bild
Serie

Antikvitetsintendenternas ämbetsberättelser

Gemensamma handlingar

1814 uppdrog K. M:t åt prof. N.H. Sjöborg (1767-1838) uppsikten över ”antikviteterna” i riket på två års tid. 1815 förlängdes det personliga uppdraget på obestämd tid. En instruktion utfärdades 20 april 1814 (kungl. brev, E I:1; tr. av Schück, KVHAA:s hist. VII, s. 359 ff.). Enligt den skulle Sjöborg årligen till Vitterhetsakademien redovisa sina ämbetsgöromål m.m. De ingivna berättelserna återställdes dock av KVHAA för att användas för Sjöborgs arbete ”Samlingar för Nordens fornelskare”. 1833 återlämnade Sjöborg dem delvis till riksantikvarie Liljegren, sedan han ingivit en reseberättelse för 1832 (jfr prot. 1833 p. 164, A I:9). – Se även serie F VI, vol. 1.
1861-1870 utgick på extra stat medel för en antikvitetsintendent, som skulle inspektera och förteckna fornlämningarna i riket (akademiens instruktion tr. i Antiqvarisk tidskr. för Sverige I, 1864, s. 52 ff.). Intendenten skulle årligen till KVHAA ingiva bl.a. en berättelse, vilken tillställdes K. M:t och efter granskning återlämnades till akademien. – Antikvitetsintendenter var 1861-64 lektor P.A. Säve och 1865-70 frih. N.G. Djurklou.
Delar av serien mikrofilmade.

 Volymer (11 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11815 – 18331815:
Sjöborgs berättelse för 1814 jämte bil. C (fridlysningar av fornlämningar i Malmö och Kristianstad län) och D (1 handskrifter i Sigfrid Rålambs bibliotek på Strö; 2 skånska handl. saml. av prosten Rönbeck i N. Åsum, Sk.; 3 handl. saml. av Brynte Lilje på Bjurum, Vg.; 4 postmästare Risbergs myntsamling i Skara; 5 prof. Fremlings saml. i nord. antikviteterna, Lund; 6 P. Thams anmärkningar om märkvärdiga skrifter i hans bibliotek). - Fascikel.
1816-1818:
Riksantikvarie Rutströms yttrande samt Sjöborgs berättelser för 1815-1817 jämte bil. C, D (fridlysningar i Kronobergs, Göteborgs och Bohus län), K, L, M (tr. länskungörelser över fridlysningar i Skaraborgs, Blekinge, Hallands län), O (hist. manuskr., geogr. kartor, top. handteckn. i Deichmanska bibl., Kristiania), Q (handl. tillh. brukspatron Iverus, Alfhult, Vs.), T, U (fridlysningar i Nyköpings, Stora Kopparbergs län). Därjämte förteckningar på ej utfärdade fridlysningar i Stockholms och Uppsala län m.m. - Fascikel.
1833:
Sjöborgs berättelse för 1832 (enstaka fornlämningar i Närke, Västergötland, Skåne, Småland, Östergötland). - Band.
 
21861Antikvitetsintendenten Säves berättelse för 1861 med antikvarisk-topografisk beskrivning över delar av Östergötland jämte lista över östgötska dialektord samt ort- och sakregister. Jfr serie E VI:5. - Fascikel och band. 
31862Säves berättelse för 1862 med antikvarisk-topografisk beskrivning över delar av Östergötland och Västergötland jämte listor över östgötska och västgötska dialektord samt ort- och sakregister. - Band. 
41863Säves berättelse för 1863 med antikvarisk-topografisk beskrivning över Västergötland, Sigtuna och Gotland jämte lista över västgötska dialektord samt ort- och sakregister. - Band. 
51864Säves berättelse för 1864 med antikvarisk-topografisk beskrivning över Gotland jämte ort- och sakregister. - Band. 
61865Antikvitetsintendenten Djurklous berättelse för 1865: "Anteckningar ur Nerikes folklif". Folksägner (med innehållsförteckning), folksagor (med innehållsförteckning), ordspråk, gåtor och spörjsmål. - Band. 
71866Djurklous berättelse för 1866 med "Bidrag till Östra Wermlands antiqvariska topografi" jämte innehålls- och planschförteckning samt sakregister; bil. I (Gamla handlingar vid Säby gård), II (Gamla bref wid Glumserud; med släktregister). - Fascikel och band. 
81868Djurklous berättelse för 1867 med "Bidrag till Westra Wermlands antiqvariska topografi" jämte lista över värmländska dialektord, ortregister, planschförteckning samt förteckning över avlämnade fornsaker. - Band. 
91868 – 1869Djurklous berättelse för 1868 med antikvarisk-topografisk beskrivning över delar av Älvsborgs län, Västergötland, jämte ort- och sakregister. - Fascikel och band. 
101869 – 1870Djurklous berättelse för 1869 med antikvarisk-topografisk beskrivning över delar av Älvsborgs län, Västergötland, jämte ortsförteckning. - Fascikel och band. 
111871Djurklous berättelse för 1870 med antikvarisk-topografisk beskrivning över Östbo, Västbo och Mo härader, Småland, jämte ortregister. - Band. 

Nyheter

den 1 december 2023
Läs och sök i förarbetena till 1766 tryckfrihetsförordning
Unesco utsåg tidigare i år den svenska tryckfrihe...


den 30 november 2023
Bruksarkiv från Lövstabruk finns nu samlat på Riksarkivet i Uppsala
Ett omfattande bruksarkiv från Lövstabruk finns n...


Tidigare nyheter