. Därefter överfördes de till inskrivningsmyndigheten i Norrtälje. Handlingar som arkiverats i Södertälje tingsrätts eget arkiv har överförts till landsarkivet i Härnösand.

Bouppteckningsärenden enligt närmare bestämmelser i ärvdabalken.
Bouppteckningsärenden handlades på tingsrätten fram till 30 juni 2001. Därefter överfördes arbetsuppgifterna till Skattemyndigheten i Visby.

Arkivering och registrering av viktigare typer av handlingar

Mål som inkommer till tingsrättens registreras antingen som brottmål, tvistemål eller ärende. Alla handlingar i ett mål eller ärende förs sedan samman till en akt som innehåller såväl inkomna som av tingsrätten upprättade handlingar. Därutöver finns böcker med domar och beslut. Vidare finns administrativa protokoll, vigselprotokoll samt bouppteckningsprotokoll.

Sökingångar till arkivmaterialet

Tingsrätten använder numera sedan 1995 det av domstolsverket framtagna mål- och ärendehanteringssystemet MÅHS för registrering av mål och ärenden.

Registrerade bouppteckningar kan återsökas i bundna register från 1941 - 1965 alfabetiskt ordnat efter dödsdatum. Från 1966 - 1992 underrättelser om dödsfall (dödsfall (dödkort) alfabetiskt ordnade efter den avlidnes efternamn i kortlådor. Från 1993 - 2001 ligger underrättelserna från skattemyndigheten i arkivkartonger.

Tvistemål, konkurser samt ärenden kan återsökas i MÅHS-databasen fram till fem år efter avgörandeåret. Därefter gallras uppgifterna och tas ut på papper i form av alfabetiska sökregister. I arkivet finns även alfabetiska sökregister för samtliga år innan MÅHS infördes.

Uppgifterna i MÅHS-databasen för brottmål lagras i två år efter avgörandeåret och gallras därefter. Inga sökregister tas ut, och inga sökregister finns för tidigare år.

Administrativa ärenden registreras manuellt i kronologisk ordning.

Gallringsregler

Gallring sker med stöd av riksarkivets beslut och föreskrifter. Lokala gallringsbeslut är tagna med stöd av riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6).

De viktigaste gallringsföreskrifterna är RA-MS 1998:56 (ändrad 1999:50) och 1998:57 (ändrad 1999:56). Dessa föreskrifter styr tingsrättens gallring av materialet i mål- och ärendeakter. Gallringstiden är fem år efter avgörandeår för materialet i brottmålsakterna och tio år för övriga akter.

Uppgifter ur ADB-register gallras med stöd av förordningen (2001:639) om registerföring vid allmänna domstolar med hjälp av automatisk databehandling.
Gallringstiden är två år efter avgörandeår för brottmål och sex år för övriga mål och ärenden.

Förekommande gallringsbeslut ingår som bilagor till arkivförteckningen.

Inskränkningar i tillgängligheten genom sekretess

Tingsrättens arkiverade handlingar är allmänna handlingar. Dessa är med ett fåtal undantag offentliga. Uppgifter om förekommande sekretess framgår i domar och beslut samt av notering på dagboksblad respektive aktomslag.

Ansvar

Lagmannen är ytterst ansvarig för arkivet.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Stockholms län

Kontroll

Skapad2012-01-12 10:37:41
Senast ändrad2015-02-19 14:26:41

Nyheter

den 10 maj 2021
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med 54 884 ...


den 1 februari 2021
AI och medborgarforskning öppnar upp arkiven
Är du nyfiken på Göteborgs dolda historia under s...


Tidigare nyheter